Continuing Professional Development

                                      
Продължителната квалификация на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването е непрекъснат процес, започващ от момента на придобиване на правоспособност и продължава до приключване на професионалната дейност.
Реда и условията за провеждане на продължителната квалификация са посочени в Наредба № 31/28.06.2001 год. за следдипломно обучение, както и Заповед № РД 09-362/16.06.2004 год. на Министъра на здравеопазването.
Факултетите на Медицински университет-София, организират и провеждат продължителна квалификация за лекари, стоматолози и фармацевти и немедицински висши специалисти от системата на здравеопазването.
Отдел”СДО и УБК” при Ректората на МУ-София организира курсове и индивидуални обучения за специалисти  и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.  Ежегодно се изготвя и утвърждава от Ректора на МУ-София, план-разписание, което се изпраща до главните сестри на лечебните заведения в страната.
Заявки за участие в тематичните курсове и индивидуални обучения се приемат в Сектор”Специалисти и бакалаври”. Одобрените кандидати получават карта направление за включване в желания курс, с всички подробни указания (база за обучение, час на явяване, такса и др.), най-късно един месец преди започване на курса.
Курсовете и индивидуалните обучения се провеждат срещу заплащане. Таксите се определят с решение на Академичния съвет на МУ-София. На завършилите различна форма на продължителна квалификация се издава удостоверение.