Състав

ДОЦ. СТЕФАН ЯНЕВ, ДМ

( в процес на актуализация )

ПРОФ. Д-Р ИВЕТ КОЛЕВА - ЙОШИНОВА, ДМ

ДОЦ. ВАНИНА МИХАЙЛОВА-АЛАКИДИ, ДМ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 56

Катедра “Превантивна медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 346

Е-mаil: vanina_delfi@abv.bg

 

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е родена на 30.05.1971 г. в гр. Пловдив.

 

Образование:

През 1990 г. доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм завършва с отличен успех средното си образование в Езиковата гимназия „Пловдив“, профил „Немски език“.

През 1994 г. – придобива специалност „Рехабилитатор” в Медицинския колеж – Пловдив.

През 1998 г. – завършва образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Административен и здравен мениджмънт” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

През 2000 г. – получава образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Здравни грижи” в Медицинския университет - Пловдив.

През 2002 г. – завършва образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Здравен мениджмънт” в Техническия университет - Варна.

През 2008 г.- придобива образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицинския университет – София.

През 2013 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

1995 – 1996 г. - рехабилитатор в Диагностично-консултативен център VII – София.

1996 - 1999 г. - физиотерапевт в Kreiskrankenhaus Uffenheim, Beiern, Oberfranken, Германия.

От 1999 г. – кинези- и ерготерапевт в Клиниката по „Физиотерапия и рехабилитация“ на МБАЛ София при Военномедицинската академия.

2004 – 2007 г. – асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

2007 – 2009 г. – старши асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

От 2009 г. – главен асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

От 2013 г. – доцент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През 1997 г. – професионална квалификация „Физиотерапевт”, Ansbach, Regierung von Mittelfranken, Бавария, Германия.

1996 - 2008 г. – квалификация в областта на кинезитерапията и рехабилитацията в лицензирани курсове на Асоциацията на физиотерапевтите в България: 1996 г. – Winkel’s courses on Periarthritis humerus scapularis, Хайделберг, Германия; 1997 г. – „Групова терапия при пациенти с Паркинсон“ и „Терапия при ампутация на горни и долни крайници“ в Кreizkrankenhaus, Uffenheim, Германия; 2004 г. – 4-модулен курс, Bobath Centre, Кreizkrankenhaus, Uffenheim; 2006-2008 г. – Malligan Therapy, в Националната спортна академия - София; 2008 г. - Кинезиотейпинг в Националната спортна академия - София; 2006-2008 г. - Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching - три нива в Националната спортна академия - София; 2006 г. - Кинезитерапия при сърдечносъдови заболявания в Националната спортна академия – София.

2002 -2004 г. – квалификация по „Здравен мениджмънт“, модул I-ІV (общо 320 часа) във Факултета по обществено здраве при Медицински университет - София.

През 2005 г. – квалификация по „Основи на научното търсене“, по програма на Дружеството на младите учени „Асклепий“ – Пловдив.

През 2009 г. доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм придобива специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт” в Медицинския университет – София.

През 2011 г. – квалификация по „Стареене на населението в европейски и световен мащаб“ в Лятното училище за постдокторанти към Европейското изследователско поле FP 7-ERA-NET-2008-RTD по Седма рамкова програма на Европейската комисия, Мадрид, Испания.

През 2013 г. – квалификация по „Медицинска статистика с пакет приложни програми SPSS“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

През 2013 г. – квалификация по „Педагогически проблеми в медицинското образование” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

2011 - 2014 г. - професионална квалификация за „Инструктор по индустриални отношения в здравеопазването” в Колежа на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

 

Академично развитие:

2004 – 2007 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

2007 – 2009 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

През 2009 г. доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Здравословното остаряване – медико-етични и рехабилитационни аспекти”.

