Състав

ПРОФ. Д-Р АНЖЕЛИКА ВЕЛКОВА, ДМН

 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА"

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 30

Катедра Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-345

Е-mаil: avelkova@abv.bg

 

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн e родена на 07.05.1963 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1981 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн завършва със златен медал средното си образование във Второ СОУ ”Анастасия Димитрова” - гр. Плевен.

През 1988 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ във Висшия медицински институт - Плевен на Медицинска академия.

През 1995 г. – получава втора образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Епидемиология на общественото здраве“ в Еразъм Университета, Ротердам, Холандия.

 

Професионално развитие:

1988 - 1989 г. - завеждащ Селска здравна служба в с. Обнова, област Плевен.

1989 – 1993 г. - асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен.

1993 – 1996 г. - старши асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен.

1996 – 2003 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен.

2003 – 2012 г. - доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския университет – Плевен.

2012 - 2014 г. - професор в Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2009 г. – заместник Декан на Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2013 г. - ръководител на Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2009 - 2013 г. – заместник Ректор по „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ на Медицинския университет – Плевен.

От 2014 г. – заема академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1989 - 1992 г. – придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“  във Висшия медицински институт – Плевен.

1991 г. – квалификация по „Въведение в педагогиката за преподаватели от висшите медицински училища“ във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1994 г. – квалификация по „Епидемиология“ в Лятното училище на Кеймбриджкия университет, Великобритания и Еразмус университет – Ротердам, Холандия.

1995 г. – професионална квалификация по „Епидемиология на рака“ в Кеймбриджкия университет, Великобритания.

1997 г. – професионална квалификация по „Епидемиология на стареенето“ в Националния институт по хигиена и епидемиология, Брюксел, Белгия.

2001 г. – квалификация по „Болничен мениджмънт“ по проект на Световна банка, обучаваща организация Национален център по обществено здраве и Saludad y Desarrolo, Испания.

2008 г. – квалификация по „Приложно здравеопазване“ MATRA programme (Министерство на външните работи на Холандия), Хага, Холандия и Кишинев, Молдова, обучаваща организация School of Public and Occupational Health, Амстердам, Холандия.

2010 г. – квалификация по „Подготовка и управление на европейски проекти „How to access the European Commission grants?“ с обучаваща организация Welcom Europe, Брюксел, Белгия.

2011 г. – квалификация по „How to teach Global Healthв Медицинския университет – Плевен, по проект EQUAL на Европейската комисия с преподаватели от Medici con l Africa CUAMM и Болонския университет, Италия.

2012 г. – квалификация по „Университетски системи по качеството“ в Медицинския университет – Плевен.

 

Академично развитие:

1989 – 1993 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт – Плевен.

1993 – 1996 г. - след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт – Плевен.

1996 – 2003 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт – Плевен.

През 2001 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Здравни и социални проблеми на старите хора, живеещи сами в селата”.

2003 – 2012 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2013 г. – след конкурс и избор, ръководител на Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2009 г. – след избор, заместник Декан на Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2009 - 2013 г. – след избор, заместник Ректор по „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ на Медицинския университет – Плевен.

2012 - 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ на Факултета „Обществено здраве“ при Медицинския университет – Плевен.

През 2012 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор на науките“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Предотвратимата смъртност като индикатор за оценка на националните здравни системи в страните от Централна и Източна Европа по време на социално-икономически преход”.

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ „Управление на здравните грижи“ и „Акушерка“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През учебната 2013/2014 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн преподава в трите факултета и Медицинския колеж на Медицинския университет - Плевен на студенти във всички специалности: на образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалностите „Медицина” – българоезиково и англоезиково обучение, „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”; на образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве” и „Управление на здравните грижи”; на образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър по специалностите „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант” и „Социален работник”.

Тематичният профил на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн включва „Социална медицина“, „Промоция на здравето“, „Стратегии за промоция на здравето“, „Епидемиология на здравето“, „Медицинска социология“, „Глобално здраве”.

Годишната учебна натовареност на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е 873 учебни часа за учебната 2013/2014 г.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е научен ръководител на 45 дипломанти по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн участва в следдипломното обучение в Медицинския университет - Плевен и в продължаващото обучение на здравните професионалисти от здравните и лечебни заведения в Северозападна и Централна Северна България по проблемите на методологията на научно-изследователската работа и приложенията на епидемиологията и биостатистиката в медицинското научно изследване; проблемите на глобалното здраве и неинфекциозните хронични заболявания, промоцията на здравето на децата и подрастващите.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е ръководител на екип, разработил образователен проект „Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен” по ОПРЧР за развитие на дистанционно обучение и дистанционна магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт, спечелил финансиране в размер на 778 хил. лв.

 

Научноизследователска дейност:

Участие в големи национални и международни научноизследователски проекти:

2005 г. – научен ръководител на проект „Разпространение на метаболитния синдром сред юноши на възраст между 14 и 18 години“, Медицински университет - Плевен.

2006 г. - водещ изследовател на проект „Изследване на някои нови прогностични фактори при рак на млечната жлеза и значението им за появата на локален рецидив и далечни метастази“, Медицински университет - Плевен.

2009 г. - научен ръководител на проект „Епидемиологично проучване върху здравото стрептококово заразоносителство в детски колективи“ Медицински университет - Плевен.

2009 г. - научен ръководител на проект „PCR базирана идентификация на Blastocystic hominis изолиран от пациенти с асимптомна и клинично проявена бластоцистоза“, Медицински университет – Плевен.

2010 г. - научен ръководител на проект „Разпространение на метаболитния синдром в клинично здрави хора в Плевенския регион“, Медицински университет – Плевен.

2011 - 2014 г. - координатор за България в Международния проект по глобално здраве EQUAL, с участието на Италия, България и още 5 европейски държави, финансиран от Европейската комисия.

2013 г. - научен ръководител на проект „Проучване върху ролята на генетичните дефекти за тромбофилия като рискови фактори за тромботични усложнения при пациенти с миелопролиферативни заболявания“, Медицински университет - Плевен.

