Състав

ГЛ. АС. Д-Р СВЕТОСЛАВ ГАРОВ, ДМ

 

 

Гл. ас. д-р Светослав Гаров, дм, завършва средното си образование в Немската езикова гимназия „Гьоте“ в гр. Бургас.

Гл. ас. д-р Светослав Гаров, дм, е лекар по дентална медицина, като първата ОКС „магистър“ придобива през 2001г., завършвайки следването си във Факултета по дентална медицина към Медицински университет – София.

През 2013г. гл. ас. д-р Светослав Гаров, дм, защитава дисертационен труд на тема „Научно-изследователските проекти като стратегически ресурс за развитие на медицинските университети. Анализ и перспективи пред управлението им“ във Факултета по обществено здраве, МУ – София, и придобива ОНС „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“.

През 2014г. придобива професионална квалификация „здравен мениджър“ след завършване на второто си висше образование в магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във ФОЗ, МУ – София.

След конкурс е назначен за асистент във ФОЗ, МУ – София. От 2017г. заема академичната длъжност „главен асистент“ в катедра „Медицинска педагогика“, ФОЗ, МУ – София и става административен отговорник на катедрата.

Автор и съавтор е на научни монографии и множество статии, публикувани в национални и международни специализирани издания, в това число и такива с импакт фактор. Изнася доклади пред национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси.

Участник е в редица научноизследователски проекти – два финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на МОН и два към Съвета по медицинска наука към МУ – София. Ментор е по проекта „Студентски практики“, осъществен по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Член е на престижни професионални организации и сдружения: Общото събрание на МУ – София, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българския зъболекарски съюз, Българското научно дружество по обществено здраве, Българското научно стоматологично дружество, Българското дружество по медицинско образование и др.

Владее писмено и говоримо английски и немски език.

ел. поща: s.garov@foz.mu-sofia.bg 

ПРОФ. ТЕОДОР ПОПОВ, ДП

ПРОФ. ТЕОДОР ПОПОВ, ДМ


Проф. д-р Теодор Попов е роден в София на 11. 12. 1955 г. в семейството на потомствени интелектуалци. Завършва германистика и история на изкуствата в Алжирския държавен университет; немска филология, психология и педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”; педагогика с музикален профил в Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет – София. През 1996 г. защитава докторат. От 2003 г. е доцент, а от 2007 г. – професор във Факултета по обществено здраве, Медицински университет – София. Ръководител на катедра „Медицинска педагогика”.
Чете лекции още в СУ „Кл. Охридски”, Националната музикална академия „Панчо Владигеров”, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас и др.
Автор е на 35 монографии и учебници, на повече от 220 научни публикации, отпечатани както в България, така и в Русия, Германия, Франция, Македония, Чехия, Украйна, Турция, Китай, Беларус.
Член на редколегиите на сп. „Музикални хоризонти” и „Здравна политика и мениджмънт”. Сред наградите, с които е удостоен, са „Златна лира” (2005), „Кристална Лира” (2007) и др. Член на Съюза на научните работници в България, на Съюза на българските журналисти, на Съюза на Българските музикални и танцови дейци, на Научното дружество по медицинско образование, на Интердисциплинната гражданска академия и др. Четвърти мандат е избран за настоятел в Митрополитската катедрала „Света Неделя”.

  -    Автор и съавтор на  37  учебници и книги и на 280 научни публикации
-    Член-кор.  на  ИНГА /от 2013/
( Интердисциплинна  гражданска академия)
-    Почетен  Професор  на  Източно-Сибирската открита академия (2014г.)  Гр. Красноярск,  Русия
-    Член на редколегия:

-    сп. „Музикални хоризонти”(СМТДБ)
-    научно списание  „  ВЕСТНИК  ПО  ПЕДАГОГИКЕ  И   ПСИХОЛОГИИ  ЮЖНОЙ  СИБИРИ”(  гр.Черногорск, Русия)
-    международно научно списание  „ARS ACADEMICA”( Скопие, Македония)

ПРОФ. ЗАХАРИНА САВОВА, ДМ

Е-mаil: zasavova@gmail.com

 

Проф. Захарина Савова, дм е родена на 04. 10. 1961 г. в гр. Перник.

