Състав

ПРОФ. Д-Р ТИХОМИРА ЗЛАТАНОВА, ДМ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” 

  

 

Биография:

Т. Златанова е родена в град Сливен. Завършва Медицински факултет на Медицински Университет – София през 2000 г. От 2001 до 2005 г. работи последователно: като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Перник; в служба трудова медицина в гр. София и ОПЛ - помощник. Д-р Т. Златанова е първият редовен докторант във ФОЗ. От 2005г. до момента заема последователно следните длъжности: асистент, главен асистент, доцент /от 2010г./ и професор /от 2014г./ в Катедрата по икономика на здравеопазването, при Факултета по обществено здраве, Медицински Университет – София. От 2013г. е ръководител  на същата катедра. През 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. С призната специалност по „Икономика на здравеопазването” от 2004 г. и „Социална медицина и здравен мениджмънт” от  2015 г.

Участва в преподавателската дейност на студенти от бакалавърските и магистърски програми по специалностите “УЗГ“ и  „ОЗЗМ“ от ФОЗ по следните дисциплини: Въведение в икономическите знания”, „Икономика на здравеопазването”, „Модели на финансиране на здравните системи, „Организация и управление на спешната медицинска помощ” и Финансов мениджмънт в здравеопазването.

Научен ръководител на: осем докторанта /4 от които  успешно защитили/, 25 специализанти  по специалността „Икономика на здравеопазването”, 49 успешно защитили дипломанта във ФОЗ, МУ - София и рецензент на 60 дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Управление на здравните грижи".

Участва в преподаване на специалността на английски език  по учебна дисциплина Health Economics” за специалност „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „Магистър” в Кипър /Никозия/. Участник в изследователските екипи при разработването на пет проекта.

Публикации и научни интереси:

Автор на над 130 публикации в областта на първичната извънболнична медицинска помощ, икономика на здравеопазването, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, доброволното здравно осигуряване, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. 5 монографии в съавторство и 15 участия в научни форуми.

Член на редакционната колегия на списание Здравна политика и мениджмънт.

 

Членство в организации: 

Заместник - Председател на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт. Член на Български Лекарски Съюз. Чен на “Balkan Medical Union” и на „Balkan Association of History and Philosophy of medicine”. Член на общото събрание на МУ- София, Член на факултетен съвет на ФОЗ, МУ-София.

 

ПРОФ. ИК. КРАСИМИРА МАРКОВА, ДМ

  

От м.Х.2013 г. до м.ХІІ.2015 г. работи като преподавател в МУ – ФОЗ  като заема академична длъжност „доцент” по втори трудов договор в Катедра „Икономика на здравеопазването”,  впоследствие  от 01.01.2016 г. до настоящия момент  работи като преподавател и заема академична длъжност „професор” в същата катедра.

От 01.01.2016 г. към настоящия момент работи в МУ – София – Ректорат като „Ръководител финансови ресурси, т. и главен счетоводител” в сферата на управление на финансови ресурси във висшето училище и бюджетиране и съставяне на годишен баланс, с основни дейности и отговорности – управление и контрол  на финансовите ресурси.

От м.ХІ.1993 до 31.12.20115 г. работи в МУ – София – Ректорат  като „Ръководител финансови и човешки ресурси, т. и главен счетоводител” в сферата на управление на финансови и човешки ресурси във висшето училище и бюджетиране и съставяне на годишен баланс, с основни дейности и отговорности – управление и контрол  на финансовите и човешки ресурси.ресурси.

От 1992 г. до 1993 г. работи в УМБАЛ „Александровска” като Главен счетоводител с основни дейности и отговорности – организиране и контрол на финансово-счетоводната дейност на болницата, бюджетиране;

От 1990 г. до 1992 г. работи в МА – Президиум като Главен счетоводител - АСК – 1 с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на производствените звена на МА.

От 1989 г. до 1990 г. работи в МУ – Президиум като Главен счетоводител – ЦНИМЗ с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на производствените звена на МА.

От 1988 г. до 1989 г. работи в МУ – ЦНИМЗ като счетоводител с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на болницата.

