Оценка на здравните технологии

ЗА СЪСТОЯНИЕТО И БЪДЕЩЕТО РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРАТА ПО ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

В рамките на обучението във Факултета по обществено здраве има утвърдени курсове с високо качество по здравна политика и мениджмънт, икономика на здравеопазването, клинична епидемиология, социална медицина, медицинска информатика, медицинска етика и право. Не трябва да се пропускат и курсовете по фармакоикономика на Фармацевтичния факултет на МУ - София. ОЗТ, обаче, е комплексен подход, който използва методите на всички споменати научни дисциплини за вземане на здравно-политически решения, основани на качествени доказателства. При това не само по отношение на лекарства, а на всички  видове здравни технологии.

С годините противоречията между задълбочената и високо резултатна научно-преподавателска дейност в отделните научни дисциплини от една страна и липсата, от друга, на обединяващ подход, който да анализира и синтезира получените данни за подпомагане на практическата здравно-политическа дейност стават все по-очебийни. Липсата на подготвени кадри в областта на ОЗТ e все по-осезаема, особено в условията на неосъществена здравна реформа и липса на надеждни начини за вземане на ясни, научно обосновани и практически издържани здравно-политически решения. Плахите опити, които се появяват за приложение на ОЗТ, само влошават положението, защото ОЗТ се разбира едностранчиво, главно в светлината на изолирани фармакоикономически анализи. Налага се безспорно необходимостта от промяна.

За да се преодолеят тези недостатъци във Факултета по обществено здраве на МУ - София по инициатива на неговия декан - проф. д-р Воденичаров, дмн през 2013 г. започна процес на организиране и структуриране на ново научно-учебно направление, който завърши успешно през декември  2014 г, със създаването на катедрата по „Оценка на здравните технологии“.

Мисията на катедрата по „Оценка на здравните технологии“ е утвърждаване и разпространение на ОЗТ като мултидисциплинарен подход, чрез който се обощава по систематичен, прозрачен, непредубеден и надежден начин информация за медицинските, социални, икономически, законови и етични проблеми, възникнали при приложението на здравните технологии, за формиране на сигурна и ефективна, насочена към пациентите здравна политика, за постигане на най-високите медицински изисквания.

Основната цел на катедрата по „Оценка на здравните технологии“ е чрез създаване, утвърждаване и развитие на учебно-преподавателска и научно-практическа база да разпространи сред и запознае възможно най-голям брой специалисти от различни медицински и немедицински области на познанието с основите на ОЗТ, тяхното приложение в различни сфери на здравеопазването, ролята им за успешен и ефективен мениджмънт на основните процеси и осигуряване на подкрепени с качествени доказателства данни за изграждане на действена здравна политика. Успоредно с това катедрата по „Оценка на здравните технологии“ се стреми да създаде ядро за развитие на практическа дейност за създаване на необходимите за вземане на здравнополитически решения доклади за оценка на различни здравни технологии.

За постигането на мисията и целите на катедрата, нейните сътрудници работят в следните основни направления.

I.  Учебно-преподавателска дейност.

1.     Изготвяне на програми за обучение по ОЗТ в методологичен и практически план

2.     Разработване на програми за СДО

3.     Разработване на програми за свободно-избираеми дисциплини

4.     Разработване на програми за авторски курсове по ОЗТ

5.     Разработване и въвеждане на дистанционно обучение в областта

6.     Осъществяване на връзка с водещи международни специалисти в областта на ОЗТ за оказване на методологична помощ при въвеждане на обучението по ОЗТ и изнасяне на лекционни курсове във ФОЗ.

В резултат на тези усилия от 2015 г. започнаха курсове в бакалавърските и магистърските програми на специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ по:

1.     „Медицина, основана на доказателства”

2.     „Въведение в ОЗТ”

3.     „Принципи и методи на ОЗТ”

4.     „Аналитично моделиране”

За учебната 2016/2017 година са предвидени курсове за следдипломно обучение на магистри, бакалаври и специалисти с медицинско и немедицинско образование по:

1.     „Медицина, основана на доказателства”

2.     Критичен анализ и оценка на научни медицински публикации“

3.     „Въведение в ОЗТ”

Сътрудници на катедрата съвместно с БАЛИ организираха и проведоха през май 2016 г. обучителен семинар по ОЗТ.

