Състав

ПРОФ. ГАЛИНА ЧАНЕВА, ДМ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"


Завършва Медицински колеж –Сливен, специалност „медицинска сестра”, а през 1990 г. завършва специалност „биология” в Пловдивския университет, специалност „информатика и здравен мениджмънт” (2001) МУ – Пловдив и магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт (2003).
До 1995 г. работи като медицинска сестра и преподавател в Медицинския колеж – Сливен. От 1995 г. е асистент във Факултета по сестринско дело при МУ – София, (понастоящем ФОЗ при МУ), а доцент от 2007 г. Научни интереси в областта на управлението на здравните грижи, кейс-мениджмънта и качеството на здравните грижи. Член е на редакционната колегия на сп. Сестринско дело.

 

ПРОФ. ИВАНКА СТАМБОЛОВА, ДМ

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

Служебен телефон: 02 9432-216;

 

Е-mаil: st_vania@abv.bg

 

Доц. Иванка Стамболова, дм е родена през 1962 г. в гр. София.

 

Образование

Доц. Иванка Стамболова, дм завършва средното си образование през 1980 г. в гр. Варна.

През 1982 г. тя завършва с отличен успех Медицинския колеж „Д-р Н. Николаев“ – Варна с образователно-квалификационна степен “Бакалавър по здравни грижи”, специалност “Детска медицинска сестра”.

През 1984 - 1990 г.: завършва с успех „много добър“ второ висше образование в Софийския университет ”Климент Охридски” с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Биология и химия“, а през 2001 – 2003 г. - с отличен успех трето висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През октомври-декември 1994 г. доц. Иванка Стамболова, дм преминава курс за професионална квалификация в Училището за висши болнични кадри към „Обществено здравеопазване - болници Париж“, Франция, а през 2002 г придобива специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

 • 1982 – 1991 г. - Детска медицинска сестра в Детска клиника на УМБАЛ - Варна.
 • 1991 – 1992 г. - Медицинска сестра в Неврологична клиника на УМБАЛ - Варна.
 • 1992 – 1995 г. - Преподавател, профил ”Медицински сестри”, в Медицинския колеж - Варна.
 • 1996 – 2002 г. - Асистент във Факултета по сестринско дело при Медицинския университет - София.
 • 2002 – 2003 г. - Старши асистент във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет - София.
 • 2003 – 2007 г. - Главен асистент във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет - София.
 • От 2008 г. - Доцент в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Академично развитие:

През 2007 г. тя придобива образователна и научна степен „Доктор” по медицина по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на защитена дисертация на тема „Организационни аспекти на сестринските грижи в първичната медицинска помощ“.

През 2008 г., след конкурс, доц. Иванка Стамболова, дм е избрана на академична длъжност „Доцент” по научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

 

Учебна дейност:

Доц. Иванка Стамболова, дм преподава на студенти с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" по специалността "Здравни грижи" във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Тематичният профил на доц. Иванка Стамболова, дм включва: "Философия и основи на сестринските грижи", "Управление на здравните грижи", "Здравни проекти", "Сестрински грижи при соматични заболявания", "Сестрински грижи при пациенти с психични заболявания", "Сестрински грижи при инфекциозни заболявания", "Сестрински грижи за пациенти с неврологични заболявания", "Сестрински грижи в педиатрията", "Сестрински грижи за възрастни и стари хора", "Сестрински грижи в дома".

Ръководство на дипломанти: до 8 – 10 студенти годишно.

Преподаване в Медицинския колеж – София и Медицинския колеж - Враца.

Годишната учебна натовареност (хорариум) на доц. Иванка Стамболова, дм е около 1000 учебни часа за преподаване по „Управление на здравните грижи“, „Здравни проекти“, „Сестрински грижи“ и за управленски стажове и изпити.

 

Научноизследователска дейност:

 • Доц. Иванка Стамболова, дм участва в изпълнението на няколко международни проекта:
 • 1994 - 1995 г.: проект по Програма „PHARE“: “Преструктуриране на парамедицинския сектор в България”.
 • 1998 - 1999 г.: проект на Световна банка: “Преструктуриране на ПМП в България - парамедицинска част“.
 • 1998 - 2000 г.: Програма ”TEMPUS”: „Специализация за полувисши медицински специалисти”.
 • 2002 - 2012 г.: проект по Програма „PHARE“: “Домашни грижи“.

Доц. Иванка Стамболова, дм е автор и съавтор на над 70 научни и учебни публикации, в т.ч. 1 монография и 7 учебника и учебни ръководства.

Научните интереси на доц. Иванка Стамболова, дм включват тематичните направления: Здравни грижи, Здравен мениджмънт, Здравна политика.

 

Езикова квалификация: 

Руски и английски език.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

Почетната статуетка „Лесискепра” на БАПЗГ - за принос към сестринската наука в България.

 

Обществена дейност:

 • Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
 • Заместник председател на Националния съвет по качество към БАПЗГ.
 • Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт.
 • Член на Редакционната колегия на сп. “Сестринско дело”.
 • Научен консултант на сп. „Здравни грижи“.
 • Член на Редакционната колегия на сп. “Здравна политика и мениджмънт”.

 

Други квалификации и умения:

 • Работа с компютър.
 • Работа с микроскоп и специална биологична и медицинска апаратура.
 • Работа в екип, работа като ментор в мултикултурна среда, организационни и управленски умения.
 • За управление на МПС. 

 

ДОЦ. ПЕНКА ИВАНОВА, ДМ

 (в процес на актуализиране)

ДОЦ. ПЕНКА ИВАНОВА ДМ


Завършва специалността „история” в СУ „Кл. Охридски”през 1974 г. От 1983 г. е асистент в Катедрата по социална медицина, сектор „История на медицината” и доцент от 2005 г. във ФОЗ при МУ – Плевен, а по късно към едноименния факултет в Софийския медицински университет. Научни интереси в областта на етно-медицината, музейното дело и история на медицината и здравеопазването.

