Състав

ПРОФ. АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА, ДМ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

 

 

Биография:

 

Антония Янакиева придобива ОКС Бакалавър в Университет за приложни науки, Карлсруе, Германия по специалността „Международен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен менджмънт“ в Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве. През 2012 г. тя придобива Образователна и научна степен „Доктор“ по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията след публична защита на дисертационен труд на тема „Маркетинг на дейността Медицински патронаж в домашни условия“. От 2009 г. е асистент в Катедрата по здравна политика и мениджмънт. През 2014 г. заема академичната длъжност Доцент. От 2014 г. е член на Катедрата по Оценка на здравните технологии. Участва с редица национални и международни проекти

 

Публикации и научни интереси:

Антония Янакиева участва в повече от 50 научни публикации в български и международни издания, в т.ч. самостоятелно и в екип. Основните теми на научните разработки са свързани със здравния маркетинг и управление и организация на здравеопазването, медицински грижи в дома, лидерство и мениджмънт, оценка на здравните технологии и др. Автор е на монографията „Маркетинг на дейността Медицински патронаж в домашни условия“ и съавтор на научното ръководство „Маркетинг в здравеопазването“. Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции в страната и в чужбина, както и в обучения и специализации в сферата на здравеопазването.

 

Членство в организации:

Тя е член на

 • Общото Събрание на Медицински Университет София
 • Академичен съвет на Медицински Университет София
 • Факултетен Съвет на Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет София
 • Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)
 • International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics
 • ISPOR 

Участник в проект на тема „ПРОУЧВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ УСЛУГАТА „МЕДИЦИНСКИ ПАТРОНАЖ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ“, награден с почетен знак SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS за най-успешна разработка в научна област медицина, медико-социално направление в Медицински Университет – София

 

 

ДОЦ. ПЕТЯ ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА, ДМ

 

 

 

Биография:

 

Магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – 2006 г. Редовен докторант в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ – София, от януари 2007 г. и асистент – от юли 2007 г.“Доктор” по медицина по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” – от 2009 г. Защитава дисертационен труд на тема “Маркетинговият подход в процеса на осигуряване на качествено болнично обслужване”. Магистър по „Бизнес администрация със специализация „Здравен мениджмънт”, УНСС – от 2010 г. Придобита специалност по „Медицинска педагогика”, МУ – София,  ФОЗ – 2011 г.

2007-2009 г.  – Последователно асистент и главен асистент в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ – София.

2009-2016 г. – Главен асистент и доцент към Катедрата по Медицинска педагогика, ФОЗ, МУ – София.

От февруари 2016 г.  – Доцент в Катедрата по Оценка на здравните технологии, ФОЗ, МУ – София.

 Участник в изследователските екипи при разработването на два международни и два национални проекта:

1.     Проект, финансиран от ЕК по програма “Leonardo da Vinci” – обучение на обучаващи по проблемите на домашното насилие (HEVI 2008 – 2010), координиран от Университета в Хелзинки, Финландия, № 2008-1-FI1-LEO05-00457.

2.     Проект, финансиран от ЕК, координиран от Azienda Ulss20 Di Verona (Италия), EC Grant Agreement №2006123, PHASE – Public Health Action for a Safer Europe, Work Package 6: Public Health Impact of Interpersonal Violence.

3.     Проект „Докладване на нежеланите лекарствени реакции сред медицинските специалисти”, Договор  № 53 проект 26/2012 г., конкурс „ГРАНТ - 2012 г”, финансиран от СМН, МУ – София.

4.     Проект „Анализ на системата за безопасност при лекарствени продукти и  докладване на нежеланите лекарствени реакции от пациенти”, Договор  № 74 проект 82/2013 г., конкурс „ГРАНТ - 2013 г”, финансиран от СМН, МУ – София.

През октомври 2013 г. придобива научното звание Доцент. Участие в краткосрочни курсове и обучения в чужбина (Холандия,Австрия, Германия, Гърция, Великобритания, Португалия, Испания, САЩ, Нова Зеландия и др.).

             

Публикации и научни интереси:

 

Автор е на над 80 публикации, Член на Редколегията на списание “Здравен мениджмънт” и “Здравна политика и мениджмънт”, 2007-2013 г.

 


Членство в организации:

 

Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт – от 2008 г. Учредител и член на УС на Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) – от 2010 г. Член на Съюза на учените в България – от 2015 г.           

 

ДОЦ. ИНЖ. Д-Р СТЕФАН ВЕЛИКОВ

 

 

Биография:

Завършва Технически Университет – София, Инженерно – педагогически факултет през 1997г. Работи като учител е Техникум по Електротехника и Електроника «Мария Ск. Кюри» и в Природо Математическа Гимназия гр. Сливен от 1997 до 1999г. В периода 1999г. – 2007г. след конкурс е назначен последователно за асистент и главен асистент в Технически Колеж – Сливен. През 2008 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Системи с изкуствен интелект ” въз основа на защитена дисертация в областта на невронните мрежи. От 2014г. след конкурс е назначен за асистент към катедра «Оценка на здравните технологии».