През ноември и декември 2016 г. е предвидено практическо обучение заедно с БАЛИ по отношение на промените в здравното законодателство у нас, свързани с достъпа до пазара на лекарствени продукти и изискванията за подготвяне на документи за изготвяне на доклад за ОЗТ.

Така, катедрата по „Оценка на здравните технологии“ се превърна в първото, и за сега единствено, академично звено у нас, което се занимава с утвърждаването и развитието на тези въпроси.

II. Научно-изследователска и практическа дейност.

Научно-изследователската дейност на катедрата по „Оценка на здравните технолоии“ е насочена към:

      извършване на сравнителен анализ на съществуващи модели за ОЗТ

      разработване на методични подходи за приложение на съществуващи модели за ОЗТ у нас

      разработване на модел за извършване на ОЗТ, съобразен с българските условия.

Резултатите от тези разработки са публикувани в специализирани научни медицински издания в областта на общественото здраве и здравния мениджмънт.

Сътрудници на каредрата съвместно с преподаватели на Фармацевтичния факултет вземат активно участие в международен проект по „Еразмус+“ за изготвяне, развитие и утвърждаване на международна магистърска програма по ОЗТ.

Катедрата по „Оценка на здравните технологии“ заедно с представители на катедрите по „Трудова медицина“ и „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ, МУ-София осъществява проект за присъединяване на МУ-София към платформата за електронно събиране на данни REDCap. Това е изключителна възможност за изграждане на инфраструктура за създаване на регистри и бази данни за провеждане на епидемиологични изследвания, необходими в процеса на ОЗТ. С успешното завършване на проекта МУ-София ще бъде единственото висше училище в България член на международния  REDCap консорциум.

От самото си учредяване катедрата по ОЗТ редовно обявява теми за редовни и задочни докторантури в областта на ОЗТ. За учебната 2015/16 година има обявени една редовна и една задочна докторантура. За редовен докторант с тема: „Оценка на здравноосигурителната и здравнозастрахователната система в България като технологии за финансиране на здравеопазването.“ бе избрана успешно издържалата изпитите кандидатка. За учебната 2016/2017 година има подадени заявки за две редовни и три за задочни докторантури. В катедрата e зачислен и един докторант на задочна форма на обучение с тема: „Социално-икономически ефекти на хроничните социално значими болести“.

Членовете на катедрата, съгласувано с декана на ФОЗ, са активни участници в работните комисии за ОЗТ към Комисията за ОЗТ на МЗ. Показателен за високата оценка за качеството на тяхната работа като експерти в областта е фактът, че ръководителят на катедрата е председател на втора поредна работна комисия, а двама от сътрудниците на катедрата  за втори път са избрани за членове на работни комисии.

Членовете на катедрата вземат активно участие в национални и международни научни форуми, посветени на ОЗТ.

Пред катедрата по ОЗТ предстоят осъществяването на следните задачи, заложени в програмата за нейното развитие.

1.           Организация и провеждане на магистратура по оценка на здравните технологии.

2.           Разширяване на преподаването по медицина на доказателствата и  критически анализ и оценка на научни публикации в другите факултети на МУ – София чрез авторски курсове и свободно избираеми дисциплини.

3.           Разработване на ръководства по ОЗТ, МОД и критически анализ и оценка на научни публикации за нуждите на преподаването и практическата дейност в областта.

4.           Утвърждаване на ФОЗ и катедрата по ОЗТ като академично звено за изпълнение на практически поръчки за ОЗТ чрез създаване на групи от сътрудници на катедрата и външни специалисти със съответната подготовка за извършване на ОЗТ в областта на лекарствените средства, болничната и извънболнична здравна помощ, здравната политика и др.

5.           Активно издирване, насърчаване и привличане на здравни мениджъри и медицински специалисти с интереси в областта на здравната политика за зачисляване на докторантури по ОЗТ.

6.           Организиране на научни срещи, конференции и др., посветени на ОЗТ и дейността на ФОЗ и катедрата в тази насока.

7.           Подаване на молба за членство в европейски и международни организации по ОЗТ.

8.           Разработване на програма за сътрудничество с представители на фармацевтични компании, правителствени и неправителствени организации у нас с интереси  областта на ОЗТ.