 

ДОЦ. Д-Р ВАЛЕНТИН ПОПОВ, ДМ

 (в процес на разработване)

ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ПОПИВАНОВ, ДМ

ДОЦ. Д-Р АСЯ ГЛАДИЛОВА, ДМ

 (в процес на разработване)

ДОЦ. Д-Р БОРИСЛАВ МАРИНОВ, ДМ

(в процес на разработване)

ПРЕП. ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ПИСЕВ, ДМ

 (в процес на актуализиране)

 

 

Доц. д-р Васил Писев е роден през 1946 г. в гр. София. През 1964г. завършва средното си образование в град София, а през 1970г. – медицина хигиенен профил в Киевския медицински институт – Украйна. В продължение на 34 години работи в областта на превантивната медицина като научен сътрудник по училищна медицина до 2007г. От тогава до днес е преподавател в МУ, Факултет по обществено здраве в град София. Две години е бил завеждащ лаборатория, а след това 12 години е ръководител на секция, отдел и направление “Хигиена на детската и юношеската възраст” (ХДЮВ) в НИХПЗИ и НЦХМЕХ и "Здраве на децата и учениците" в Националния център по опазване на общественото здраве. Специалност по ХДЮВ придобива през 1979г. Кандидат на науките (доктор по медицина) става през 1981г. Хабилитира се през 1990г. като старши научен сътрудник ІІ степен.

Има над 135 научни публикации в български и международни издания и участия с около 70 научни труда изнесени на конгреси, конференции, симпозиуми и др. в страната и чужбина. Има над 20 внедрявания в системите на МЗ, МОН и НСА, две рационализации, разработени методи и участия в изготвяне на нормативни документи за нуждите на детското и училищното здравеопазване. Съавтор е на сборници, книги, учебници, учебно помагало.Популяризаторската дейност включва редица статии в списания , вестници и множество участия в телевизионни и радио предавания. Удостояван е с научни награди.

Бил е хоноруван доцент в СУ “Климент Охридски” сп. “Педагогика на девиантното поведение”, ПУ “Паисий Хилендарски” сп. “Биология и химия”, а понастоящем  в Медицински колеж “Йорданка Филаретова” – София, сп. “Инспектор по обществено здраве”.

Многократно е участвал като методичен ръководител, експерт и консултант при изготвяне на становища, оценки и препоръки в областта на предучилищната и училищна медицина.

В продължение на 15 години е член на Научно учебния съвет при НИХПЗ и НЦХМЕХ. Понастоящем е заместник – председател на СНС по хигиена, професионални заболявания и социална медицина при ВАК. Бил е и: Национален консултант по ХДЮВ, Председател на Проблемната комисия и Колегиума по ХДЮВ, Член на комисията за получаване на специалност по ХДЮВ, Член на Националната комисия за работа с младежта при БЧК, Член на редакционните колегии на списания “Хигиена и здравеопазване”, “Проблеми на хигиената” и “Информационен бюлетин по ХДЮВ”. Понастоящем е заместник-декан по следдипломно обучение и  член на Съвета по медицинска наука към МУ – София.

ДОЦ. Д-Р ЦВЕТОМИР ДИМИТРОВ, ДМ

 (в процес на разработване)

ДОЦ. Д-Р ДИМИТЪР МАРКОВ, ДМ

 (в процес на разработване)

АС. ПЕТЯ КАНТАРЕВА

 (в процес на разработване)

 

АС. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА

  (в процес на разработване)

ПРЕП. ИЛИЯНА АЛЕКСИЕВА

Преп. Илияна Алексиева

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: ilijana_z@gbg.bg

 

 

 

Преп. Илияна Алексиева е родена на 02.08.1953 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1968 – 1971 г. преп. Илияна Алексиева завършва средното си образование в 27 СОУ, гр. София.

През 1972 - 1974 г. – специалност „Медицинска сестра - детски профил“ в Медицинското училище – София.

През 1977 г. – специалност „Медицинска сестра“ в Полувисшия медицински институт – София.

През 1978 - 1981 г. – специалност „Учител по практика“ в Института за учители „Ламби Кандев“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 1996 - 1999 г. - образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Педагогика на деца с невросоматични заболявания“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 1999 - 2001 г. - второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Специална педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 2007 - 2008 г. – трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1974 - 1976 г. - медицинска сестра във „Физиологично отделение“ на Института по педиатрия при Медицинска академия.

1976 - 2007 г. - преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

От 2007 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1984 г. – квалификация по “Основни методологични, методични и психологични проблеми на обучението“ в Института за подготовка на кадри със средно специално образование - София.

1992 г. – сертификат за професионална квалификация на преподаватели от Полувисшите медицински институти с участието на чуждестранни лектори от САЩ.

1993 г. – сертификат за квалификация по сестринско обучение с участието на чуждестранни лектори от Холандия във връзка с внедряването на нови учебни програми и учебни предмети по Холандски модел.

1995 г. – сертификат за квалификация по „Обучение на преподаватели в Медицински колеж“ по проект “Обучение на полувисшите медицински специалисти“ на Програма “ФАР“.

1996 г. (Брюксел) – сертификат за професионална квалификация на ръководни кадри (директор, заместник директор и профилен курсов ръководител) за медицинските колежи в София и Пловдив.

1997 г. - сертификат за професионална квалификация и образователен стаж във връзка с внедряване на нова програма за базисно сестринско обучение, Болничен комплекс „ Питие Салпетриер“ – Париж.