От 2009 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

От 2013 г. – след конкурс и избор, академична длъжност “Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. Ванина Михайлова- Алакиди, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ и „Магистър“: в Медицинския колеж при Медицинския университет – Пловдив – по специалностите „Рехабилитатор”, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Помощник фармацевт“; в Медицинския факултет при Медицинския университет – Пловдив по специалностите: „Медицинска сестра“ и „Акушерка“; във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - Пловдив по специалностите „Управление на здравните грижи“, ”Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и ”Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве“; във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София при Медицинския университет - София по специалността „Кинезитерапия“.

Тематичният профил на доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм включва: Социална медицина, Основи на управлението, Управление на здравните грижи, Управление на човешките ресурси, Медицинска квалитология, Медицинска етология, История на здравеопазването и здравните грижи; Превантивна медицина и Промоция на здравето, Управление на времето, Управление на здравни проекти, Организация и ергономия на труда в здравното заведение, Медицинска етика и деонтология, Медицинска и Бизнес етика; Лечебен масаж. Годишната учебна натовареност на доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е над 640 учебни часа.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е научен консултант и рецензент на над 50 дипломни разработки.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва активно в преподавателския обмен по Програмата „Еразъм“ на Европейския съюз: 2009 г. –  във Wroclaw University of Economics, Полша; 2010 г. –в Шауляйския университет, Литва; 2011 г. - в Universidad de Murcia, Испания; 2013 г. - преподавателски обмен между Медицинския университет – Пловдив и Pamukkale University (Denizli) – Турция.

 

Научноизследователска дейност:

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва в редица големи университетски, национални и международни научни проекти:

2006 г. изпълнител по Проект „Медицински скрининг в общата медицинска практика” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – Пловдив.

2007 - 2013 г. - изпълнител по Проект „Управление на индустриалните отношения в здравеопазването” на Програма „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” на Конфедерацията на независимите синдикати в България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

2007 г. – изпълнител по Проект „Профил на достъпа и равнопоставеността на уязвимите социални групи в първичната медицинска помощ“. на отдел „Наука“ на Медицинския университет – Пловдив.

2008 г. – участва в Международния проект „INTERREG III“ за трансгранично сътрудничество в сферата на „Общественото здраве“ с координатор Висшето училище по Обществено здраве в Атина, Александруполис 2008, Гърция.

2009 - 2012 г. – изпълнител и консултант в международните проекти по Седма рамкова програма на Европейската комисия: Тема FP7-ERA-NET-2008-RTD, направление FLARE 3; Проект „European Research Area on Ageing 2“ и Проект „FUTURAGE: A roadmap for Ageing Research“ - с български изпълнител Центъра за изследване на населението при Българската академия на науките.

2012 г. – изпълнител по Проект „Обществено здраве. Мониторинг на хроничните заболявания – мултидисциплинарен подход” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – Пловдив.

2013 г. - изпълнител по Проект „Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по Обществено здраве”, схема „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм има над 65 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: Социалната медицина; Здравния мениджмънт; Общественото здраве; Етичните и рекреационните измерения на стареенето и старостта; Промоция на здравето и активно стареене; Качеството на живот; Психосоциалния подход към хроничната болка, интензивната терапия при пациенти от третата възраст и заболяванията с фатален изход; Концептуални постановки и Епидемиологични проекции в съвременната превантивна медицина; Организационно-управленски и етични аспекти при функционирането на първичната медицинска помощ; История на медицината; Народна медицина; Професионална удовлетвореност и реализация на кадрите по Управление на здравните грижи и здравен мениджмънт.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е самостоятелен автор на монографията „Съвременни измерения по проблемите на успешното остаряване. Издателство „ЕКС ПРЕС - на български и английски език; има издадени 2 монографии в съавторство и 3 учебни ръководства.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва с научни доклади в над 45 национални и международни академични форуми и научни мероприятия.

Научните интереси на доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм са в следните направления: Превантивна медицина; Промоция на здравето; Стареене на населението; Обществено здраве; Медицинска етика; Социална медицина; Биоетика, Бизнесетика; Рехабилитация; Социална психология; Здравен мениджмънт; Управление на здравните грижи; Организация и ергономия на труда в здравното заведение; История на медицината и здравните грижи; Управление на времето.

