Continuing Education

 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 
ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ ЗА 2009 ГОДИНА
ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ И
АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 
УТВЪРЖДАВАМ:                                    СЪГЛАСУВАНО:
РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ:
Проф. д-р В. МИТЕВ,дм,дбн                 Проф. д-р СТ. МАРКОВА,дм
 
София, 2008г.
  
У К А З А Н И Я
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КУРСОВО И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
1. След получаване на План-разписанието, ръководителите на здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите курсове и да изпратят заявките за участие (образец № 1 и № 2), на посочения по-долу адрес до 30.11.2008г.
2. Одобрените кандидати получават карта-направление за включване в желания курс с всички подробни указания /база, час на явяване, такса и др./, най-късно един месец преди започване на курса.
3. Таксите за обучение(4,00 лв./дневно) се внасят при откриването на курса, на определен отговорник, а фактури се издават при посочени данни на здравното заведение.От 01.09.2008г.се въвежда и такса правоучастие в размер на 15,00лв. за всеки курс.
4. Завършилите форма на СДО получават “Удостоверение”, с отразени кредитни точки.
 
Внимание!
Заявката да бъде написана на машина, с посочени пълни, ясни и точни данни.
Неточни заявки няма да се обработват.
 
За заявки и справки относно курсовото обучение:
Адрес: 1431, гр. София, бул. “Акад. Ив. Гешов” 15
Медицински Университет - София, Ректорат,
отдел “СДО и УБК ”- “бакалаври и професионални бакалаври”,
тел. 9152 135; www. mu-sofia.bg
Общежитие - тел. 8591003, 8595162
ж.к. “Стрелбище”, ул. “Златишки проход” № 46, бл. 31.
  
План-разписанието за 2009 г. изтегли от ТУК
Образец №1 изтегли от ТУК
Образец №2 изтегли от ТУК