2004 г. - квалификация по “Въвеждане и приложение на дистанционно обучение в медицинските колежи“, Българо–швейцарска програма за болнична хигиена в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

2004 г. - квалификация “Техник по снабдяване със стерилни материали“ по Българо–швейцарската програма за болнична хигиена в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

2006 г. - квалификация по „Специфични сестрински грижи“, Отдел „Следдипломно обучение и Университетско–болнична координация“ на Медицинския университет - София.

 

Академично развитие:

Илияна Алексиева е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Илияна Алексиева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематичният обхват включва: „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Сестрински грижи“ с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научна дейност:

Преп. Илияна Алексиева е автор и съавтор на над 15 научни доклади на академични и научни форуми, научно-технологични сесии и семинари по проблемите на: съвременни тенденции в обучението на родители за обгрижване на деца с увреждания; кърмене; промоция на здравето; обучение на професионалистите по здравни грижи за работа в екип; селф-мениджмънт и приложение на дидактическите принципи при пациенти с колостомия; грижи за емоционалното здраве на пациента; други.

Преп. Илияна Алексиева е автор и съавтор на учебни планове и програми за дипломно и следдипломно интегрирано обучение на медицинските сестри по кърмене, диетично хранене и промоция на здравето.

Научните интереси на преп. Илияна Алексиева са в областта на сестринската професия, здравните грижи и обучението на студенти от специалността „Медицинска сестра“.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

Почетна грамота за активна дългогодишна работа като преподавател по учебна практика.

 

Обществена дейност:

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Участва в проекти на Българския национален комитет за УНИЦЕФ.

ПРЕП. ДИМИТРИНА БЛАГОЕВА

 

 

 

 

 1527 София, ул. „Бяло море“ № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 216

E-mail: dimi_blagoeva@abv.bg

 

 

Преп. Димитрина Благоева е родена на 26.02.1977 г. в гр. София.

 

Образование

През 1995 г. преп. Димитрина Благоева завършва средното си образование в 97 СОУ „Братя Миладинови“ – София.

2001 - 2004 г. - придобива образователна и квалификационна степен „Специалист“ в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ при Медицинския университет – София.

2008 - 2011 г. - завършва второ висше образование с образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 - 2013 г. - придобива трето висше образование с образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие

2004 - 2006 г. - медицинска сестра в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

2006 - 2013 г. - медицинска сестра в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД.

От 2014 г. - преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации

През 2009 г. – квалификация по „Анестезиология и интензивно лечение в неврохирургията“ в Медицинския университет - София.

През 2008 г. - квалификация по „Микрохирургични интервенции в неврохирургията (съдови, невроонкологични и ендоскопски) - оперативни техники“ в Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност

Преп. Димитрина Благоева преподава на студенти с образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи"на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на преп. Димитрина Благоева включва: ”Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“, „Преддипломен стаж”.

Годишната учебна натовареност на преп. Димитрина Благоева е 795 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност

Преп. Димитрина Благоева участва с 8 научни доклада в научни конференции и семинари.

Научните интереси на преп. Димитрина Благоева са в областта на хирургията, неврологията, неврохирургията.

 

Академично развитие

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Преподавател“ по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Обществена дейност

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения

 • Работа в екип.
 • Комуникативни и организационни умения.
 • Работа с компютър.
 • Управление на МПС.

ПРЕП. ДИМИТРИНКА ЛАМБРЕВА

Преп. Димитринка Ламбрева

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: d_lambreva@mail.bg

 

 

 

 

 

Преп. Димитринка Ламбрева е родена на 30.10.1956 в гр. София.

 

Образование:

 

През 1971 - 1974 г. - преп. Димитинка Ламбрева завършва средно образование в 32 СПУ „Климент Охридски”, гр. София.

През 1977 - 1979 г. – придобива специалност „Медицинска сестра“ в Полувисшия медицински институт – София.

През 1984 - 1986 г. – придобива специалност „Преподавател“ в Полувисшия институт за учители по практика „М. И. Калинин” - Сливен.

През 1996 - 1999 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Социална педагогика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 1999 - 2001 г. – завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Социални дейности” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

Професионално развитие:

 

1979 – 1982 г. работи като медицинска сестра в І-ва Градска обединена болница – София.

1982 – 2007 г. е преподавател по специалността „Медицинска сестра” в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет- София.

От 2007 г. е преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализация и квалификация:

 

През 2005 - 2007 г. - придобива специалност „Психиатрични грижи” в Медицинския университет – София.

 

От 2003 - 2005 г. – придобива професионална квалификация по „Палиативни грижи“ в Медицинския колеж – Враца.

 

2003 г. - квалификация по „Психиатрично сестринство при оценка и грижи за опасни пациенти” в Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицинския университет - София.

2003 г. - квалификация по „Въведение в когнитивната психотерапия” в Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицинския университет - София.

2004 г. - квалификация по „Психиатрично сестринство и опазване правата на пациентите” в Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицинския университет - София.

2009 г. - квалификация по „Професионален стрес. Борба с болката и качество на живот” в „Специализираната болница за активно лечение по онкология“ ЕАД.

 

Академично развитие:

 

Димитринка Ламбрева е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

 

Преп. Димитринка Ламбрева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематиката на хорариума включва „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Сестрински грижи“ с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научна дейност:

 

Преп. Димитринка Ламбрева е автор и съавтор на над 10 научни публикации в периодични научни издания и доклади на академични и научни форуми, сесии и семинари по проблемите на съвременните тенденции в обучението по психиатрични грижи, съвременните тенденции в обучението по палиативни сестрински грижи.