Образование:

 През 1979 г. проф. Захарина Савова, дм завършва средното си образование в Природо-математическата гимназия „Христо Смирненски”, гр.Перник.

1985 - 1988 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Предучилищна педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

2002 – 2004 г. – завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Клинична психология“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

2005 – 2007 г. – получава трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

1981 – 1989 г. – детска учителка в „Обединено детско заведение-25“ - София.

1990 - 2002 г. – след конкурс, последователно е научен сътрудник III, II, I-ва степен в секция ”Геронтология и гериатрия” на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология и гериатрия „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД.

От 2002 г. е на академична длъжност „Главен асистент“, от 2008 г. – „Доцент“, а от 2013 г. - "Професор" в Катедрата "Медицинска педагогика" на Факултета по обществено здраве" при Медицинския университет - София.

 

Специализации и квалификации:

1988 – 1990 г. – придобива специалност по „Управление и организация” в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

1998 – 2003 г. – втора специалност по „Аналитична психотерапия“ във Westdeutche Akademie, Германия.

2000 – 2001 г. – получава диплом за „Акредитиран терапевт и консултант“ по „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия“ в Българската асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия.

2005 – 2007 г. – придобива трета специалност по „Медицинска педагогика” в Медицинския университет – София.

Проф. Захарина Савова, дм е преминала тематични квалификационни курсове по различни краткосрочни терапии в Обществото на краткосрочните терапевти в България.

 

Академично развитие:

1990 – 2002 г. – след конкурс, последователно заема длъжността „Научен сътрудник“ III, II, I-ва степен в Секция ”Геронтология и гериатрия” на Научния институт по ендокринология и гериатрия при Медицинския университет - София.

2006 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Социално-медицински проблеми и подходи за превенция на анорексия и булимия”.

От 2008 г. - след конкурс и избор заема академичната длъжност „Доцент“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2012 г. проф. Захарина Савова, дм е избрана за Заместник Председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. след конкурс и избор заема академична длъжност "Професор" по специалността "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Проф. Захарина Савова, дм преподава на бакалаври и магистри по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве, на магистри по специалността „Дентална медицина“ във Факултета по дентална медицина, на професионални бакалаври в Медицинския колеж при Медицинския университет – София и на медицински и немедицински кадри в курсове за следдипломно обучение.

Тематичният профил на проф. Захарина Савова, дм включва: Обща психология, Медицинска психология; Приложна психология, Психология на управлението; Медицинска педагогика, Методика на здравното обучение и възпитание; Актуални проблеми на стареенето и старостта, Превенция на професионалния стрес, Сексология и репродуктивно здраве.

Проф. Захарина Савова, дм осигурява научно ръководство на над 20 дипломанти и 6 специализанти по специалността „Медицинска педагогика“.

Проф. Захарина Савова, дм е научен ръководител на един докторант.

Общата годишна учебна натовареност на проф. Захарина Савова, дм е над 850 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност: 

Участие в научно-приложни проекти и програми:

2000 - 2004 г. – проф. Захарина Савова, дм участва като изпълнител в Изследователския международен проект по 5-та програма на Европейската комисия „TSFEPS“ (Projet SERD/2000 – 00240): „Развитие на социалната политика за отглеждане на децата в предучилищна възраст и трансформациите на семейните структури в Европа като форми на социалната кохезия”.

2003 - 2006 г. – тя е изпълнител в Проекта на Министерството на труда и социалната политика - „Възстановяване на психическото, емоционалното и физическото здраве на жени, заболели от рак на млечната жлеза”.

2011 – 2012 г. – изпълнител в Проекта на Министерството на образованието, младежта и науката - „Участвам и променям”.

 Проф. Захарина Савова, дм има над 90 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: социалната медицина, превенцията на здравето, здравния мениджмънт; психологическите и педагогическите проблеми на здравните грижи; медико-психологичните и социално-медицинските проблеми на геронтологията и гериатрията; здравословния стил на живот; психотерапията, психологичните методи, поведенческите техники и умения, приложими в здравната практика за подобряване на качеството на здравните дейности, услуги и грижи; комуникацията, мотивацията, удовлетвореността и Burnout в професията; учебно-преподавателската дейност.

