КАТЕДРИ

Социална медицина

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

През 1917 г. с Царски указ се създава Медицинският факултет, в който между предвидените 25 катедри фигурира и Катедра по социална медицина. В действителност, тя започва да функционира от началото на 1945 г. под наименованието „Катедра по санитарна организация, администрация и статистика“. Нейната основна цел е обучението на студентите - медици по Социална хигиена, здравна организация и администрация, както и провеждане на научни изследвания в тази област.

Още от самото начало, развитието на Катедрата е свързано с организационно-структурни промени, съпроводени с различни йерархични връзки на подчиненост и ръководство. Успоредно с това се променя и името й. През 1946 г. - една година след нейното създаване, Катедрата се нарича „Социална хигиена и организация на здравеопазването“. С приетите през 1949 г. Устройствен правилник и Учебен план на Медицинския факултет Катедрата се преименува на „Организация на здравеопазването, епидемиология и санитарна статистика“, а през 1951 г. - на „Организация на здравеопазването, история на медицината и медицинска статистика“. През 1964 г. - „Социална хигиена“, през 1984 г. - „Социална медицина“. През 1999 г. - „Социална медицина и здравен мениджмънт“. През 2001 г. от академичния състав на тази Катедра е проектиран и създаден първият в България и на Балканите „Факултет сестринско дело“ и след това „Факултет по обществено здраве“. През 2012 г. Катедрата отново е с името „Социална медицина“. От същата година Катедрата, която дотогава е в състава на Медицинския факултет, вече е в състава на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Ръководители на Катедрата от нейното основаване до сега са били:

Проф. д-р Асен Панев, дм (1947 - 1965 г.)

Проф. д-р Христо Петков, дм (1965-1979 г.)

Проф. д-р Иванка Николаева, дм (1979 - 1981 г.)

Проф. д-р Кольо Гаргов, дм (1981-1989 г.)

Проф. д-р Веселин Борисов, дмн (1989-1993 г.)

Доц. д-р Златка Глутникова, дм (1993 – 2000 г. и 2001 - 2003 г.)

Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн (2000-2001 г.).

Проф. Георги Ранчов, дм (2004 – 2008 г.)

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм (2012 г. - 2015г.)

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн ( от 2016г. до сега) 

   

МИСИЯ

В унисон с тенденциите в страните на Европейската общност, перспективите в университетското обучение по Социална медицина във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София са насочени към амбициозната задача да се подготвят лекари и специалисти, чиято квалификация да е адекватна на изискванията и потребностите на хората през 21 век. Социалната медицина в медицинската наука и съвременното медицинско образование във всички развити страни в света има очевидно преосъзнаване и огромен интерес към
Общественото здраве, към значението на контролирането на болестите, тяхното предотвратяване и ролята на индивида за формиране на негово здраве. Катедрата осигурява обучението на високо квалифицирани бъдещи кадри по дисциплините Медицинска етика и Социална медицина.

Обучението по Социална медицина в Медицинския университет – София е с дългогодишна традиция, като през този вече близо 70 годишен период следва развитието на самата наука. Понастоящем Катедрата осъществява обучението на студентите в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския факултет, включително и на английски език, на студентите в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по различните специалности на Факултета по обществено здраве, както и на студентите в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ към Медицинския факултет при Медицинския университет – София. Значителни са успехите на Катедрата и в обучението на студентите в следдипломната квалификация на лекари, икономисти, медицински сестри и други.

ЦЕЛ

Целта на университетското обучението по Социална медицина е чрез овладяването на съвременната методология в дисциплината да се формират умения за: анализ на здравното състояние, здравните приоритети и здравните потребности на населението в неговата цялост; анализ на социалните фактори на здравето на индивидуално и популационно ниво; анализ на здравните потребности на приоритетните групи от населението и определяне ролята на социално-медицинския подход в дейността на лекаря в условията на цялостната здравна реформа.

ЗАДАЧИ

За постигането на тази цел се разработват редица задачи, което е наложило използването на съвременните и вече международно наложили се техники и методи на преподаване. По-голямата практическа насоченост в обучението по Социална медицина е необходимо условие за повишаване на практическите умения на студентите. През последните години в университетското обучение по Социална медицина все по-широко са застъпени техники като решаване на ситуационни задачи, въвеждане на проблемно-базираното обучение, самостоятелна работа чрез интернет с базата данни на СЗО за набиране и анализ на информация за здравното състояние на популационно ниво, работа в малки групи по различни проблеми, изработване на епидемиологични проекти за конкретно социално-значимо заболяване, изработване на социална история на реален пациент и т.н. Въвеждането на тестове за проверка на текущите знания по време на цялостния процес на обучение също спомага за утвърждаването на съвременен подход на преподаване в редовното и дистанционното обучение.

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Преподаването се осъществява по 2 дисциплини - Социална медицина и Медицинска етика.

Състояние и перспективи на университетското обучение по Социална медицина: Студентското обучението по Социална медицина със студентите медици, се осъществява във II-ри и III-курс (с хорариум 60 учебни часа - лекции и 45 учебни часа - упражнения), завършващо със семестриален изпит (практически и теоретичен). В обучението по Социална медицина е включен и преддипломен 5-дневен стаж, който завършва с комбиниран държавен изпит заедно с дисциплините Хигиена, Епидемиология и Инфекциозни болести. Обучението се осъществява освен с българските студенти, така и с английско говорещите, в същия хорариум. Дисциплината Социална медицина се преподава и в изнесените филиали на Медицинския университет – София в Никозия – Кипър и Киасо – Швейцария. Преподаватели от Катедрата участват в лекции и упражнения по специалностите „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Състояние и перспективи на университетското обучение по медицинска етика: Обучението по Медицинска етика се осъществява в рамките на 30 учебни часа - лекции и упражнения. В процеса на обучението се използват различни методи, които го правят привлекателно и интересно. Упражненията се провеждат по системата на проблемно базираното учене. За целта се използват казуси. За решаването на казусите студентите набавят необходимите знания от различни източници. Работата в малки групи дава възможност за обмен на знания между студентите, за самооценка на нивото на знанията и уменията и за формиране на самостоятелно мислене. Виртуалното преподаване позволява обучението да се доближава все повече до реалната медицинска практика и да поставя проблеми за разрешение пред студентите, което изгражда умения за творческо мислене и вземане на бързи и точни решения. Дисциплината Медицинска етика се преподава както на българските студенти, така и на английско говорещите и студентите в Никозия и Киасо.

Общата годишна учебна натовареност на Катедрата е 4742, от които 3750 по Социална медицина и 992 по Медицинска етика. Специализантите, обучавани в Катедрата през последните години са 15, придобилите специалност - 6 и защитилите образователна и научна степен „Доктор“ - 6.

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

В областта на следдипломна квалификация Катедрата участва в провеждането на основни, тематични курсове и на индивидуално обучение. Основен курс – Социална медицина; тематични курсове – изработване на проекти, риск мениджмънт, здравен мениджмънт, психично здраве и други.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Катедрата е осъществявала интензивна изследователска дейност по важни въпроси на Социалната медицина и Общественото здраве. Тя е била организатор и съорганизатор на: І, ІІ, ІІІ и ІV национални конгреси по социална хигиена, Международен конгрес по история на медицината (1979 г.), Дунавски симпозиум по превантивна и социална медицина (1989 г.), І, ІІ, и ІІІ национални конгреси по история на медицината, Национална конференция по медицинско образование (1990 г), симпозиум „Ретроспекции и перспективи на частната лекарска практика в България“ (1991 г.) и други.

Научните направления, по които работят сега членовете на Катедрата, са: психично здраве, медицинска демография, социална медицина, човешки ресурси в здравеопазването, управление на риска в здравеопазването, медицинска етика, медицинска социология и история на медицината, медицина базирана на доказателствата, здравен мениджмънт, анализ на общественото здраве, епидемиология на социално значимите заболявания, преживаемост на населението, промоция на деца и подрастващи, формиране на здравната самооценка.

През последните пет години членове на Катедрата са участвали и ръководили 40 проекта. Броят на публикации са 108. Учебници 39, монографии и научни книги 28. Цитирания в България 121, а в чужбина 335. Списък на издадените от академичния състав учебници и монографии вижте

тук.

ПРИНОСИ

Приносите на Катедрата за практическото здравеопазване са главно в утвърждаване на: социалномедицинския подход в дейността на лечебно-профилактичните заведения, социологически анализ на културата на медицинското обслужване, икономически анализ на дейността на поликлиничните и стационарните заведения, нови методи и технологии в здравеопазването, анализ на здравето и здравни проблеми и смъртността на населението. Катедрата е оказала решаваща помощ при създаването на едноименните катедри в Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

За успехите на Катедрата съществено значение има фактът, че редица нейни сътрудници са били на специализации в Москва, Париж, Рен, Брюксел, Валенсия, Кеймбридж, Ротердам, Единбург, Нотингам, Малта. От своя страна Катедрата е осъществявала специализации на кадри от Камбожда, Виетнам, Лаос, Монголия, Германия, Унгария.

Преподаватели от Катедрата са експерти на СЗО, ООН, Европейската обсерватория за здравни политики и членове на Ню Йоркската Академия на науките, Международната федерация по медицинско образование, на Международната асоциация по история на медицината, Международната федерация на институтите за системен анализ в здравеопазването, Борда на директорите на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европа, Европейската Асоциация по обществено здраве, в Управителния орган на Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО - българска секция, Европейската асоциация по алергология и клинична имунология, на REVES – Международната мрежа за очакваното здраве, както и национални консултанти, членове на Специализирания съвет при Висшата атестационна комисия, членове на държавни изпитни комисии и т.н.

 

Състав

ПРОФ. Д-Р АНЖЕЛИКА ВЕЛКОВА, ДМН

 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА"

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 30

Катедра Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-345

Е-mаil: avelkova@abv.bg

 

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн e родена на 07.05.1963 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1981 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн завършва със златен медал средното си образование във Второ СОУ ”Анастасия Димитрова” - гр. Плевен.

През 1988 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ във Висшия медицински институт - Плевен на Медицинска академия.

През 1995 г. – получава втора образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Епидемиология на общественото здраве“ в Еразъм Университета, Ротердам, Холандия.

 

Професионално развитие:

1988 - 1989 г. - завеждащ Селска здравна служба в с. Обнова, област Плевен.

1989 – 1993 г. - асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен.

1993 – 1996 г. - старши асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен.

1996 – 2003 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен.

2003 – 2012 г. - доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския университет – Плевен.

2012 - 2014 г. - професор в Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2009 г. – заместник Декан на Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2013 г. - ръководител на Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2009 - 2013 г. – заместник Ректор по „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ на Медицинския университет – Плевен.

От 2014 г. – заема академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1989 - 1992 г. – придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“  във Висшия медицински институт – Плевен.

1991 г. – квалификация по „Въведение в педагогиката за преподаватели от висшите медицински училища“ във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1994 г. – квалификация по „Епидемиология“ в Лятното училище на Кеймбриджкия университет, Великобритания и Еразмус университет – Ротердам, Холандия.

1995 г. – професионална квалификация по „Епидемиология на рака“ в Кеймбриджкия университет, Великобритания.

1997 г. – професионална квалификация по „Епидемиология на стареенето“ в Националния институт по хигиена и епидемиология, Брюксел, Белгия.

2001 г. – квалификация по „Болничен мениджмънт“ по проект на Световна банка, обучаваща организация Национален център по обществено здраве и Saludad y Desarrolo, Испания.

2008 г. – квалификация по „Приложно здравеопазване“ MATRA programme (Министерство на външните работи на Холандия), Хага, Холандия и Кишинев, Молдова, обучаваща организация School of Public and Occupational Health, Амстердам, Холандия.

2010 г. – квалификация по „Подготовка и управление на европейски проекти „How to access the European Commission grants?“ с обучаваща организация Welcom Europe, Брюксел, Белгия.

2011 г. – квалификация по „How to teach Global Healthв Медицинския университет – Плевен, по проект EQUAL на Европейската комисия с преподаватели от Medici con l Africa CUAMM и Болонския университет, Италия.

2012 г. – квалификация по „Университетски системи по качеството“ в Медицинския университет – Плевен.

 

Академично развитие:

1989 – 1993 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт – Плевен.

1993 – 1996 г. - след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт – Плевен.

1996 – 2003 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт – Плевен.

През 2001 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Здравни и социални проблеми на старите хора, живеещи сами в селата”.

2003 – 2012 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2013 г. – след конкурс и избор, ръководител на Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2009 г. – след избор, заместник Декан на Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2009 - 2013 г. – след избор, заместник Ректор по „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ на Медицинския университет – Плевен.

2012 - 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ на Факултета „Обществено здраве“ при Медицинския университет – Плевен.

През 2012 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор на науките“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Предотвратимата смъртност като индикатор за оценка на националните здравни системи в страните от Централна и Източна Европа по време на социално-икономически преход”.

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ „Управление на здравните грижи“ и „Акушерка“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През учебната 2013/2014 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн преподава в трите факултета и Медицинския колеж на Медицинския университет - Плевен на студенти във всички специалности: на образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалностите „Медицина” – българоезиково и англоезиково обучение, „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”; на образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве” и „Управление на здравните грижи”; на образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър по специалностите „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант” и „Социален работник”.

Тематичният профил на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн включва „Социална медицина“, „Промоция на здравето“, „Стратегии за промоция на здравето“, „Епидемиология на здравето“, „Медицинска социология“, „Глобално здраве”.

Годишната учебна натовареност на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е 873 учебни часа за учебната 2013/2014 г.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е научен ръководител на 45 дипломанти по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн участва в следдипломното обучение в Медицинския университет - Плевен и в продължаващото обучение на здравните професионалисти от здравните и лечебни заведения в Северозападна и Централна Северна България по проблемите на методологията на научно-изследователската работа и приложенията на епидемиологията и биостатистиката в медицинското научно изследване; проблемите на глобалното здраве и неинфекциозните хронични заболявания, промоцията на здравето на децата и подрастващите.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е ръководител на екип, разработил образователен проект „Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен” по ОПРЧР за развитие на дистанционно обучение и дистанционна магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт, спечелил финансиране в размер на 778 хил. лв.

 

Научноизследователска дейност:

Участие в големи национални и международни научноизследователски проекти:

2005 г. – научен ръководител на проект „Разпространение на метаболитния синдром сред юноши на възраст между 14 и 18 години“, Медицински университет - Плевен.

2006 г. - водещ изследовател на проект „Изследване на някои нови прогностични фактори при рак на млечната жлеза и значението им за появата на локален рецидив и далечни метастази“, Медицински университет - Плевен.

2009 г. - научен ръководител на проект „Епидемиологично проучване върху здравото стрептококово заразоносителство в детски колективи“ Медицински университет - Плевен.

2009 г. - научен ръководител на проект „PCR базирана идентификация на Blastocystic hominis изолиран от пациенти с асимптомна и клинично проявена бластоцистоза“, Медицински университет – Плевен.

2010 г. - научен ръководител на проект „Разпространение на метаболитния синдром в клинично здрави хора в Плевенския регион“, Медицински университет – Плевен.

2011 - 2014 г. - координатор за България в Международния проект по глобално здраве EQUAL, с участието на Италия, България и още 5 европейски държави, финансиран от Европейската комисия.

2013 г. - научен ръководител на проект „Проучване върху ролята на генетичните дефекти за тромбофилия като рискови фактори за тромботични усложнения при пациенти с миелопролиферативни заболявания“, Медицински университет - Плевен.

2014 г. - научен ръководител на проект „Фактори на формирането на здравната самооценка при амбулаторни и хоспитализирани пациенти на възраст над 44 години“, Медицински университет - Плевен.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е научен ръководител на 4 докторанти и научен консултант на 15 защитили докторанти, от които 12 вече са хабилитрани.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн има над 158 научни публикации, в т.ч. над 16 в чуждестранни научни списания и една монография, по проблемите на Анализа на общественото здраве в европейските страни, Предотвратимата смъртност, Епидемиологията на социално-значимите заболявания, Клиничната епидемиология, Социалната геронтология с над 315 цитирания, в това число над 144 от чуждестранни автори, и Общ импакт фактор - 35,977.