Членовете на катедрата са хора със значима академична подготовка. Петима са магистри по обществено здраве и здравен мениджмънт, четири от които в МУ - София, един - магистър по бизнес администрация със специализация здравен мениджмънт, двама – магистри по медицина, един – по технически науки, един е бакалавър по стопанска логистика, един е бакалавър по бизнес администрация, специалност „Международен мениджмънт“ и един е бакалавър по здравни грижи.

Четирима от сътрудниците на катедрата притежават научната и образователна степен „доктор“, трима от МУ - София. В катедрата по „Оценка на здравните технологии“ трима души заемат академична длъжност „асистент“, двама –академична длъжност „доцент“ и един  - академична длъжност „професор“.

Повечето от сътрудниците на катедрата са с признати специалности в областта на медицината и общественото здраве. Един от членовете на катедрата е с придобита специалност „Икономика на здравеопазването“, един – с „Медицинска педагогика“, двама са с „Вътрешни болести“, един – с „Клинична алергология“, един е зачислен от 2015 за специалност "Медицинска информатика и здравен мениджмънт".

Научните и професионални интереси на членовете на катедрата са в областта на оценката на здравните технологии, икономика на здравеопазването, медицина на доказателствата, здравна политика и мениджмънт, маркетинг в здравеопазването, системи на здравно осигуряване, биоетика и биоетични аспекти в маркетинга и ОЗТ, управление и  маркетинг на лечебните заведения, качество на болничното обслужване, лекарствена политика и регулация, лекарствена информация, лекарствена безопасност и докладване на нежелани лекарствени реакции, обучение и възпитание, съсловна саморегулация, здравно законодателство, логистика в здравеопазването, кардиология, ендокринология, клинична алергология.

В резултат на научно изследователската си работа сътрудниците на катедрата имат до момента общо 328 публикцации, от които 160 в последните пет години и 178 цитирания в базите данни, признавани от МУ - София.

Членовете на катедрата вземат активно участие в национални и международни прояви в областта на медицината, общественото здраве, оценка на здравните технологии, икономика на здравеопазването, етика и биоетика.

Сътрудниците на катедрата са членове на НСЗПМ, БАЛИ, ЕUPHA, ISPOR, EAACI и са участници в редица национални и международни научни проекти. Повечето от членовете на катедрата са преминали краткосрочни обучения и специализации в областта на общественото здраве, здравната политика и мениджмънт, ОЗТ.

 

Състав

ПРОФ. АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ЯНАКИЕВА, ДМ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

 

 

Биография: 

Антония Янакиева придобива ОКС Бакалавър в Университет за приложни науки, Карлсруе, Германия по специалността „Международен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен менджмънт“ в Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве. През 2012 г. тя придобива Образователна и научна степен „Доктор“ по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията след публична защита на дисертационен труд на тема „Маркетинг на дейността Медицински патронаж в домашни условия“. От 2009 г. е асистент в Катедрата по здравна политика и мениджмънт. През 2014 г. заема академичната длъжност Доцент. От 2014 г. е член на Катедрата по Оценка на здравните технологии. От 2017 г. е професор по Научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, а от 2018 г. е Ръководител на Катедра по Оценка на здравните технологии. Участва в редица национални и международни проекти.

Публикации и научни интереси:

Антония Янакиева участва в повече от 65 научни публикации в български и международни издания, в т.ч. самостоятелно и в екип. Основните теми на научните разработки са свързани със здравния маркетинг и управление и организация на здравеопазването, медицински грижи в дома, лидерство и мениджмънт, оценка на здравните технологии и др. Автор е на монографията „Маркетинг на дейността Медицински патронаж в домашни условия“, съавтор на научното ръководство „Маркетинг в здравеопазването“ и "Въведение в специалността Здравен мениджмънт". Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции в страната и в чужбина, както и в обучения и специализации в сферата на здравеопазването. Ръководител на проект "Въвеждане на обучение по биоетика в съвременните училища". 

Членство в организации:

Тя е член на

 • Общото Събрание на Медицински Университет София
 • Академичен съвет на Медицински Университет София
 • Факултетен Съвет на Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет София
 • Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)
 • International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics
 • ISPOR 

Участва като експерт в Комисии по ОЗТ към НЦОЗА.