От м.септември 1981 г. до 1988 г. работи  като счетоводител в МА – АСК – 1  с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на болницата.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

01.01.2015 г. -  Свидетелство за призната специалност по „Икономика на здравеопазването”, серия АС № 014721/05.03.2015 г., МУ – София, бул.”Акад. Ив.Гешов” 15, Специалист по  Икономика на здравеопазването”.

Присъдена  ОНС „доктор” по „Социална медицина и организация  на здравеопазването и фармацията” на 07.10.2011 г.,  Диплома № 1-Д/15.02.2012 г. серия  МУС   № 000004.

От 1984 г. до 1990 г. /задочно обучение/ -  ВИИ „К.Маркс”, Магистър по икономика – „Държавни финанси”, Диплома серия  Б 82     № 004706/1990 г., ОКС „Икомонист”.

 

СОЦИАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

Умение да работи в екип. Умение да управлява финансови средства, подбира и ръководи персонал, да организира и координира финансовата дейност на структурните звена в рамките на висшето училище, управление на  международни проекти и финансовото им отчитане съгласно изискванията на ЕС и МСС и НСС, национални проекти финансирани от ЕС, както и в структурата на ДВУ.

Притежава компютърна грамотност „EXEL”, „WORD” , владее английски език.

 

НАУЧН0-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРАКТИЧЕСКО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ:

1. Финансиране и управление в публичния сектор - теоретични основи, модели, проблеми, тенденции;

2. Икономическа оценка на здравни програми – теория и практика;

3. Управление на финансовите и човешки ресурси на висшето медицинско образование;

4. Качество на висшето медицинско образование – роля на академичните стандарти, иновациите и човешкия фактор;

5. Здравеопазване, здравна политика и здравен мениджмънт

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:

Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)

Член на Международния форум на преподавателите по биоетика към Департамента по биоетика при  ЮНЕСКО 

Член на Управителния съвет на Българската секция по биоетика към Департамента по биоетика при  ЮНЕСКО

ПРОФ ИНЖ. ГЕНЧО ГЕНЧЕВ, ДМ

 

Завършил е висше образование (инженер-магистър) в Електротехническия университет на Санкт Петербург /1979/ със специалност Електронно-медицинска апаратура. Започва работа в ГИИЦ на МЗ през същата година като началник смяна в техническия отдел на центъра. През 1985 г. спечелва конкурс и става научен сътрудник ІІ ст.. През същата година започва преподавателска дейност в Медицински факултет на Медицински институт на МА София. От 1987 г. е научен сътрудник І ст. Защитава докторска дисертация на тема “Проблеми на организацията и структурирането при нозометричните системи” през 1990 г. Придобива специалност Медицинска информатика и здравен мениджмънт през 1998 г.

Специализирал е в Института по бионика и биокибернетика в Братислава, Словакия и катедрата по Епидемиология на Маастрихтския университет, Холандия.

Участник е в редица национални и международни проекти. Бил е секретар на международния проект „Здраве за младежта в България“.

От 2002 до 2005 г. е главен административен асистент в катедра Социална медицина и здравен мениджмънт. От 2005 г. е доцент в същата катедра. Завежда секция Медицинска информатика и биостатистика през периода 2007-2013 г.

Владее руски и английски езици.

Има над 30 годишна преподавателска дейност. Води лекционен курс по биостатистика и медицинска информатика, както и семинари пред студенти по медицина и дентална медицина на български и английски език. Участник е в лекционни курсове по биостатистика и медицинска информатика, пред студенти от магистърски и бакалавърски програми във ФОЗ. Води лекции и семинарни занятия на докторанти по биостатистика. Консултирал е над 300 дисертационни труда за ОНС „Доктор“ и „Доктор на науките“ в областта на медицината.

Има над 110 публикации, от които 22 в чужбина, от тях 14 публикации в 13 реферирани международни списания с общ IF=32,161. Има участие в 3 монографии, една от които на английски език, издадена от LAMBERT Academic Publishing. Участие в 4 международни научни пособия и 3 учебника по медицинска информатика.