Преп. Димитринка Ламбрева е автор на учебни планове и програми за дипломно и следдипломно обучение на медицински сестри; автор на програма и лектор в обучителен курс по „Психосоциална рехабилитация и болнични грижи за лица с психични разстройства” в МБАЛ - Видин.

 

През 2003 – 2005 г. преп. Димитринка Ламбрева участва в Българо-холандския проект „Палиативни грижи“ по Програма ”Матра”, където в поредица обучителни семинари, ръководени от холандски преподаватели, придобива професионални умения за съвременно преподаване на палиативни сестрински грижи. По този проект е издадена монографията: Ламбрева, Д. „Със сълзи в очите”, изд. „Есенес”, София, 2011 г. (съгласно описа на Националния регистър на издаваните книги изданието е джобен формат по тематика „Медицина и здраве“ и жанр „Научна“. Поради ограничения тираж, изданието е изчерпано. Може обаче да се намери, да се поръча ксерокопие или да се заяви от която и да е библиотека в страната и чужбина по линия на междубиблиотечния и международния междубибилиотечен обмен в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, където има три екземпляра).

Научните интереси на преп. Димитринка Ламбрева са в областта на психиатричните грижи и палиативните грижи.

 

Езикова квалификация:

 

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

 

v Член на Управителния съвет на Българската асоциация на психиатричните сестри.

v Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

v Независим експерт по проблемите на психиатричното обучение към МЗ.

 

ПРЕП. МАРИЯ ДИМИТРОВА

 

                                

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil:  maria.id@abv.bg

 

 

Преп. Мария Димитрова e родена през 1961 г. в гр. София.

 

Образование:

Преп. Мария Димитрова завършва средно образование през 1979 г. в ЕСПУ „Вл. Маяковски“ - София.

През 1981 - 1983 г. - получава специалност “Медицинска сестра – общ профил” в Централния институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование – София.

През 1996 - 1999 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ с професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи“ и „Преподавател по практика в медицински колеж“ във Факултет „Сестринско дело“ при Медицинския университет - София.

През 2000 - 2002 г. – получава второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Образование на възрастни“ във Факултета по педагогика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 2008 - 2010 г. – завършва трето висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1983 – 1994 г. - медицинска сестра вРепубликанския научно-практически институт за спешна медицинска помощ „Н. И. Пирогов“.

1994 – 1996 г. - организатор по следдипломно обучение в Полувисшия медицински институт – София.

1996 – 2007 г. - преподавател по специалността ”Медицинска сестра” в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

От 2007 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

2003 г. – професионална квалификация: „Технически сътрудник по централно снабдяване със стерилни материали”, Българо–швейцарската програма за болнична хигиена.

2012 г - придобива специалност „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

Мария Димитрова е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Мария Димитрова преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематиката на хорариума включва: „Философия и основи на сестринските грижи“, „Сестрински грижи при соматични заболявания“, „Сестрински грижи при пациенти с онкологични заболявания“, „Сестрински грижи за пациенти с хирургични заболявания“, „Сестрински грижи в педиатрията“.

 

Научноизследователска дейност:

Преп. Мария Димитрова е автор и съавтор на над 15 научни доклади на академични и научни форуми, научно-технологични сесии и семинари по: приложение на сестринския метод при оказване на специализирани грижи по домовете; мотивация и удовлетвореност при обучението на медицинските сестри; упражнението като път към качествено обучение на медицинските сестри; самооценката при обучението по сестрински грижи; педагогически особености при обучението на медицински сестри за работа в екип; емоционално здраве на пациента; селф-мениджмънт и приложение на дидактическите принципи при пациенти с колостомия; обучението на пациентите – приоритет на съвременното сестринство; невербалната комуникация в процеса на оказване на сестрински грижи; третиране и грижи при декубитална рана и други.

Преп. Мария Димитрова е автор и съавтор на учебни планове и програмиза дипломно и следдипломно обучение на медицински сестри.

 

Езикова квалификация:

Руски език

 

Обществена дейност:

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други квалификации и умения:

 •  За работа с компютър.
 •  За управление на МПС.

ПРЕП. НАДКА ВАСИЛЕВА

 

 Преп. Надка Василева

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: vasileva_nn@abv.bg

 

 

 

 

 

Преп. Надка Василева е родена на 28.12.1969 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1988 г. преп. Надка Василева завършва средното си образование в 96 СОУ, гр. София.

През 1988 - 1990 г. - получава специалност „Медицинска сестра- общ профил“ в Полувисшия медицински институт – София.

През 1993 - 1999 г. придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Социална психология“ в Югозападния Университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

През 2006 - 2008 г. завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

През 2008 - 2010 г. – получава трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1990 – 1995 г. - медицинска сестра в Рехабилитационния център за деца с диабет на Държавната университетска педиатрична болница – София.

1995 – 1998 г – преподавател в Полувисшия медицински институт – София.

1998 – 2008 г. - преподавател по специалността „Сестрински грижи.“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет – София.

От 2008 г. –преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

Надка Василева е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Надка Василева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематичният обхват на учебната дейност включва: „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Сестрински грижи“ с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научна дейност:

Преп. Надка Василева е автор и съавтор на над 10 научни доклади и постери на академични и научни форуми, научно-технологични сесии, академични срещи за обмяна на опит и семинари по проблемите на: конфликтните ситуации в практиката на медицинските сестри; сътрудничеството и участието на пациента в терапевтичния екип; обучението на родителите в обгрижването на деца с увреждания; обучението на пациенти с артериална хипертония; грижите за емоционалното здраве на пациента; акцентите при обучението на медицинските сестри във факултетите по обществено здраве; образователен подход при наркозависими пациенти; спецификата при обучението на медицинските сестри във вътрешно отделение; приоритети, отговорности и мултидисциплинарният подход в здравните грижи; други.