2014 г. - научен ръководител на проект „Фактори на формирането на здравната самооценка при амбулаторни и хоспитализирани пациенти на възраст над 44 години“, Медицински университет - Плевен.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е научен ръководител на 4 докторанти и научен консултант на 15 защитили докторанти, от които 12 вече са хабилитрани.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн има над 158 научни публикации, в т.ч. над 16 в чуждестранни научни списания и една монография, по проблемите на Анализа на общественото здраве в европейските страни, Предотвратимата смъртност, Епидемиологията на социално-значимите заболявания, Клиничната епидемиология, Социалната геронтология с над 315 цитирания, в това число над 144 от чуждестранни автори, и Общ импакт фактор - 35,977.

Учебните публикации на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн включват: съавторство в три учебника по Социална медицина, учебник по Медицинска етика, учебник по Обща медицина; автор на учебник по Епидемиология на здравето и на учебник по Стратегии за промоция на здравето; автор на 26 учебни програми, 18 дидактически тестове, вкл. за електронно обучение на студенти в редовна и дистанционна форма на обучение.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн участва в 108 академични форуми и научни мероприятия, от които 30 в чужбина – по обществено здраве във Валенсия (Испания), по глобални проблеми на женското здраве във Филаделфия (САЩ), Флоренция (Италия), Истанбул (Турция) и други - с презентации и постери в областта на Социалната медицина, Промоцията на здравето и Клиничната епидемиология.

В своето професионално и академично развитие проф. д-р Анжелика Велкова, дмн членува в редица научни и академични организации:

  • Съюз на учените в България.
  • Българско научно дружество по Социална медицина.
  • European Public Health Association (EUPHA).
  • European Health Management Association (EHMA).

Научните интереси на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн са главно в областта на: „Състояние и тенденции на общественото здраве в европейските страни“, „Предотвратимата със здравни интервенции смъртност“, „Епидемиология на хроничните неинфекциозни болести“, „Клинична епидемиология“, „Промоция на здравето на децата и подрастващите“.

 

Езикова квалификация:

Английски, немски, руски и испански език.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

През 2006 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е наградена с плакет на Медицинския университет - Плевен като основател на специалност „Здравни грижи” в Медицинския университет – Плевен, а през 2010 г. е удостоена с почетен знак на Медицинския университет – Плевен за изключителен принос в развитието на Факултета по обществено здраве.

 

Обществена дейност:

От 2002 г. - Национален съ-координатор на Сдружение „За по-добро здраве“.

От 1999 г. - международен фасилитатор на Dreyfus Health Foundation, Ню Йорк, САЩ.

От 2000 г. – „Pro bono“ консултант в разработването и осъществяването на 150 малки проекта, финансирани от Dreyfus Health Foundation, Ню Йорк, САЩ.

От 2011 г. - Председател на Националната мрежа по глобално здраве.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е експерт по оценяване на качеството във висшето образование към Националната агенция за оценяване и акредитация, участвала е в повече от 10 процедури на институционална и програмна акредитация като председател и член на експертни групи.

Консултант е по обществено здраве на НПО „Развитие на личността и човешките общности” в разработването и осъществяването на 3 проекта, финансирани от европейските структурни фондове.

Експерт по проекти на БЧК и НФ „Читалища”, насочени към здравето на старите хора.

2005 – 2008 г. – член на Редакционната колегия на сп. Asklepios.

От 2008 г. – член на Редакционната колегия на сп. Journal of Biomedical and Clinical Research.

От 2012 г. – член на Редакционната колегия на сп. Медицински меридиани.

От 2013Г. – член на Редакционната колегия на сп. Здравна политика и мениджмънт. 

 

 

ПРОФ. Д-Р МАРГАРЕТА МУТАФОВА, ДМ

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 29

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

   

 

Служебен телефон: 029432-456

Е-mаil: m_mutafova@cybernet.bg

 

 Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е родена на 30.09.1948 г. в гр. Свищов, област Велико Търново.

Образование:

През 1966 г. проф. д-р Маргарета Мутафова, дм завършва средно си образование в СУ „Алеко Константинов“, гр. Свищов.

1966 - 1972 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

1973 – 1975 г. – стажант асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

1975 – 1978 г. – асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

1978 – 1981 г. – старши асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

1981 – 2003 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2003 – 2009 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

От 2009 г. – професор в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. – ръководител на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013г. - 2016г. - ръководител на Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Специализации и квалификации:

През 1977 г. – професионална квалификация по „Педагогика на висшето медицинско образование“ във Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

През 1981 г. проф. д-р Маргарета Мутафова, дм придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“, във Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

През 1982 г. - професионална квалификация по „Педагогика на висшето медицинско образование“ във Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

През 1984 г. – специализация по „Демография“ по Програмата на ООН (International Demographic Training and Research Programme in Population and Development Planning) в Московския университет, Москва.

През 1985 г. – квалификация по „Planning and Organization of Maternal and Child Health Services“ по програма на ООН в курс, организиран от Министерството на здравеопазването.

През 1992 г. – квалификация по „Проблемно-базирано обучение“ в Медицинския Университет - Маастрихт, Холандия.

През 1994 г. - квалификация по „Проблеми на компютърната текстова обработка“ в Медицинския университет – София.

През 1995 г. - квалификация по „Изучаване на здравето като качество на живот“ по Програмата „Еразмус“ в Медицинския Университет - Ротердам, Холандия.

През 1997 г. - квалификация по „Епидемиология на хроничните неинфекциозни заболявания“ по Програма „ФАР“ в Нотингамския университет, Великобритания.

През 1999 г. – квалификация по „International Short Training Course on Demographic Aspects of Ageing and its Implications for Socio-Economic Development, Policies and Plans“ в International Institute on Ageing, United Nations, Malta.

През 2000 г. - квалификация по „Актуални проблеми на здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. - квалификация по „Основи на здравния мениджмънт“ в Медицинския университет - София.

През 2000 г. - квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

1973 – 1975 г. – след конкурс и избор, стажант асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1975 – 1978 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1978 – 1981 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

През 1981 г. проф. д-р Маргарета Мутафова, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Инфекциозната заболеваемост в Н.Р. България в условията на динамична урбанизация“.