 

Езикова квалификация:

Немски и английски език

 

Обществена дейност:

Член на The International Forum of Teachers of the UNESCO Chair in Bioethics.

Член на Сдружение "Съюз на учените в България – град Пловдив"

Член на Редакционната колегия на списание „Асклепий“.

Член на Асоциацията на физиотерапевтите в България, редовен член на Световната конфедерация по физикална терапия.

Член на Сдружение "Интердисциплинна гражданска академия".

Член на Експертната група към Министерството на здравеопазването по разработване на Медицинския стандарт „Гериатрична медицина”.

ДОЦ. Д-Р ЙОАННИС ПАПАТАНАСИУ, ДМ

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 7

Катедра „Превантивна медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 267

Е-mаil: giannipap@yahoo.co.uk

 

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е роден на 27.05.1973 г. в гр. Ташкент, Узбекистан.

 

Образование:

През 1991 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм завършва средното си образование във Втори лицей, район Галаци, Атина, Гърция.

1993 - 1999 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския факултет на Тракийския университет - Стара Загора.

През 2012 г. - придобива втора образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Здравен мениджмънт и здравна икономика“ в Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция.

 

Професионално развитие:

2006 г. - ординатор в Клиниката по ранна рехабилитация на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

2007 г. – академична длъжност „Асистент“ в Секцията по физикална терапия и рехабилитация на Първа катедра по вътрешни болести при Медицинския факултет на Медицинския университет - Пловдив.

2011 г. – академична длъжност „Асистент“ в Катедрата по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

2013 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедрата по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

2013 г. - хоноруван преподавател във Филиал - Хасково на Тракийския университет – Стара Загора.

2013 г. - хоноруван преподавател в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2013 г. – академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализации и квалификации:

През 2008 г. – квалификация по „Електронно обучение“ в Медицинския Факултет на Демокритския университет „Тракия“, Александруполис, Гърция.

През 2008 г. - квалификация по „Изследвания в рехабилитационната медицина“ в специализираното училище за млади докторанти на Syddansk Universitet, Копенхаген, Дания.

През 2010 г. - придобива специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина“ в Медицинския университет - Пловдив.

През 2012 г. - квалификация по „Лазертерапия“ в Денталната лазерна академия с международно участие на Денталното лазерно общество на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

 

Академично развитие:

2007 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в Секция „Физикална терапия и рехабилитация“ на Първа катедра по вътрешни болести при Медицинския факултет на Медицинския университет - Пловдив.

2011 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

През 2012 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност 03.01.58: „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ въз основа на дисертационен труд на тема „Проучване на ефектите на групов високо-интензивен интервален и умерено-интензивен продължителен кардиорехабилитационен модел при пациенти с ХСН“ в Медицинския университет – Пловдив.

2013 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

2013 г. - хоноруван преподавател във Филиал - Хасково на Тракийския Университет - Стара Загора.

2013 г. - хоноруван преподавател в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2013 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет - София.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм преподава: на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Дентална медицина“ – във Факултета по дентална медицина при Медицинския университет – Пловдив; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия“ – във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във Филиал-Хасково на Тракийския Университет – Стара Загора; на студенти в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

През 2008 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е гост преподавател в Магистърската програма по “Хигиена и безопасност на труда” на Демокритския университет – Александруполис, Гърция, а през 2013 г. преподава във Facolta di Medicina e Chirurgia „San Luigi Gonzaga“, Universita Degli Studi di Torino, Italia.

Тематичният профил на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм включва: „Основи на кинезитерапията“, „Основи на физикалната и рехабилитационната медицина“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е 376 учебни часа.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на „Физикалната и рехабилитационна медицина“, както и на „Кинезитерапията“.

