ДОЦ. Д-Р БОРЯНКА БОРИСОВА, ДМ

 

 

Завършва средното си образование в руска езикова гимназия в гр. София. Родена е в гр. Белоградчик. След дипломирането си като медицинска сестра работи последователно в 12 ДКЦ, в 8 ДКЦ и като бизнес координатор в Дружество за анализи и консултации–ЕООД. През 2000 г. получава бакалавърска степен по здравен мениджмънт, а през 2002 г. завършва магистратура по здравна политика и мениджмънт, след което работи последователно като експерт в Здравноосигурителна компания Дженерали Закрила, ръководител сектор „Анализ и контрол“ към администрацията на УМБАЛ „Александровска“, гл.експерт в Учебен отдел на ФОЗ-София и след спечелен конкурс е назначена за асистент в катедра Здравна политика и мениджмънт в същия факултет.

Защитава дисертация, посветена на организационните и социологически проблеми в общата медицинска практика и получава научна и образователна степен „доктор по медицина“. През 2014 г.  й е присъдено академичното звание „доцент“.  

Има 51 публикации в научни списания, научно-тематични сборници и доклади в български и международни форуми и конференции. Автор е на монографията „Извънболнична медицинска помощ – функции, организация, проблеми“, която е плод на творчески изследователски  интерес към нерешените проблеми в реформата на извънболничната помощ. Съавтор е на учебника „ Въведение в специалността“. 

Има 43 цитирания на нейни научни трудове в български и международни списания. Участва в проект по европейска програма за обучение на здравни медиатори от 2013 г. Член на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт.