Specialization


Специализация на български граждани
Отдел “СДО и УБК” при Ректората на МУ – София организира, регистрира, провежда, контролира и координира дейностите по следдипломното обучение на висшите медицински специалисти, зачислени на специализация от Медицински университет-София.
Зачисляването на специализация се извършва на основание класиране на конкурсен изпит за зачисляване.
Конкурсният изпит е писмен, анонимен и се провежда в продължение на четири часа.
Конкурсният изпит за зачисляване на специализация се обявява на основание заповед на Министъра на здравеопазването, с която се утвърждават броя на местата за различните форми на обучение.
Конкурсът за зачисляване на специализация се обявява, организира и провежда от Отдел”СДО и УБК” при Ректората на МУ-София на основание Наредба № 31 от 28.07.2001 г. обн., ДВ, бр. 64 от 20.07.2001 г., изм. и доп., бр. 93 от 21.10.2003 г.
Обявените места са по медицински, стоматологични, фармацевтични и немедицински специалности.
Размерът на средствата за заплащане на платеното следдипломно обучение се утвърждава от ръководителя на базата за СДО.
Всички възникнали въпроси, промени и проблеми по време на срока на специализацията, специализантите могат да отправят към отдел “СДО и УБК” – Сектор”Специализация на магистри”.
Реда и условията за провеждане на специализацията са регламентирани в Наредбите за СДО, съгласно която е зачислен специализанта.
Обучението се извършва по единни учебни програми, за определен срок, посочен в номенклатурата на специалностите и приключва с полагане на държавен изпит.
Завършилите получават свидетелство за призната специалност.
Бази за следдипломно обучение са лечебните заведения, получили положителна акредитационна оценка по чл.90 ал.1 т.3 от Закона за лечебните заведения.
След изпълнение на изискванията и срока на учебната план-програма зачислените специализанти от МУ – София подават за допускане до държавен изпит за специалност следните документи:
1. Молба /имената на кандидата да се изписват точно по лична карта, да се посочи местоработата, домашен адрес и ЕГН на кандидата./
2. Книжка на специализиращия с четливо отразени колоквиуми, дата, подпис на комисията и печат на базата, в която е проведен колоквиума. Колоквиумите се полагат ритмично, в срока на специализацията и съобразно с индивидуалната учебна план-програма.
3.1. Препис-извлечение от трудовата книжка по дати и заемани длъжности по установен за страната образец.
3.2 Общопрактикуващите лекари представят първа и последна страница от сключените договори с НЗОК.
4. Удостоверения за проведено курсово и индивидуално обучение и копие от заповедите за командировка в случаите когато обучението се провежда в друго населено място.
5.1. Трудова характеристика, подписана от длъжностните лица, с които кандидатът има сключени трудови правоотношения или атестат от ръководителя на специализацията за специализанти зачислени след 24.06.1994 г.
5.2 Общопрактикуващите лекари представят атестат от Ръководителя на специализацията.
6. Кандидатите за всички хирургически специалности в т.ч. и за специалността “Анестезиология и реанимация”, прилагат списък на извършените по време на своята практическа работа операции или анестезии по брой и видове. Списъкът да бъде подписан от ръководителя на специализацията и да е с печата на базата за обучение.
7. Нотариално заверено фотокопие от дипломата за висше образование.
8. Нотариално заверено фотокопие от диплома или свидетелство за придобита друга специалност /ако има такава/.
9. 1 брой снимка 3,5/4,5 см., надписана с трите имена и специалността.
10. 2 броя пощенски пликове с точен домашен адрес и пощенски код.
Документите за допускане до държавен изпит за специалност специализантите подават лично или чрез съответното РЦЗ в отдел “СДО и УБК” при Ректората на МУ – София от 01.01. до 31.01. за майската и от 01.08. до 31.08. за декемврийската изпитни сесии.
Кандидатите, които са били допуснати през минали сесии следва да подадат молба и препис-извлечение от трудовата книжка по дати и заемани длъжности, като посочат сесията на която са били допуснати.
Кандидатите, които не са били допуснати през минали сесии подават молба за държавен изпит за специалност в РЦЗ или отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ-София в горепосочените срокове. Към молбата се прилагат исканите документи, посочени в писмо на Отдел”СДО и УБК” при Ректората на МУ-София.
Съгласно Правилника на МУ-София "Държавните изпити за специалност на завършилите клинична ординатура и платена специализация на български и чуждестранни граждани с временно и постоянно пребиваване се провеждат от държавни изпитни комисии в срок до три месеца след приключване на учебната програма, извън майска и декемврийска изпитни сесии.
В извънсесийно явяване на държавен изпит за специалност могат да се допускат висши медицински специалисти, изпълнили учебните програми за специалност, неработещи в лечебно заведение към момента на кандидатстването.


Специализация на чужди граждани
Чуждестранни граждани, които кандидатстват за специализация или продължителна квалификация подават в МУ-София следните документи:
1. Молба до Ректора на МУ – София с кратки автобиографични данни и посочена желана специалност.
2. Писмено съгласие от Ръководителя на съответната база за обучение.
3. Два броя фотокопия от дипломата за висше образование /едно от които да бъде заверено от Министерство на външните работи и Министерство на образованието на съответната държава/ легализирани, преведени на български език и заверени по общия ред за легализациите, преводите и заверката на документи и други книжа.
4. Медицинско свидетелство – оригинал, издадено най-много един месец преди подаване на документите, преведено на български език и консулски заверено.
5. Два броя снимки /паспортен формат/
6. Документи за професионалната дейност за предходните пет години
7. Удостоверение издадено от МОН, с което се признава дипломата за висше образование в Република България в случаите, когато висшето образование не е придобито в Република България.
8. Документ за проведено обучение по български език, с продължителност не по-малко от шест месеца /за кандидати, които не са завършили в Република България/.
За завършилите висше образование в Република България т. 7 и т.8 не се отнасят, а в т. 3 кандидатите да представят две нотариално заверени фотокопия от дипломата за завършено висше образование
Таксата за обучение за чуждестранни специализанти се определя за всяка учебна година с Постановление на Министерския съвет.
Учебната такса за 2006/2007 г. е както следва:
• за медицински специалности е 4400 евро
• за стоматологични специалности 6200 евро
• за фармацевтични специалности 4500 евро
• за обучение по български език е 2700 евро.
Чуждестранните специализанти внасят в началото на всяко шестмесечие от специализацията си половината от учебната годишна такса. Същите имат право на прекъсване при уважителни причини, не повече от два пъти за три месеца в срока на обучението, след разрешение на ръководителя на базата за обучение и Ректора на МУ-София.
Чуждестранни специализанти зачислени на специализация преди учебната 2006/2007 година заплащат учебна такса в размер посочен в заповедта за зачисляване на Ректора на МУ-София за срока на специализацията си.
Отчислените от специализация чужди граждани се зачисляват при условията на действащите в момента финансово-нормативни документи.
Чужди граждани с постоянно пребиваване в страната и тези със статут на бежанци, зачислени на специализация и заплащащи обучението си във валута, могат да участват в конкурсите за зачисляване на специализация по реда на българските граждани.
Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от определената по ал.5 на чл. 95 от ЗВО такса, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда за чужденци.v