ГЛ. АС. ЮР. КРЕМЕНА АЛЕКСИЕВА

ГЛ. АС. ЮР. КРЕМЕНА МЛАДЕНОВА АЛЕКСИЕВА

Родена е на 20 юни 1973 г. в град Шумен. През 1997г. е завършила Юридически факултет на Технически университет – гр. Варна – специалност “Право” с присъдена квалификация “Магистър по право”. Има придобита правна правоспособност удостоверена от Министерство на Правосъдието и правната евроинтеграция. През 2002г. е завършила курс по Медицинско право в Институт за правни науки при БАН. През 2003 г. е завършила Медицински университет – гр. София, факултет по Обществено здраве – специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” и й е присъдена образователно-квалификационна степен “Магистър”. В периода 2005-2006 е ръководител на научно-изследователски проект на тема "Правно регулиране на пазара на доброволните здравноосигурителни услуги в Р. България" от конкурс "Грант - 2005" на Съвета по медицинска наука при Медицински университет – София. Има научни публикации в български и чуждестранни издания, касаещи здравното законодателство,  здравното осигуряване и права на пациентите. 
През 2002 г. има придобито научно звание “Асистент”. От тогава преподава трудово право и здравно законодателство в катедра ”Медицинска етика и здравни грижи” на Факултет по Обществено здраве, МУ - гр. София. В настоящия момент е главен асистент в катедра ”Медицинска етика и право” на същия Факултет.