 

Научноизследователска дейност:

1998 - 2000 г. –координатор в Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

2000 - 2001 г. - координатор към Департамента по здравен мениджмънт и икономика на Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция по Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

2000 - 2002 г – координатор в Европейския проект на DG 5: “Оценка на превенцията и управлението на HIV/AIDS в денталния сектор и практика”, с участието на Италия, България, Словения и Гърция.

2003 г. - координатор към Департамента по епидемиология и биостатистика на Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция по Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм има 35 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на Физикалната и рехабилитационната медицина, Ортопедията, Кардиологията Общественото здраве и Качеството на живот. Общ импакт фактор - 16. Общ брой на положителните цитирания - 61.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм участва с научни доклади, постери и като модератор в над 14 международни и национални академични форуми и научни мероприятия.

Научните интереси на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм са главно в областта на: кардиологичната, ортопедичната и неврологичната рехабилитация, както и на актуални въпроси по Обществено здраве и Качество на живот.

 

Езикова квалификация:

Гръцки, български, английски, руски и италиански език.

 

Обществена дейност:

От 2006 г. - член на Българския лекарски съюз.

От 2010 г. - член на Гръцкия лекарски съюз.

От 2007 г. - член на Българската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина.

От 2010 г. - член на Европейското общество по физикална и рехабилитационна медицина (ЕSPRM).

От 2010 г. – член-кореспондент на Гръцкото дружество по физикална и рехабилитационна медицина.

От 2011 г. - член на Гръцкото дружество по неврология.

От 2011 г. - член на Гръцкото дружество по атеросклероза.

От 2011 г. - член на Meждународното общество за качествена медицина (ISoQM).

От 2013 г. - член на Международното общество по физикална и рехабилитационна медицина (ISPRM).

2004 г. - участва в медицинските екипи на Олимпийските игри в Атина, Гърция.

 

 

ДОЦ. ДАВИД РУМЕНОВ КЪНЧЕВ

(в процес на разработване)

ГЛ. АС. ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 43

Катедра “Превантивна медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432 267

Е-mаil: gingifila@abv.bg

 

Ас. Жулиета Георгиева е родена на 05.06.1984 в гр. София

Образование:

През 2002 г. ас. Жулиета Георгиева завършва средно си образование в 105 СОУ „Атанас Далчев“, гр. София.

2005 - 2008 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по специалността „Рехабилитация“ в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова” при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2011 – 2013 г. –завършва второ висше образование в образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

От 2007 г. – масажист-рехабилитатор в Inergy Fitness & SPA - София.

2009 г. – 2013 г. – преподавател в Медицинския колеж при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

От 2014 г. - зачислена в специалност „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

От 2013 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Превантивна медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Ас. Жулиета Георгиева преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия”.

Тематичният профил на ас. Жулиета Георгиева включва учебните дисциплини „Кинезитерапия“, „Лечебен масаж“ и „Клинична практика“.

Общата годишна учебна натовареност на ас. Жулиета Георгиева е 360 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

Ас. Жулиета Георгиева има над  8 научни публикации в български и 2 чуждестранни периодични научни издания по проблемите на рехабилитацията, комуникативните умения и общественото здраве.

Ас. Жулиета Георгиева участва с научни доклади и постери в над 6 академични форума и научни мероприятия по проблемите на общественото здраве и превантивната медицина.

Научните интереси на ас. Жулиета Георгиева са главно в областта на общественото здраве и превантивната медицина.

 

Езикова квалификация:

Английски и италиански език

(Актуализация към 21.03.2014)

ГЛ. АС. ТОДОР ДИМИТРОВ

 (в процес на разработване)

АС. ЕЛВИРА ВИКТОРОВА НИКОВСКА

АС. ЕЛЕНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА

АС. ИННА МИНЧЕВА ИВАНОВА

АС. НАДЯ ПЕТРОВА МАНОВА

ПРЕП. КОНСТАНТИН ПЕТКОВ ДОБРЕВ

ПРЕП. КРИСТИЯН БИСЕРОВ ГЕРАСИМОВ