Учебните публикации на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн включват: съавторство в три учебника по Социална медицина, учебник по Медицинска етика, учебник по Обща медицина; автор на учебник по Епидемиология на здравето и на учебник по Стратегии за промоция на здравето; автор на 26 учебни програми, 18 дидактически тестове, вкл. за електронно обучение на студенти в редовна и дистанционна форма на обучение.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн участва в 108 академични форуми и научни мероприятия, от които 30 в чужбина – по обществено здраве във Валенсия (Испания), по глобални проблеми на женското здраве във Филаделфия (САЩ), Флоренция (Италия), Истанбул (Турция) и други - с презентации и постери в областта на Социалната медицина, Промоцията на здравето и Клиничната епидемиология.

В своето професионално и академично развитие проф. д-р Анжелика Велкова, дмн членува в редица научни и академични организации:

 • Съюз на учените в България.
 • Българско научно дружество по Социална медицина.
 • European Public Health Association (EUPHA).
 • European Health Management Association (EHMA).

Научните интереси на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн са главно в областта на: „Състояние и тенденции на общественото здраве в европейските страни“, „Предотвратимата със здравни интервенции смъртност“, „Епидемиология на хроничните неинфекциозни болести“, „Клинична епидемиология“, „Промоция на здравето на децата и подрастващите“.

 

Езикова квалификация:

Английски, немски, руски и испански език.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

През 2006 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е наградена с плакет на Медицинския университет - Плевен като основател на специалност „Здравни грижи” в Медицинския университет – Плевен, а през 2010 г. е удостоена с почетен знак на Медицинския университет – Плевен за изключителен принос в развитието на Факултета по обществено здраве.

 

Обществена дейност:

От 2002 г. - Национален съ-координатор на Сдружение „За по-добро здраве“.

От 1999 г. - международен фасилитатор на Dreyfus Health Foundation, Ню Йорк, САЩ.

От 2000 г. – „Pro bono“ консултант в разработването и осъществяването на 150 малки проекта, финансирани от Dreyfus Health Foundation, Ню Йорк, САЩ.

От 2011 г. - Председател на Националната мрежа по глобално здраве.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е експерт по оценяване на качеството във висшето образование към Националната агенция за оценяване и акредитация, участвала е в повече от 10 процедури на институционална и програмна акредитация като председател и член на експертни групи.

Консултант е по обществено здраве на НПО „Развитие на личността и човешките общности” в разработването и осъществяването на 3 проекта, финансирани от европейските структурни фондове.

Експерт по проекти на БЧК и НФ „Читалища”, насочени към здравето на старите хора.

2005 – 2008 г. – член на Редакционната колегия на сп. Asklepios.

От 2008 г. – член на Редакционната колегия на сп. Journal of Biomedical and Clinical Research.

От 2012 г. – член на Редакционната колегия на сп. Медицински меридиани.

От 2013Г. – член на Редакционната колегия на сп. Здравна политика и мениджмънт. 

 

 

ПРОФ. Д-Р МАРГАРЕТА МУТАФОВА, ДМ

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 29

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

   

 

Служебен телефон: 029432-456

Е-mаil: m_mutafova@cybernet.bg

 

 Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е родена на 30.09.1948 г. в гр. Свищов, област Велико Търново.

Образование:

През 1966 г. проф. д-р Маргарета Мутафова, дм завършва средно си образование в СУ „Алеко Константинов“, гр. Свищов.

1966 - 1972 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

1973 – 1975 г. – стажант асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

1975 – 1978 г. – асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

1978 – 1981 г. – старши асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

1981 – 2003 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2003 – 2009 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

От 2009 г. – професор в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. – ръководител на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013г. - 2016г. - ръководител на Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Специализации и квалификации:

През 1977 г. – професионална квалификация по „Педагогика на висшето медицинско образование“ във Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

През 1981 г. проф. д-р Маргарета Мутафова, дм придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“, във Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

През 1982 г. - професионална квалификация по „Педагогика на висшето медицинско образование“ във Висшия медицински институт - София на Медицинска академия.

През 1984 г. – специализация по „Демография“ по Програмата на ООН (International Demographic Training and Research Programme in Population and Development Planning) в Московския университет, Москва.

През 1985 г. – квалификация по „Planning and Organization of Maternal and Child Health Services“ по програма на ООН в курс, организиран от Министерството на здравеопазването.

През 1992 г. – квалификация по „Проблемно-базирано обучение“ в Медицинския Университет - Маастрихт, Холандия.

През 1994 г. - квалификация по „Проблеми на компютърната текстова обработка“ в Медицинския университет – София.

През 1995 г. - квалификация по „Изучаване на здравето като качество на живот“ по Програмата „Еразмус“ в Медицинския Университет - Ротердам, Холандия.

През 1997 г. - квалификация по „Епидемиология на хроничните неинфекциозни заболявания“ по Програма „ФАР“ в Нотингамския университет, Великобритания.

През 1999 г. – квалификация по „International Short Training Course on Demographic Aspects of Ageing and its Implications for Socio-Economic Development, Policies and Plans“ в International Institute on Ageing, United Nations, Malta.

През 2000 г. - квалификация по „Актуални проблеми на здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. - квалификация по „Основи на здравния мениджмънт“ в Медицинския университет - София.

През 2000 г. - квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

1973 – 1975 г. – след конкурс и избор, стажант асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1975 – 1978 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1978 – 1981 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална хигиена и организация на здравеопазването“ на Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

През 1981 г. проф. д-р Маргарета Мутафова, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Инфекциозната заболеваемост в Н.Р. България в условията на динамична урбанизация“.

1981 – 2003 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2003 – 2009 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

От 2009 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. – след избор, ръководител на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. – ръководител на Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“, обучаващи се на български и на английски език, по специалностите „Медицина“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София, във филиала на Медицинския Университет - София в Никозия, Кипър и във филиала на Медицинския Университет - София в Киасо – Швейцария. За известен период е лектор в Международния курс по „Демография“ на Университета в Падуа, Италия.

Тематичният профил на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм включва: „Социална медицина“, „Глобални проблеми на общественото здраве“, „История на медицината“, „Медицинска социология“ и „Медицинска статистика“.

Годишната учебна натовареност на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е над 520 учебни часа.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на: Медицинската демография, Епидемиологията, Медицинската социология, Психичното здраве, Социално значимите заболявания и други.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е научен ръководител на над 2 докторанти, над 20 специализанти и 1 дипломант.

Научноизследователска дейност:

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм участва в редица локални, национални и международни научноизследователски проекти:

1988 -1990 г. - изпълнител в проект на Съвета за икономическа взаимопомощ „Семейна диспансеризация“, София.

1989 г. – изпълнител в проект „Изследване на здравното състояние на населението“ на Института по хигиена и хранене на Медицинска академия и Хигиенно-епидемиологичната инспекция – София.

1991 г. – изпълнител в проект „Управление на лечебно-диагностичната дейност в Медицинска академия“.

1993 г. – ръководител на проект „Изследване на очакваната продължителност на живота в добро здраве в България“ на Rendering & Virtual Environment with Sound (REVES).

1994 – 1995 г. – изпълнител в проект „Проблеми на общественото здраве и иновации в медицинското образование“ на PHARE, София.

1995 г. – ръководител на проект „Изучаване на очакваното здраве“ на BIOMED, София.

1996 г. – ръководител на проект „Изучаване на очакваното психично здраве“ на EURO-REVES.

1992 – 2013 г. – координатор за България по проекта „Очаквана продължителност на живота в добро здраве“ по инициатива на Международната мрежа за изучаване на Очакваното здраве REVES със седалище INSERM, Монпелие, Франция.

2000 г. - ръководител от Българска страна на Международния проект „EURO-REVES ІІІ Изчисления и анализи на очакваната продължителност на живота в добро здраве“ – съвместно с 16 държави от Европа.

1995 г. – 2009 г. - консултант на Националния статистически институт по провеждане на Национални здравни интервюта.

2004 – 2005 г. - ръководител от Българска страна на Международния проект „Хармонизация на интегралните индикатори за очаквано здраве“ – съвместно с 9 страни от Северна Америка, Латинска Америка и Карибите и Европа.

2005 - 2008 г. – ръководител на Mеждународния проект за ХОББ по двустранен договор между Италия и България.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм има над 170 научни и учебни публикации, в т.ч. 14 в чуждестранни научни издания, по проблемите на: „Здраве на населението“, „Медицинска демография“ и „Очаквано здраве“.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм участва с научни доклади в над 50 академични форуми и научни мероприятия, от които по проблемите на Очакваното здраве в Монпелие и Фонтевро (Франция), Лондон (Великобритания), Лайден (Холандия), Чикаго (САЩ), Гуадалахара (Мексико), Хамамет (Тунис), Рим (Италия), Ла-Валета (Малта), Канбера (Австралия), Пекин (Китай).

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм има издадени 3 монографии и 6 учебника, от които 3 - на английски език. Индексът на цитиране на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм е - общ 7.778 и индивидуален 1.9445, до 2009 г., с над 200 цитирания от чуждестранни автори.

Проф. д-р Маргарета Мутафова, дм членува в следните научни и академични организации:

От 1976 г. – член на Съюза на учените в България.

От 1992 г. – член на Международната мрежа за изучаване очакваното здраве на населението (REVES).

Научните интереси на проф. д-р Маргарета Мутафова, дм са главно в областта на: Изучаване на здравето на населението, Епидемиологията, Медицинската демография.

 

Езикова квалификация:

Руски и английски език

Отличия, почетни звания, награди, признания:

От 1995 г. - член на Ню-Йоркската академия на науките.

От 1998 г. - включена в изданието „Who is Who in the World“

Обществена дейност:

 

От 2000 г. – член на Българския лекарски съюз. 

ДОЦ. Д-Р ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА, ДМ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 36

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

 

Служебен телефон: 02 9432 256

Е-mаil: Lidia1001@gmail.com

 

 

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм е родена на 16.12.1963 г. в гр. Шумен.

 

Образование:

През 1981 г. доц. д-р Лидия Георгиева, дм завършва средното си образование с квалификация „Педагогика и английски език“ в Езиковата гимназия „Н. Й. Вапцаров”, гр. Шумен.

1981 – 1987 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ във Висшия медицински институт – Варна на Медицинска академия.

1992 – 1993 г. - придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Епидемиология, Биостатистика“ в Университета Кеймбридж, Великобритания.

1993 – 2000 г. - придобива образователна и научна степен „PhD” („Доктор“) по Обществено здраве и здравен мениджмънт в Отворен Университет Кеймбридж, Великобритания.

 

Професионално развитие:

1987 – 1990 г. – участъков терапевт в Здравната служба на с. Василовци, община Драгоман, област София.

1990 – 1993 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1994 – 1995 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1995 - 2001 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2001 – 2004 г. – главен асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2004 – 2006 г. – ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2006 – 2010 г. - ръководител „Управление на здравния риск” на МАРШ, директор „Придобивки на персонала” на МЪРСЪР и консултант по здравно осигуряване, управление на здравния риск и придобивки на персонала при МАРШ и Мак Ленан компании - Марш България, София.

2010 г. - директор на Дирекция „ Управление на проекти и програми” при Министерството на здравеопазването.

2010 г. - директор на Дирекция „ Международни отношения и протокол” при Министерството на здравеопазването.

2010 г. – Председател на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД – Варна.

2010 – 2012 г. – консултант-съветник на Заместник министъра на здравеопазването по Международни отношения, Европейска здравна политика и Проекти и програми с международно финансиране.

2011 – 2012 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През 1990 г. – квалификация по „Планиране на здравеопазването“, сертификат от Световната здравна организация, Москва, Русия.

През 1992 г. – квалификация по „Управление и организация на здравните услуги”, сертификат от Университета Вермонт (САЩ), София, България.

През 1994 г. – квалификация по „Експериментални и описателни научни методологии”, сертификат от Мичиганския университет (САЩ), София, България.

През 1994 г. – квалификация по „Епидемиология“, сертификат от Програма „ТЕМПУС“ на Европейския съюз, Варна, България.

1991 - 1994 г. – придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. – квалификация по „Основи на здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. - квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2000 г. - квалификация по „Съвременни проблеми в здравния мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2001 г. – квалификация по „Използване на Интернет в здравните науки“, сертификат от Пакта за стабилност (Германия), Загреб, Р. Хърватска.

През 2003 г. – квалификация по „Болнична администрация“, сертификат от Центъра за международна кооперация при Министерството на външните работи на Израел, София, България.

През 2007 г. – квалификация по „Финансиране на здравеопазването и здравното осигуряване“, сертификат от Европейската актюерска академия (Германия), София, България.

През 2011 г. – квалификация за специалист-обучител по „Правителствена социална отговорност”, сертификат от ЕЛОТ (Организацията по стандартизация на Гърция), Атина, Гърция.

 

Академично развитие:

1990 – 1993 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1994 – 1995 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1995 - 2001 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

През 2001 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Организация и управление на здравеопазването и фармацията” след придобита образователна и научна степен „PhD” по Обществено здраве и здравен мениджмънт в Отворен Университет Кеймбридж, Великобритания и защита на дисертационен труд на тема „Рискови фактори за сърдечно съдовите заболявания в България” защитена в Кеймбридж, Великобритания и легализирана в Р. България.

2001 – 2004 г. – главен асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2004 г. – след конкурс и избор, доцент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2004 – 2006 г. – след конкурс и избор, ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. – след конкурс и избор, доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм преподава на студенти: в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ - във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София; в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – в Медицинския Факултет при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. д-р Лидия Георгиева, дм включва: „Социална медицина“, „Управление на риска в здравеопазването“, „Проекти в здравеопазването“, „Социално и здравно законодателство в защита на инвалидите“, „Социална медицина и промоция на здравето“.

През периода 1999 – 2012 г. доц. д-р Лидия Георгиева, дм е преподавала като хоноруван преподавател в Нов български университет и Университета за национално и световно стопанство, като лектор в Американския университет в България и като щатен преподавател в Медицинския факултет на Медицинския университет - София.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Лидия Георгиева, дм е над 300 учебни часа.

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм е научен ръководител на двама докторанти, над 20 дипломанти и над 8 специализанти.

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на „Управление на риска в здравеопазването” и „Проекти в здравеопазването“.

 

Научноизследователска дейност:

1992 - 1994 г. - мениджър и главен изследовател на научен проект „Случай-контрол проучване на исхемичната болест на сърцето в България“, Grant No. CVD-Y026-09, MSCI, Michigan University, USAID, САЩ.

1992 - 1994 г. - изследовател в научен проект “Sofia Heart Study” - Grant No. EUR-0037-G-00-1083-00, MSCI, Michigan University, USAID, САЩ и Катедрата по вътрешни болести на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1992 - 1998 г. – изпълнител в Проект TEMPUS - JEP-3604 (Обществено здравеопазване).

1994 - 1997 г. - национален координатор на проект “Здравно образование за младежта в България” (LYHE), PHARE Project No. 93PP/UK/24 на Министерството на здравеопазването, България, Службата по Здравно образование, Великобритания и Световната здравна организация.

1995 - 1997 г. - член на работна група по Проект ТК-И-2 “Изграждане на Интернет мрежа на базата на болница Царица Йоанна” на Националния фонд за научни изследвания на Министерството на образованието и науката.

1996 – 1998 г. – изпълнител в Проект № RD/2002-1295/99/EG-SANCOG/4, DG SANCO/G L-2920 “Изграждане на Европейска мрежа за здравна промоция, повишаване на здравната информация и знания за неврофиброматоза” на Европейската комисия, Директората за Обществено здраве, Люксембург.

1998 - 1999 г. - член на работна група по Проект № 596/1998 “Проектиране и изграждане на съвременна пациент-ориентирана осигурителна информационна система на базата на използване на лазерни карти” на Националния фонд за научни изследвания на Министерството на образованието и науката.

2000 – 2001 г. - член на работна група по проект SG3-03 на Министерството на здравеопазването “Общественото възприемане на здравната реформа”, грант на USAID.

1996 – 1998 г. - експерт по здравно осигуряване в международен проект ZZ-9710-0028 по 5-та Рамкова програма за изготвяне на 6-езиков терминологичен речник ”Glossary and Dictionary of Social Protection Terms” на EPOS здравни консултанти, Германия и Министерството на труда и социалната политика, България.

1998 – 2000 г. – член на Научния съвет на Дебиофарм, Лозана, Швейцария по Изготвяне на дизайн, анализ на данни от клинични проучвания и изготвяне на доклади.

2000 – 2006 г. – научен консултант на Янсен Силаг и Джонсън и Джонсън по Биостатистика и анализ на данни от клинични проучвания и изготвяне на доклади.

