Състав

ПРОФ. ТЕОДОР ПОПОВ, ДП

ПРОФ. ТЕОДОР ПОПОВ, ДМ


Проф. д-р Теодор Попов е роден в София на 11. 12. 1955 г. в семейството на потомствени интелектуалци. Завършва германистика и история на изкуствата в Алжирския държавен университет; немска филология, психология и педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”; педагогика с музикален профил в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет – София. През 1996 г. защитава докторат. От 2003 г. е доцент, а от 2007 г. – професор във Факултета по обществено здраве, Медицински университет – София. Ръководител на катедра „Медицинска педагогика”.
Чете лекции още в СУ „Кл. Охридски”, Националната музикална академия „Панчо Владигеров”, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас и др.
Автор е на 35 монографии и учебници, на повече от 220 научни публикации, отпечатани както в България, така и в Русия, Германия, Франция, Македония, Чехия, Украйна, Турция, Китай, Беларус.
Член на редколегиите на сп. „Музикални хоризонти” и „Здравна политика и мениджмънт”. Сред наградите, с които е удостоен, са „Златна лира” (2005), „Кристална Лира” (2007) и др. Член на Съюза на научните работници в България, на Съюза на българските журналисти, на Съюза на Българските музикални и танцови дейци, на Научното дружество по медицинско образование, на Интердисциплинната гражданска академия и др. Четвърти мандат е избран за настоятел в Митрополитската катедрала „Света Неделя”.

  -    Автор и съавтор на  37  учебници и книги и на 280 научни публикации
-    Член-кор.  на  ИНГА /от 2013/
( Интердисциплинна  гражданска академия)
-    Почетен  Професор  на  Източно-Сибирската открита академия (2014г.)  Гр. Красноярск,  Русия
-    Член на редколегия:

-    сп. „Музикални хоризонти”(СМТДБ)
-    научно списание  „  ВЕСТНИК  ПО  ПЕДАГОГИКЕ  И   ПСИХОЛОГИИ  ЮЖНОЙ  СИБИРИ”(  гр.Черногорск, Русия)
-    международно научно списание  „ARS ACADEMICA”( Скопие, Македония)

ПРОФ. ЗАХАРИНА САВОВА, ДМ1527 София, ул. “Бяло море” № 8, 4-ти етаж,

работен кабинет № 12

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

Служебен телефон: 029432-600

Е-mаil: zasavova@gmail.comПроф. Захарина Савова, дм е родена на 04. 10. 1961 г. в гр. Перник.

 

Образование:

 През 1979 г. проф. Захарина Савова, дм завършва средното си образование в Природо-математическата гимназия „Христо Смирненски”, гр.Перник.

1985 - 1988 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Предучилищна педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2002 – 2004 г. – завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Клинична психология“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

2005 – 2007 г. – получава трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.


Професионално развитие:

1981 – 1989 г. – детска учителка в „Обединено детско заведение-25“ - София.

1990 - 2002 г. – след конкурс, последователно е научен сътрудник III, II, I-ва степен в секция ”Геронтология и гериатрия” на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология и гериатрия „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.

От 2002 г. е на академична длъжност „Главен асистент“, от 2008 г. – „Доцент“, а от 2013 г. - "Професор" в Катедрата "Медицинска педагогика" на Факултета по обществено здраве" при Медицинския университет - София.


Специализации и квалификации:

1988 – 1990 г. – придобива специалност по „Управление и организация” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1998 – 2003 г. – втора специалност по „Аналитична психотерапия“ във Westdeutche Akademie, Германия.

2000 – 2001 г. – получава диплом за „Акредитиран терапевт и консултант“ по „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия“ в Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

2005 – 2007 г. – придобива трета специалност по „Медицинска педагогика” в Медицинския университет – София.

Проф. Захарина Савова, дм е преминала тематични квалификационни курсове по различни краткосрочни терапии в Обществото на краткосрочните терапевти в България.


Академично развитие:

1990 – 2002 г. – след конкурс, последователно заема длъжността „Научен сътрудник“ III, II, I-ва степен в Секция ”Геронтология и гериатрия” на Научния институт по ендокринология и гериатрия при Медицинския университет - София.

2006 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия”.

От 2008 г. - след конкурс и избор заема академичната длъжност „Доцент“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2012 г. проф. Захарина Савова, дм е избрана за Заместник Председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. след конкурс и избор заема академична длъжност "Професор" по специалността "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Учебна дейност:

Проф. Захарина Савова, дм преподава на бакалаври и магистри по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве, на магистри по специалността „Дентална медицина“ във Факултета по дентална медицина, на професионални бакалаври в Медицинския колеж при Медицинския университет – София и на медицински и немедицински кадри в курсове за следдипломно обучение.

Тематичният профил на проф. Захарина Савова, дм включва: Обща психология, Медицинска психология; Приложна психология, Психология на управлението; Медицинска педагогика, Методика на здравното обучение и възпитание; Актуални проблеми на стареенето и старостта, Превенция на професионалния стрес, Сексология и репродуктивно здраве.

Проф. Захарина Савова, дм осигурява научно ръководство на над 20 дипломанти и 6 специализанти по специалността „Медицинска педагогика“.

Проф. Захарина Савова, дм е научен ръководител на един докторант.

Общата годишна учебна натовареност на проф. Захарина Савова, дм е над 850 учебни часа.