Проф. Захарина Савова, дм участва с научни доклади в над 30 академични форуми и научни мероприятия по проблемите на социалната медицина, превенцията на здравето, здравния мениджмънт, геронтологията, психологията.

Проф. Захарина Савова, дм е автор и съавтор в 2 научни монографии и над 5 учебника и учебни пособия.

Членство в академични и научни организации:

Член на Съвета по медицинска наука при Медицинския университет - София.

Член на Научното дружество по медицинско образование.

 

Научните интереси на проф. Захарина Савова, дм са главно в областта наСоциалната медицина, Превенцията на здравето, Психологията и психотерапията, Здравния мениджмънт, Геронтологията и гериатрията, Педагогическите и психологически аспекти на здравните грижи.

 

Езикова квалификация:

Английски, италиански и руски език

 

Обществена дейност:

Член на Балканското медицинско дружество.

Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт.

Индивидуален член на Европейската асоциация по телесна психотерапия (European Association for Body Psychotherapy).

Председател на Етичната комисия на Българското Неорайхианско дружество.

Член на Българската асоциация на психотерапевтите.

Участие в тематични масмедийни предавания по профила на квалификациите си.

 

Други интереси, умения и квалификации: 

Преподавател и супервайзор в Института по психотелесна психотерапия-София по следните учебни дисциплини: Увод в телесната психотерапия; Неорайхиански модел; Еволютивна психология; Клинична психология и психопатология; Психосоматична медицина. 

За повече информация относно личността на проф. Захарина Савова, дм и линкове към полезни връзки по профила на нейната квалификация:

 http://www.z-savova.com/about.html

 

ПРОФ. ПОЛИНА БАЛКАНСКА, ДМ

ПРОФ. ПОЛИНА БАЛКАНСКА, ДМ


Полина Балканска е професор, доктор по медицина във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Притежава специалности по клинична психология и по медицинска педагогика, придобити в Медицински университет – София. Работи повече от 25 години в областта на психичноздравната помощ. Има специализации у нас и в чужбина. Ръководител е на два национални проекта и участва в един Европейски. Професионалните й интереси са в областта на клиничната психология, геронтопсихологията, психология на управлението и психологията на общуването. Преподава въведение в психологията, приложна психология, управленски комуникативни техники и умения, психология на управлението, медицинска психология, психология и психопатология на стареенето, социална психология и комуникативен тренинг. Автор е на книгите „Психологични подходи в здравния мениджмънт”, “Възрастният човек като пациент”, „Въведение в психологията” и „Приложна психология в медицинската практика”, както и на повече от 120 научни публикации в учебници и научни списания по клинична психология, геронтопсихология и психология на общуването в здравния мениджмънт.
 

ПРОФ. СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА, ДМ

Силвия Младенова Младенова е професор, доктор по медицина във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Родена е в София, завършва „Социална педагогика” в СУ “Св. Климент Охридски” и магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ – София. От 2003г. има призната специалност „Медицинска педагогика”. Последователно е асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор в катедрата по “Медицинска педагогика”

Специализирала е по програма ФАР в училище за висши болнични кадри към Обществено здравеопазване болници – Марсилия и Париж, Франция и в Атински университет, Гърция по интензивна програма “Управление на медицинските услуги. Администрация и обществено здраве”.

Участвала е в проекти по програма „ФАР”, програма „Темпус” проект на Световна банка “Развитие на учебна програма по управление на общата практика и здравна промоция”, Аксес “Домашни грижи” на БЧК и др.

Участва в няколко научни проекти спечелили Грант и финансирани от Съвета по медицинска наука.

Включена е в преподаването по методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”, медицинска педагогика, методика на здравно обучение и възпитание,  сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания, сестрински грижи в педиатрията и др. Ръководител е на държавния преддипломен стаж по педагогика за студенти от специалност „Управление на здравните грижи”.

Ръководител е на докторанти по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и на специализанти по „Медицинска педагогика”.

Професионалните й интереси са в областта на методиката на преподаването, медицинската педагогика, здравното образование, персонализираната медицина и етичните аспекти от нейното приложение. 

