University Information

Адрес: София 1431
Бул. „Акад. Иван Гешов" № 15

en Медицинският университет на България се доказа като най-комплексният, най-стойностният, най-силният, най-дълголетният. Университетът, единствен в страната, който най-пълно покрива критериите за висше образование и наука в областта на медицината, стоматологията, фармацията и общественото здраве, пример за диагностика и лечение. Знакови в публичното пространство са имената на нашите университетски болници: “Александровска”, “Света Екатерина”, “Царица Йоанна”, “Майчин дом” и др.
Медицинският университет доминира в пространството на висшето образование. Впечатляващ е приносът му в осъществяване на национални стратегически задачи в областта на медицинското образование и наука и в сферата на здравеопазването. Медицинският университет е комплексна структура изградена от четири пълноценни факултета, един департамент, три колежа. Като прибавим и 14-те университетски болници се създава пълна представа за мащабите на Университета. В него работят 1969 преподаватели и научни сътрудници, обучават се близо 4000 студенти, от които 800 чуждестранни, 121 докторанти, 2237 специализанти, 23 клинични ординатори. Медицинският университет е отлично функционираща демократична децентрализирана структура. 
Учебните програми са съобразени с изискванията на Европейската общност, което е в основата на реализирания обмен на студенти и преподаватели. По програмите за обмен на студенти със страните на Европа, Азия и Америка през 2003 г. 50 български студенти са осъществили научен и професионален обмен, а 40 чуждестранни студенти са посетили нашия Университет.
Медицинският университет е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научните изследвания. През последните години се повиши участието на наши изследователски екипи в конкурсите на Националния съвет “Научни изследвания”. Тяхната успеваемост непрекъснато расте, което е явно признание за високото качество на изследователските проекти. Традиционно висок е и броят на проектите, участващи в конкурси, финансирани от нашия Университет. От 2003 г. се присъждат четири награди за най-успешна научна разработка и се е постави началото на конкурс “Млад изследовател”.
В последните две години Асоциацията на студентите медици в България с помощта на ръководствата на Медицинския факултет и на Медицинския университет, замени традиционните ежегодни национални студентски научни сесии с организирането на Международни конгреси по медицински науки за студенти и млади лекари.
Медицинският университет усилено търси своето естествено място като регионален лидер в областта на координиране на международните програми и проекти за Югоизточна Европа. В тази връзка въведохме Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и внедрихме Система за контрол на качеството.
Университетът взе участие в изработването на Национална позиция по преговорите за членство в ЕС по глава “Наука и образование”, в изработването на Национална стратегия за развитие на научните изследвания , в проекта за регионално сътрудничество между МОН и балканските страни и страните от “Кавказката група”.
Нашият Университет е национален координатор по тематичната програма “Качество на живота и управление на жизнените ресурси” по Пета рамкова програма и по “Науки за живота, геномика и биотехнология за здраве” – Шеста рамкова програма. Университетът участва в мащабни проекти, финансирани от организации извън Европейската комисия: НАТО, Националните институти по здраве на САЩ, Световната банка.
Полагат се максимум усилия, в рамките на държавната субсидия, да бъдат подобрени и битовите условия на студентите. Разработва се дългосрочна инвестиционна програма за ремонт и реконструкция на студентските столове и общежития. Изцяло бяха обновени, реконструирани и модернизирани трите студентски стола, за да отговарят на европейските норми и стандарти. Направени бяха редица съществени подобрения на студентските общежития и студентски клуб “Медик”. EN