 

Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в оценка на здравните технологии“, „Въведение в биостатистиката и аналитичното моделиране“, “Информатика и информационни технологии в здравеопазването“, „Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването”,

Участник в изследователските екипи при разработването на два проекта, от които един проект  „ГРАНТ -2011”, един проект „ГРАНТ -2012” в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наука.

 

Публикации и научни интереси:

Автор на над 50 публикации в областта на изчислителната техника, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. една монография в съавторство и повече от 10 участия в научни форуми.

 

Професионалните интересите са в областта изчислителния интелект и използването му в медицината в това число: Моделиране, Вземане на решения, Разпознаване на образи, Експертни системи, Генетични алгоритми, Невронни мрежи, Размити множества и Интелигентни агенти в разпределена среда.

 

АС. Д-Р НИКОЛЕТА ЛЕВЕНТИ

Ас. д-р НиколетаСтергиосЛевенти е родена през 1969 г. в Гърция.

Биография:

 • През 1995г. д-р Николета Левентизавършва Висшия Медицински Институт – София, по специалността „Медицина“.
 • От 1996г. до 1999г. работи като лекар стажант в Гърция.
 • През 2006г. придобива специалност “Офталмолог” от Многопрофилната Университетска Болница “Папаниколау” – Солун, Гърция.
 • От 2007г. до 2014г. работи като свободнопрактикуващлекарв Гърция.
 • През 2014г. серегистрира в БългарскияЛекарсиСъюзкатолекарофталмолог и започвадаработи в Р. България.
 • През 2015 завършилa сертифициран курс към UTRECHT University The Netherlands, Master Level,в областа на Leadership in Health Care.
 • През 2016г. придобива ОКС „Магистър“ по специалността „Здравен менджмънт“ в МУ – Варна, ФОЗ.
 • През 2016 г. заема длъжност асистент в Катедрата по Оценка на здравните технологии към Факултет по Обществено Здравеопазване, МУ-София.

Преминалa е много сертифицирани курсове за продължаващо обучение към:

 • Медицински Факултет – Отдел “СДО”, МУ – София
 • European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME),Атина, Гърция
 • Continuing Medical Education (CME), Солун, Гърция
 • European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Атина, Гърция
 • ВоенномедицинскаАкадемия (ВМА) – София

Публикации и научни интереси:

Д-р Николета С. Левенти участва в научни публикации в гръцки и международни издания. Основните теми на научните разработки са свързани със специалността си офталмология, както и с Медицина Основана на Доказателства,лидерство и биоетика. Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции.

Членство в организации:

Член на :

 • International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research(ISPOR)
 • Български Лекарски Съюз – Столична Лекарска Колегия
 • Гръцки Съюз по Офталмология
 • Гръцки Съюз по Стъкловидно Тяло и Ретина
 • ОЕВЕ – Съюз на Офталмолозите от Северна Гърция

Езикова квалификация:

 

гръцки (майчин), български,английски и италиански. 

 

 

 

АС. СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ДМ

 

 

Биография

Светлин Г. Георгиев придобива ОКС Бакалавър в Университет за национално и световно стопанство, София, по специалността „Стопанска логистика“, ОКС „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен менджмънт“ в Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве. През 2012 г. придобива Професионална квалификация по Фирмено управление към Националната школа по мениджмънт. През началото на 2015 г. заема длъжност асистент в Катедрата по Оценка на здравните технологии.

Започва професионалния си опит в сферата на здравеопазването от 2009г., занимавайки се основно с медицински изделия.

Преминал е обучение към London School of Economics and Political Science в областа на ОЗТ. Успешно е завършил сертифициран курс към University of Sheffield с основна тематика: Health Technology Assessment: Choosing Which Treatments Get Funded.

 

Публикации и научни интереси 

Светлин Георгиев участва в десетки научни публикации в български и международни издания, в т.ч. самостоятелно и в екип. Основните теми на научните разработки са свързани със здравния маркетинг и управление и организация на здравеопазването, лидерство и мениджмънт, оценка на здравните технологии, електронно събиране на данни в медицинската практика и др. Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции в страната и в чужбина, както и в обучения и специализации в сферата на здравеопазването.

Участва в проекти към Министерство на образованието и МУ-София с цел подобряване на подготовката на студентите в МУ-София, както и подобряване инфраструктурата на университета.