2002 - 2006 г. - оценител в редица международни проекти като председател на Управителния съвет на Отворено общество на Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския Регион (ASPHER) и консултант на Европейската комисия.

2003 – 2006 г. - мениджър на проект ”Предизвикателства за предоставяне на здраве в разширена Европа – опити и перспективи от страните членки и асоциираните страни“ по Програмата за действие на Европейската комисия в областта на здравеопазването.

2004 – 2006 г. - координатор за България в проект „Създаване на Европейска акредитационна Агенция за Обществено здраве” на Асоциацията на училищата по Обществено здраве в Европейския регион.

2004 – 2006 г. - координатор на проект на Пакта за стабилност “Обучение по Обществено здраве и научна колаборация в Югоизточна Европа” (за София).

2004 – 2007 г. – първи автор и научен консултант по здравно политически анализи, събиране на данни и координиране на дейността на авторите на „Здравеопазване в преход – България“ на Световната здравна организация.

2005 – 2006 г. – научен консултант на Хелт Оптима ОДКА ООД по „Одит и разработване на стратегия за здравни услуги на еврейското население”, „Одит и стратегия за развитие на Общинска болница Свиленград” и „Одит на здравноосигурителен договор между БТК и „ЗОФ Закрила” АД.

2006 – 2008 г. – консултант-рецензент на Методика, биостатистика, анализ на данни от клинични проучвания и изготвяне на доклади за Рош България, Софарма България, НексДженикс Фармасютикалс, Ню Йорк, САЩ.

2008 – 2012 г. - национален координатор и член на работната група по проект SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, модел G.S.R.” на Министерството на здравеопазването.

2008 г. - експерт в разработване на проект „София – Атина – Форум за здраве” за Програмата за действие на Европейската комисия в областта на здравеопазването (2008-2013), Столична Община.

2009 – 2011 г. - член на работна група по проект на 7-та Рамкова програма STEPS „НПО и научни проучвания на общественото здраве“ на Европейската комисия.

2009 – 2014 г. - член на Научния консултативен съвет на проект BG051PO001-5.3.020001-C0001 „Спри и се прегледай” по Оперативна програма „Човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването.

2010 – 2012 г. - член на Научния консултативен съвет на проект на Европейската комисия „Структурни фондове и ползи за здравето“.

2011 г. – консултант-рецензент на изданието „Система на здравеопазване – България 2011” (английска версия) на Световната здравна организация.

2013 г. – поканен експерт по „Определяне на приоритетите в общественото здраве на Европа за финансиране по програма Хоризон 2020 (2014-2020) на Генералната дирекция „Наука и иновации“ при Европейската комисия.

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм има над 125 научни и учебни публикации, в т.ч. 45 в чуждестранни научни списания, по проблемите на Общественото здраве, Социалната медицина, Здравната политика, Превантивната медицина, Промоцията на здравето, Здравния мениджмънт, Управлението на риска в здравеопазването и други. Има над 450 цитирания, от които над 150 в чуждестранни издания; индексът на цитиране е 36.5 (до 2010 г.).

Доц. д-р Лидия Георгиева, дм участва в над 55 академични форуми и научни мероприятия, от които над 25 в чужбина по проблемите на нейната научноизследователска дейност.

В своето професионално и академично развитие доц. д-р Лидия Георгиева, дм членува в редица научни и академични организации:

1994 – 2000 г. - член на Международния институт по биоетика.

2004 – 2006 г. - член на Борда на директорите на Европейската асоциация на училищата по обществено здраве (ASPHER).

2004 – 2006 г. - Председател на Управителния съвет на „Отворено общество” на Европейската асоциация на училищата по обществено здраве (ASPHER).

От 2006 г. - Почетен член на Борда на директорите на Европейската асоциация на училищата по обществено Здраве (ASPHER).

2010 г. - член на Управителния съвет на Европейската Асоциация по Обществено здраве (EUPHA).

От 2010 г. – Президент на Българската асоциация по епидемиология и обществено здраве.

От 1997 г. – Вицепрезидент на Българската асоциация по неврофиброматоза.

От 1997 г. - член на Европейската Федерация по Неврофиброматоза.

От 2009 г. – Вицепрезидент на Българската асоциация за борба с тютюнопушенето.

От 1995 г. – член на Българската лига по хипертония.

1995 – 2008 г. - член на Международната Епидемиологична асоциация.

От 1993 г. - член на Биостатистическата секция на Медицинския научен съвет в Кеймбридж, Великобритания.

Научните интереси на доц. д-р Лидия Георгиева, дм са главно в областта на: Епидемиологията, Превантивната медицина, Здравната политика, Човешките ресурси в здравеопазването, Риск-мениджмънта в здравеопазването.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

2006 г. - медал за приноси и Почетен член на Борда на директорите на Европейска асоциация на училищата по обществено здраве (ASPHER).

2007 г. - номинация за „Международен здравен професионалист на 2007 г.” на Международния биографичен център, Кеймбридж, Великобритания.

2007 г. - “Who is Who”  в медицината.

2007 г. – ниво А8 на работа по селекционната процедура на Европейската Комисия: 30T/SANCO/2007.

2008 г. - “Who is Who” в Света.

 

Обществена дейност:

От 1990 г. – член на Българския лекарски съюз.

2003 – 2007 г. – експерт-консултант на Националната здравноосигурителна каса по Изготвяне на анализи, доклади и препоръки.

От 2004 г. – член на Асоциацията на българските жени-лекари.

2004 – 2006 г. – експерт-консултант на Парламентарната комисия по здравеопазване при Народното събрание на Р. България по Здравно осигуряване, Диагностично свързани групи и Здравна политика.

2010 г. - член на Международното жури на Европейския съюз за определяне на „Здравен журналист 2010“.

2011 г. и 2012 г. - член на две правителствени делегации на годишните сесии на Световната здравна организация.

ДОЦ. Д-Р КРИСТИНА ПОПОВА, ДМ

   

  

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 41

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

Служебен телефон: 029432-316

Е-mаil: popova_kristina@yahoo.com

 Доц. д-р Кристина Попова, дм е родена на 06.10.1973 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1992 г. доц. д-р Кристина Попова, дм завършва средното си образование в Националното средно училище по култура, София.

1993 - 1999 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

2006 - 2007 г. – придобива втора образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

2005 – 2007 г. – редовен докторант във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2007 – 2010 г. – асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2010 – 2011 г. – главен асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. – доцент в Катедра „Медицинска етика и право” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1998 г. – специализация по „Неврология“ в Ain Shams University Specialized Hospital, Кайро, Египет.

1999 г. – специализация по „Неврология“ в University Hospital of Santiago de Compostela, Испания.

2002 - 2004 г. – професионална квалификация по „Образна диагностика (ехографска диагностика)“ в London South Bank University, Великобритания.

През 2007 г. доц. д-р Кристина Попова, дм придобива специалност по „Нервни болести“ в Медицинския Университет – София.

2008 г. – специализация по „Обществено здраве“ в Bielefeld School of Public Health, Германия.

2008 г. – специализация по „Теория и методи на етиката“ (програма „Еразмус“) в Katholieke Universiteit Leuven, Белгия.

2009 г. – специализация по „Палиативни грижи“ в Radboud University, Наймеген, Холандия.

2009 г. – специализация по „Клинична биоетика“ в Universita Degli Studi Di Padova, Италия.

2010 г. – специализация по „Здравна политика, икономика и мениджмънт“ в University of Lugano, Швейцария.

През 2012 г. доц. д-р Кристина Попова, дм придобива втора специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

2005 – 2007 г. – след конкурс и избор, докторант във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2007 –2010 г. – след конкурс и избор, академична длъжност асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2010 г. – образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Клиничен мениджмънт на мозъчния инсулт“.

2010 – 2011 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Медицинска етика и право“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. - академична длъжност „Доцент" в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – академична длъжност „Доцент" в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Кристина Попова, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския факултет на Медицинския университет – София; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Трудова медицина и работоспособност“, „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. д-р Кристина Попова, дм включва дисциплините: „Социална медицина и здравен мениджмънт“, „Медицинска етика и право“, „Сестрински грижи при неврологични заболявания“, „Биоетика“, „Етични проблеми и аспекти на трудовата медицина и професионалното здраве“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Кристина Попова, дм е в обем 450 учебни часа.

Доц. д-р Кристина Попова, дм е научен ръководител на над 40 дипломанти.

 

Научноизследователска дейност:

2009 г. - ръководител на проект „Качество на живот на пациенти с мозъчен инсулт” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – София.

2009 г. – изпълнител по проект „Изграждане на съвременен лабораторен център за обучение и изследвания по оценка на риска, условията на труд и работоспособността” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – София.

Доц. д-р Кристина Попова, дм има 55 учебни и научни публикации по проблемите на: Неврологичните науки, Социалната медицина, Общественото здраве, Медицинската етика, Биоетиката, Здравния мениджмънт, Етичните проблеми и аспекти на Трудовата медицина и професионалното здраве, Сестринските грижи за пациенти с неврологични заболявания, Приложението на социологичните методи в научното изследване, Етични измерения на научните изследвания в медицината и здравеопазването.

Доц. д-р Кристина Попова, дм участва в 20 академични форуми и научни мероприятия.

Членство в академични и научни организации:

 • Член на Българското дружество по неврология.
 • Член на Ръководството на Българската секция на Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО.
 • Член на Международния форум на преподавателите по биоетика, етика и медицинско право при Международната мрежа по биоетика към ЮНЕСКО.

Научните интереси на доц. д-р Кристина Попова, дм включват: актуални проблеми на Социалната медицина, Медицинската етика и Клиничния мениджмънт.

Доц. д-р Кристина Попова, дм е научен ръководител на 1 защитил докторант.

 

Езикова квалификация:

Английски, испански и руски език.

 

Обществена дейност:

Член на Българския лекарски съюз.

ДОЦ. АРСЕНИ АРСЕНИЕВ, ДМ

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 38

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-205

 Е-mаil: arseniev@abv.bg

 

Доц. Арсени Арсениев, дм е роден на 05.10.1953 г. в гр. Ямбол.

 

Образование:

През 1972 г. доц. Арсени Арсениев, дм завършва средното си образование в 18-то СОУ „Уилям Гладстон“ - София.

1974 - 1978 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Философия, специализация - Социология“ в Софийския университет „Климент Охридски” - София.

 

Професионално развитие:

1979 – 1980 г. – организатор на социологически изследвания в „Националния институт за изследване на младежта“.

1981-1986 г. – социолог в Санаторно-курортен комплекс - „Републикански базов санаториум за сърдечно-съдови заболявания“ - Банкя.

1986 - 1989 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1989 - 1991 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1991 – 2012 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2014 г. – доцент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1974 - 1978 г. – специалност по „Социология“, в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2000 г. – квалификация по „Иновации в здравния мениджмънт“ в Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2005 г. - квалификация по „Статистическа обработка на биомедицинска информация с SPSS”, в Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

1986 – 1989 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в сектор „Социология“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1989 – 1991 г. – след избор, академична длъжност „Старши асистент“ в сектор „Социология“ на Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1991 – 2012 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

През 2009 г. доц. Арсени Арсениев, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност 03.01.53: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, след защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на древногръцките философски школи върху медицинските школи в Древна Елада”.

2012 – 2013 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по Обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. Арсени Арсениев, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия“ и на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. Арсени Арсениев, дм включва дисциплините: „Медицинска етика“, „Медицинска социология“, „История на медицината“.

Годишната учебна натовареност на доц. Арсени Арсениев, дм е общо 400 учебни часа.

Доц. Арсени Арсениев, дм участва в следдипломното обучение на специализанти, на медицински и немедицински кадри.

 

Научноизследователска дейност:

Доц. Арсени Арсениев, дм има 35 научни и учебни публикации, в т.ч. 5 монографии и един учебник по Медицинска социология.

Доц. Арсени Арсениев, дм участва в 5 академични форума и научни мероприятия по проблемите на „Рехабилитацията при сърдечно-съдовите заболявания“, „Медицинската социология“, „Медицинската етика“.

Научните интереси на доц. Арсени Арсениев, дм са главно в областта на: "Философията", „Медицинската социология“, „Историята на медицината“, „Медицинската етика“.

 

Езикова квалификация:

Руски език.

ДОЦ. Д-Р ПЕШКА ПЕШЕВА, ДМ

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 39

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-456

Е-mаil: krlsn2003@yahoo.com

Доц. д-р Пешка Пешева, дм е родена на 16.01.1969 г. в гр. Тетевен, област Ловеч.

 

Образование:

През 1987 г. доц. д-р Пешка Пешева, дм завършва средното си образование в СОУ „Георги Бенковски”, гр. Тетевен.

1987 - 1993 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския Университет - София.

 

Професионално развитие:

1995 - 2002 г. – местен експерт, компонент „Първична здравна помощ”, Проект на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на здравния сектор.

2003 - 2007 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2007 - 2010 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализация и квалификация:

През 1996 г. – квалификация по „Икономическа оценка на здравни програми” в Международния център по детството, Париж, Франция.

През 2004 г. - квалификация по „Основи на здравния мениджмънт” в Медицинския университет София.

През 2004 г. – квалификация по „Здравен мениджмънт на доболничната и болничната помощ” в Медицинския университет София.

През 2004 г. – квалификация по „Мениджмънт на основните ресурси в здравеопазването” в Медицинския университет - София.

През 2005 г. – квалификация по „Статистическа обработка на биомедицинската информация със SPSS” в Медицинския университет – София.

През 2005 г. – квалификация по „Компютърна подготовка на научни публикации и постери” в Медицинския университет – София.

През 2005 г. - квалификация по „Обучение на обучители по Контрол и ограничаване на употребата на тютюневи изделия в лечебните и здравните заведения на Р. България” в Националния център по обществено здраве на Министерството на здравеопазването.

През 2005 г. - квалификация по Demographic aspects of ageing and its implications for socio-economic development, politics and plansв International Institute on Ageing, United Nations, La Valletta, Malta.

2004 - 2007 г. – специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

През 2012 г. квалификация по ”Дистанционно обучение по обществено здраве” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Академично развитие:

2003 - 2007 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.София

2007 - 2010 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2011 – 2012 - след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2012 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2013 г. доц. д-р Пешка Пешева, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Отношение на общопрактикуващите лекари в София към медицината, базирана на доказателства”.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Пешка Пешева, дм преподава по учебната дисциплина „Социална медицина“ на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистри“ по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на доц. д-р Пешка Пешева, дм включва „Социална медицина“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Пешка Пешева, дм е 421 учебни часа.

 

Научна дейност:

2004 – 2006 г. - изпълнител в международния Проект “Хармонизиране на интегрални показатели за оценка на здравето като качество на живот” – в сътрудничество с изследователи от Канада, Италия, Куба, Пуерто Рико, Аржентина, Коста Рика, Барбадос, координатор: Instituto di Neuroscienze, Падуа, Италия.

2004 – 2006 г. - изпълнител в международния проект „Хармонизиране минималната симптоматика при поставяне на диагнозата Хронична обструктивна белодробна болест”, осъществяван от България и Италия, координатор: Instituto di Neuroscienze, Падуа, Италия.

През 2008 г. - изпълнител в Проект „Разработване на Теоретичен модел на Benchmarking (златен стандарт) за оценка на болниците в Р. България” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

Доц. д-р Пешка Пешева, дм има над 20 научни и учебни публикации в български периодични научни издания по проблемите на: Социалната медицина, Законодателството срещу тютюнопушенето, Стрес и адаптация, Медицина, базирана на доказателства.

Научните интереси на доц. д-р Пешка Пешева, дм са главно в областта на: „Социална медицина“, „Медицина, базирана на доказателства“, „Епидемиология”.


Езикова квалификация:

Английски, френски и руски език.

ГЛ. АС. Д-Р ЕЛИА ГЕОРГИЕВА, ДМ

  

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 39

Катедра „Социална медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-456

Е-mаil: elia_kg@abv.bg

 

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм е родена в София.

 

Образование:

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм завършва средното си образование в I- СОУ „Пенчо Славейков“ – София, с разширено изучаване на английски език.

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

2000 – 2001 г. – психолог-водещ случай координатор на група за социални умения в Центъра за психосоциална рехабилитация „Ван Гог“, София.

2002 – 2003 г. – специализира „Психиатрия“ в Медицинския университет - София.