1981 – 2003 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2003 – 2009 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

От 2009 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. – след избор, ръководител на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. – ръководител на Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“, обучаващи се на български и на английски език, по специалностите „Медицина“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София, във филиала на Медицинския Университет - София в Никозия, Кипър и във филиала на Медицинския Университет - София в Киасо – Швейцария. За известен период е лектор в Международния курс по „Демография“ на Университета в Падуа, Италия.

Тематичният профил на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм включва: „Социална медицина“, „Глобални проблеми на общественото здраве“, „История на медицината“, „Медицинска социология“ и „Медицинска статистика“.

Годишната учебна натовареност на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е над 520 учебни часа.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на: Медицинската демография, Епидемиологията, Медицинската социология, Психичното здраве, Социално значимите заболявания и други.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е научен ръководител на над 2 докторанти, над 20 специализанти и 1 дипломант.

Научноизследователска дейност:

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм участва в редица локални, национални и международни научноизследователски проекти:

1988 -1990 г. - изпълнител в проект на Съвета за икономическа взаимопомощ „Семейна диспансеризация“, София.

1989 г. – изпълнител в проект „Изследване на здравното състояние на населението“ на Института по хигиена и хранене на Медицинска академия и Хигиенно-епидемиологичната инспекция – София.

1991 г. – изпълнител в проект „Управление на лечебно-диагностичната дейност в Медицинска академия“.

1993 г. – ръководител на проект „Изследване на очакваната продължителност на живота в добро здраве в България“ на Rendering & Virtual Environment with Sound (REVES).

1994 – 1995 г. – изпълнител в проект „Проблеми на общественото здраве и иновации в медицинското образование“ на PHARE, София.

1995 г. – ръководител на проект „Изучаване на очакваното здраве“ на BIOMED, София.

1996 г. – ръководител на проект „Изучаване на очакваното психично здраве“ на EURO-REVES.

1992 – 2013 г. – координатор за България по проекта „Очаквана продължителност на живота в добро здраве“ по инициатива на Международната мрежа за изучаване на Очакваното здраве REVES със седалище INSERM, Монпелие, Франция.

2000 г. - ръководител от Българска страна на Международния проект „EURO-REVES ІІІ Изчисления и анализи на очакваната продължителност на живота в добро здраве“ – съвместно с 16 държави от Европа.

1995 г. – 2009 г. - консултант на Националния статистически институт по провеждане на Национални здравни интервюта.

2004 – 2005 г. - ръководител от Българска страна на Международния проект „Хармонизация на интегралните индикатори за очаквано здраве“ – съвместно с 9 страни от Северна Америка, Латинска Америка и Карибите и Европа.

2005 - 2008 г. – ръководител на Mеждународния проект за ХОББ по двустранен договор между Италия и България.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм има над 170 научни и учебни публикации, в т.ч. 14 в чуждестранни научни издания, по проблемите на: „Здраве на населението“, „Медицинска демография“ и „Очаквано здраве“.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм участва с научни доклади в над 50 академични форуми и научни мероприятия, от които по проблемите на Очакваното здраве в Монпелие и Фонтевро (Франция), Лондон (Великобритания), Лайден (Холандия), Чикаго (САЩ), Гуадалахара (Мексико), Хамамет (Тунис), Рим (Италия), Ла-Валета (Малта), Канбера (Австралия), Пекин (Китай).

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм има издадени 3 монографии и 6 учебника, от които 3 - на английски език. Индексът на цитиране на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е - общ 7.778 и индивидуален 1.9445, до 2009 г., с над 200 цитирания от чуждестранни автори.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм членува в следните научни и академични организации:

От 1976 г. – член на Съюза на учените в България.

От 1992 г. – член на Международната мрежа за изучаване очакваното здраве на населението (REVES).

Научните интереси на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм са главно в областта на: Изучаване на здравето на населението, Епидемиологията, Медицинската демография.

 

Езикова квалификация:

Руски и английски език

Отличия, почетни звания, награди, признания:

От 1995 г. - член на Ню-Йоркската академия на науките.

От 1998 г. - включена в изданието „Who is Who in the World“

Обществена дейност:

 

От 2000 г. – член на Българския лекарски съюз. 

ДОЦ. Д-Р ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА, ДМ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 36

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

 

Служебен телефон: 02 9432 256

Е-mаil: Lidia1001@gmail.com

 

 

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм е родена на 16.12.1963 г. в гр. Шумен.

 

Образование:

През 1981 г. доц. д-р Лидия Георгиева, дм завършва средното си образование с квалификация „Педагогика и английски език“ в Езиковата гимназия „Н. Й. Вапцаров”, гр. Шумен.

1981 – 1987 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ във Висшия медицински институт – Варна на Медицинска академия.

1992 – 1993 г. - придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Епидемиология, Биостатистика“ в Университета Кеймбридж, Великобритания.

1993 – 2000 г. - придобива образователна и научна степен „PhD” („Доктор“) по Обществено здраве и здравен мениджмънт в Отворен Университет Кеймбридж, Великобритания.

 

Професионално развитие:

1987 – 1990 г. – участъков терапевт в Здравната служба на с. Василовци, община Драгоман, област София.

1990 – 1993 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1994 – 1995 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1995 - 2001 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2001 – 2004 г. – главен асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2004 – 2006 г. – ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2006 – 2010 г. - ръководител „Управление на здравния риск” на МАРШ, директор „Придобивки на персонала” на МЪРСЪР и консултант по здравно осигуряване, управление на здравния риск и придобивки на персонала при МАРШ и Мак Ленан компании - Марш България, София.

2010 г. - директор на Дирекция „ Управление на проекти и програми” при Министерството на здравеопазването.

2010 г. - директор на Дирекция „ Международни отношения и протокол” при Министерството на здравеопазването.

2010 г. – Председател на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД – Варна.

2010 – 2012 г. – консултант-съветник на Заместник министъра на здравеопазването по Международни отношения, Европейска здравна политика и Проекти и програми с международно финансиране.

2011 – 2012 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През 1990 г. – квалификация по „Планиране на здравеопазването“, сертификат от Световната здравна организация, Москва, Русия.

През 1992 г. – квалификация по „Управление и организация на здравните услуги”, сертификат от Университета Вермонт (САЩ), София, България.