 

Членство в организации:

Член на :

 • Общото Събрание на Медицински Университет София
 • ISPOR
 • Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)
 • International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics 
 • Българска асоциация за лекарствена информация

 

 

АС. КРЕМЕНА ИВАНОВА

 


Биография:

Кремена Димитрова Иванова придобива образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ през 2012 г. През 2017 г. придобива втора образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и професионална квалификация „Здравен мениджър“ в Медицински университет –София. От 20.01.2016 г. е вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия. От 01.03.2017 г. заема длъжност асистент в Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве. От юни 2017г. заема длъжността асистент в Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве“.

Успешно завършва курс и придобива сертификат по International Legal English, Cambridge English Language Assessment.

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на Кремена Димитрова Иванова са в областта на оценка на здравните технологии, медицинска етика и медицинско право, медицински изделия и други.

Членство в организации:

Кремена Димитрова Иванова е член на:      

 • Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.
 • Сдружение „Българско научно дружество по обществено здраве“.
 • International Society for pharmacoeconomics and outcome research./ISPOR/

АС. Д-Р СТАМАТИОС ПРИФТИС

 

 

 

Д-р Стаматиос Прифтис е роден през 1981 година в град Атина, Гърция. Завършва медицина в Медицински Университет - София и към момента специализира Икономика на Здравеопазването. Завършва втора магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2018 годинавъв Факултета по обществено здраве в София. Д-р Прифтис владее свободно гръцки, английски и български език.

От 2018 година е асистент в Катедра по Оценка на Здравните Технологии, Факултет по обществено здраве, МУ – София. Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в ОЗТ“ и „Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването”.

Научните интереси на ас. Прифтис са в сферата на Медицинските Изделия, Оценката на Здравните Технологии и Здравната Политика. Преминал е няколко обучения за теоретична и практическа следдипломна квалификацияв различни европейски страни в областта на медицински изделия, оценката на здравните технологии и невронауките.

Ас. Прифтис е изследовател в научен проект Грант „Изследване на белодробна функция при деца с сколиоза“ към СМН на МУ София (2016-2017), отчетен с отлична оценка. Автор и съавтор е в научнипубликации в Български и международни научни списания и има редица участия в международни научни форуми и конгреси. Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ), Българско Научно Дружество по Обществено Здраве (БНДОЗ), Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) и International Society for Pharmacoeconomics(ISPOR).

 

АС. САВЕНА ЦЕКОВА БОРИСОВА
Савена Цекова Борисова е асистент в катедра "Оценка на здравните технологии" във Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София от 2018 г. От 2016 год. е  институционален координатор по програма ЕРАЗЪМ+ на Медицински университет - София.

Защитила е докторска дисертация по социология, антропология и науки за културата – 2013 г. в Нов български университет. Тема на дисертацията „Семиотика на маркетинга в музейния контекст“ Завършила е магистърска програма по Икономика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Участвала е в много национални, международни и предимно европейски проекти.
По време на работа в Националната агенция Еразъм за периода 2010-2014 г. е Национално звено за контакт към Европейската Комисия за програма ТЕМПУС и програма ЕРАЗМУС МУНДУС. Предоставя информация за международното измерение на аспектите на висшето образование на програмата "ЕРАЗЪМ+" и участва в разработването на правила за изграждане на капацитет за висшето образование.

Избрани проекти:

 • Национален екип от експерти от Болонски процес: Проекти от 2010 до 2013 г. - Координатор.
 • Лесен достъп за присъединяване към образованието. Включване на всички (2008-2010 г.)
 • EMPC - Европейски магистър по професионална комуникация (2008-2010 г.)
 • Европейското съзнание: докторски изследвани за знание и ценност базирано общество (2009 - 2011 г.)

Участва в обучителни семинари по развитие на политиките и модернизация на висшето образованиеи е Модератор на виртуалното пространство на националния екип от Болонски експерти.

Преподавателска дейност:

Обучение на възрастни

 1. Обучение по управление на проекти. Стратегии за успех, Нов български университет.
 2. Изкуството да бъдеш съвършен преподавател на възрастни, Нов български университет.
 3. Методи и средства за разработване на учебни планове в съотвествие с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити– курс за преподаватели, Икономически университет – Варна

Курсове за студенти от МА и ВА програми

 1. Управление на проекти.
 2. Администрация и управление на изкуствата.

Гост лектор в:

Университета на Болоня, Университета на Флоренция, Италия; Университета на Браганса, Португалия, Университета на Янина, Гърция; Колеж по изкуствата,  Дартингтън, Великобритания; Дюселдорф, Германия

Има повече от 25 публикации, свързани с управлението на проекти, маркетинг и образователни политики във висшето образование и две книги: „Музеите и маркетингът“ и „Маркетингът в сценичните изкуства“.

Чужди езици: английски език.

Член на Българско научно дружество по обществено здраве от 2018 год.