2003 - 2004 г. - редовен докторант към Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2004 – 2012 г. –последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012- 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализация и квалификация:

2004 - 2007 г. – специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет -София.

През 1995 г. - квалификация по „Психодрама тренинг“ в Държавната факултетска болница по неврология и психиатрия, София.

2001 - 2002 г. - квалификация по „Психосоциална рехабилитация и психично здраве в общността“ (Холандска тренинг-програма за обучители: Psychosocial Rehabilitation and Community Care, Tepla Training Program for Trainers, STORM Rehabilitation), проведена в Чехия, Унгария, Естония и Холандия.

През 2005 г. - квалификация по „Статистическа обработка на биомедицинска информация с SPSS“ в Медицинския университет - София.

През 2005 г. - квалификация по „Компютърна подготовка на научни публикации и постери“ в Медицинския университет - София.

През 2005 г. - квалификация по „Психосоциална рехабилитация, Прага, Р. Чехия.

През 2005 г. - квалификация за подготовка на обучители по „Контрол и ограничаване на употребата на тютюневи изделия в лечебните и здравни заведения в Р. България“ в Националния център по обществено здраве на Министерството на здравеопазването.

През 2006 г. – квалификация по „Демографски аспекти на застаряването на населението и неговото влияние върху социално-икономическото развитие, политиките и плановете“ в международна тренинг програма на International Institute on Ageing, United Nations, La Valletta, Malta.

 

Академично развитие:

2004 - 2007 г. - след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2007 - 2011 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

През 2011 г. гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на елементи от качеството на живот на пациенти със сърдечносъдови заболявания“.

2011 – 2013 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012- 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм преподава по учебната дисциплина „Социална медицина“ на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистри“ по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм включва „Социална медицина“.

Годишната учебна натовареност на гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм е 468 учебни часа.

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на психичното здраве.

 

Научноизследователска дейност:

Гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм има над 34 научни и учебни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания, включително самосотоятелна  монография: Е. Георгиева, Мениджмънт на стреса в медицината. - С., 2014, ИК Фльорир, 168 с., по проблемите на: Социалната медицина, психичното здраве, сърдечносъдовите заболявания. 

Научните интереси на гл. ас. д-р Елиа Георгиева, дм са главно в областта на: Социалната медицина и Психичното здраве.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

Член на Сдружението за развитие на психосоциалната рехабилитация в България.

 Член на Сдружение "Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт"

ГЛ. АС. Д-Р МАРИЯ ПРАВЧАНСКА, ДМ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 38

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432 - 205

Е-mаil: maria_prav@yahoo.com

 

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е родена на 18.11.1973 г. в гр. Аджедабия, Либия.

 

Образование:

През 1991 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм завършва средното си образование със златен медал в І-во СОУ „Пенчо Славейков” – София с разширено изучаване на английски език.

1991 – 1997 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1999 – 2002 г. – редовен докторант към Клиниката по алергология, астма и клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

2005 - 2008 г. - клиничен имунолог в Клиниката по алергология, астма и клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

2008 – 2010 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2010 – 2013 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2013 – 2014 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

От 2014 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През 1999 г. – основен курс по Клинична имунология в Медицинския университет-София - по Програмата за придобиване на специалност „Клинична имунология“.

През 2000 г. – квалификация по „Имунология на астмата" в Европейската академия по алергология и клинична имунология, Ферара, Италия.

През 2001 г. – Основен курс по „Имунодефицити“ в Националния център по заразни и паразитни болести на Министерството на здравеопазването - по Програмата за придобиване на специалност „Клинична имунология“ в Медицинския университет – София.

През 2001 г. – квалификация по „Диагностика на автоимунните болести“ в Медицинския университет – София.

През 2005 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм придобива специалност „Клинична имунология“” в Медицинския Университет – София.

2005 – 2006 г. – професионална квалификация (индивидуална програма) по „Флоуцитометрия“ в УМБАЛ „Александровска” ЕАД.

През 2006 г. – квалификация по „Диагностика на лимфомната патология” в Националния център по онкология и трансфузионна хематология на Министерството на здравеопазването, със съдействието на Beckton Dikinson, USA.

През 2013 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм придобива специалност „Социална медицина” в Медицинския Университет – София.

 

Академично развитие:

1999 – 2002 г. – след конкурс и избор, редовен докторант към Клиниката по алергология, астма и клинична имунология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД.

През 2007 г. гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм придобива образователна и научна степен „Доктор" по специалността „Имунопатология и алергология“ след защита на дисертационен труд на тема: „Имунологични показатели в периферна кръв на пациенти с IgE – медиирана бронхиална астма и алергичен ринит“.

2008 – 2010 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2010 – 2013 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския Университет – София.

2013 – 2014 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

От 2014 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 

Учебна дейност:

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“, във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е по дисциплината „Социална медицина“.

Годишната учебна натовареност на гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е общо 490 учебни часа.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм е учебен консултант на английски език на над 10 студента и дипломанта по магистърска програма за медицина.

 

Научноизследователска дейност:

 

През 2001 г. – изпълнител по проект „Количествена оценка на базофилната активация и дегранулация в присъствие на алергени” на Медицинския университет – София.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм има двадесет научни и учебни публикации, в т.ч. две в чуждестранни научни списания, една в българско научно списание на английски език и четири в български учебник по Социална медицина за преподаване на английски език на студенти от чужбина. Публикациите са по проблемите на Социалната медицина, Алергологията, Имунологията. Общият брой на цитиранията е над тридесет и пет.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм участва с научни доклади и постери в над 10 академични форуми и научни мероприятия, от които 6 в чужбина по проблемите на Алергологията и Имунологията.

Гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм членува в European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI).

Научните интереси на гл. ас. д-р Мария Правчанска, дм са главно в областта на: Социалната медицина, Алергологията, Имунологията, Детското здравеопазване и в частност - разработване на ефективна програма за ограничаване на насилието в училищата, подобряване качеството на преподаване и учебната литература в медицинското образование, ограничаване на риска от животозастрашаващи алергични реакции по време на учебни занятия в училищата.

 

Езикова квалификация:

Английски, френски, руски език.

 

Обществена дейност:

Член на Българския лекарски съюз.

Председател на Комисията по образование към Родителското настоятелство на 81 СОУ „Виктор Юго” – София.

ГЛ. АС. Д-Р НИКОЛАЙ ХРИСТОВ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, работен кабинет № 36

Катедра “Социална медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-256

Е-mаil: hristovn@gmail.com

 

Гл. ас. д-р Николай Христов е роден на 30.04.1974 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1992 г. гл. ас. д-р Николай Христов завършва средното си образование в 114-та английска езикова гимназия „Лиляна Димитрова“, гр. София.

1992 – 1999 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

2000 г. – специалист висше образование в Отдел „Правно осигуряване и международни отношения“ на Дирекция Национална служба Гранична полиция при Министерството на вътрешните работи.

2001 г. – държавен санитарен инспектор в Отдел „Промоция на здравето и профилактика на болестите“ на Столичната регионална здравна инспекция.

2001 - 2004 г. – специалист висше образование в Отдел „Околна среда и здраве“ с лаборатория „Епидемиология“ на Националния център за опазване на общественото здраве при Министерство на здравеопазването.

2004 г. – заместник ръководител и началник медицински и социални дейности на Българо-швейцарския Проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ на Националния съвет на Българския червен кръст.

2005 г. – специалист висше образование в Отдел „Епидемиология и дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ на Националния център по заразни и паразитни болести с Национален имунизационен център.

2005 – 2009 г. – асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2011 – 2012 г. – главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализации и квалификации:

2005 - 2009 г. – гл. ас. д-р Николай Христов придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет - София.

През 2003 г. – квалификация по „Епидемиология“ в Катедра „Епидемиология“ на Мичиганския щатски университет – Лансинг, САЩ.

През 2009 г. – квалификация по „Здравни системи“ в Катедра „Икономика на здравеопазването и здравна политика“ на Токийския университет, Япония.

 

Академично развитие:

2005 – 2009 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2011 – 2012 г. – след избор, главен асистент в „Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския факултет при Медицинския университет - София.

2012 – 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Гл. ас. д-р Николай Христов преподава по учебната дисциплина „Социална медицина“ на студенти в образователна и квалификационна степен „Магистри“ по специалността „Медицина“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на гл. ас. д-р Николай Христов включва „Социална медицина“, „Здравен мениджмънт“.

Годишната учебна натовареност на гл. ас. д-р Николай Христов е 500 учебни часа.

Гл. ас. д-р Николай Христов участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на Социална медицина и Здравния мениджмънт.

 

Научноизследователска дейност:

През 2008 г. - изпълнител в Проект „Разработване на Теоретичен модел на Banchmarking (златен стандарт) за оценка на болниците в Р. България” на Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2009 – 2014 г. – изпълнител в Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

2010 – 2011 – изпълнител в Проект „Strengthening Engagement in Public Health Research (STEPS) на Европейската комисия по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз.

2010 – 2013 г. - изпълнител в Проект „Quality and Costs of Primary Care in Europe“ на Европейската комисия по 7-ма рамкова програма на Европейския съюз.

Гл. ас. д-р Николай Христов има над 36 научни и учебни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: нозокомиални инфекции, контрол на инфекциите, епидемиология, хигиена на детско-юношеска възраст, социална медицина, икономика на здравеопазването, здравна политика, радиационна медицина, медицина базирана на доказателства.

Гл. ас. д-р Николай Христов участва в над 20 академични форуми и научни мероприятия.

Научните интереси на гл. ас. д-р Николай Христов са главно в областта на: Социалната медицина, Общественото здраве, Епидемиологията, Демографията, Икономиката на здравеопазването, Здравната политика.

Гл. ас. д-р Николай Христов членува в следните академични и научни организации: Научното дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт; Българското дружество по епидемиология към Съюза на българските медицински специалисти; Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

Гл. ас. д-р Николай Христов е член на Българския лекарски съюз. 

Здравна политика и мениджмънт

МИСИЯ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КАТЕДРА

“ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

 

МИСИЯ:

ü  Да обучава специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт с висока степен на професионализация, които да осигурят ефективно и адекватно на съвременните изисквания здравеопазване;

ü  Да осигури и разпространява съвременни знания в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и общественото здраве въз основа на научно обосновани доказателства;

ü  Да подготви нова генерация здравни мениджъри, носители на предприемачески дух, които да притежават необходимите знания и умения за справяне с предизвикателствата на формиращият се пазар на здравни услуги и на съвременната здравеопазна практика;

ü  Да осигури напрекъснато обучение и методическа подкрепа на здравните политици и мениджъри за повишаване качеството и ефективността от тяхната дейност чрез използването на съвременни здравнополитически и управленски технологии;

ü  Да промени традиционния медико-биологичен образ на медицинските знания и практика с въвеждането на мултидисциплинарен подход, който обедини и приложи методите на социалното познание с тези на клиничната медицина.

 

ЦЕЛ: Обучението на студентите има за цел те да придобият теоретични знания и практически умения, необходими за компетентно разработване и решаване на управленски, организационни, социалномедицински и здравно-политически проблеми на всички нива от националната здравеопазна система. Крайният продукт на обучението следва да осигури формирането на нова генерация иновативни  и компетентни здравни мениджъри отговарящи на европейските стандарти.

 

ЗАДАЧИ:

1.       Разработка на съвременни програми за обучение в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и организацията на здравеопазването.

2.       Повишаване ефективността на учебния процес с използване на интерактивни педагогически методи.

3.       Предоставяне на съвременни мениджърски, организационни и икономически знания и умения, приложими  в националната система на здравеопазване;

4.       Запознаване с актуалното състояние и проблемите на системите на здравеопазване в света.

5.       Запознаване с методите на социално-медицинските, организационни и здравно-политически анализи и  оценката на дейността на социално ориентираните и пазарно регулирани системи и структурни елементи;

6.       Изучаване на социално-медицински и здравно-политическа методи и технологии, приложими на макро- и микро ниво на здравната система;

7.       Овладяване на методологични знания и практически умения за:

Ø  Комплексен управленски и организационен анализ на здравно заведение;

Ø  Оценка на ефективността в медицината и здравеопазните дейности;

Ø  Провеждане на целеви мениджърски наблюдения;

Ø  Статистически анализи;

Ø  Моделиране и прогнозиране.

Дипломираните студенти – магистри и бакалаври - трябва да притежават достатъчно знания и научно-методичен инструментариум, за да могат:

Ø  Да извършват задълбочени здравно-политически, социално-медицински и икономически  анализи и оценки, необходими за вземане на адекватни  управленски решения;

Ø  Да разработват програми и проекти, както и да участват в екипи за тяхната реализация;

Ø  Да осигуряват консултации по здравно-политически,  управленски и финансови въпроси на органите на държавното управление, местното самоуправление и структурите на НЗОК;

Ø  Самостоятелно да ръководят и да участват в управленски екипи на лечебни заведения, здравни мрежи (областни, общински), на НЗОК и процеси в здравеопазването;

Ø  Да изграждат интердисциплинарни и междусекторни партньорства с правителствени и неправителствени организации за целите на националното здравно развитие.

 

Дисциплини

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА КАТЕДРА “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

 

СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

Ø  Здравен мениджмънт І част /Основи на здравната политика/

Ø  Здравен мениджмънт ІІ част /Управление на здравните ресурси/

Ø  Здравен мениджмънт ІІІ част /Управление на здравните дейности/

Ø  Международно здравно сътрудничество

Ø  Международни здравни организаци и програми

Ø  Медицинска социология

Ø  Организационна промяна в здравеопазването

Ø  Маркетинг в здравеопазването

Ø  Методика и организация на научно-изследователската работа

Ø  Мениджмънт на времето в здравеопазването

Ø  Здравна политика. Здравнополитически анализи.

Ø  Стратегическо планиране

 

СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

СТЕПЕН "МАГИСТЪР" 

Ø  Маркетинг в здравеопазването

Ø  Медицинска социология

Ø  Здравна политика. Здравнополитически анализи.

Ø  Стратегическо планиране

Ø  Маркетинг на здравните услуги – СИД

Ø  Мениджмънт на времето на мениджърите по здравни грижи - ФД

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР":

Ø  Въведение в здравния мениджмънт

Ø  Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването

Ø  Здравно осигуряване

Ø  Стратегически мениджмънт в здравеопазването

Ø  Управление на здравното обслужване – извънболнична и болнична помощ

Ø  Международно здравно сътрудничество

Ø  Медицинска социология

Ø  Маркетинг в здравеопазването

Ø  Мениджмънт на финансовите средства в здравеопазването на Република България

Ø  Мениджмънт на качеството в здравеопазването - СИД

Ø  Бизнес-планиране в здравеопазването – СИД

Ø  Стил на лидерство и мениджмънт – СИД

Ø  Пазарни отношения в здравеопазването – ФД

Ø  Мениджмънт на кариерата – ФД

Ø  Мениджмънт на организационната промяна в здравеопазването – ФД

Ø  Реформите в съвременните здравни системи - основни характеристики и тенденции – ФД

 

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР":

Ø  Основи на управлението в здравеопазването

С модул Здравна политика и здравеопазни системи

С модул Лекарствена политика

Ø  Методология и методика на научно-изследователската дейност

Ø  Маркетинг на здравните грижи –СИД

Ø  Медицинска социология - СИД

 

Мисия

МИСИЯ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КАТЕДРА

“ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

 

МИСИЯ:

ü  Да обучава специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт с висока степен на професионализация, които да осигурят ефективно и адекватно на съвременните изисквания здравеопазване;

ü  Да осигури и разпространява съвременни знания в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и общественото здраве въз основа на научно обосновани доказателства;

ü  Да подготви нова генерация здравни мениджъри, носители на предприемачески дух, които да притежават необходимите знания и умения за справяне с предизвикателствата на формиращият се пазар на здравни услуги и на съвременната здравеопазна практика;

ü  Да осигури напрекъснато обучение и методическа подкрепа на здравните политици и мениджъри за повишаване качеството и ефективността от тяхната дейност чрез използването на съвременни здравнополитически и управленски технологии;

ü  Да промени традиционния медико-биологичен образ на медицинските знания и практика с въвеждането на мултидисциплинарен подход, който обедини и приложи методите на социалното познание с тези на клиничната медицина.

 

ЦЕЛ: Обучението на студентите има за цел те да придобият теоретични знания и практически умения, необходими за компетентно разработване и решаване на управленски, организационни, социалномедицински и здравно-политически проблеми на всички нива от националната здравеопазна система. Крайният продукт на обучението следва да осигури формирането на нова генерация иновативни  и компетентни здравни мениджъри отговарящи на европейските стандарти.

