Central Medical Library

Централната медицинска библиотека разполага с над половин милион книжни фондове и перодични издания, предлага електронен достъп до пълнотекстови бази данни, мултимедийни продукти и Интернет зала. Има специализирани библиотеки с читални във факултетите по стоматология и фармация. Студентите имат на разположение още 6 видеобиблиотеки, компютърни зали, 30 лаборатории и 60 учебни зали.

Посетете сайта на Централна медицинска библиотека