Преп. Надка Василева е автор и съавтор на учебни планове и програми за дипломно и следдипломно интегрирано обучение на медицинските сестри по професионално направление „Здравни грижи“.

Научните интереси на преп. Надка Василева са в областта на на сестринската професия, здравните грижи и обучението на студентите по специалността „Медицинска сестра“.

 

Обществена дейност:

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

ПРЕП. ПЕПА БИКОВА

 

Преп. Пепа Бикова

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: prbikova@abv.bg

 

 

Преп. Пепа Бикова е родена на 09.02.1960 г., в гр. Пирдоп.

 

Образование:

През 1978 г. преп. Пепа Бикова завършва средното си образование в 23 ЕСПУ, гр. София.

През 1978 - 1980 г. придобива полувисше образование със специалност: „Детска медицинска сестра“ в Централния полувисш медицински институт – София.

През 1985 - 1987 г. получава полувисше образование по специалност „Преподавател по учебна и производствена практика“ в Института за учители по практика “М. И. Калинин”, гр. Сливен.

През 1998 - 2000 г. завършва висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Ръководител на здравни грижи” и “Преподавател по практика в Медицински колеж” във Факултета “Сестринско дело” при Медицинския университет – София.

През 2000 - 2002 – придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Образование на възрастните“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски“.

През 2007 - 2008 – получава трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

През 2008 - 2010 – завършва четвърто висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1980 - 1982 г. - медицинска сестра във ІІ-ра Детска специализирана болница – София.

1983 – 1990 г. – преподавател по специалността „Детска медицинска сестра“ в Централния институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование– София.

1990 – 1997 г. - преподавател по специалността „Детска медицинска сестра“ в Полувисшия медицински институт – София.

1997 – 2007 г. - преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет – София.

От 2007 г. –преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1983 г. – квалификация по „Методика на практическото обучение” в Централния институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование – София.

1992 г. – квалификация по „Масаж и лечебна пунктура” в Университета за национално и световно стопанство.

2003 г. – квалификация по „Лечебно хранене в съвременната терапия” в Отдел „Следдипломно образование“ при Медицинския университет – София.

2003 - 2004 г. – квалификации „Технически сътрудник по централна стерилизация” и „Техник по снабдяване със стерилни материали” по Българо-швейцарска програма за болнична хигиена.

2004 – квалификация по „Основи на диетотерапията” в метаболитна клиника, УМБАЛ „Царица Йоанна” ЕАД.

2004 – квалификация по „Нови проблеми в клинико-лабораторната дейност, възникващи в работата на медицинските сестри в доболничната помощ” в МБАЛ „Св. Иван Рилски” София.

2005 – квалификация по „Права и отговорности в медицинската практика” в Отдел „Следдипломно образование“ при Медицинския университет – София.

2005 – квалификация по „Презентационни техники и умения” по Българо-швейцарска програма за болнична хигиена.

През 2009 - 2012 г. – придобива специалност „Медицинска педагогика” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

Пепа Бикова е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Пепа Бикова преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематичният обхват включва: „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Сестрински грижи“ с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научна дейност:

Преп. Пепа Бикова е автор и съавтор на над 15 научни публикации в научни списания, над 13 научни доклади и постери на академични и научни форуми, научно-технологични секции, академични срещи за обмяна на опит и семинари по проблемите на: детското здравеопазване, квалификацията и професионалното развитие на медицинската сестра.

Научните интереси на преп. Пепа Бикова са в областта на непрекъснатото здравно възпитание, специалните сестрински грижи в педиатрията, други.

 

Езикова квалификация:

 

Руски и английски език.

 

Обществена дейност:

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. 

2002 – консултант по кърмене по специализирана програма на Българския национален комитет за УНИЦЕФ.

ПРЕП. АНТОАНЕТА ТЕРЗИЕВА


 

        Преп. Антоанета Терзиева

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 - 216

Е-mаil: terzieva_antoaneta@abv.bg

 

 

Преп. Антоанета Терзиева е родена през 1966 г. в гр. София.

 

Образование:

 

Преп. Антоанета Терзиева завършва средното си образование през 1984 г. в 21-во ЕСПУ „Христо Ботев” – София.

През 1988 - 1990 г. придобива специалност „Медицинска сестра“ - общ профил в Полувисшия медицински институт – София.

През 1996 - 1999 г. – завършва висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Педагогика на деца с невросоматични заболявания“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 1999 - 2001 г. – придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Специална педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 2007 г. – придобива трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

През 2007 - 2009 г. – завършва четвърто висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

 

1990 – 1994 г. - медицинска сестра в Клиничния център по урология на Държавна университетска болница „Александровска” - София.

1995 – 1997 г. - преподавател в Полувисшия медицински институт при Медицинския университет – София.

1998 – 2007 г. - преподавател в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет – София.

От 2007 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

 

2003 г. – професионална квалификация: „Технически сътрудник по централно снабдяване със стерилни материали”, Българо–швейцарската програма за болнична хигиена.

2005 г. - професионална квалификация по “Clinical Nursing Leadership: Planning the Future of Nursing Practice”, Certificate of Continuing Education, Department of Nursing, The University of New Hampshire – Аlexandrovska hospital.

2006 г. - следдипломно обучение в курсове за квалификация по специални сестрински грижи, отдел „Следдипломно обучение и Университетско–болнична координация“ на Медицинския университет – София.