Участва в редакционната колегия на списание “Сестринско дело”и „Здравни грижи“.

Има издадени две монографии „Здравно образоване” и „Персонализираната медицина: предизвикателства, очаквания, възможности”. Автор и съавтор е на повече от 140 публикации и 22 учебника и учебни ръководства.

Член на Националния съвет по качество към БАПЗГ и на българското дружество по медицинско образование.

Експерт е към Националната агенция за оценяване и акредитация в професионалните направления „Обществено здраве” и „Здравни грижи” от 2010г.

ДОЦ. ЕВГЕНИ ИВАНОВ, ДМ

(в процес на разработване)

ГЛ. АС. АНТОНИЯ ТРЕНДАФИЛОВА

  

Биография

Гл. ас. Антония Трандева Трендафилова, дм е родена в гр. София. Завършва висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност руска филология и втора специалност българска филология.

По късно придобива и образователно - квалификационна степен „Магистър“ по специалност българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Завършва пълния курс на обучение в магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве при МУ – София, като придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ и професионална квалификация „Здравен мениджър“.

Завършва семестриално  пълния курс на обучение в магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение“ във Факултет по педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“( предстои защита на дипломна работа).

След спечелен конкурс през 2014 г. е назначена на длъжност „асистент“ във Факултет по обществено здраве при МУ – София, катедра „Медицинска педагогика“ . През 2017 г. защитава дисертационен труд, с който ѝ се присъжда образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“. След проведен конкурс придобива академичната длъжност „главен асистент“ в катедра „Медицинска педагогика“, МУ-София.

Гл. ас. Антотия Трандева Трендафилова, дм има участие в курсове за следдипломно обучение по медицинска психология на медицински специалисти. Участвала е в изследователски проект конкурс „ГРАНТ” - 2017” „Въвеждане на обучение по биоетика в съвременните училища – фактор за здравословен стил на живот на подраствашото поколение”, изследователски проект конкурс Грант-2018 на тема: Изработване на нови дигитални учебни материали за обучение по биоетика в българските детски градини и училища".

Публикации научни интереси: гл. ас. Антония Трандева Трендафилова, дм е автор и съавтор на над 50 научни публикации в областта на педагогиката, медицинската педагогика, медицинската и социалната психология и има  над 20 цитирания в наши и чуждестранни научни издания, както и участия в международни научно-практически конференции. Научните ѝ интереси са в областта на педагогиката, медицинската педагогика,медицинската и социалната психология и по-специално са свързани с проучване на възможностите и създаване на методики за повишаване на комуникативните компетентности на медицинските специалисти, както и разработване на програма за въвеждане на курс по комуникативни умения на здравните професионалисти.

Автор е на монографията „Обучение в професионално общуване на медицинските специалисти“.

Членство в организации

Гл. ас. Антония Трандева Трендафилова, дм е член на „Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт“ и на „Българско научно дружество по обществено здраве“

 

ГЛ. АС. ЦВЕТЕЛИНА МИХАЙЛОВА, ДМПрез 2000г. завършва НАТФИЗ „КръстьоСарафов“ със специалност-актриса.

През 2014г. завършва магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към Факлутета по Обществено здраве при Медицински Университет – София.

След защита на дисертационен труд през 2015 година придобива образователната и научна степен „доктор” по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

През 2015г. след конкурс, заема длъжността университетски асистент към катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факлутета по Обществено здраве при Медицински Университет – София.

Работи в катедра „Медицинска педагогика” на Факултета по обществено здраве в Медицинския университет – София от 2016г.

Автор е на над 70 публикации в национални и чуждестранни издания и 15 с импакт фактор; 2 монографии, една от която в съавторство; участва в постерни и устни презентации, в национални и международни научни конференции, семинари, лекционни курсове и обучения. Научните ѝ интереси са в областта на здравната политика, здравния мениджмънт, медицинската педагогика, медицинската психология, арттерапията. Активно се занимава с научно изследователска дейност, специализира в областите „Икономика на здравеопазването“ и „Психология на управлението“.

Член е на Съюзът на учените в България, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и на Арт-терапевтично дружество.

 

e-mail: tsvetelina.s.mihaylova@gmail.com