През 1994 г. – квалификация по „Експериментални и описателни научни методологии”, сертификат от Мичиганския университет (САЩ), София, България.

През 1994 г. – квалификация по „Епидемиология“, сертификат от Програма „ТЕМПУС“ на Европейския съюз, Варна, България.

1991 - 1994 г. – придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. – квалификация по „Основи на здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. - квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. - квалификация по „Съвременни проблеми в здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2001 г. – квалификация по „Използване на Интернет в здравните науки“, сертификат от Пакта за стабилност (Германия), Загреб, Р. Хърватска.

През 2003 г. – квалификация по „Болнична администрация“, сертификат от Центъра за международна кооперация при Министерството на външните работи на Израел, София, България.

През 2007 г. – квалификация по „Финансиране на здравеопазването и здравното осигуряване“, сертификат от Европейската актюерска академия (Германия), София, България.

През 2011 г. – квалификация за специалист-обучител по „Правителствена социална отговорност”, сертификат от ЕЛОТ (Организацията по стандартизация на Гърция), Атина, Гърция.

 

Академично развитие:

1990 – 1993 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1994 – 1995 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1995 - 2001 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

През 2001 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Организация и управление на здравеопазването и фармацията” след придобита образователна и научна степен „PhD” по Обществено здраве и здравен мениджмънт в Отворен Университет Кеймбридж, Великобритания и защита на дисертационен труд на тема „Рискови фактори за сърдечно съдовите заболявания в България” защитена в Кеймбридж, Великобритания и легализирана в Р. България.

2001 – 2004 г. – главен асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2004 г. – след конкурс и избор, доцент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2004 – 2006 г. – след конкурс и избор, ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. – след конкурс и избор, доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм преподава на студенти: в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ - във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София; в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – в Медицинския Факултет при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. д-р Лидия Георгиева, дм включва: „Социална медицина“, „Управление на риска в здравеопазването“, „Проекти в здравеопазването“, „Социално и здравно законодателство в защита на инвалидите“, „Социална медицина и промоция на здравето“.

През периода 1999 – 2012 г. доц. д-р Лидия Георгиева, дм е преподавала като хоноруван преподавател в Нов български университет и Университета за национално и световно стопанство, като лектор в Американския университет в България и като щатен преподавател в Медицинския факултет на Медицинския университет - София.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Лидия Георгиева, дм е над 300 учебни часа.

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм е научен ръководител на двама докторанти, над 20 дипломанти и над 8 специализанти.

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на „Управление на риска в здравеопазването” и „Проекти в здравеопазването“.

 

Научноизследователска дейност:

1992 - 1994 г. - мениджър и главен изследовател на научен проект „Случай-контрол проучване на исхемичната болест на сърцето в България“, Grant No. CVD-Y026-09, MSCI, Michigan University, USAID, САЩ.

1992 - 1994 г. - изследовател в научен проект “Sofia Heart Study” - Grant No. EUR-0037-G-00-1083-00, MSCI, Michigan University, USAID, САЩ и Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1992 - 1998 г. – изпълнител в Проект TEMPUS - JEP-3604 (Обществено здравеопазване).

1994 - 1997 г. - национален координатор на проект “Здравно образование за младежта в България” (LYHE), PHARE Project No. 93PP/UK/24 на Министерството на здравеопазването, България, Службата по Здравно образование, Великобритания и Световната здравна организация.

1995 - 1997 г. - член на работна група по Проект ТК-И-2 “Изграждане на Интернет мрежа на базата на болница Царица Йоанна” на Националния фонд за научни изследвания на Министерството на образованието и науката.

1996 – 1998 г. – изпълнител в Проект № RD/2002-1295/99/EG-SANCOG/4, DG SANCO/G L-2920 “Изграждане на Европейска мрежа за здравна промоция, повишаване на здравната информация и знания за неврофиброматоза” на Европейската комисия, Директората за Обществено здраве, Люксембург.

1998 - 1999 г. - член на работна група по Проект № 596/1998 “Проектиране и изграждане на съвременна пациент-ориентирана осигурителна информационна система на базата на използване на лазерни карти” на Националния фонд за научни изследвания на Министерството на образованието и науката.

2000 – 2001 г. - член на работна група по проект SG3-03 на Министерството на здравеопазването “Общественото възприемане на здравната реформа”, грант на USAID.

1996 – 1998 г. - експерт по здравно осигуряване в международен проект ZZ-9710-0028 по 5-та Рамкова програма за изготвяне на 6-езиков терминологичен речник ”Glossary and Dictionary of Social Protection Terms” на EPOS здравни консултанти, Германия и Министерството на труда и социалната политика, България.

1998 – 2000 г. – член на Научния съвет на Дебиофарм, Лозана, Швейцария по Изготвяне на дизайн, анализ на данни от клинични проучвания и изготвяне на доклади.

2000 – 2006 г. – научен консултант на Янсен Силаг и Джонсън и Джонсън по Биостатистика и анализ на данни от клинични проучвания и изготвяне на доклади.

2002 - 2006 г. - оценител в редица международни проекти като председател на Управителния съвет на Отворено общество на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския Регион (ASPHER) и консултант на Европейската комисия.

2003 – 2006 г. - мениджър на проект ”Предизвикателства за предоставяне на здраве в разширена Европа – опити и перспективи от страните членки и асоциираните страни“ по Програмата за действие на Европейската комисия в областта на здравеопазването.

2004 – 2006 г. - координатор за България в проект „Създаване на Европейска акредитационна Агенция за Обществено здраве” на Асоциацията на училищата по Обществено здраве в Европейския регион.

2004 – 2006 г. - координатор на проект на Пакта за стабилност “Обучение по Обществено здраве и научна колаборация в Югоизточна Европа” (за София).

2004 – 2007 г. – първи автор и научен консултант по здравно политически анализи, събиране на данни и координиране на дейността на авторите на „Здравеопазване в преход – България“ на Световната здравна организация.

2005 – 2006 г. – научен консултант на Хелт Оптима ОДКА ООД по „Одит и разработване на стратегия за здравни услуги на еврейското население”, „Одит и стратегия за развитие на Общинска болница Свиленград” и „Одит на здравноосигурителен договор между БТК и „ЗОФ Закрила” АД.