 

ЗАДАЧИ:

1.       Разработка на съвременни програми за обучение в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и организацията на здравеопазването.

2.       Повишаване ефективността на учебния процес с използване на интерактивни педагогически методи.

3.       Предоставяне на съвременни мениджърски, организационни и икономически знания и умения, приложими  в националната система на здравеопазване;

4.       Запознаване с актуалното състояние и проблемите на системите на здравеопазване в света.

5.       Запознаване с методите на социално-медицинските, организационни и здравно-политически анализи и  оценката на дейността на социално ориентираните и пазарно регулирани системи и структурни елементи;

6.       Изучаване на социално-медицински и здравно-политическа методи и технологии, приложими на макро- и микро ниво на здравната система;

7.       Овладяване на методологични знания и практически умения за:

Ø  Комплексен управленски и организационен анализ на здравно заведение;

Ø  Оценка на ефективността в медицината и здравеопазните дейности;

Ø  Провеждане на целеви мениджърски наблюдения;

Ø  Статистически анализи;

Ø  Моделиране и прогнозиране.

Дипломираните студенти – магистри и бакалаври - трябва да притежават достатъчно знания и научно-методичен инструментариум, за да могат:

Ø  Да извършват задълбочени здравно-политически, социално-медицински и икономически  анализи и оценки, необходими за вземане на адекватни  управленски решения;

Ø  Да разработват програми и проекти, както и да участват в екипи за тяхната реализация;

Ø  Да осигуряват консултации по здравно-политически,  управленски и финансови въпроси на органите на държавното управление, местното самоуправление и структурите на НЗОК;

Ø  Самостоятелно да ръководят и да участват в управленски екипи на лечебни заведения, здравни мрежи (областни, общински), на НЗОК и процеси в здравеопазването;

Ø  Да изграждат интердисциплинарни и междусекторни партньорства с правителствени и неправителствени организации за целите на националното здравно развитие.

 

Състав

ПРОФ. Д-Р РАЛИЦА ЗЛАТАНОВА-ВЕЛИКОВА, ДМ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ"

 

Е-mаil: r.zlatanova@foz.mu-sofia.bg

 

Завършва Медицински Университет – София през 2000 г. Работи като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Перник от 2001 г до 2005г., след което в служба трудова медицина в гр. София. В периода 2006г. – 2013г. след конкурс е назначена последователно за асистент и главен асистент в Катедра „Здравна политика и мениджмънт” при Факултета по обществено здраве, Медицински Университет – София. През 2006 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на защитена дисертация на тема „Организационни проблеми в дейността на общопрактикуващите лекари”. С призната специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт” през 2006 г. От 2013г. придобива научното звание доцент, а от 2015г. – професор. От месец юли 2015г. до декември 2016г. заема длъжността Заместник Декан по европейските проекти при ФОЗ, МУ-София. От декември 2016г. е ръководител катедра "Здравна политика и мениджмънт"

Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в специалността здравен мениджмънт”, „Стратегически мениджмънт в здравеопазването”, „Организация на извънболничната помощ”, „Организация на спешната медицинска помощ”, „Управление на времето”.

Научен ръководител на трима докторанти на самостоятелно разработване на дисертационен труд. Научен ръководител е на 38 успешно защитили дипломанта във ФОЗ, МУ - София и рецензент на 33 дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Управление на здравните грижи" от 2009 до 2015 години.

Участник в изследователските екипи при разработването на пет проекта, от които три проекта  „ГРАНТ -2011”, един проект „ГРАНТ -2012” и един проект „ГРАНТ-2014” в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наука: за изследване на медицинския патронаж, организацията на работата на ОПЛ, обучението в медицински колеж, управлението на лечебни заведения в Република България и проучване върху съвременните превантивни подходи при екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест.

 

Публикации и научни интереси:

Автор на над 100 публикации в областта на първичната извънболнична медицинска помощ, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, доброволното здравно осигуряване, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. три монографии в съавторство и 15 участия в научни форуми.

 

Членство в организации:

Член на Български Лекарски Съюз. Член на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт. Член на общото събрание на МУ- София, Член на факултетен съвет на ФОЗ, МУ-София.

 

 

ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН

 

ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

Роден на 18.03.1949г. в гр. София. През 1973 завършва с пълно отличие Медицински Факултет (МФ) на Медицински Университет (МУ) - София, носител на наградата "Златен Хипократ". Академичният му път започва като асистент в Катедра по социална медицина, МФ - София. През 1979 придобива специалност по Социална медицина. Кандидат на медицинските науки (1980) и Доктор на медицинските науки (1989). Избран за доцент и зам. декан на МФ – София (1990); ръководител на Секция по медицинска етика в Катедра по социална медицина на МФ – София (1991). През 1995г. е избран за професор в МУ - София. Ръководител на Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт на МФ - София (2000). Преминал през множество специализации и курсове по медицинската етика, икономика на здравеопазването, здравното осигуряване и здравния мениджмънт в Париж, Рен и Марсилия (Франция); Ротердам и Маастрихт (Холандия); Мадрид (Испания); Билефелд (Германия); Брюксел (Белгия).

През 2001г. проф. Ц. Воденичаров е избран за Декан на създадения от него Факултет по обществено здраве (ФОЗ) към МУ – София, където въвежда и утвърждава теорията и практиката на Новото обществено здраве в България.

От 1997г. насам проф. Ц. Воденичаров е изпълнителен директор на създадения от него първи лицензиран доброволен здравно осигурителен фонд. Той разработва „Социално-либералния модел” на системата на здравеопазване в България. Проф. Воденичаров развива и теорията на Асоциативния тип мислене и предимствата му пред алтернативния. 

Ръководител, координатор и консултант в научни проекти по програмите: ФАР (1993/1998), ФАР-ТЕМПУС (2001/2003), Леонардо да Винчи (2000/2004, 2005/2008), Отворено Общество (2002/2003, 2002/2004), Програма на Европейската общност за обществено здраве (2003/2008). Създаване на Участник в създаването на Европейска агенция за акредитация на училища по обществено здраве, ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ (2005-2008). Представител за България в Мрежата и във Форума по обществено здраве за югоизточна Европа, Пакт за стабилност от 2004.  

Научен ръководител на над 30 защитени дисертации, над 80 дипломни работи и 40 специализанти по социална медицина и здравен мениджмънт. Председател на държавна изпитна комисия за специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт”.

През 2009г. проф. Воденичаров е удостоен с DOCTOR HONORIS CAUSA на Медицински Университет - Пловдив и получава най-престижното отличие на МУ - София AESCULAPIUS за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика. Награден е и с Почетен знак – първа степен на Министерство на здравеопазването за принос в развитието на общественото здраве; Почетен знак на Министерството на вътрешните работи; Почетен знак на град София и Почетен знак на ФОЗ, МУ - София. Избран за „Здравен политик и мениджър” на 2008 година; за Председател на Световния парламент на българите и за Академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). През 2006г. заема първо място в медико-социално направление на конкурса за научни проекти към МУ - София. През 2005г. получава награда „Златна панацея” на МУ – София за изключителен принос към академичната, научноизследователската и експертна дейност. През 2004г. е избран за “Международен деец на образованието”, получава Почетен знак на Български Лекарски Съюз и награда по случай 85 години МФ-София.

 

Публикации и научни интереси: 

Автор на повече от 300 публикации в областта на здравната политика и мениджмънт, общественото здраве, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, доброволното здравно осигуряване и др, 11 монографии, сред които: Професия лекар; Път в медицината; Доброволно здравно осигуряване: стратегия на избора; Медицинска етика; Иновации в медицинското образование; Оценяването в медицинското образование; Ново обществено здравеопазване; Седемте разлики между медика и мениджъра, Десетте принципа на медика и мениджъра и др. Има над 500 цитирания от български и чужди автори.

 

Членство в организации:

Проф. Воденичаров е Председател на Експертния съвет по здравна политика и мениджмънт към Министъра на здравеопазването. Избран е за зам. председател на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). Член на Висшата Атестационна Комисия (ВАК) при МС; Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; БЛС; Съюз на учените в България; Дружество по История на медицината; Форум по обществено здраве за Югоизточна Европа; Световна федерация по медицинско образование. Член-кореспондент на Европейската академия на науките и изкуствата – Париж и член на Редакционен съвет на списание „Здравна политика и мениджмънт”.

ПРОФ. Д-Р ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА, ДМ

  

 

 

Професионален път:

Проф. д-р Златица Петрова д.м е завършила медицина в Медицинския университет в София. Лекарската й практика започва в Районната болница в Лом - отделение по хирургия. През 1979 година, след конкурс започва работа в Медицинската академия София – в началото като асистент, главен асистент в УБ „ИСУЛ“.

Проф. д-р Златица Петрова д.м има защитени три специалности: по анестезиология и интензивно лечение, по клинична токсикология и здравен мениджмънт. През 2006 г. успешно защитава дисертация на тема „Медицинският одит – основен подход за осигуряване на качеството в болничната медицински помощ“. Печели конкурс и е избрана за „доцент” в Катедрата по „ Здравна политика и мениджмънт” ФОЗ на МУ София, а през 2015 за „ професор „ към същата катедра.

Специализирала е здравна администрация и здравен мениджмънт в Япония, Германия и Англия. В периода 1992 – 1994 г. е била заместник-министър и главен секретар на Министерството на здравеопазването, след което заема длъжността заместник-директор на Центъра по финансови и управленски технологии на МЗ.

Работи в НЗОК от нейното създаване през 1999 г., като заема последователно длъжностите директор на дирекция „Медицински дейности“, „Медицински одит“ и „Болнична помощ“. През периода 2010 – 2012 г. е създател и първи директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, експерт към комисията по професионална етика на БЛС. От ноември 2014 г. отново е назначена за изпълнителен директор на ИАМО.

Преподавателска дейност и публикации:

 Проф. Златица Петрова е преподавател и лектор по следните теми: „Анестезиология и интензивно лечение“, „Организация на здравеопазването“, „Здравен мениджмънт“, Болнично управление“, „Здравно осигуряване“, „Осигуряване на качеството и медицински одит“, във ФОЗ, МФ на МУ София, НБУ и НЗОК. Има  над 120 публикации в научни списания, участвала е в национални и международни конгреси и конференции в областта на анестезиологията, ортопедията, хирургията, социалната медицина и общественото здравеопазване, на лекарствената политика, здравното осигуряване и здравния мениджмънт. Автор и съавтор е на четири монографии и има признати три рационализации в областта на медицината. Член е на редакционния съвет на списание”Здравна политика и мениджмънт”.

 

Други позиции:

 

Проф. д-р Златица Петрова е била ръководител на работна група по два проекта на Световната банка: „Договаряне, финансиране, качество и МО“ и „Здравни стандарти“. Член е на Съвета по стандарти в здравеопазването и на авторски колектив за изготвяне на медицински стандарт „Индикатори на системата на здравеопазване“ от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Членува в Съвета по акредитация на Министерството на здравеопазването, Национална комисия за изработване на НЗК, Съвет „Партнъорство за здраве” към МС и др. Членува в БЛС и НЗЗПМ

 

ПРОФ. Д-Р ТАТЯНА БЕНИШЕВА – ДИМИТРОВА, ДМН

 

 

Проф.Татяна Бенишева-Димитрова, дмн е магистър по медицина, магистър по здравен мениджмънт към МУ - София и магистър по лекарствени регулации към университета в Бон,Германия.

Завършва с награда магистърска степен по лекарствени регулации и подходи (2004/2005г.) към университета на Бон, Германия, чрез стипендия EC-CADREAC.


Тя е професор във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София, преподавател по лекарствени регулации, фармакоикономика и мениджмънт в здравеопазването от 2006 г. Зам. декан е за периода 2012-2013 г.

През 2010г защитавадисертационен труд на присъждане на научна степен, доктор на медицинските науки,„Съвременни разрешителни режими за лекарствени продукти в Европейския съюз, включително и в Р. България“ (автореферат, 2010, ISBN -978-954-92547-2-3).

Има повече от 75 публикации в лекарствените регулации в чужди и наши списания и е член на редакционни колегии на списания „Здравна политика и мениджмънт“ и „Медицински меридиани“. Допълнително е гост преподавател във Фармацевтичен Факултет в преподаване на СДО и регулации на козметични продукти в ЕС в Медицинския колеж към МУ-София.

Освен преподавателска дейност работи и като експерт в области като  разрешителни режими на лекарства, клинични изпитвания, лекарствена безопасност, цени и реимбурсиране с лекарства, фармакоикономика, включително и оценка на здравни технологии. Ръководител е на научни проекти към МУ-София, „Докладване на нежеланите лекарствени реакции сред медицинските специалисти“ за 2012 г и  Проект „Анализ на системата за безопасност при лекарствените продукти и докладване на нежеланите лекарствени реакции от пациенти“ за 2013 г.

През 2010г е получава награда „Златна Панацея“ на МУ-София.

 

Кариерата започва като ординатор в Окръжна болница в град Кюстендил, след което продължава като научен сътрудник в Държавния институт за лекарствени продукти (ДИКЛС), днес Изпълнителна агенция за лекарства (ИАЛ).  След дългогодишен опит, повече от 10 години в ИАЛ, работи като съветник към Комисия по здравеопазване към 38 Народно Събрание 1998-2000 г.

Проф. Бенишева е била директор на дирекция „Лекарствена политика” в Министерство на здравеопазването (2000-2005г.) За периода 2000-2004 г. е заместник-председател на Комисията по ценообразуване и член на Комисията по позитивния лекарствен списък.

Тя е първият председател на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти  към Министерски съвет за периода 2013-2014г. и спечелва европейски проект ОПАК за създаване на информационна система на институцията

Специализирала е в Германия в Паул Ерлих Институт (PEI) Германия,1990 -1992г, икакто и редица други специализации катоPHARE, в Германия, Обединеното Кралство, Нидерландия, Дания  и по здравен мениджмънт в EckerdCollegeв  САЩ-Тампа Флорида 1999 г. Специализира в немските регулаторни органи BFaRMи PEI-2005г. Участва в над 40 обучения и семинари в ЕС от 2010 г . насам.

Член е на неправителствените организации български, като БАКП  както и на чужди като DGRA, DIA, където е била член на AdvisoryBoardEurope - ACEза Европа.2010-2014г..

Председател на Българската асоциация за лекарствена информация от 2010г., в която членуват над 53 фарма - компании икъдето се създава открит диалог между индустрия, академични среди  и регулаторните органи в областта на лекарствените продукти  и за пет години организира 25 обучителни семинари вкл. и курсове. От 2015 г е член на УС на Съюза на медицинските специалисти.

Била консултант на ThompsonReuters(2006 -2012г.) , където разработва българския модул с 28 лекарствени направления. От 2016г консултант към Европейската Комисия към PLACassignmentmedicinalproductpricing.

 

 

ПРОФ. Д-Р ВИХРЕН ПЕТКОВ, ДМ


Роден e през 1976 г. Завършва медицина в Медицински Университет – София през 2000г. От 2002 г. е асистент в катедра Здравен мениджмънт (сега катедра Здравна политика и мениджмънт) към Факултет Обществено здраве. През 2005 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт и защитава успешно дисертация на тема „Тенденции и проблеми на доброволното здравно осигуряване (Маркетингови аспекти)”, а през 2007г. издава монография, озаглавена „Перспективи на доброволното здравно осигуряване”. През 2008 г. е избран за най-младия доцент в Медицински Университет – София и няколко месеца по-късно е назначен за директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” - длъжност, която изпълнява до 2018г. Има придобита специалност по Социална медицина и Здравен мениджмънт. Лекционната натовареност е по много различни дисциплини, преподавани в катедрата: Въведение в здравния мениджмънт, Ресурси в здравеопазването, Здравно осигурителни системи, Стратегически мениджмънт, Основи на управлението, Мениджмънт на времето, Медицинска Социология и др. Проф. Петков има над 50 научни публикации, свързани с проблемите на общественото здраве: доброволно здравно осигуряване, икономика на здравеопазването, дейност на общопрактикуващите лекари и др. Участвал е в няколко научни проекта.  Извънслужебните занимания включват: ски, плуване, уиндсърф, ветроходство, планинарство, спелеология и др.
 