2009 - 2012 г. – придобива специалност по „Медицинска педагогика“ в Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

 

Антоанета Терзиева е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

 

Преп. Антоанета Терзиева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематиката на хорариума включва „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Медицинска сестра” с обща годишна учебна натовареност 1200 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

 

Преп. Антоанета Терзиева е автор и съавтор на над 10 научни публикации в периодични научни издания и доклади на академични и научни форуми и сесии по проблемите на конфликтните ситуации в практиката на медицинската сестра, грижите на родителите за деца с увреждания, грижи за емоционалното здраве на пациента, участие на пациента в терапевтичния екип, обучение на пациенти с артериална хипертония, превантивни подходи за преодоляване на агресията при деца с церебрална парализа, образователни подходи при наркозависими лица и други, както и обмяна на опит по учебните планове и проблемите на медицинските колежи у нас и в Европейския съюз.

 

Езикова квалификация:

 

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

 

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други квалификации и умения:

 

v    1999 – 2004 г. - дипломиран лектор по Образователна програма „Всичко за пубертета”.

v    Работа в екип, организационни умения, комуникативност.

v    Работа с компютър и средства за мултимедийна комуникация.

v    Свидетелство за управление на МПС.

 

ПРЕП. ДЕЛЯНА ХАДЖИДЕЛЕВА

 Преп. Деляна Хаджиделева

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет София

 

Служебен телефон: 02 9432-216

Е-mаil: dhd_@abv.bg

 

 

 

 

Преп. Деляна Хаджиделева е родена на 02.04.1958 г. в гр. София

 

Образование:

 

През 1972 - 1975 г. преп. Деляна Хаджиделева завършва средно образование в 12 СОУ – София.

1976 - 1979 г. – получава специалност „Акушерка“ в Полувисшия медицински институт – София.

През 2000 - 2002 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2002 - 2004 г. – получава второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2006 - 2008 г. – завършва трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Акушерка“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

През 2008 - 2010 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

 

1979 – 2003 г. - акушерка в родилна зала на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД.

2003 – 2007 г. - преподавател в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет – София.

От 2007 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализация и квалификация:

 

1989 г. - професионална квалификация по „Анестезиология, реанимация и интензивна терапия“ във Военномедицинска академия.

2005 г. - квалификация по „Превенция и предпазване на здравни работници при работа с хора живеещи с вируса на HIV“,  на Министерство на здравеопазването

2007 г. - квалификация по“Превенция и контрол на СПИН“, Програма “Превенция и контрол на СПИН/HIV за пилотно обучение на акушерки и социални работници“ на Министерство на здравеопазването.

2011 – 2013 г. - придобива специалност „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

 

Деляна Хаджиделева е преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София по специалността „Акушерка”.

 

Учебна дейност:

 

Преп. Деляна Хаджиделева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

Тематиката на хорариума на преп. Деляна Хаджиделева включва „Общи и специални акушерски грижи при бременни, родилки и гинекологично болни жени“, „Специални грижи за новородени деца“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Акушерка” с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

 

Преп. Деляна Хаджиделева има над 15 научни публикации в специализирани научни издания и научни доклади при участие в академични и научни форуми и семинари по проблемите на здравните грижи, здравната реформа, мотивация и роля на професионалистите по здравни грижи, управление на конфликти и други.

Научните интереси на преп. Деляна Хаджиделева са в областта на акушерството и гинекологията, репродуктивното здраве, неонатологията, здравните грижи и обучението на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Акушерка”.

 

Членство в академични и научни организации:

 

Член на Българското научно дружество по акушерство и гинекология, секция акушерки.

 

Езикова квалификация:

 

Руски език.

 

Обществена дейност:

 

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения и квалификации:

 

v    За работа в екип.

v    Комуникативни умения.

v    За работа като ментор в мултикултурна среда.

v    Организационни умения.

v    За работа с компютър – последни версии на Windows OS and Office, мултимедийни приложения за комуникация.

v    За управление на МПС.

 

ПРЕП. ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА

 

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

Служебен телефон: 02 9432 216

Е-mаil: tanq_veselinova@abv.bg

Преп. Таня Веселинова е родена на 18.11.1976 г. в гр. Елин Пелин, София област.

 

Образование

През 1991 - 1995 г. преп. Таня Веселинова завършва с пълно отличие средното си образование в СОУ „Васил Левски” - гр. Елин Пелин.

1995 - 1998 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Специалист“ по специалността „Акушерка“ в Медицинския колеж при Медицинския университет - София.

2000 – 2002 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ и професионална квалификация „Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика в Медицински колеж“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

2013 - 2014 г. – завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие

1998 - 2003 г. – акушерка в Гинекологична клиника на Пета МБАЛ ЕАД, София.

2003 – 2013 г. – акушерка в Родилна зала на СБАЛАГ „Майчин дом” - София.

От 2013 г. – преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации

През 2007 г. – придобива професионална квалификация за „Операционна акушерка".

 

Академично развитие

От 2013 г. – след конкурс и избор, преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност

Преп. Таня Веселинова преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Акушерка“.

Тематичният профил на преп. Таня Веселинова включва: „Въведение и философия на сестринските и акушерските грижи“, „Теория и практика на специалните акушерски грижи”, „Специални грижи при бременни със соматични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания“, „Акушерски и сестрински грижи за онкологично болни жени”, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“.

Годишната учебна натовареност на преп. Таня Веселинова е 1000 учебни часа.

 

Научни интереси

Научните интереси на преп. Таня Веселинова са в областта на акушерството – бременност, раждане, пуерпериум и специалните акушерски грижи през тези периоди.

 

Езикова квалификация

Английски език.

 

Обществена дейност

Преп. Таня Веселинова е член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения и квалификации

 • Работа в екип.
 • Комуникативни и организационни умения.
 • Работа с компютър.
 • Управление на МПС.