2006 – 2008 г. – консултант-рецензент на Методика, биостатистика, анализ на данни от клинични проучвания и изготвяне на доклади за Рош България, Софарма България, НексДженикс Фармасютикалс, Ню Йорк, САЩ.

2008 – 2012 г. - национален координатор и член на работната група по проект SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, модел G.S.R.” на Министерството на здравеопазването.

2008 г. - експерт в разработване на проект „София – Атина – Форум за здраве” за Програмата за действие на Европейската комисия в областта на здравеопазването (2008-2013), Столична Община.

2009 – 2011 г. - член на работна група по проект на 7-та Рамкова програма STEPS „НПО и научни проучвания на общественото здраве“ на Европейската комисия.

2009 – 2014 г. - член на Научния консултативен съвет на проект BG051PO001-5.3.020001-C0001 „Спри и се прегледай” по Оперативна програма „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването.

2010 – 2012 г. - член на Научния консултативен съвет на проект на Европейската комисия „Структурни фондове и ползи за здравето“.

2011 г. – консултант-рецензент на изданието „Система на здравеопазване – България 2011” (английска версия) на Световната здравна организация.

2013 г. – поканен експерт по „Определяне на приоритетите в общественото здраве на Европа за финансиране по програма Хоризон 2020 (2014-2020) на Генералната дирекция „Наука и иновации“ при Европейската комисия.

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм има над 125 научни и учебни публикации, в т.ч. 45 в чуждестранни научни списания, по проблемите на Общественото здраве, Социалната медицина, Здравната политика, Превантивната медицина, Промоцията на здравето, Здравния мениджмънт, Управлението на риска в здравеопазването и други. Има над 450 цитирания, от които над 150 в чуждестранни издания; индексът на цитиране е 36.5 (до 2010 г.).

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм участва в над 55 академични форуми и научни мероприятия, от които над 25 в чужбина по проблемите на нейната научноизследователска дейност.

В своето професионално и академично развитие доц. д-р Лидия Георгиева, дм членува в редица научни и академични организации:

1994 – 2000 г. - член на Международния институт по биоетика.

2004 – 2006 г. - член на Борда на директорите на Европейската асоциация на училищата по обществено здраве (ASPHER).

2004 – 2006 г. - Председател на Управителния съвет на „Отворено общество” на Европейската асоциация на училищата по обществено здраве (ASPHER).

От 2006 г. - Почетен член на Борда на директорите на Европейската асоциация на училищата по обществено Здраве (ASPHER).

2010 г. - член на Управителния съвет на Европейската Асоциация по Обществено здраве (EUPHA).

От 2010 г. – Президент на Българската асоциация по епидемиология и обществено здраве.

От 1997 г. – Вицепрезидент на Българската асоциация по неврофиброматоза.

От 1997 г. - член на Европейската Федерация по Неврофиброматоза.

От 2009 г. – Вицепрезидент на Българската асоциация за борба с тютюнопушенето.

От 1995 г. – член на Българската лига по хипертония.

1995 – 2008 г. - член на Международната Епидемиологична асоциация.

От 1993 г. - член на Биостатистическата секция на Медицинския научен съвет в Кеймбридж, Великобритания.

Научните интереси на доц. д-р Лидия Георгиева, дм са главно в областта на: Епидемиологията, Превантивната медицина, Здравната политика, Човешките ресурси в здравеопазването, Риск-мениджмънта в здравеопазването.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

2006 г. - медал за приноси и Почетен член на Борда на директорите на Европейска асоциация на училищата по обществено здраве (ASPHER).

2007 г. - номинация за „Международен здравен професионалист на 2007 г.” на Международния биографичен център, Кеймбридж, Великобритания.

2007 г. - “Who is Who”  в медицината.

2007 г. – ниво А8 на работа по селекционната процедура на Европейската Комисия: 30T/SANCO/2007.

2008 г. - “Who is Who” в Света.

 

Обществена дейност:

От 1990 г. – член на Българския лекарски съюз.

2003 – 2007 г. – експерт-консултант на Националната здравноосигурителна каса по Изготвяне на анализи, доклади и препоръки.

От 2004 г. – член на Асоциацията на българските жени-лекари.

2004 – 2006 г. – експерт-консултант на Парламентарната комисия по здравеопазване при Народното събрание на Р. България по Здравно осигуряване, Диагностично свързани групи и Здравна политика.

2010 г. - член на Международното жури на Европейския съюз за определяне на „Здравен журналист 2010“.

2011 г. и 2012 г. - член на две правителствени делегации на годишните сесии на Световната здравна организация.

ДОЦ. Д-Р КРИСТИНА ПОПОВА, ДМ

   

  

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 41

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

Служебен телефон: 029432-316

Е-mаil: popova_kristina@yahoo.com

 Доц. д-р Кристина Попова, дм е родена на 06.10.1973 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1992 г. доц. д-р Кристина Попова, дм завършва средното си образование в Националното средно училище по култура, София.

1993 - 1999 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

2006 - 2007 г. – придобива втора образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

2005 – 2007 г. – редовен докторант във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2007 – 2010 г. – асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2010 – 2011 г. – главен асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. – доцент в Катедра „Медицинска етика и право” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1998 г. – специализация по „Неврология“ в Ain Shams University Specialized Hospital, Кайро, Египет.

1999 г. – специализация по „Неврология“ в University Hospital of Santiago de Compostela, Испания.

2002 - 2004 г. – професионална квалификация по „Образна диагностика (ехографска диагностика)“ в London South Bank University, Великобритания.

През 2007 г. доц. д-р Кристина Попова, дм придобива специалност по „Нервни болести“ в Медицинския Университет – София.

2008 г. – специализация по „Обществено здраве“ в Bielefeld School of Public Health, Германия.

2008 г. – специализация по „Теория и методи на етиката“ (програма „Еразмус“) в Katholieke Universiteit Leuven, Белгия.

2009 г. – специализация по „Палиативни грижи“ в Radboud University, Наймеген, Холандия.

2009 г. – специализация по „Клинична биоетика“ в Universita Degli Studi Di Padova, Италия.