ПРОФ. ДОБРИАНА СИДЖИМОВА, ДФ

 


   

Родена на 18. 03. 1075 г., гр. София.

Средното си образование завършва през 1993 г. в 35-та езикова гимназия “Калинин”, гр. София.

През 1993 г. е приета в СУ “Св. Климент Охридски” във Факултета по славянски филологии в специалност: Руска филология. През 1998 г. завършва първото си висше образование със степен магистър.

През периода 1996–2001 г. в СУ “Св. Климент Охридски” следва във Факултета по журналистика и масови комуникации в специалност: Връзки с обществеността. Защитава с отличие дипломна работа на тема: “Рекламата и народопсихологията” с научен ръководител проф. Марко Семов, дфн и завършва второто си висше образование с магистърска степен.

Приета е в магистърската програма във Факултета по обществено здраве, при МУ-София и през 2008 г. защитава дипломна работа и придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Редовен докторант е в СУ “Св. Климент Охридски” и през 2005 г. защитава дисертация на тема “Рекламният текст и неговата трансформация в чуждоезичен културен контекст”.

През 2014 г. придобива Специалност по Икономика на здравеопазването.

Професионалният път започва през 2000 г. като старши експерт в отдел “Пресцентър” в дирекция “Връзки с обществеността” в Националната здравноосигурителна каса. Член на комисия по процедура за избор на консултант „Primary and Ambulatory Care Reform – Public Information” (RFP 017/E), по проект „Реформа в здравния сектор”, финансиран от МЗ на Р. България и Международната банка за възстановяване и развитие (2001).

През 2006 г. след конкурс е назначена за асистент в МУ – София във Факултета по обществено здраве в Катедрата по медицинска педагогика. През 2009 г. е преназначена в Катедрата по здравна политика и мениджмънт.

През 2008 г. придобива научното звание “доцент”.

През 2016 г. придобива научното звание “професор”.

В периода 2007 - 2012 г. е отговорен секретар и връзки с обществеността на списание „Здравна политика и мениджмънт”. От 2016 г. и понастоящем е главен редактор на списание „Здравна политика и мениджмънт”.

Автор на книгата „Рекламата и общественото здраве”.

До края на 2017 г. има 106 публикации в авторитетни национални и международни научни издания.

Един от учредителите на Българска асоциация за лекарствена информация през 2010 г. 2010-2013 - член на Управителния съвет. 2013-2015 г. – Председател на УС на БАЛИ. От април 2015 г. и понастоящем е зам. председател на асоциацията.

Член на инициативата на Министерски съвет „Партньорство за здраве” в Работна група „Лекарствена политика” от 2015 г.

 

Член на: Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт; Съюз на учените в България; Българско национално дружество по обществено здраве.

ПРОФ. Д-Р СТАЙКО СПИРИДОНОВ, ДМ

 

Биография

Проф. д-р Стайко Спиридонов, дм е завършва Медицинска академия-София. Специализирал е „Обща хирургия” и „Естетична хирургия”. Има специализации по пластично-естетична и реконструктивна хирургия във Франция, Испания и Аржентина.

През 1991 г. проф. Стайко Спиридонов създава първото лечебно заведение с частна собственост в България и Източна Европа – Медицински комплекс „Хигия“ и е негов изпълнителен директор до днес.

Проф. Спиридонов е „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен менджмънт“. Защитил е дисертационен труд на тема „Пазарни механизми и предизвикателства пред управлението на съвременната болница”, за което му е присъдена  образователна и научна степен „Доктор”. През 2011 г. придобива научното звание доцент, а от 2018г. – „Професор“.

Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Организация на болничната помощ”, „Основи на управление в здравеопазването“ и „Здравни анализи и оценки”. Научен ръководител е на 4 докторанта, трима от които успешно са защитили дисертационните си разработки.

Участвал е  в разработката на проект “Рамки на частната медицинска практика в България” по програма “Фар” към Министерство на здравеопазването  и Български лекарски съюз. Проф. Спиридонов е инициатор и вносител и на проект на закон за промени в Закона за съсловните организации, организатор е и на няколко кръгли маси и дискусии, свързани с реформите в българското здравеопазване. 

През 2002 г. е удостоен с грамота за изявени професионални качества и принос за развитието на БЛС. През 2005 г. Македонското лекарско дружество му връчва грамота за дълготраен принос и популяризиране на ММА. През 2008 г. ФОЗ към МУ– София му връчва почетно отличие и почетен знак за принос в развитието на общественото здраве. Съветът на европейската научна и културна общност през 2009г. отличава проф. Спиридонов със златен печат и „Златна книга” за европейски мениджмънт  и за завоюван висок престиж и принос към развитието на българската медицина. През 2010 г. Сдружението на предприемачите го удостоява с почетен плакет за най-успешен мениджмънт и предприемачество в областта на здравеопазването. През 2015г. Сдружението на предприемачите отличава проф. Спиридонов с голяма награда „Предприемач на годината“. През  месец май 2016 г.  Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт отличава проф. Спиридонов с приза „Здравен политик и мениджър на годината“, а през юни 2016 г., най-голямата работодателска организация в България – КРИБ  връчва почетния  знак на организацията на проф. Спиридонов, заради изключителния му принос за развитието на частното здравеопазване в България.

Публикации и научни интереси

Проф. Стайко Спиридонов е автор  на 78  публикации в различни български и международни списания, 3 от които с IF, автор е и на монография и сборник. Има над 30 доклади, изнесени на конгреси, симпозиуми и конференции, като 10 от тях са с международно участие.  Научните му интереси са ориентирани основно в областта на общественото здраве, здравната политика и мениджмънт, мениджмънта на ниво болнични лечебни заведения и икономика на здравеопазването.

Членство в организации

Проф. Спиридонов е член  на френската асоциация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия SOFCEP, Дружеството по хирургия и Българско научно дружество по обществено здраве, Избиран е два мандата последователно за член на националния УС на БЛС. Председател е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт, на   Националната асоциация на частните болници в България, посредством която е член на Европейския съюз на частните болници.  Почетен председател на Българска болнична асоциация.

ПРОФ. АСЕНА СТОИМЕНОВА, ДФ

 

 

Проф. Асена Стоименова, дф се дипломира от Фармацевтичен факултет, МУ-София през 1996 г. и защитава дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията през 2007 г. Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве (Факултет по обществено здраве, МУ-София) и магистър по здравна политика и фармакоикономика (Barcelona School of Management, Univeristat Pompeu Fabra, Барселона, Испания). Има три признати специалности: организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика, организация и икономика на фармацевтичното производство и клинична фармация.От 11.2008 г. до 07.2018 г. заема последователно длъжностите старши асистент, главен асистент и доцент във Фармацевтичен факултет, МУ-София. През 07.2018 г. след конкурс, проф. Стоименова е назначена във Факултет по обществено здраве, МУ-София, където участва в преподаванията по обществено здраве и здравен мениджмънт, стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност и др.

Автор и съавтор на повече от 150 публикациив областта на лекарствената политика, управление на качеството в здравеопазването, лекарствена употреба, оценка на здравните технологии и др.

Председател на Комисията по качество на Българския Фармацевтичен Съюз (2007-2010 г.) и заместник-председател на същия за периода 2010-2013 г. Член на Националния Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (2013-2104 г.). През периода 07.2014-08.2018 г.е Изпълнителен директор на Изпълнителната Агенция по Лекарствата към Министъра на здравеопазването.Член на Управителния борд на Европейската Агенция по Лекарствата от 07.2014 г. и към настоящия момент. Член на научния Комитет за оценка на лекарствените продукти за употреба в хуманната медицина (СНМР) към Европейската Агенция по Лекарствата.Член на Комисията за оценка на здравните технологии (02.2016-08.2018 г.). От месец юли 2018 г. проф. Стоименова е съветник на Министъра на здравеопазването в областта на лекарствената политика.

Носител наНаграда на Български Фармацевтичен Съюз  "Магистър-фармацевт на годината "- през 2011 година и Награда на БФС за принос към развитието на фармацията в България - 2008 г.Член на редколегиите на сп. “Biotechnology & Biotechnological Equipment”и сп. „Здравна политика и мениджмънт”.

Водещ изследовател на изследователски проекти от ГРАНТ-2014 и ГРАНТ-2012в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наукаи участник в изследователски екипи при разработването и изпълнението на седем проекта от ГРАНТ-2016, ГРАНТ-2015, ГРАНТ-2014, ГРАНТ-2012 и ГРАНТ-2011. Участник в изследователски екип на два проекта, финансирани от Фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката.

ДОЦ. Д-Р ТОДОР ДИМИТРОВ ЧЕРКЕЗОВ, ДМ

 

 

Роден на 12 май 1956г. в гр. Кърджали. От 1976  до 1982г. следва медицина във ВМИ-гр.Пловдив. От 1982 до 2002 г. е ординатор и началник на отделението по кожни и венерически болести в Окръжна болница гр.Кърджали. От 2002г. е изпълнителен директор на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”-гр. Кърджали.

През 1988г. придобива специалност по кожни и венерически болести. В периода 1988-2009г. е преминал през много следдипломни квалификации и курсове в различни области на клиничната специалност. През 2005г. завършва магистратура по здравен мениджмънт във ФОЗ-МУ гр.София. През 2010г. защитава образователна и научна степен - доктор по социална медицина и организация на  здравеопазването и фармацията във  ФОЗ -МУ- София.  През  2015г. му е присъдено звание доцент към катедра „Здравна политика и мениджмънт” .

Носител на специалното отличие на името на проф.П.Попхристов и на почетен плакет на БДД.

Един от възстановителите на БЛС и председател на РК на лекарите в Кърджали от 1996 до 2006г. Носител на националното звание  „Лекар на годината” за 2006г. През 2007г.е обявен за мениджър на годината в националната класация на в.”Форум медикус”, а 2012г.- за здравен политик и мениджър на годината-номинация на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт.

Носител на почетни отличия на община Кърджали, БЧК, БАПЗГ, Югоизточноевропейски медицински форум, Балканска академия по история и философия на медицината и ФОЗ при МУ гр.София .

Публикации и научни интереси:

В периода 1988-2005г. са предимно в областта на дерматологията и венерологията. Участва със собствени доклади и съобщения на редица научни форуми на Българското дерматологично дружество. Един от авторите на Националния консенсус за диагностика и лечение на псориазиса, на Медицинския стандарт по кожни болести,на клиничните пътеки по кожни болести. Интересите му в областта на общественото здраве датират от 90-те години  и са в направления здравна политика и мениджмънт в условия на реформа, регионални здравни приоритети,състояние и проблеми на болничната помощ, медицинска етика и конфликтология. Има издадени три самостоятелни книги, една в съавторство и пет практически ръководства . Публикувал е в наши и чуждестранни списания 70 статии и е изнесъл 42 доклада на научни форуми в страната и чужбина.Има 85 цитирания в различни научни източници.

Членство в организации:

Член на Българското дерматологично дружество от 1982г.  Член-кореспондент на Международната славянска академия за наука, образование, изкуство и култура-2014г, член-наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата-2014г.,

 Член на:

Съюза на учените в България - 2005г.

Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Борда  на Югоизточноевропейския медицински форум .

Националния специализиран лекарски борд  по кожни и венерически болести

БЧК  - от 2012г.-председател на ОС на БЧК.

От 2017г. член на Националния съвет на БЧК

ДОЦ. БОРЯНКА БОРИСОВА, ДМ

 

 

Боряна Борисова е родена в гр. Белоградчик. Завършва средното си образование в руска езикова гимназия в гр. София. След дипломирането си като медицинска сестра работи  в 12 ДКЦ и  8 ДКЦ. През 2000 г. получава бакалавърска степен по мениджмънт на здравните грижи, а през 2002 г. завършва магистратура по здравна политика и мениджмънт в НБУ. Работи като експерт в Здравноосигурителна компания Дженерали Закрила, от 2004г. ръководи сектор „Анализ и контрол“ към администрацията на УМБАЛ „Александровска“, от 2011г. е назначена за експерт в учебен отдел на Факултета по обществено здраве в София, а през 2012г. след спечелен конкурс е назначена за асистент в катедра Здравна политика и мениджмънт в същия факултет. През 2013г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на успешно защитена дисертация, посветена на организационните и социологически проблеми в общата медицинска практика. През 2014 г. придобива научно звание „доцент“.  

Участва в преподавателската дейност на студенти от бакалавърски програми по специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт в следните дисциплини – „Въведение в специалността здравен мениджмънт”, „Стратегически мениджмънт в здравеопазването”, „Организация на извънболничната медицинска помощ”, „Мениджмънт на времето”, както и в провеждане на учебна практика на студенти. Научен ръководител е на 26 успешно защитили дипломанти и рецензент на 20 дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" от 2014 до 2017 години.

Автор на 65 публикации в научни списания, научно-тематични сборници и доклади в български и международни форуми и конференции, в областта на първичната медицинска помощ, здравния мениджмънт, мениджмънт на времето и др. Има над 50 нейни цитирания в български и международни списания. Автор е на монография за извънболничната медицинска помощ, която е плод на творчески изследователски  интерес към нерешените проблеми в реформата на извънболничната помощ, съавтор в учебници за студенти от бакалавърска програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Има участия в български и международни форуми.

От 2013г. участва в проект по европейска програма за обучение на здравни медиатори. Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, член на Българско научно дружество по Обществено здраве, International Forum of Teachers (IFT) UNESCO Chair of Bioethics. 

 

ДОЦ. АЛЕКСАНДРИНА ВОДЕНИЧАРОВА, ДМ

 

 

Родена на 11.09.1990г. в град София. Завършва средното си образование в Национален учебен комплекс по култура, Горна Баня, 2009г. . Висше образование – през 2013г., като бакалавър по Управление и администрация, специалност Бизнес администрация в Университет за Национално и Световно Стопанство, както и бакалавър по Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София. Магистър по специалност  Обществено здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве, 2014г. . Участва в множество проекти, международни семинари и конгреси. Защитила дисертация през месец март 2016г. на тема : „ Новият стил на управленски професионализъм в здравеопазването„ . Общ брой на научните трудове 90. Цитирания в публикации до момента към 70. По настоящем работи като доцент към Катедрата по здравна политика и мениджмънт и началник на отдел студентско образование към Факултета по обществено здраве.

Редовен член в Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, European Health Management Association (ЕHMA), International Forum of Teachers (IFT) UNESCO Chair of Bioethics, The European Public Health Association ( EUPHA), The Association of Schools of Public Health in the European Region ( ASPHER).

ДОЦ. Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ, ДМ
Доц. Д-р Андрей Кехайов, завършва медицина в Пловдивски медицински университет  през 1991г. През 1996 г. Придобива специалност “Хирургия” в Медицински университет – София. През 2002 г. Успешно завършва курс на обучение „Формиране на здравна политика” в CEU Business School, Унгария. През 2005 г. Защитава магистратура по здравен мениджмънт, а през 2008 г. – докторска дисертация в Медицински университет – София на тема „Стратегически приоритети за изграждане на капацитета на българското здравеопазване в обединена Европа”. В периода 1991­-2010 г. работи като хирург в болницата в Рудозем. През 1992 г. Създава независимо съсловно дружество на рудоземските лекари и е избран за заместник-председател на организацията. В периода 1998-2000г. е председател на Районна лекарска колегия гр. Смолян, а през 2001 г. е избран от районната колегия за втори мандат. През 2000г. е избран за заместник-председател на Български лекарски съюз от 35-ти извънреден събор на БЛС. През периода 2000-2002 г. е председател на Борда на директорите на болница „Братан Шукеров” гр. Смолян. На 36-ия редовен събор на Българския лекарски съюз през 2002  е избран за Председател на БЛС и остава на този пост до 2009г. През 2017 г. е избран на академична длъжност „доцент” в катедра „Здравна политика и мениджмънт” във Факултета по Обществено здраве на МУ София. Участва в преподавателската дейност на студенти и магистри от ФОЗ, специалност: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. 

Публикации и научни интереси: 

Автор е на над 30 научни публикации в наши и чужди списания в областта на Стратегическия мениджмънт на здравеопазването, Здравна политика и мениджмънт, Управление на риска в болничната помощ и други, в това число – 5 монографии. Има над 50 участия в научни форуми /международни конгреси, конференции и симпозиуми/.

