Заместник Председател на Общото събрание

 

 ДОЦ. Д-Р МАРИЕЛА ДЕЛИВЕРСКА, ДMН

 

Катедра “Медицинска етика и право”
Факултет по обществено здраве
Медицински университет – София
1527, София
ул. “Бяло море” №8
ел. поща: mdeliverska@yahoo.com
 

Доцент Мариела Деливерска се дипломира в Юридическия факултет на Софийски университет Св. Климент Охридски през 2006 г., като магистър по право. Следва и в юридическия факултет на Атинския национален университет Каподистриас”.

 

Доцент Деливерска защитава дисертационен труд на тема Принципът на недискриминация по признак човешки геном в Правния институт на Българска академия на науките и придобива образователна и научна степен доктор по международно право и международни отношения”.

 

Притежава  магистърска  степен  по  специалност  Обществено  здраве  и здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве към Медицински университет София. Има специализации по Публична администрация и Правораздаване в Юридическия факултет на Софийски университет Св. Климент Охридски”.

 

Професионалният й юридически опит стартира като експерт в Специализираната администрация на Комисията за защита от дискриминация”, където работи до 2008 година.

 

След  конкурс  заема  позицията  на  експерт  в  дирекция  Международно право сътрудничество и европейски въпроси в Министерство на правосъдието.

 

През 2013 г. е назначена за директор на дирекция Наука в Министерство на образованието и науката, където организира, координира и контролира дейността по изпълнение на специфични дейности свързани с участието на държавата в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от членството й в Европейския съюз.

 

През 2014 г. е определена за национален координатор на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020“. Пряко е ангажирана с дейността по оценка на научноизследователската система. Ръководи разработването и предлагането за утвърждаване на стратегически проекти и инициативи в областта на научните изследвания и иновации.

 

Професионалният й опит в системата на здравеопазването е свързан и с Военномедицинска академия, където ръководи правно-нормативния отдел.

 

От 2010 г. е хоноруван преподавател в Медицински колеж Йорданка Филаретова”.

 

От 2015 г., заема длъжността доцент в катедра Медицинска етика и право на Факултета по обществено здраве.

 

През 2016 г. придобива научна степен доктор на медицинските науки”, след защита на дисертационен труд на тема Редките заболявания като обект на общественото здраве. Медико-социални, етични и правни аспекти.

 

Член е на Европейската асоциация по медицинско право, на Българската асоциация по международно право и на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Член e на Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО.

 

 

Владее отлично писмено и говоримо английски и гръцки език.