Научноизследователска дейност:

Участие в научно-приложни проекти и програми:

2000 - 2004 г. – проф. Захарина Савова, дм участва като изпълнител в Изследователския международен проект по 5-та програма на Европейската комисия „TSFEPS“ (Projet SERD/2000 – 00240): „Развитие на социалната политика за отглеждане на децата в предучилищна възраст и трансформациите на семейните структури в Европа като форми на социалната кохезия”.

2003 - 2006 г. – тя е изпълнител в Проекта на Министерството на труда и социалната политика - „Възстановяване на психическото, емоционалното и физическото здраве на жени, заболели от рак на млечната жлеза”.

2011 – 2012 г. – изпълнител в Проекта на Министерството на образованието, младежта и науката - „Участвам и променям”.

Проф. Захарина Савова, дм има над 90 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: социалната медицина, превенцията на здравето, здравния мениджмънт; психологическите и педагогическите проблеми на здравните грижи; медико-психологичните и социално-медицинските проблеми на геронтологията и гериатрията; здравословния стил на живот; психотерапията, психологичните методи, поведенческите техники и умения, приложими в здравната практика за подобряване на качеството на здравните дейности, услуги и грижи; комуникацията, мотивацията, удовлетвореността и Burnout в професията; учебно-преподавателската дейност.

Проф. Захарина Савова, дм участва с научни доклади в над 30 академични форуми и научни мероприятия по проблемите на социалната медицина, превенцията на здравето, здравния мениджмънт, геронтологията, психологията.

Проф. Захарина Савова, дм е автор и съавтор в 2 научни монографии и над 5 учебника и учебни пособия.

Членство в академични и научни организации:

  • Член на Съвета по медицинска наука при Медицинския университет - София.
  • Член на Научното дружество по медицинско образование.

Научните интереси на проф. Захарина Савова, дм са главно в областта наСоциалната медицина, Превенцията на здравето, Психологията и психотерапията, Здравния мениджмънт, Геронтологията и гериатрията, Педагогическите и психологически аспекти на здравните грижи.


Езикова квалификация:

Английски, италиански и руски език

 

Обществена дейност:

  • Член на Балканското медицинско дружество.
  • Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт.
  • Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (European Association for Body Psychotherapy).
  • Председател на Етичната комисия на Българското Неорайхианско дружество.
  • Член на Българската асоциация на психотерапевтите.
  • Участие в тематични масмедийни предавания по профила на квалификациите си.


Други интереси, умения и квалификации:

Преподавател и супервайзор в Института по психотелесна психотерапия-София по следните учебни дисциплини: Увод в телесната психотерапия; Неорайхиански модел; Еволютивна психология; Клинична психология и психопатология; Психосоматична медицина.

 

За повече информация относно личността на проф. Захарина Савова, дм и линкове към полезни връзки по профила на нейната квалификация:

 http://www.z-savova.com/about.html

ПРОФ. ПОЛИНА БАЛКАНСКА, ДМ

ПРОФ. ПОЛИНА БАЛКАНСКА, ДМ


Полина Балканска е професор, доктор по медицина във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Притежава специалности по клинична психология и по медицинска педагогика, придобити в Медицински университет – София. Работи повече от 25 години в областта на психичноздравната помощ. Има специализации у нас и в чужбина. Ръководител е на два национални проекта и участва в един Европейски. Професионалните й интереси са в областта на клиничната психология, геронтопсихологията, психология на управлението и психологията на общуването. Преподава въведение в психологията, приложна психология, управленски комуникативни техники и умения, психология на управлението, медицинска психология, психология и психопатология на стареенето, социална психология и комуникативен тренинг. Автор е на книгите „Психологични подходи в здравния мениджмънт”, “Възрастният човек като пациент”, „Въведение в психологията” и „Приложна психология в медицинската практика”, както и на повече от 120 научни публикации в учебници и научни списания по клинична психология, геронтопсихология и психология на общуването в здравния мениджмънт.
 

ПРОФ. СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА, ДМ

            Силвия Младенова е доктор по медицина и доцент в катедрата по “Медицинска педагогика ” към Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Родена е в София, завършва социална педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”. От 2003 г. има призната специалност медицинска педагогика. Придобива и магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2003 г. в МУ – София. 

            Специализирала е по програма ФАР в училище за висши болнични кадри към Обществено здравеопазване болници – Марсилия и Париж, Франция и в Атински университет, Гърция по интензивна програма “Управление на медицинските услуги. Администрация и обществено здраве”.
            Участвала е в проект по програма ФАР, проект на Световна банка “Развитие на учебна програма по управление на общата практика и здравна промоция”, Аксес “Домашни грижи” на БЧК и др.
Участва в научен проект спечилил Грант за 2008г. и финансиран от Съвета по медицинска наука „Проучване на специфичните професионални трудности и образователни потребности на специалистите при осигуряване на медико – социална помощ на възрастни и стари хора”.
            Включена е в преподавенето по медицинска педагогика, методика на здравно обучение и възпитание, методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”, социални дейности и обществено здраве, педагогика и др.
            Участва в редакционната колегия на списание “Сестринско дело”, като секретар. Член е на научното дружество по медицинско образование.

ДОЦ. ЕВГЕНИ ИВАНОВ, ДМ

(в процес на разработване)

АС. АНТОНИЯ ТРЕНДАФИЛОВА

 (в процес на разработка)

ГЛ. АС. ЦВЕТЕЛИНА МИХАЙЛОВА, ДМ

 (в процес на разработка)

ГЛ. АС. СВЕТОСЛАВ ГАРОВ

 (в процес на разработка)

АС. НИКОЛА ГЕОРГИЕВ

 (в процес на разработка)