Има доказани над 300 цитирания в България и чужбина, над 50 научни доклада на международни и национални симпозиуми.

Член е на редколегията на румънското научно списание Gineco.eu Journal като чуждестранен консултант по статистика.

От 2015 година е професор към катедра Икономика на здравеопазването.

ПРОФ. ИНЖ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДМ

ПРОФ. ИНЖ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДМ

 

Проф. Николай Попов завършва през 1993 г. икономически колеж в София. През 1999 г. придобива магистърска степен по "Горско стопанство" в Лесотехнически университет София, а през 2002 г. втора магистратура по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" в Медицински Университет – София. През 2003 г. след конкурс е назначен за aсистент в Катедра по икономика на здравеопазването, ФОЗ при МУ-София. От 2008 г. след защита на дисертационен труд на тема „Управление на финансовия ресурс при доброволното здравно осигуряване" е престепенуван в гл. асистент, а от 2010 г. придобива научно звание доцент. С призната специалност по „Икономика на здравеопазването” от 2013 г. Участва в три проекта. Два от проектите са финансирани от Съвета по медицинска наука при МУ-София, получили отлична оценка, като проектът на тема „Анализ и оценка на частен здравноосигурителен фонд (ЗОФ)" получава почетната награда „Signum Laudis Pro Scientiae Meritis" за най-успешна научна разработка. Проектът „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве“ е съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013. Работил е над 10 години в дружество, лидер на здравноосигурителния пазар, където израства до длъжност финансов директор.

Преподава на студенти от бакалавърските и магистърски програми по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“. Преподава „Информатика“ на всички специалности в Медицински колеж "Йорданка Филаретова".

Научен ръководител е на двама докторанти /един успешно защитил/, 19 дипломанти и е рецензент на 40 дипломни работи в магистърските програми във ФОЗ.

  

Публикации и научни интереси:

Автор на над 70 публикации в областта на доброволното здравно осигуряване, икономика на здравеопазването, здравния мениджмънт, въвеждане на ИКТ при обучението на студенти, социално-икономически проблеми, демографско развитие - проблеми и тенденции, първична и болнична медицинска помощ и др. Автор на три монографии една самостоятелна и две в съавторство. Рецензент към Съвета по медицинска наука при МУ-София.

 

Членство в организации:

Член на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт.

 

ДОЦ. ИНЖ. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ

 

Завършва средно образование в  Английска езикова гимназия, гр. Пловдив през 1973 г.

Завършва висше образование  – Магистър–инженер, в Технически университет–София, със Златна значка “За отлично учение” през 1980 г.
През 1983 г ., 1986 г. и 1988 г . получава съответно научно звание н.с. ІІІ, ІІ и І степен.

През 1999 г. му е присъдена образователна и научна степен "Доктор", специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.)”. ВАК.

През 2001 г. получава хабилитационно научно звание ст. н. с. ІІ ст., специалност “Информатика”, ВАК.

Заемани длъжности: Институт по специална оптика – София, специалист, 1981 г.; Институт по техническа кибернетика и роботика, Институт по информатика, Институт по информационни технологии - БАН, специалист, н.с. ІІІ-І степен, 1981-2000 г.; Народно събрание на Република България, Началник отдел, 2000 г., и Директор на Дирекция “Информационни технологии”,  2000-2002 г.; ЦЛМП – БАН – ст. н. с. ІІ ст., 2001-2002 г., МУ-София, ФОЗ, доцент, специалност “Информатика”, 2002- г.;  МУ-София, ФОЗ, Ръководител на сектор Информатика, 2006-2010 г.

Участвал е като ръководител, отговорен изпълнител, изпълнител и координатор в 20 Национални научно-изследователски проекти и теми, и 8 Международни научно-изследователски проекти с университети и академии от САЩ, Русия, Финландия и Полша.

Области на професионален опит и интереси: Информатика, включително Здравна/Медицинска, Кибернетика; Вземане на решения; Изследване на операциите/Наука за управлението; Мрежови потоци; Технологии на информационното общество.