 

Участник в проект на тема „ПРОУЧВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ УСЛУГАТА „МЕДИЦИНСКИ ПАТРОНАЖ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ“, награден с почетен знак SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS за най-успешна разработка в научна област медицина, медико-социално направление в Медицински Университет – София

 

 

ДОЦ. ПЕТЯ ДИМИТРОВА ТРЕНДАФИЛОВА, ДМ

 

 

 

Биография:

 

Магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – 2006 г. Редовен докторант в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ – София, от януари 2007 г. и асистент – от юли 2007 г.“Доктор” по медицина по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” – от 2009 г. Защитава дисертационен труд на тема “Маркетинговият подход в процеса на осигуряване на качествено болнично обслужване”. Магистър по „Бизнес администрация със специализация „Здравен мениджмънт”, УНСС – от 2010 г. Придобита специалност по „Медицинска педагогика”, МУ – София,  ФОЗ – 2011 г.

2007-2009 г.  – Последователно асистент и главен асистент в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ – София.

2009-2016 г. – Главен асистент и доцент към Катедрата по Медицинска педагогика, ФОЗ, МУ – София.

От февруари 2016 г.  – Доцент в Катедрата по Оценка на здравните технологии, ФОЗ, МУ – София.

 Участник в изследователските екипи при разработването на два международни и два национални проекта:

1.     Проект, финансиран от ЕК по програма “Leonardo da Vinci” – обучение на обучаващи по проблемите на домашното насилие (HEVI 2008 – 2010), координиран от Университета в Хелзинки, Финландия, № 2008-1-FI1-LEO05-00457.

2.     Проект, финансиран от ЕК, координиран от Azienda Ulss20 Di Verona (Италия), EC Grant Agreement №2006123, PHASE – Public Health Action for a Safer Europe, Work Package 6: Public Health Impact of Interpersonal Violence.

3.     Проект „Докладване на нежеланите лекарствени реакции сред медицинските специалисти”, Договор  № 53 проект 26/2012 г., конкурс „ГРАНТ - 2012 г”, финансиран от СМН, МУ – София.

4.     Проект „Анализ на системата за безопасност при лекарствени продукти и  докладване на нежеланите лекарствени реакции от пациенти”, Договор  № 74 проект 82/2013 г., конкурс „ГРАНТ - 2013 г”, финансиран от СМН, МУ – София.

През октомври 2013 г. придобива научното звание Доцент. Участие в краткосрочни курсове и обучения в чужбина (Холандия,Австрия, Германия, Гърция, Великобритания, Португалия, Испания, САЩ, Нова Зеландия и др.).

             

Публикации и научни интереси:

 

Автор е на над 80 публикации, Член на Редколегията на списание “Здравен мениджмънт” и “Здравна политика и мениджмънт”, 2007-2013 г.

 


Членство в организации:

 

Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт – от 2008 г. Учредител и член на УС на Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) – от 2010 г. Член на Съюза на учените в България – от 2015 г.           

 

ДОЦ. ИНЖ. Д-Р СТЕФАН ВЕЛИКОВ

 

 

Биография:

Завършва Технически Университет – София, Инженерно – педагогически факултет през 1997г. Работи като учител е Техникум по Електротехника и Електроника «Мария Ск. Кюри» и в Природо Математическа Гимназия гр. Сливен от 1997 до 1999г. В периода 1999г. – 2007г. след конкурс е назначен последователно за асистент и главен асистент в Технически Колеж – Сливен. През 2008 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Системи с изкуствен интелект ” въз основа на защитена дисертация в областта на невронните мрежи. От 2014г. след конкурс е назначен за асистент към катедра «Оценка на здравните технологии».

 

Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в оценка на здравните технологии“, „Въведение в биостатистиката и аналитичното моделиране“, “Информатика и информационни технологии в здравеопазването“, „Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването”,

Участник в изследователските екипи при разработването на два проекта, от които един проект  „ГРАНТ -2011”, един проект „ГРАНТ -2012” в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наука.

 

Публикации и научни интереси:

Автор на над 50 публикации в областта на изчислителната техника, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. една монография в съавторство и повече от 10 участия в научни форуми.

 

Професионалните интересите са в областта изчислителния интелект и използването му в медицината в това число: Моделиране, Вземане на решения, Разпознаване на образи, Експертни системи, Генетични алгоритми, Невронни мрежи, Размити множества и Интелигентни агенти в разпределена среда.