Членство в организации:

 • Член на Българския Лекарски Съюз;
 • От  2018 г. Председател на Дружеството на лекарите при ФОЗ, МУ – София.;
 • Член на Българското научно дружество по обществено здраве;
 • От 2005г. е Президент на Югоизточно-европейския медицински форум (SEEMF), която длъжност заема и до днес;
 • От 2006 г  е Председател на УС на сдружение „Български лекар”, която длъжност заема и до днес;
 • От 2013 г. е Председател на УС на „Клъстер на здравните региони”, която длъжност заема и до днес.
 • От август 2006 г. е член на Международен консултативен съвет по реформиране на здравната система на Украйна.
 • Доц. Д-р Кехайов е  индивидуален член на Международно сдружение за приоритети в здравеопазването, Бирмингам (Великобритания) и почетен член на Националното дружество по естетична хирургия и естетична медицина.
 • Почетен член на Македонската, Грузинската и Украинската Медицински Асоциации.

 

ГЛ. АС. Д-Р ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА, ДМ

АС. ДИЛЯНА ПЕТРОВА, ДМ

(в процес на разработване)

АС. ГАЛИНКА ПАВЛОВА, ДМ

 

Родена на 31 януари, 1959 г., в с. Лесово, област Ямбол.

През 1977 г. завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия "Атaнас Радев", гр. Ямбол.

Висше образование по медицина придобива във Висш медицински институт, гр. Варна през 1985 г. , а през 1995 г., придобива клинична специалност „ушни, носни и гърлени болести” в същия институт.

През 2002 г. получава магистърска степен по „стопанско управление” във университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, със специалност „здравен мениджмънт”.

2007 г. завършва Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, от където придобива степен магистър по „управление на международни и бизнес проекти”. Две години по-късно става и магистър по „Психология и психопатология на развитие” в същия университет.

През 2017 г. защитава дисертационен труд „Здравноосигурителен модел в България – състояние и перспективи” и получава образователна и научна степен доктор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.

След завършване на висшето си образование по медицина, работи по разпределение като цехов лекар в завод за фаянс, гр. Каспичан и завеждащ „селски здравен участък”, село Стожер, област Добрич.

От 1991 г. до 1997 г. работи като лекар в кабинет „уши. нос, гърло” при IV – та поликлиника, гр. Варна  От 1998 г. е директор на същата поликлиника.

След преобразуване на поликлиниката в „Медицински център 1, Варна” ЕООД, през 2000 г, с конкурс, е избрана да изпълнява длъжността „управител”.

През 2005 г., след спечелване на конкурс за управител в две общински лечебни заведения - „МЦ 1 Варна” ЕООД и „ДКЦ 5 Варна СВ. Катерина” ЕООД, провежда структурна промяна, вливайки „МЦ 1 Варна” ЕООД в „ДКЦ 5 Варна СВ. Катерина”, ЕООД, което лечебно заведение управлява и до момента.

От 2014 г. до момента заема длъжността заместник-председател на Български лекарски съюз.

От м. февруари 2017 г. е назначена като асистент във Факултет по обществено здраве, МУ София, в катедра „Здравна политика и мениджмънт”.

 

До края на 2017 г. има публикувани осем научни труда в национални и международни издания.  

 

Икономика на здравеопазването

Катедрата по Икономика на здравеопазването е създадена на 7 октомври 2003 г. Тя е единствената в страната Катедра по икономика на здравеопазването.

Мисията на Катедрата е чрез разработване на нови подходи и методи, специфични за здравеопазването, и чрез разнообразни форми на обучение да разпространява и затвърждава основните водещи и съвременни научни постановки в областта на здравната икономика, да създава условия за задълбочено разбиране и осъзнаване на икономическата значимост на здравеопазването, за неговата тясна връзка с икономиката на страната.

Основната цел на Катедрата е запознаване на възможно най-голям брой специалисти от различни медицински и немедицински области на познанието с основите на икономическата наука, тяхното приложение в сферата на здравеопазването, ролята им за успешен и ефективен мениджмънт на основните процеси и осигуряване на необходимите парични средства за финансиране на дейността му.

Основните задачи на Катедрата са посветени на нейната мисия и цел:

1. Създаване на висококвалифицирани специалисти в областта на Икономиката на здравеопазването.

2. Организиране на курсове за СДО и ПМО.

3. Създаване на екипи за научноизследователски проекти и проучвания на актуални здравно-икономически проблеми и явления.

Общата учебна натовареност на преподавателите възлиза на 4200 - 4300 часа годишно. В Катедрата се извършва редовно и задочно студентско обучение в рамките на бакалавърски и магистърски програми по „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” по повече от 15 учебни дисциплини. Основните от тях са: „Въведение в икономическите знания”,  „Икономика на здравеопазването”, „Болнична икономика”, „Микроикономика на здравната организация”, „Икономически аспекти на организацията на медицинската помощ”, „Ефективност на здравеопазната дейност”, „Финанси и счетоводство”, „Модели на финансиране на здравни системи”, „Финансов мениджмънт”, „Общественият подход в здравеопазването”, „Приложение на интернет в здравеопазването”, „Информатика в здравеопазването”, „Здравна информатика”.

Катедрата е база за обучение по специалността „Икономика на здравеопазването", провеждат се курсове за СДО обучение на специалисти по УЗГ и ОЗЗМ.

Издадени са учебник по Икономика на здравеопазването (2003 и 2009) и Ръководство за практически упражнения по Икономика на здравеопазването (2004); превод на „Методи за икономическа оценка на здравни програми", М. Дръмонд и кол., монографии: „Финансов мениджмънт", “Актуални проблеми на стареенето и старостта”, “Първичната медицинска помощ”. Членовете на Катедрата имат публикувани над 500 научни статии и съобщения и са изнесени около 200 доклада и съобщения на научни форуми в страната и чужбина.Успешно са защитени 7 дисертации за присъждане на научна степен „Доктор по медицина"; спечелени са конкурси за 1 професура и 4 доцентури; реализирани са два проекта, финансирани от фонд „Наука" при Медицински университет – София.

Ръководител на Катедрата:

Проф.. д-р Тихомира Златанова, дм

Членове:

Проф. Красимира Маркова, дм

Проф. Генчо Генчев, дм

Проф. Николай Попов, дм

Доц. Атанас Атанасов, дм

Доц. Румяна Янева, дм

Доц. Цветелина Петрова-Готова, дм

Доц. Доротея Щерева-Тзуни

Гл. асистент Емилия Насева

Асистент Мария Лазарова

Асистент Мирослава Джугларска

 

Състав

ПРОФ. Д-Р ТИХОМИРА ЗЛАТАНОВА, ДМ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” 

  

 

Биография:

Т. Златанова е родена в град Сливен. Завършва Медицински факултет на Медицински Университет – София през 2000 г. От 2001 до 2005 г. работи последователно: като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Перник; в служба трудова медицина в гр. София и ОПЛ - помощник. Д-р Т. Златанова е първият редовен докторант във ФОЗ. От 2005г. до момента заема последователно следните длъжности: асистент, главен асистент, доцент /от 2010г./ и професор /от 2014г./ в Катедрата по икономика на здравеопазването, при Факултета по обществено здраве, Медицински Университет – София. От 2013г. е ръководител  на същата катедра. През 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. С призната специалност по „Икономика на здравеопазването” от 2004 г. и „Социална медицина и здравен мениджмънт” от  2015 г.

Участва в преподавателската дейност на студенти от бакалавърските и магистърски програми по специалностите “УЗГ“ и  „ОЗЗМ“ от ФОЗ по следните дисциплини: Въведение в икономическите знания”, „Икономика на здравеопазването”, „Модели на финансиране на здравните системи, „Организация и управление на спешната медицинска помощ” и Финансов мениджмънт в здравеопазването.

Научен ръководител на: осем докторанта /4 от които  успешно защитили/, 25 специализанти  по специалността „Икономика на здравеопазването”, 49 успешно защитили дипломанта във ФОЗ, МУ - София и рецензент на 60 дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Управление на здравните грижи".

Участва в преподаване на специалността на английски език  по учебна дисциплина Health Economics” за специалност „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „Магистър” в Кипър /Никозия/. Участник в изследователските екипи при разработването на пет проекта.

Публикации и научни интереси:

Автор на над 130 публикации в областта на първичната извънболнична медицинска помощ, икономика на здравеопазването, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, доброволното здравно осигуряване, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. 5 монографии в съавторство и 15 участия в научни форуми.

Член на редакционната колегия на списание Здравна политика и мениджмънт.

 

Членство в организации: 

Заместник - Председател на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт. Член на Български Лекарски Съюз. Чен на “Balkan Medical Union” и на „Balkan Association of History and Philosophy of medicine”. Член на общото събрание на МУ- София, Член на факултетен съвет на ФОЗ, МУ-София.

 

ПРОФ. ИК. КРАСИМИРА МАРКОВА, ДМ

  

От м.Х.2013 г. до м.ХІІ.2015 г. работи като преподавател в МУ – ФОЗ  като заема академична длъжност „доцент” по втори трудов договор в Катедра „Икономика на здравеопазването”,  впоследствие  от 01.01.2016 г. до настоящия момент  работи като преподавател и заема академична длъжност „професор” в същата катедра.

От 01.01.2016 г. към настоящия момент работи в МУ – София – Ректорат като „Ръководител финансови ресурси, т. и главен счетоводител” в сферата на управление на финансови ресурси във висшето училище и бюджетиране и съставяне на годишен баланс, с основни дейности и отговорности – управление и контрол  на финансовите ресурси.

От м.ХІ.1993 до 31.12.20115 г. работи в МУ – София – Ректорат  като „Ръководител финансови и човешки ресурси, т. и главен счетоводител” в сферата на управление на финансови и човешки ресурси във висшето училище и бюджетиране и съставяне на годишен баланс, с основни дейности и отговорности – управление и контрол  на финансовите и човешки ресурси.ресурси.

От 1992 г. до 1993 г. работи в УМБАЛ „Александровска” като Главен счетоводител с основни дейности и отговорности – организиране и контрол на финансово-счетоводната дейност на болницата, бюджетиране;

От 1990 г. до 1992 г. работи в МА – Президиум като Главен счетоводител - АСК – 1 с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на производствените звена на МА.

От 1989 г. до 1990 г. работи в МУ – Президиум като Главен счетоводител – ЦНИМЗ с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на производствените звена на МА.

От 1988 г. до 1989 г. работи в МУ – ЦНИМЗ като счетоводител с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на болницата.

От м.септември 1981 г. до 1988 г. работи  като счетоводител в МА – АСК – 1  с основни дейности и отговорности – финансово-счетоводна дейност на болницата.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

01.01.2015 г. -  Свидетелство за призната специалност по „Икономика на здравеопазването”, серия АС № 014721/05.03.2015 г., МУ – София, бул.”Акад. Ив.Гешов” 15, Специалист по  Икономика на здравеопазването”.

Присъдена  ОНС „доктор” по „Социална медицина и организация  на здравеопазването и фармацията” на 07.10.2011 г.,  Диплома № 1-Д/15.02.2012 г. серия  МУС   № 000004.

От 1984 г. до 1990 г. /задочно обучение/ -  ВИИ „К.Маркс”, Магистър по икономика – „Държавни финанси”, Диплома серия  Б 82     № 004706/1990 г., ОКС „Икомонист”.

 

СОЦИАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

Умение да работи в екип. Умение да управлява финансови средства, подбира и ръководи персонал, да организира и координира финансовата дейност на структурните звена в рамките на висшето училище, управление на  международни проекти и финансовото им отчитане съгласно изискванията на ЕС и МСС и НСС, национални проекти финансирани от ЕС, както и в структурата на ДВУ.

Притежава компютърна грамотност „EXEL”, „WORD” , владее английски език.

 

НАУЧН0-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРАКТИЧЕСКО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ:

1. Финансиране и управление в публичния сектор - теоретични основи, модели, проблеми, тенденции;

2. Икономическа оценка на здравни програми – теория и практика;

3. Управление на финансовите и човешки ресурси на висшето медицинско образование;

4. Качество на висшето медицинско образование – роля на академичните стандарти, иновациите и човешкия фактор;

5. Здравеопазване, здравна политика и здравен мениджмънт

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:

Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)

Член на Международния форум на преподавателите по биоетика към Департамента по биоетика при  ЮНЕСКО 

Член на Управителния съвет на Българската секция по биоетика към Департамента по биоетика при  ЮНЕСКО

ПРОФ ИНЖ. ГЕНЧО ГЕНЧЕВ, ДМ

 

Завършил е висше образование (инженер-магистър) в Електротехническия университет на Санкт Петербург /1979/ със специалност Електронно-медицинска апаратура. Започва работа в ГИИЦ на МЗ през същата година като началник смяна в техническия отдел на центъра. През 1985 г. спечелва конкурс и става научен сътрудник ІІ ст.. През същата година започва преподавателска дейност в Медицински факултет на Медицински институт на МА София. От 1987 г. е научен сътрудник І ст. Защитава докторска дисертация на тема “Проблеми на организацията и структурирането при нозометричните системи” през 1990 г. Придобива специалност Медицинска информатика и здравен мениджмънт през 1998 г.

Специализирал е в Института по бионика и биокибернетика в Братислава, Словакия и катедрата по Епидемиология на Маастрихтския университет, Холандия.

Участник е в редица национални и международни проекти. Бил е секретар на международния проект „Здраве за младежта в България“.

От 2002 до 2005 г. е главен административен асистент в катедра Социална медицина и здравен мениджмънт. От 2005 г. е доцент в същата катедра. Завежда секция Медицинска информатика и биостатистика през периода 2007-2013 г.

Владее руски и английски езици.

Има над 30 годишна преподавателска дейност. Води лекционен курс по биостатистика и медицинска информатика, както и семинари пред студенти по медицина и дентална медицина на български и английски език. Участник е в лекционни курсове по биостатистика и медицинска информатика, пред студенти от магистърски и бакалавърски програми във ФОЗ. Води лекции и семинарни занятия на докторанти по биостатистика. Консултирал е над 300 дисертационни труда за ОНС „Доктор“ и „Доктор на науките“ в областта на медицината.

Има над 110 публикации, от които 22 в чужбина, от тях 14 публикации в 13 реферирани международни списания с общ IF=32,161. Има участие в 3 монографии, една от които на английски език, издадена от LAMBERT Academic Publishing. Участие в 4 международни научни пособия и 3 учебника по медицинска информатика.

Има доказани над 300 цитирания в България и чужбина, над 50 научни доклада на международни и национални симпозиуми.

Член е на редколегията на румънското научно списание Gineco.eu Journal като чуждестранен консултант по статистика.

От 2015 година е професор към катедра Икономика на здравеопазването.

ПРОФ. ИНЖ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДМ

ПРОФ. ИНЖ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДМ

 

Проф. Николай Попов завършва през 1993 г. икономически колеж в София. През 1999 г. придобива магистърска степен по "Горско стопанство" в Лесотехнически университет София, а през 2002 г. втора магистратура по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" в Медицински Университет – София. През 2003 г. след конкурс е назначен за aсистент в Катедра по икономика на здравеопазването, ФОЗ при МУ-София. От 2008 г. след защита на дисертационен труд на тема „Управление на финансовия ресурс при доброволното здравно осигуряване" е престепенуван в гл. асистент, а от 2010 г. придобива научно звание доцент. С призната специалност по „Икономика на здравеопазването” от 2013 г. Участва в три проекта. Два от проектите са финансирани от Съвета по медицинска наука при МУ-София, получили отлична оценка, като проектът на тема „Анализ и оценка на частен здравноосигурителен фонд (ЗОФ)" получава почетната награда „Signum Laudis Pro Scientiae Meritis" за най-успешна научна разработка. Проектът „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве“ е съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013. Работил е над 10 години в дружество, лидер на здравноосигурителния пазар, където израства до длъжност финансов директор.

Преподава на студенти от бакалавърските и магистърски програми по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“. Преподава „Информатика“ на всички специалности в Медицински колеж "Йорданка Филаретова".

Научен ръководител е на двама докторанти /един успешно защитил/, 19 дипломанти и е рецензент на 40 дипломни работи в магистърските програми във ФОЗ.

  

Публикации и научни интереси:

Автор на над 70 публикации в областта на доброволното здравно осигуряване, икономика на здравеопазването, здравния мениджмънт, въвеждане на ИКТ при обучението на студенти, социално-икономически проблеми, демографско развитие - проблеми и тенденции, първична и болнична медицинска помощ и др. Автор на три монографии една самостоятелна и две в съавторство. Рецензент към Съвета по медицинска наука при МУ-София.