Преподавателска дейност: Студентско обучение – разработени и преподавани са над 5 магистърски и 12 бакалавърски програми, аудиторна заетост от 250 до 700 часа за предходни години; Следдипломно обучение – разработване и  участие в 3 програми за специализация в здравеопазването, в това число по Медицинска информатика и здравен мениджмънт; Доклади за развитие и усъвършенстване на научно-преподавателската дейност.

Научна и научно-приложна дейност: Над 35 научни труда - монография, 2 изобретения, статии и доклади в престижни наши и чужди списания, конференции и симпозиуми, общо над 40 реферирания и цитирания на научните трудове; 8 внедрявания със значими икономически резултати;  Информационно осигуряване на Народно събрание на Република България – компютърни системи и мрежи, приложен софтуер, информационна сигурност, система за гласуване, методики за приложение на Закона за обществените поръчки; Международни сътрудничества с научни организации.

 

Участие в научни и професионални организации: Българско общество по изследване на операциите (БОИО), колективен член на IFORS и EURO – учредител, помощник секретар-касиер, секретар; Международно общество по многокритериално вземане на решения; Работна група по информационни и комуникационни технологии към Европейския център за парламентарни изследвания и документация.

ДОЦ. РУМЯНА ЯНЕВА, ДМ

 

 

 Биография

Възпитаник на Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София. Бакалавър по „Здравни грижи“, магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт. През 2007 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защитена дисертация на тема „Система за остойностяване на болничните продукти при лечението на хоспитализираните болни в Университетска МБАЛ „Царица Йоанна“ – ЕАД“. Работила е като статистик и специалист в отдел „Информационно обслужване“ на болницата. През 2008 г. въз основа на спечелен конкурс заема длъжността асистент в Катедрата по икономика на здравеопазването при Факултета по обществено здраве към МУ-София, от 2009 г. – главен асистент, впоследствие главен административен асистент и от 2014 г. доцент. Има придобита специалност „Икономика на здравеопазването“, понастоящем е зачислена в специалността „Правно регулиране в здравеопазването“. Участник в изследователски екип при разработването  на проект „ГРАНТ - 2011” в Медицински университет – София по Договор  № 38/2011г. от конкурс „ГРАНТ -2011” на тема: „Методика за прилагане на равновесната точка за оптимизиране финансовото състояние на болничните отделения”. Научният отчет на изследователския проект е приет с „Висока“ оценка от Съвета по медицинска наука. Преподавател по Проект рег. № BG051PO001 – 4.3.04-0069 “ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” за извършване на дейност „Разработване на електронни модули за обучение по дисциплини в магистърския и бакалавърския учебен план и разработване на съдържание за виртуална библиотека”, 2013 г.

Публикации и научни интереси:

Автор на „Микроикономикс на болничното лечебно заведение. Ръководство за упражнения и семинари, Симелпрес, С., 2011, 222 с.    ISBN 978-954-9487-86-2“ и 95 публикации предимно в областта на болничната икономика. Участва в множество български и международни научни форуми. Има 70 цитации. Член на организационния комитет на сборник „Контакт 2015 – Интердисциплинната идея в действие“ и на International Scientific School “Paradigma”, Summer-2015, Medicine, Selected Papers.

Членство в организации:

Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българската асоциация по лекарствена информация и на Интердисциплинната гражданска академия. 

 

ДОЦ. ИК. ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА-ГОТОВА, ДМ

Биография

Родена в гр. София. През 2002 г. завършва Университета за национално и световно стопанство – София, магистър по икономика „Международни икономически отношения“. 2006 г. придобива специалност по “Икономика на здравеопазването” в Медицински Университет – София, 2010 г. – магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт в същия университет. През юни 2009 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Подходи за оптимизиране финансирането на първичната извънболнична медицинска помощ у нас” и придобива научната и образователна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.