 

ПРЕП. АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА

 

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 216

Е-mаil: dimitrova9111@abv.bg

 

 

Преп. Антоанета Димитрова е родена на 20.10.1964 г. в гр. Самоков.

 

Образование

През 1982 г. преп. Антоанета Димитрова завършва средното си образование в Политехническата гимназия с разширено изучаване на руски език - Самоков.

1982 – 1985 г. – завършва специалност „Акушерка“ в Полувисшия медицински институт – София при Медицинска академия.

2004 – 2006 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Мениджмънт на здравеопазването и здравните грижи” в Нов български университет - София.

2011 – 2013 г. – придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие

1985 – 2004 г. – акушерка в Родилна зала на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД - София.

2004 – 2011 г. – старша акушерка на Родилното отделение (Пуерпериум) в ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД - София.

2011 – 2013 г. – главна акушерка на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД - София.

От 2013 г. – преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие

От 2013 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Преподавател“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София

 

Учебна дейност

Преп. Антоанета Димитрова преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Акушерка“.

Тематичният профил на преп. Антоанета Димитрова включва: „Въведение и философия на сестринските и акушерските грижи“, „Специални грижи при бременни със соматични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки в анестезиологията и интензивните грижи“, „Специални грижи при бременни и родилки с инфекциозни заболявания“, „Специални грижи в неонатологията“, “Специални грижи в педиатрията”, “Клинична практика” и “Преддипломен стаж”.

Годишната учебна натовареност на преп. Антоанета Димитрова е около 1100 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност

Преп. Антоанета Димитрова има над 10 публикации в периодични научни издания и доклади при участие в научни форуми и семинари по съвременните проблеми на: репродуктивната възраст на жената; грижи за бременността; раждането и послеродовия период; грижи за новороденото; гинекологични проблеми при жените.

Преп. Антоанета Димитрова е член на Управителния съвет на Българското научно дружество по акушерство и гинекология, секция акушерки.

 

Езикова квалификация

Руски език.

 

Обществена дейност

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения

 • Работа в екип.
 • Комуникативни и организационни умения.
 • Работа с компютър.
 • Управление на МПС. 

ПРЕП. БОРЯНА ТРАЙЧЕВА

        преп. Боряна Трайчева

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,  4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: bobytraich@abv.bg


 

 

Преп. Боряна Трайчева е родена на 10.12.1976 г. в гр. Видин.

 

Образование:

През 1990 - 1994 г. преп. Боряна Трайчева завършва средното си образование в СОУ ”Цар Симеон Велики”, гр. Видин.

През 1994 – 1997 г. – получава специалност „Акушерка“ в Полувисшия медицински институт - София.

През 1998 – 2000 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Ръководител на здравни грижи” и “Преподавател по практика в Медицински колеж” във Факултета по сестринско дело при Медицинския университет – София.

През 2008 – 2010 г. – завършва с пълно отличие второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1997 – 1998 г. – медицинска сестра в ДМСГ - Видин.

2000 – 2001 г. – акушерка в Гинекологична клиника, „Пета МБАЛ – София“ ЕАД.

2001 – 2001 г. – акушерка в АИППМП “Д-р Стамболов”, гр. София.

2001 – 2011 г. - акушерка в Гинекологичната клиника на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД.

От 2011 г. – преподавател по практика на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.


Академично развитие:

Боряна Трайчева е преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Боряна Трайчева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността "Здравни грижи".

Учебната тематика на преп. Боряна Трайчева включва: „Въведение и философия на сестринските и акушерските грижи“, „Теория и практика на специалните акушерски грижи“, „Специални грижи при бременни със соматични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки в анестезиологията и интензивните грижи“, „Специални грижи при жени с гинекологични заболявания“, „Акушерски и сестрински грижи за онкологично болни жени“, „Специални грижи при бременни и родилки с инфекциозни заболявания“, „Специални грижи в неонатологията“, Специални грижи в педиатрията и Клинична практика.

Общата годишна учебна натовареност е около 1300 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

Преп. Боряна Трайчева има публикации в периодични научни издания и доклади на академични и научни форуми по проблемите на отношението и информираността на женското население относно профилактиката и лечението на рака на маточната шийка.

Научните интереси на преп. Боряна Трайчева са в областта на непрекъснатото обучение на бременните жени и специалните грижи в онкогинекологията.


Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

ПРЕП. Д-Р ДАНИЕЛА ГАВРАИЛОВА, ДМ

 

Преп. д-р Даниела Гавраилова, дм

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-216;

Е-mаil: ditcheli@abv.bg 

Преп. д-р Даниела Гавраилова, дм е родена през 1960 г. в гр. Русе.


Образование:

Преп. д-р Даниела Гавраилова, дм завършва средното си образование през 1978 г. в 73 СОУ, гр. София.През 1978 - 1984 г. - с отличен успех завършва висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

През 2003 - 2005 г. - придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.


Специализации и квалификации:

1992 - 1996 г. - специалност по „Вътрешни болести“ в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1998 г. – следдипломна квалификация: „Възможности и място на диетичното лечение в съвременната терапия на вътрешните болести“ в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2003 - 2005 г. – втора специалност по „Ендокринология и болести на обмяната“ в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2005 г. - следдипломна квалификация: „Ехография на щитовидната жлеза” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2005 г. - следдипломна квалификация: „Остеопороза и клинична дензитометрия” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2008 г. - следдипломна квалификация (индивидуално обучение): „Ехография на щитовидна жлеза“ в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2009 г. - следдипломна квалификация: „Обучение на специалисти по здравни грижи за работа в специфични условия в Дневен център за подкрепа, рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания вследствие на онкологични заболявания” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2009 г. - следдипломна квалификация: „Безопасност на витамини, минерали и биологично активни съставки” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2010 г. - следдипломна квалификация: „Абдоминална ехография” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2011 г. - професионална квалификация и правоспособност по „Ехография на шийна област” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.