2010 г. – специализация по „Здравна политика, икономика и мениджмънт“ в University of Lugano, Швейцария.

През 2012 г. доц. д-р Кристина Попова, дм придобива втора специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

2005 – 2007 г. – след конкурс и избор, докторант във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2007 –2010 г. – след конкурс и избор, академична длъжност асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2010 г. – образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Клиничен мениджмънт на мозъчния инсулт“.

2010 – 2011 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. - академична длъжност „Доцент" в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – академична длъжност „Доцент" в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Кристина Попова, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския факултет на Медицинския университет – София; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. д-р Кристина Попова, дм включва дисциплините: „Социална медицина и здравен мениджмънт“, „Медицинска етика и право“, „Сестрински грижи при неврологични заболявания“, „Биоетика“, „Етични проблеми и аспекти на трудовата медицина и професионалното здраве“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Кристина Попова, дм е в обем 450 учебни часа.

Доц. д-р Кристина Попова, дм е научен ръководител на над 40 дипломанти.

 

Научноизследователска дейност:

2009 г. - ръководител на проект „Качество на живот на пациенти с мозъчен инсулт” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – София.

2009 г. – изпълнител по проект „Изграждане на съвременен лабораторен център за обучение и изследвания по оценка на риска, условията на труд и работоспособността” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – София.

Доц. д-р Кристина Попова, дм има 55 учебни и научни публикации по проблемите на: Неврологичните науки, Социалната медицина, Общественото здраве, Медицинската етика, Биоетиката, Здравния мениджмънт, Етичните проблеми и аспекти на Трудовата медицина и професионалното здраве, Сестринските грижи за пациенти с неврологични заболявания, Приложението на социологичните методи в научното изследване, Етични измерения на научните изследвания в медицината и здравеопазването.

Доц. д-р Кристина Попова, дм участва в 20 академични форуми и научни мероприятия.

Членство в академични и научни организации:

  • Член на Българското дружество по неврология.
  • Член на Ръководството на Българската секция на Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО.
  • Член на Международния форум на преподавателите по биоетика, етика и медицинско право при Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО.

Научните интереси на доц. д-р Кристина Попова, дм включват: актуални проблеми на Социалната медицина, Медицинската етика и Клиничния мениджмънт.

Доц. д-р Кристина Попова, дм е научен ръководител на 1 защитил докторант.

 

Езикова квалификация:

Английски, испански и руски език.

 

Обществена дейност:

Член на Българския лекарски съюз.

ДОЦ. АРСЕНИ АРСЕНИЕВ, ДМ

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 38

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-205

 Е-mаil: arseniev@abv.bg

 

Доц. Арсени Арсениев, дм е роден на 05.10.1953 г. в гр. Ямбол.

 

Образование:

През 1972 г. доц. Арсени Арсениев, дм завършва средното си образование в 18-то СОУ „Уилям Гладстон“ - София.

1974 - 1978 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Философия, специализация - Социология“ в Софийския университет „Климент Охридски” - София.

 

Професионално развитие:

1979 – 1980 г. – организатор на социологически изследвания в „Националния институт за изследване на младежта“.

1981-1986 г. – социолог в Санаторно-курортен комплекс - „Републикански базов санаториум за сърдечно-съдови заболявания“ - Банкя.

1986 - 1989 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1989 - 1991 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1991 – 2012 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2014 г. – доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1974 - 1978 г. – специалност по „Социология“, в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2000 г. – квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт“ в Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2005 г. - квалификация по „Статистическа обработка на биомедицинска информация с SPSS”, в Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

1986 – 1989 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в сектор „Социология“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1989 – 1991 г. – след избор, академична длъжност „Старши асистент“ в сектор „Социология“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1991 – 2012 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

През 2009 г. доц. Арсени Арсениев, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност 03.01.53: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, след защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на древногръцките философски школи върху медицинските школи в Древна Елада”.

2012 – 2013 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по Обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. Арсени Арсениев, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия“ и на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. Арсени Арсениев, дм включва дисциплините: „Медицинска етика“, „Медицинска социология“, „История на медицината“.

Годишната учебна натовареност на доц. Арсени Арсениев, дм е общо 400 учебни часа.

Доц. Арсени Арсениев, дм участва в следдипломното обучение на специализанти, на медицински и немедицински кадри.

 

Научноизследователска дейност:

Доц. Арсени Арсениев, дм има 35 научни и учебни публикации, в т.ч. 5 монографии и един учебник по Медицинска социология.

Доц. Арсени Арсениев, дм участва в 5 академични форума и научни мероприятия по проблемите на „Рехабилитацията при сърдечно-съдовите заболявания“, „Медицинската социология“, „Медицинската етика“.

Научните интереси на доц. Арсени Арсениев, дм са главно в областта на: "Философията", „Медицинската социология“, „Историята на медицината“, „Медицинската етика“.

 

Езикова квалификация:

Руски език.

ДОЦ. Д-Р ПЕШКА ПЕШЕВА, ДМ

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 39

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-456

Е-mаil: krlsn2003@yahoo.com

Доц. д-р Пешка Пешева, дм е родена на 16.01.1969 г. в гр. Тетевен, област Ловеч.

 

Образование:

През 1987 г. доц. д-р Пешка Пешева, дм завършва средното си образование в СОУ „Георги Бенковски”, гр. Тетевен.

1987 - 1993 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския Университет - София.

 

Професионално развитие:

1995 - 2002 г. – местен експерт, компонент „Първична здравна помощ”, Проект на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на здравния сектор.

2003 - 2007 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2007 - 2010 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализация и квалификация:

През 1996 г. – квалификация по „Икономическа оценка на здравни програми” в Международния център по детството, Париж, Франция.

През 2004 г. - квалификация по „Основи на здравния мениджмънт” в Медицинския университет София.

През 2004 г. – квалификация по „Здравен мениджмънт на доболничната и болничната помощ” в Медицинския университет София.

През 2004 г. – квалификация по „Мениджмънт на основните ресурси в здравеопазването” в Медицинския университет - София.

През 2005 г. – квалификация по „Статистическа обработка на биомедицинската информация със SPSS” в Медицинския университет – София.

През 2005 г. – квалификация по „Компютърна подготовка на научни публикации и постери” в Медицинския университет – София.