От 2001 г. работи като експерт в Националния статистически институт и организира, и координира провеждането на семинари, международни срещи и други прояви с международно участие в страната и чужбина, както и дейностите за сътрудничество със статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). През 2002 г. след спечелен конкурс започва работа като асистент в Катедрата по Икономика на здравеопазването при Факултета по Обществено здраве на Медицински Университет - София. От 2006 г. е старши асистент към Катедрата, а от 2011 г. е престепенувана в главен асистент. През април 2014 г. след успешен конкурс заема академичната длъжност „доцент“.

Преподавателска и научна дейност

Води лекции и семинарни занятия на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ по дисциплините „Икономика на здравеопазването“, „Въведение в икономическите знания“, „Модели на финансиране на здравни системи“ и „Финансов мениджмънт в здравеопазването“ и на специализанти по икономика на здравеопазването. Осъществява научно ръководство на дипломанти и докторанти.

Автор е на над 80 научни публикации в български и международни издания в областта на общественото здраве, икономика на здравеопазването и проблемите на първичната извънболнична медицинска помощ. Съавтор е в 5 монографии – „Ръководство по икономика на здравеопазването“, „Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването“, „Методологични подходи за икономическа оценка на здравни програми“, „Въведение в икономическите знания“ и „Икономика на здравеопазването“. Има над 80 положителни цитирания. Участва в разработването на научни проекти. Участник е и в редица международни и национални научни конгреси и конференции.

Научните интереси на доц. Цветелина Петрова-Готова са в следните области: икономика на здравеопазването; обществено здраве; социално-икономически проблеми в здравеопазването; здравен мениджмънт; финансов мениджмънт в здравеопазването, инвестиции в здравеопазването, модели на финансиране на здравни системи. 

Член е на: Общото Събрание на Медицински Университет София, Факултетен Съвет на Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет София, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Българското научно дружество по обществено здраве.

ДОЦ. ИК. ДОРОТЕЯ ЩЕРЕВА-ТЗУНИ, ДМ

 

Доц.ик. Доротея Щерева-Тзуни, дм, завършва висше образование в УНСС – София, през 1995 г. специалност „Счетоводство и контрол”. През 1999 г., след успешно завършен курс, получава лиценз от Агенцията за приватизация за Оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества. През 2006 г. завършва втора магистратура по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве, МУ – София. От 2011 г. придобива специалност по Икономика на здравеопазването. През 2012 г. след успешно защитена дисертацияполучава образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. Академичният й път започва като асистен (2007 г.) във ФОЗ, МУ – София,а през2014 г. е избрана за доцент в Катедра „Икономика на здравеопазването“. Доц. Доротея Щерева-Тзунимногократно участва с доклади и постери на международни симпозиуми и конференции. Участник е в Международния проект INTERREG III “Creation of Cross-Border Cooperation Network for Research, Education and Training in Public Health of Bulgaria and Greece Cross-Border Region” – 2008 г. Автор и съавтор е на монографиии на повече от 40 публикации, на български, английски и руски езицив наши и международни списания, с интереси в областта на здравната икономика, финансиране на здравеопазването, здравната политика и мениджмънт, икономически анализ в здравеопазването, финансиране наизпълнителите на здравни услуги и др.Доц. Доротея Щерева-Тзунипреподава „Въведение в икономическите знания”,  „Икономика на здравеопазването”, „Модели на финансиране на здравни системи” и др. на студентите, както и на специализантите в курсовете по СДО, ръководител и рецензент на дипломанти от бакалавърските и магистърските програми на Факултета по Обществено здраве, МУ- София.Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

ГЛ. АС. ИК. ЕМИЛИЯ НАСЕВА, ДМ

 Биография:

Емилия Красимирова Насева е родена в София. Завършва бакалавърска степен по икономика, специалност „Икономическа социология” и магистърска степен по социология, специалност „Социология”, придобити в УНСС – София. Има две специалности – „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” (2008 г.) и „Икономика на здравеопазването (2013 г.). През 2013 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в МУ-София.