Професионално развитие:

1985 – 1987 г. - ординатор-терапевт в Бърза и неотложна помощ при Окръжна работническа болница – гр. Перник.

1987 – 1988 г.- научен сътрудник ІІІ степен в Клиниката по метаболитни заболявания на Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД).

1988 – 1991 г. - редовен аспирант в Клиниката по метаболитни заболявания на Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД).

1991 – 2000 г. - ординатор-терапевт в Клиниката по метаболитни заболявания на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД).

2000 г. – 2008 г. – заместник-директор на Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

2008 г. – инспектор „Учебна дейност“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2008 - 2011 г. - експерт „Учебна дейност“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2011 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.


Академично развитие:

През 1991 г. преп. д-р Даниела Гавраилова, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност “Хранене и диететика” въз основа на защитен дисертационен труд на тема „Диетични режими и хранително поведение при болни със захарен диабет тип 2”.


Учебна дейност:

Д-р Даниела Гавраилова, дм преподава на студенти с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" в специалностите "Медицинска сестра" и „Акушерка“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Тематичният профил на преп. д-р Даниела Гавраилова, дм включва следните дисциплини: „Вътрешни болести“, „Гериатрия“, „Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни със соматични заболявания“, „Специални грижи при жени с гинекологични заболявания“, „Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни с инфекциозни и венерологични заболявания“, „Специални грижи при бременни с нормална и патологична бременност“, „Специални грижи при раждащи с нормално и патологично раждане“, „Специални грижи при жени с нормален и патологичен пуерпериум“.

Годишната учебна натовареност (хорариум) на преп. д-р Даниела Гавраилова, дм е над 600 учебни часа.


Научноизследователска дейност:

През 2009 г. преп. д-р Даниела Гавраилова, дм участва в изпълнението на националния проект „Подкрепа, рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания вследствие онкологични заболявания – създаване на дневен център в „Специализираната болница за активно лечение по онкология“ ЕАД – София“ по Програма BG2006/018-343.01.01 – „Деинституциализация посредством предоставяне на услуги за рискови групи“ на Министерството на труда и социалната политика.


Научни и учебни публикации:

Преп д-р Даниела Гавраилова, дм е автор и съавтор на над 20 научни публикации в специализирани научни издания и над 25 научни доклади и постери на академични и научни форуми, научно-технологични сесии, академични срещи за обмяна на опит и семинари по проблемите на: „Бременност и диабет“, „Бременност и болести на щитовидната жлеза“, „Кардиоцеребрални рискове при хипогликемия“, „Диабет и сестрински грижи“, „Клинико-епидемиологични проучвания, Хранителен статус и хранително поведение при инсулино-независим диабет“, „Диагностика на затлъстяването“, „Дислипидемии и статини“, „Място и роля на сестринската професия“ и други.

Преп д-р Даниела Гавраилова, дм е автор на учебно „Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи“.

Научните интереси на преп. д-р Даниела Гавраилова, дм са в областта на: ендокринологията и храненето.


Членство в академични и научни организации:

-  Член на Българското дружество по ендокринология.

Член на Българското дружество по хранене и диететика.


Езикова квалификация:

Немски и руски език.


Обществена дейност:

Член на Българския лекарски съюз.


Други квалификации и умения:

-  Работа с компютър.

-  Работа с ехографска апаратура.

Управление на МПС.

ПРЕП. КАМЕЛИЯ БОГДАНОВА

  

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи"

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 216

Е-mаil: kami_todorova@abv.bg

 

 

Преп.Камелия Богданова е родена през 1976 г. в гр.Берковица, област Монтана.

 

Образование

През 1994 г. преп. Камелия Богданова завършва средното си образование в „Професионална гимназия по-текстил и дизайн“, гр. Враца.

1994 – 1997 г. - придобива специалност „Медицинска сестра“ общ профил в Полувисшия медицински институт - София.

2003 – 2005 г. - придобива образователно квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

2005 – 2007 г. - завършва второ висше образование с образователно квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие

1997 – 2002 г. - медицинска сестра в Интензивен сектор на Клиниката по кардиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

2002 – 2008 г. - медицинска сестра в Ортопедичния кабинет на ДКЦ 5 ЕООД, гр. София.

2010 – 2011 г. – медицинска сестра в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и УМБАЛССЗ „Св. Екатерина“ ЕАД.

От 2014 г. – преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 

Специализации и квалификации

През 2005 г. - квалификация по „Остеопороза – правила за добра клинична практика“ в Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания на „Специализираната болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.

През 2010 г. - квалификация по „Интензивно лечение след кардиохирургични оперативни интервенции“ в СБАЛСЗЗ "Св. Екатерина" ЕАД.

 

Академично развитие

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Преподавател“ по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

От 2014 г. преп. Камелия Богданова е зачислена в задочна докторантура на тема „Качество на здравните грижи в лечебното заведение“ към Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност

Преп. Камелия Богданова преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематичният профил на преп. Камелия Богданова включва: ”Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“, „Преддипломен стаж”.

Годишната учебна натовареност на преп. Камелия Богданова е около 1000 учебни часа.

 

Езикова квалификация

Английски език.

 

Обществена дейност

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения

 

 • Работа в екип.
 • Организационни умения.
 • Комуникативност.
 • Работа с компютър и програми за мултимедийна комуникация.
 • Свидетелство за управление на МПС. 

ПРЕП. МИНКА ГЕОРГИЕВА

 (в процес на разработване)