През 2005 г. - квалификация по „Обучение на обучители по Контрол и ограничаване на употребата на тютюневи изделия в лечебните и здравните заведения на Р. България” в Националния център по обществено здраве на Министерството на здравеопазването.

През 2005 г. - квалификация по Demographic aspects of ageing and its implications for socio-economic development, politics and plansв International Institute on Ageing, United Nations, La Valletta, Malta.

2004 - 2007 г. – специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2012 г. квалификация по ”Дистанционно обучение по обществено здраве” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Академично развитие:

2003 - 2007 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.София

2007 - 2010 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 - след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2013 г. доц. д-р Пешка Пешева, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Отношение на общопрактикуващите лекари в София към медицината, базирана на доказателства”.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Пешка Пешева, дм преподава по учебната дисциплина „Социална медицина“ на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистри“ по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. д-р Пешка Пешева, дм включва „Социална медицина“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Пешка Пешева, дм е 421 учебни часа.

 

Научна дейност:

2004 – 2006 г. - изпълнител в международния Проект “Хармонизиране на интегрални показатели за оценка на здравето като качество на живот” – в сътрудничество с изследователи от Канада, Италия, Куба, Пуерто Рико, Аржентина, Коста Рика, Барбадос, координатор: Instituto di Neuroscienze, Падуа, Италия.

2004 – 2006 г. - изпълнител в международния проект „Хармонизиране минималната симптоматика при поставяне на диагнозата Хронична обструктивна белодробна болест”, осъществяван от България и Италия, координатор: Instituto di Neuroscienze, Падуа, Италия.

През 2008 г. - изпълнител в Проект „Разработване на Теоретичен модел на Benchmarking (златен стандарт) за оценка на болниците в Р. България” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

Доц. д-р Пешка Пешева, дм има над 20 научни и учебни публикации в български периодични научни издания по проблемите на: Социалната медицина, Законодателството срещу тютюнопушенето, Стрес и адаптация, Медицина, базирана на доказателства.

Научните интереси на доц. д-р Пешка Пешева, дм са главно в областта на: „Социална медицина“, „Медицина, базирана на доказателства“, „Епидемиология”.


Езикова квалификация:

Английски, френски и руски език.

ГЛ. АС. Д-Р ЕЛИА ГЕОРГИЕВА, ДМ

  

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 39

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-456

Е-mаil: elia_kg@abv.bg

 

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм е родена в София.

 

Образование:

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм завършва средното си образование в I- СОУ „Пенчо Славейков“ – София, с разширено изучаване на английски език.

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

2000 – 2001 г. – психолог-водещ случай координатор на група за социални умения в Центъра за психосоциална рехабилитация „Ван Гог“, София.

2002 – 2003 г. – специализира „Психиатрия“ в Медицинския университет - София.

2003 - 2004 г. - редовен докторант към Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2004 – 2012 г. –последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012- 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализация и квалификация:

2004 - 2007 г. – специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет -София.

През 1995 г. - квалификация по „Психодрама тренинг“ в Държавната факултетска болница по неврология и психиатрия, София.

2001 - 2002 г. - квалификация по „Психосоциална рехабилитация и психично здраве в общността“ (Холандска тренинг-програма за обучители: Psychosocial Rehabilitation and Community Care, Tepla Training Program for Trainers, STORM Rehabilitation), проведена в Чехия, Унгария, Естония и Холандия.

През 2005 г. - квалификация по „Статистическа обработка на биомедицинска информация с SPSS“ в Медицинския университет - София.

През 2005 г. - квалификация по „Компютърна подготовка на научни публикации и постери“ в Медицинския университет - София.

През 2005 г. - квалификация по „Психосоциална рехабилитация, Прага, Р. Чехия.

През 2005 г. - квалификация за подготовка на обучители по „Контрол и ограничаване на употребата на тютюневи изделия в лечебните и здравни заведения в Р. България“ в Националния център по обществено здраве на Министерството на здравеопазването.

През 2006 г. – квалификация по „Демографски аспекти на застаряването на населението и неговото влияние върху социално-икономическото развитие, политиките и плановете“ в международна тренинг програма на International Institute on Ageing, United Nations, La Valletta, Malta.

 

Академично развитие:

2004 - 2007 г. - след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2007 - 2011 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

През 2011 г. гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на елементи от качеството на живот на пациенти със сърдечносъдови заболявания“.

2011 – 2013 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012- 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм преподава по учебната дисциплина „Социална медицина“ на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистри“ по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм включва „Социална медицина“.

Годишната учебна натовареност на гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм е 468 учебни часа.

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на психичното здраве.

 

Научноизследователска дейност:

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм има над 34 научни и учебни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания, включително самосотоятелна  монография: Е. Георгиева, Мениджмънт на стреса в медицината. - С., 2014, ИК Фльорир, 168 с., по проблемите на: Социалната медицина, психичното здраве, сърдечносъдовите заболявания. 

Научните интереси на гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм са главно в областта на: Социалната медицина и Психичното здраве.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

Член на Сдружението за развитие на психосоциалната рехабилитация в България.

 Член на Сдружение "Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт"

ГЛ. АС. Д-Р МАРИЯ ПРАВЧАНСКА, ДМ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 38

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432 - 205

Е-mаil: maria_prav@yahoo.com

 

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е родена на 18.11.1973 г. в гр. Аджедабия, Либия.

 

Образование:

През 1991 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм завършва средното си образование със златен медал в І-во СОУ „Пенчо Славейков” – София с разширено изучаване на английски език.

1991 – 1997 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1999 – 2002 г. – редовен докторант към Клиниката по алергология, астма и клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

2005 - 2008 г. - клиничен имунолог в Клиниката по алергология, астма и клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

2008 – 2010 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2010 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2013 – 2014 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

От 2014 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През 1999 г. – основен курс по Клинична имунология в Медицинския университет-София - по Програмата за придобиване на специалност „Клинична имунология“.

През 2000 г. – квалификация по „Имунология на астмата" в Европейската академия по алергология и клинична имунология, Ферара, Италия.