Работила е като социолог в отдел „Промоция на здраве” в Столичната РЗИ (2001-2008 г.) и в Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването (2008-2016 г.), където и до момента е консултант. От 2009 г. е преподавател в МУ-София, като понастоящем заема длъжността главен асистент в катедра Икономика на здравеопазването на ФОЗ. Преподава биостатистика и информатика на студенти в магистърските програми по медицина и дентална медицина на български и английски език, както и в бакалавърските програми на български език на ФОЗ, а също и в курсовете по СДО.

Участвала е в два проекта, финансирани от Съвета за медицинска наука, а в други три е била наета като консултант. В два международни проекта по превенция на ХИВ, финансирани от Европейската комисия – EMIS и SIALON II, е била участник от страна на България, а впоследствие е ангажирана във второто издание на EMIS. Участвала е в два международни проекта, посветени на ваксинопрофилактиката, единият от които е финансиран по Норвежкия финансов механизъм, а другият – от Европейската комисия.

Публикации и научни интереси:

Научната й продукция включва над 100 научни публикации, сред които 8 монографии, глави от 3 книги, както и научни статии в български и чуждестранни списания на български, английски и руски езици по теми, свързани с научните й интереси: биостатистика, социология, епидемиология, обществено здраве и икономика на здравеопазването. Има над 40 участия в национални и международни научни форуми. Публикациите й са цитирани от над 100 български и чуждестранни автори, вкл. в дисертационни трудове.

Емилия Насева е рецензент в European Journal of Hospital Pharmacy (издание на BMJ; IF 0.718).

Членство в организации:

Член е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българското научно дружество по обществено здраве, Balkan Medical Union и European Public Health Association.

 

АС. МАРИЯ ЛАЗАРОВА


 

Образование: Завършила е средното си образование в 108 ЕСПУ „Н.Беловеждов“ – София през 1988 г.

Бакалавър по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет гр. София, Факултет по обществено здраве през 2011 г.

Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет гр. София, Факултет по обществено здраве през 2013 г.

Специализации: Икономика на здравеопазването от 01.01.2017 г.

Академични позиции: Асистент в катедрата по Икономика на здравеопазването във Факултета по общствено здраве, гр. София от 2015 г.

Задочен докторант в катедрата по Икономика на здравеопазването във Факултета по обществено здраве, гр. София от 2015 г. Тема на дисертацията: „Контролът в здравеопазването като елемент на ефективния мениджмънт“.

Преподавателска дейност: Провежда упражнения на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“, степен бакалавър, по дисциплините  Въведение в икономическите знания и Икономика на здравеопазването.

Публикации: Автор и съавтор на 18 публикации в страната и чужбина.

Владее руски език писмено и говоримо-много добре, и разговорен английски език.

Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Българското научно дружество по обществено здраве.

АС. МИРОСЛАВА ДЖУГЛАРСКА

 

Образование:

Завършва средното си образование в Икономически техникум, гр. Русе през 1996 г.

Придобива образователно-квалификационни степени „бакалавър“ по специалността „Стопански и финансов контрол” (2000 г.) и „магистър“ по специалността „Финансов контрол” (2001 г.) в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

Професионално развитие:

Натрупаният професионален опит на ас. Мирослава Джугларска е в сферата на одита.

От 2002 г. до 2003 г. работи като младши вътрешен одитор в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол - Териториална дирекция, гр. Русе.

От 2004 г. до месец юни 2017 г. заема последователно длъжностите „стажант-одитор“, „одитор“, „одитор - първа степен“ и „одитор - втора степен“ в Сметната палата на Република България.

След успешно положен изпит през 2011 г., придобива сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“. 

Академични позиции:

От месец юни 2017 г. назначена, след конкурс, за асистент в катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве към МУ - София  

От месец декември 2017 г. зачислена като докторант на самостоятелна подготовка в същата катедра. Тема на дисертацията: „Оценка на контрола по изпълнението на договорите за оказване на първична извънболнична медицинска помощ“.

Преподавателска дейност:

Провежда семестриални упражнения на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“, степен бакалавър, по дисциплините: „Въведение в икономическите знания“, „Финансов мениджмънт“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика на здравеопазването“.

Публикации: съавтор на една публикация в страната.

Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.