 

АС. Д-Р НИКОЛЕТА ЛЕВЕНТИ

Ас. д-р НиколетаСтергиосЛевенти е родена през 1969 г. в Гърция.

Биография:

 • През 1995г. д-р Николета Левентизавършва Висшия Медицински Институт – София, по специалността „Медицина“.
 • От 1996г. до 1999г. работи като лекар стажант в Гърция.
 • През 2006г. придобива специалност “Офталмолог” от Многопрофилната Университетска Болница “Папаниколау” – Солун, Гърция.
 • От 2007г. до 2014г. работи като свободнопрактикуващлекарв Гърция.
 • През 2014г. серегистрира в БългарскияЛекарсиСъюзкатолекарофталмолог и започвадаработи в Р. България.
 • През 2015 завършилa сертифициран курс към UTRECHT University The Netherlands, Master Level,в областа на Leadership in Health Care.
 • През 2016г. придобива ОКС „Магистър“ по специалността „Здравен менджмънт“ в МУ – Варна, ФОЗ.
 • През 2016 г. заема длъжност асистент в Катедрата по Оценка на здравните технологии към Факултет по Обществено Здравеопазване, МУ-София.

Преминалa е много сертифицирани курсове за продължаващо обучение към:

 • Медицински Факултет – Отдел “СДО”, МУ – София
 • European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME),Атина, Гърция
 • Continuing Medical Education (CME), Солун, Гърция
 • European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Атина, Гърция
 • ВоенномедицинскаАкадемия (ВМА) – София

Публикации и научни интереси:

Д-р Николета С. Левенти участва в научни публикации в гръцки и международни издания. Основните теми на научните разработки са свързани със специалността си офталмология, както и с Медицина Основана на Доказателства,лидерство и биоетика. Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции.

Членство в организации:

Член на :

 • International Society For Pharmacoeconomics and Outcomes Research(ISPOR)
 • Български Лекарски Съюз – Столична Лекарска Колегия
 • Гръцки Съюз по Офталмология
 • Гръцки Съюз по Стъкловидно Тяло и Ретина
 • ОЕВЕ – Съюз на Офталмолозите от Северна Гърция

Езикова квалификация:

 

гръцки (майчин), български,английски и италиански. 

 

 

 

АС. СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ДМ

 

 

Биография

Светлин Г. Георгиев придобива ОКС Бакалавър в Университет за национално и световно стопанство, София, по специалността „Стопанска логистика“, ОКС „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен менджмънт“ в Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве. През 2012 г. придобива Професионална квалификация по Фирмено управление към Националната школа по мениджмънт. През началото на 2015 г. заема длъжност асистент в Катедрата по Оценка на здравните технологии.

Започва професионалния си опит в сферата на здравеопазването от 2009г., занимавайки се основно с медицински изделия.

Преминал е обучение към London School of Economics and Political Science в областа на ОЗТ. Успешно е завършил сертифициран курс към University of Sheffield с основна тематика: Health Technology Assessment: Choosing Which Treatments Get Funded.

 

Публикации и научни интереси 

Светлин Георгиев участва в десетки научни публикации в български и международни издания, в т.ч. самостоятелно и в екип. Основните теми на научните разработки са свързани със здравния маркетинг и управление и организация на здравеопазването, лидерство и мениджмънт, оценка на здравните технологии, електронно събиране на данни в медицинската практика и др. Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции в страната и в чужбина, както и в обучения и специализации в сферата на здравеопазването.

Участва в проекти към Министерство на образованието и МУ-София с цел подобряване на подготовката на студентите в МУ-София, както и подобряване инфраструктурата на университета.

 

Членство в организации:

Член на :

 • Общото Събрание на Медицински Университет София
 • ISPOR
 • Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)
 • International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics 
 • Българска асоциация за лекарствена информация

 

 

АС. КРЕМЕНА ИВАНОВА

 


Биография:

Кремена Димитрова Иванова придобива образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ през 2012 г. През 2017 г. придобива втора образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и професионална квалификация „Здравен мениджър“ в Медицински университет –София. От 20.01.2016 г. е вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия. От 01.03.2017 г. заема длъжност асистент в Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве. От юни 2017г. заема длъжността асистент в Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве“.