През 2001 г. – Основен курс по „Имунодефицити“ в Националния център по заразни и паразитни болести на Министерството на здравеопазването - по Програмата за придобиване на специалност „Клинична имунология“ в Медицинския университет – София.

През 2001 г. – квалификация по „Диагностика на автоимунните болести“ в Медицинския университет – София.

През 2005 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм придобива специалност „Клинична имунология“” в Медицинския Университет – София.

2005 – 2006 г. – професионална квалификация (индивидуална програма) по „Флоуцитометрия“ в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

През 2006 г. – квалификация по „Диагностика на лимфомната патология” в Националния център по онкология и трансфузионна хематология на Министерството на здравеопазването, със съдействието на Beckton Dikinson, USA.

През 2013 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм придобива специалност „Социална медицина” в Медицинския Университет – София.

 

Академично развитие:

1999 – 2002 г. – след конкурс и избор, редовен докторант към Клиниката по алергология, астма и клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

През 2007 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм придобива образователна и научна степен „Доктор" по специалността „Имунопатология и алергология“ след защита на дисертационен труд на тема: „Имунологични показатели в периферна кръв на пациенти с IgE – медиирана бронхиална астма и алергичен ринит“.

2008 – 2010 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2010 – 2013 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2013 – 2014 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

От 2014 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 

Учебна дейност:

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“, във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е по дисциплината „Социална медицина“.

Годишната учебна натовареност на гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е общо 490 учебни часа.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е учебен консултант на английски език на над 10 студента и дипломанта по магистърска програма за медицина.

 

Научноизследователска дейност:

 

През 2001 г. – изпълнител по проект „Количествена оценка на базофилната активация и дегранулация в присъствие на алергени” на Медицинския университет – София.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм има двадесет научни и учебни публикации, в т.ч. две в чуждестранни научни списания, една в българско научно списание на английски език и четири в български учебник по Социална медицина за преподаване на английски език на студенти от чужбина. Публикациите са по проблемите на Социалната медицина, Алергологията, Имунологията. Общият брой на цитиранията е над тридесет и пет.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм участва с научни доклади и постери в над 10 академични форуми и научни мероприятия, от които 6 в чужбина по проблемите на Алергологията и Имунологията.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм членува в European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI).

Научните интереси на гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм са главно в областта на: Социалната медицина, Алергологията, Имунологията, Детското здравеопазване и в частност - разработване на ефективна програма за ограничаване на насилието в училищата, подобряване качеството на преподаване и учебната литература в медицинското образование, ограничаване на риска от животозастрашаващи алергични реакции по време на учебни занятия в училищата.

 

Езикова квалификация:

Английски, френски, руски език.

 

Обществена дейност:

Член на Българския лекарски съюз.

Председател на Комисията по образование към Родителското настоятелство на 81 СОУ „Виктор Юго” – София.

ГЛ. АС. Д-Р НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 36

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-256

Е-mаil: hristovn@gmail.com

 

Гл. ас. д-р Николай Христов е роден на 30.04.1974 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1992 г. гл. ас. д-р Николай Христов завършва средното си образование в 114-та английска езикова гимназия „Лиляна Димитрова“, гр. София.

1992 – 1999 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

2000 г. – специалист висше образование в Отдел „Правно осигуряване и международни отношения“ на Дирекция Национална служба Гранична полиция при Министерството на вътрешните работи.

2001 г. – държавен санитарен инспектор в Отдел „Промоция на здравето и профилактика на болестите“ на Столичната регионална здравна инспекция.

2001 - 2004 г. – специалист висше образование в Отдел „Околна среда и здраве“ с лаборатория „Епидемиология“ на Националния център за опазване на общественото здраве при Министерство на здравеопазването.

2004 г. – заместник ръководител и началник медицински и социални дейности на Българо-швейцарския Проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ на Националния съвет на Българския червен кръст.

2005 г. – специалист висше образование в Отдел „Епидемиология и дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ на Националния център по заразни и паразитни болести с Национален имунизационен център.

2005 – 2009 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2011 – 2012 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализации и квалификации:

2005 - 2009 г. – гл. ас. д-р Николай Христов придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет - София.

През 2003 г. – квалификация по „Епидемиология“ в Катедра „Епидемиология“ на Мичиганския щатски университет – Лансинг, САЩ.

През 2009 г. – квалификация по „Здравни системи“ в Катедра „Икономика на здравеопазването и здравна политика“ на Токийския университет, Япония.

 

Академично развитие:

2005 – 2009 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2011 – 2012 г. – след избор, главен асистент в „Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Гл. ас. д-р Николай Христов преподава по учебната дисциплина „Социална медицина“ на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистри“ по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на гл. ас. д-р Николай Христов включва „Социална медицина“, „Здравен мениджмънт“.

Годишната учебна натовареност на гл. ас. д-р Николай Христов е 500 учебни часа.

Гл. ас. д-р Николай Христов участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на Социална медицина и Здравния мениджмънт.

 

Научноизследователска дейност:

През 2008 г. - изпълнител в Проект „Разработване на Теоретичен модел на Banchmarking (златен стандарт) за оценка на болниците в Р. България” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2009 – 2014 г. – изпълнител в Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

2010 – 2011 – изпълнител в Проект „Strengthening Engagement in Public Health Research (STEPS) на Европейската комисия по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз.

2010 – 2013 г. - изпълнител в Проект „Quality and Costs of Primary Care in Europe“ на Европейската комисия по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз.

Гл. ас. д-р Николай Христов има над 36 научни и учебни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: нозокомиални инфекции, контрол на инфекциите, епидемиология, хигиена на детско-юношеска възраст, социална медицина, икономика на здравеопазването, здравна политика, радиационна медицина, медицина базирана на доказателства.

Гл. ас. д-р Николай Христов участва в над 20 академични форуми и научни мероприятия.

Научните интереси на гл. ас. д-р Николай Христов са главно в областта на: Социалната медицина, Общественото здраве, Епидемиологията, Демографията, Икономиката на здравеопазването, Здравната политика.

Гл. ас. д-р Николай Христов членува в следните академични и научни организации: Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт; Българското дружество по епидемиология към Съюза на българските медицински специалисти; Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

Гл. ас. д-р Николай Христов е член на Българския лекарски съюз.