Успешно завършва курс и придобива сертификат по International Legal English, Cambridge English Language Assessment.

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на Кремена Димитрова Иванова са в областта на оценка на здравните технологии, медицинска етика и медицинско право, медицински изделия и други.

Членство в организации:

Кремена Димитрова Иванова е член на:      

 • Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.
 • Сдружение „Българско научно дружество по обществено здраве“.
 • International Society for pharmacoeconomics and outcome research./ISPOR/

АС. Д-Р СТАМАТИОС ПРИФТИС

 

 

 

Д-р Стаматиос Прифтис е роден през 1981 година в град Атина, Гърция. Завършва медицина в Медицински Университет - София и към момента специализира Икономика на Здравеопазването. Завършва втора магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2018 годинавъв Факултета по обществено здраве в София. Д-р Прифтис владее свободно гръцки, английски и български език.

От 2018 година е асистент в Катедра по Оценка на Здравните Технологии, Факултет по обществено здраве, МУ – София. Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в ОЗТ“ и „Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването”.

Научните интереси на ас. Прифтис са в сферата на Медицинските Изделия, Оценката на Здравните Технологии и Здравната Политика. Преминал е няколко обучения за теоретична и практическа следдипломна квалификацияв различни европейски страни в областта на медицински изделия, оценката на здравните технологии и невронауките.

Ас. Прифтис е изследовател в научен проект Грант „Изследване на белодробна функция при деца с сколиоза“ към СМН на МУ София (2016-2017), отчетен с отлична оценка. Автор и съавтор е в научнипубликации в Български и международни научни списания и има редица участия в международни научни форуми и конгреси. Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ), Българско Научно Дружество по Обществено Здраве (БНДОЗ), Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) и International Society for Pharmacoeconomics(ISPOR).

 

АС. САВЕНА ЦЕКОВА БОРИСОВА
Савена Цекова Борисова е асистент в катедра "Оценка на здравните технологии" във Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София от 2018 г. От 2016 год. е  институционален координатор по програма ЕРАЗЪМ+ на Медицински университет - София.

Защитила е докторска дисертация по социология, антропология и науки за културата – 2013 г. в Нов български университет. Тема на дисертацията „Семиотика на маркетинга в музейния контекст“ Завършила е магистърска програма по Икономика в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Участвала е в много национални, международни и предимно европейски проекти.
По време на работа в Националната агенция Еразъм за периода 2010-2014 г. е Национално звено за контакт към Европейската Комисия за програма ТЕМПУС и програма ЕРАЗМУС МУНДУС. Предоставя информация за международното измерение на аспектите на висшето образование на програмата "ЕРАЗЪМ+" и участва в разработването на правила за изграждане на капацитет за висшето образование.

Избрани проекти:

 • Национален екип от експерти от Болонски процес: Проекти от 2010 до 2013 г. - Координатор.
 • Лесен достъп за присъединяване към образованието. Включване на всички (2008-2010 г.)
 • EMPC - Европейски магистър по професионална комуникация (2008-2010 г.)
 • Европейското съзнание: докторски изследвани за знание и ценност базирано общество (2009 - 2011 г.)

Участва в обучителни семинари по развитие на политиките и модернизация на висшето образованиеи е Модератор на виртуалното пространство на националния екип от Болонски експерти.

Преподавателска дейност:

Обучение на възрастни

 1. Обучение по управление на проекти. Стратегии за успех, Нов български университет.
 2. Изкуството да бъдеш съвършен преподавател на възрастни, Нов български университет.
 3. Методи и средства за разработване на учебни планове в съотвествие с Европейската система за натрупване и трансфер на кредити– курс за преподаватели, Икономически университет – Варна

Курсове за студенти от МА и ВА програми

 1. Управление на проекти.
 2. Администрация и управление на изкуствата.

Гост лектор в:

Университета на Болоня, Университета на Флоренция, Италия; Университета на Браганса, Португалия, Университета на Янина, Гърция; Колеж по изкуствата,  Дартингтън, Великобритания; Дюселдорф, Германия

Има повече от 25 публикации, свързани с управлението на проекти, маркетинг и образователни политики във висшето образование и две книги: „Музеите и маркетингът“ и „Маркетингът в сценичните изкуства“.

Чужди езици: английски език.

Член на Българско научно дружество по обществено здраве от 2018 год.