 

Членство в организации:

Член на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт.

 

ДОЦ. ИНЖ. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ

 

Завършва средно образование в  Английска езикова гимназия, гр. Пловдив през 1973 г.

Завършва висше образование  – Магистър–инженер, в Технически университет–София, със Златна значка “За отлично учение” през 1980 г.
През 1983 г ., 1986 г. и 1988 г . получава съответно научно звание н.с. ІІІ, ІІ и І степен.

През 1999 г. му е присъдена образователна и научна степен "Доктор", специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.)”. ВАК.

През 2001 г. получава хабилитационно научно звание ст. н. с. ІІ ст., специалност “Информатика”, ВАК.

Заемани длъжности: Институт по специална оптика – София, специалист, 1981 г.; Институт по техническа кибернетика и роботика, Институт по информатика, Институт по информационни технологии - БАН, специалист, н.с. ІІІ-І степен, 1981-2000 г.; Народно събрание на Република България, Началник отдел, 2000 г., и Директор на Дирекция “Информационни технологии”,  2000-2002 г.; ЦЛМП – БАН – ст. н. с. ІІ ст., 2001-2002 г., МУ-София, ФОЗ, доцент, специалност “Информатика”, 2002- г.;  МУ-София, ФОЗ, Ръководител на сектор Информатика, 2006-2010 г.

Участвал е като ръководител, отговорен изпълнител, изпълнител и координатор в 20 Национални научно-изследователски проекти и теми, и 8 Международни научно-изследователски проекти с университети и академии от САЩ, Русия, Финландия и Полша.

Области на професионален опит и интереси: Информатика, включително Здравна/Медицинска, Кибернетика; Вземане на решения; Изследване на операциите/Наука за управлението; Мрежови потоци; Технологии на информационното общество.

Преподавателска дейност: Студентско обучение – разработени и преподавани са над 5 магистърски и 12 бакалавърски програми, аудиторна заетост от 250 до 700 часа за предходни години; Следдипломно обучение – разработване и  участие в 3 програми за специализация в здравеопазването, в това число по Медицинска информатика и здравен мениджмънт; Доклади за развитие и усъвършенстване на научно-преподавателската дейност.

Научна и научно-приложна дейност: Над 35 научни труда - монография, 2 изобретения, статии и доклади в престижни наши и чужди списания, конференции и симпозиуми, общо над 40 реферирания и цитирания на научните трудове; 8 внедрявания със значими икономически резултати;  Информационно осигуряване на Народно събрание на Република България – компютърни системи и мрежи, приложен софтуер, информационна сигурност, система за гласуване, методики за приложение на Закона за обществените поръчки; Международни сътрудничества с научни организации.

 

Участие в научни и професионални организации: Българско общество по изследване на операциите (БОИО), колективен член на IFORS и EURO – учредител, помощник секретар-касиер, секретар; Международно общество по многокритериално вземане на решения; Работна група по информационни и комуникационни технологии към Европейския център за парламентарни изследвания и документация.

ДОЦ. РУМЯНА ЯНЕВА, ДМ

 

 

 Биография

Възпитаник на Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София. Бакалавър по „Здравни грижи“, магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт. През 2007 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защитена дисертация на тема „Система за остойностяване на болничните продукти при лечението на хоспитализираните болни в Университетска МБАЛ „Царица Йоанна“ – ЕАД“. Работила е като статистик и специалист в отдел „Информационно обслужване“ на болницата. През 2008 г. въз основа на спечелен конкурс заема длъжността асистент в Катедрата по икономика на здравеопазването при Факултета по обществено здраве към МУ-София, от 2009 г. – главен асистент, впоследствие главен административен асистент и от 2014 г. доцент. Има придобита специалност „Икономика на здравеопазването“, понастоящем е зачислена в специалността „Правно регулиране в здравеопазването“. Участник в изследователски екип при разработването  на проект „ГРАНТ - 2011” в Медицински университет – София по Договор  № 38/2011г. от конкурс „ГРАНТ -2011” на тема: „Методика за прилагане на равновесната точка за оптимизиране финансовото състояние на болничните отделения”. Научният отчет на изследователския проект е приет с „Висока“ оценка от Съвета по медицинска наука. Преподавател по Проект рег. № BG051PO001 – 4.3.04-0069 “ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” за извършване на дейност „Разработване на електронни модули за обучение по дисциплини в магистърския и бакалавърския учебен план и разработване на съдържание за виртуална библиотека”, 2013 г.

Публикации и научни интереси:

Автор на „Микроикономикс на болничното лечебно заведение. Ръководство за упражнения и семинари, Симелпрес, С., 2011, 222 с.    ISBN 978-954-9487-86-2“ и 95 публикации предимно в областта на болничната икономика. Участва в множество български и международни научни форуми. Има 70 цитации. Член на организационния комитет на сборник „Контакт 2015 – Интердисциплинната идея в действие“ и на International Scientific School “Paradigma”, Summer-2015, Medicine, Selected Papers.

Членство в организации:

Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българската асоциация по лекарствена информация и на Интердисциплинната гражданска академия. 

 

ДОЦ. ИК. ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА-ГОТОВА, ДМ

Биография

Родена в гр. София. През 2002 г. завършва Университета за национално и световно стопанство – София, магистър по икономика „Международни икономически отношения“. 2006 г. придобива специалност по “Икономика на здравеопазването” в Медицински Университет – София, 2010 г. – магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт в същия университет. През юни 2009 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Подходи за оптимизиране финансирането на първичната извънболнична медицинска помощ у нас” и придобива научната и образователна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.

От 2001 г. работи като експерт в Националния статистически институт и организира, и координира провеждането на семинари, международни срещи и други прояви с международно участие в страната и чужбина, както и дейностите за сътрудничество със статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). През 2002 г. след спечелен конкурс започва работа като асистент в Катедрата по Икономика на здравеопазването при Факултета по Обществено здраве на Медицински Университет - София. От 2006 г. е старши асистент към Катедрата, а от 2011 г. е престепенувана в главен асистент. През април 2014 г. след успешен конкурс заема академичната длъжност „доцент“.

Преподавателска и научна дейност

Води лекции и семинарни занятия на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ по дисциплините „Икономика на здравеопазването“, „Въведение в икономическите знания“, „Модели на финансиране на здравни системи“ и „Финансов мениджмънт в здравеопазването“ и на специализанти по икономика на здравеопазването. Осъществява научно ръководство на дипломанти и докторанти.

Автор е на над 80 научни публикации в български и международни издания в областта на общественото здраве, икономика на здравеопазването и проблемите на първичната извънболнична медицинска помощ. Съавтор е в 5 монографии – „Ръководство по икономика на здравеопазването“, „Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването“, „Методологични подходи за икономическа оценка на здравни програми“, „Въведение в икономическите знания“ и „Икономика на здравеопазването“. Има над 80 положителни цитирания. Участва в разработването на научни проекти. Участник е и в редица международни и национални научни конгреси и конференции.

Научните интереси на доц. Цветелина Петрова-Готова са в следните области: икономика на здравеопазването; обществено здраве; социално-икономически проблеми в здравеопазването; здравен мениджмънт; финансов мениджмънт в здравеопазването, инвестиции в здравеопазването, модели на финансиране на здравни системи. 

Член е на: Общото Събрание на Медицински Университет София, Факултетен Съвет на Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет София, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Българското научно дружество по обществено здраве.

ДОЦ. ИК. ДОРОТЕЯ ЩЕРЕВА-ТЗУНИ, ДМ

 

Доц.ик. Доротея Щерева-Тзуни, дм, завършва висше образование в УНСС – София, през 1995 г. специалност „Счетоводство и контрол”. През 1999 г., след успешно завършен курс, получава лиценз от Агенцията за приватизация за Оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества. През 2006 г. завършва втора магистратура по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве, МУ – София. От 2011 г. придобива специалност по Икономика на здравеопазването. През 2012 г. след успешно защитена дисертацияполучава образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. Академичният й път започва като асистен (2007 г.) във ФОЗ, МУ – София,а през2014 г. е избрана за доцент в Катедра „Икономика на здравеопазването“. Доц. Доротея Щерева-Тзунимногократно участва с доклади и постери на международни симпозиуми и конференции. Участник е в Международния проект INTERREG III “Creation of Cross-Border Cooperation Network for Research, Education and Training in Public Health of Bulgaria and Greece Cross-Border Region” – 2008 г. Автор и съавтор е на монографиии на повече от 40 публикации, на български, английски и руски езицив наши и международни списания, с интереси в областта на здравната икономика, финансиране на здравеопазването, здравната политика и мениджмънт, икономически анализ в здравеопазването, финансиране наизпълнителите на здравни услуги и др.Доц. Доротея Щерева-Тзунипреподава „Въведение в икономическите знания”,  „Икономика на здравеопазването”, „Модели на финансиране на здравни системи” и др. на студентите, както и на специализантите в курсовете по СДО, ръководител и рецензент на дипломанти от бакалавърските и магистърските програми на Факултета по Обществено здраве, МУ- София.Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

ГЛ. АС. ИК. ЕМИЛИЯ НАСЕВА, ДМ

 Биография:

Емилия Красимирова Насева е родена в София. Завършва бакалавърска степен по икономика, специалност „Икономическа социология” и магистърска степен по социология, специалност „Социология”, придобити в УНСС – София. Има две специалности – „Медицинска информатика и здравен мениджмънт” (2008 г.) и „Икономика на здравеопазването (2013 г.). През 2013 г. защитава дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в МУ-София.

Работила е като социолог в отдел „Промоция на здраве” в Столичната РЗИ (2001-2008 г.) и в Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването (2008-2016 г.), където и до момента е консултант. От 2009 г. е преподавател в МУ-София, като понастоящем заема длъжността главен асистент в катедра Икономика на здравеопазването на ФОЗ. Преподава биостатистика и информатика на студенти в магистърските програми по медицина и дентална медицина на български и английски език, както и в бакалавърските програми на български език на ФОЗ, а също и в курсовете по СДО.

Участвала е в два проекта, финансирани от Съвета за медицинска наука, а в други три е била наета като консултант. В два международни проекта по превенция на ХИВ, финансирани от Европейската комисия – EMIS и SIALON II, е била участник от страна на България, а впоследствие е ангажирана във второто издание на EMIS. Участвала е в два международни проекта, посветени на ваксинопрофилактиката, единият от които е финансиран по Норвежкия финансов механизъм, а другият – от Европейската комисия.

Публикации и научни интереси:

Научната й продукция включва над 100 научни публикации, сред които 8 монографии, глави от 3 книги, както и научни статии в български и чуждестранни списания на български, английски и руски езици по теми, свързани с научните й интереси: биостатистика, социология, епидемиология, обществено здраве и икономика на здравеопазването. Има над 40 участия в национални и международни научни форуми. Публикациите й са цитирани от над 100 български и чуждестранни автори, вкл. в дисертационни трудове.

Емилия Насева е рецензент в European Journal of Hospital Pharmacy (издание на BMJ; IF 0.718).

Членство в организации:

Член е на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българското научно дружество по обществено здраве, Balkan Medical Union и European Public Health Association.

 

АС. МАРИЯ ЛАЗАРОВА


 

Образование: Завършила е средното си образование в 108 ЕСПУ „Н.Беловеждов“ – София през 1988 г.

Бакалавър по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет гр. София, Факултет по обществено здраве през 2011 г.

Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет гр. София, Факултет по обществено здраве през 2013 г.

Специализации: Икономика на здравеопазването от 01.01.2017 г.

Академични позиции: Асистент в катедрата по Икономика на здравеопазването във Факултета по общствено здраве, гр. София от 2015 г.

Задочен докторант в катедрата по Икономика на здравеопазването във Факултета по обществено здраве, гр. София от 2015 г. Тема на дисертацията: „Контролът в здравеопазването като елемент на ефективния мениджмънт“.

Преподавателска дейност: Провежда упражнения на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“, степен бакалавър, по дисциплините  Въведение в икономическите знания и Икономика на здравеопазването.

Публикации: Автор и съавтор на 18 публикации в страната и чужбина.

Владее руски език писмено и говоримо-много добре, и разговорен английски език.

Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Българското научно дружество по обществено здраве.

АС. МИРОСЛАВА ДЖУГЛАРСКА

 

Образование:

Завършва средното си образование в Икономически техникум, гр. Русе през 1996 г.

Придобива образователно-квалификационни степени „бакалавър“ по специалността „Стопански и финансов контрол” (2000 г.) и „магистър“ по специалността „Финансов контрол” (2001 г.) в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

Професионално развитие:

Натрупаният професионален опит на ас. Мирослава Джугларска е в сферата на одита.

От 2002 г. до 2003 г. работи като младши вътрешен одитор в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол - Териториална дирекция, гр. Русе.

От 2004 г. до месец юни 2017 г. заема последователно длъжностите „стажант-одитор“, „одитор“, „одитор - първа степен“ и „одитор - втора степен“ в Сметната палата на Република България.

След успешно положен изпит през 2011 г., придобива сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“. 

Академични позиции:

От месец юни 2017 г. назначена, след конкурс, за асистент в катедра „Икономика на здравеопазването“ на Факултет по обществено здраве към МУ - София  

От месец декември 2017 г. зачислена като докторант на самостоятелна подготовка в същата катедра. Тема на дисертацията: „Оценка на контрола по изпълнението на договорите за оказване на първична извънболнична медицинска помощ“.

Преподавателска дейност:

Провежда семестриални упражнения на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“, степен бакалавър, по дисциплините: „Въведение в икономическите знания“, „Финансов мениджмънт“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика на здравеопазването“.

Публикации: съавтор на една публикация в страната.

Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

 

Превантивна Медицина

  Мисията на катедрата е в съответствие с мисията на Факултета по Обществено Здраве.

Основната цел на Катедрата е запознаване на възможно най-голям брой студенти -дипломанти, докторанти, специализанти и др. медицински и немедицински специалисти с основите на епидемиологията на хроничните неинфекциозни заболявания и на превантивната медицина и създаване на условия за задълбочено разбиране и осъзнаване на връзката между епидемиологията, клиничната медицина и здравната политика, базирани на научни доказателства.

 

Основни задачи:

 

1. Да обучава здравни специалисти в изготвяне на научно-изследователски дизайн, формулиране и доказване на научни хипотези, определяне на приоритетни здравни проблеми и посочване на пътища за тяхното решение чрез прилагане на съвременни методи за промоция на здравето и профилактика на заболяванията, т.нар. “Lifecourse / Lifespanapproach – полагане на грижи и осигуряване на необходимите здравни услуги през целия живот на индивида (от ембрионалното развитие до смъртта).

2. Да организира курсове за СДО и ПМО.

3. Да провежда изследователска работа.

4. Да издава учебни помагала и материали.

5. Да участва в разработването на Национални профилактични програми.

6. Да участва в организирането и провеждането на международни и национални мероприятия и проекти в областта на превантивната медицина.

         Състав на катедрата: 6 хабилитирани лица (3-ма професори и 3-ма доценти), 2-ма гл. асистенти.

 

         Дейности:

         Учебна дейност – провеждане на обучение на образователните равнища “Бакалавър”, “Магистър”, “Доктор” и СДО.

 

         Преподавани дисциплини:

1.   Приложна епидемиология
2.   Промоция на здравето и превенция на болестта.
3.   Промоция и превенция в програмите и политиките на Европейския съюз
4.   Медицина базирана на доказателства
5.   Методология на научно-изследователската дейност
6.   Здравна политика, базирана на доказателства.
7.   Хигиена, екология, ВБИ.
8.   Социална медицина

       Защитили 4 докторанти, под ръководството на членове на катедрата за периода 2007-2009 г.

 

         Научна дейност за периода 2007-2009 г.:

 
- участие в научни проекти и изследвания: (реализирани са два проекта, финансирани от фонд „Наука" при Медицински университет – София);
- разработване на дисертационни трудове по актуални проблеми на общественото здраве ( защитени 4 дисертационни труда под ръководството на хабилитираните лица от катедрата);
- участие в международни и национални научни форуми;
- публикуване на актуални резултати в научни списания – над 100 публикации, от които 37 – в чужди списания и сборници ( над 70 цитирания от чужди автори).
          Международна дейност Участие в 4 международни проекти за отчетения период, 3 от които завършени.

 

Състав

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ХРИСТОВ, ДМ

 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

 

 

 

Биография:

Завършва с отличие Първа английска езикова гимназия в гр. Варна. През 1987 год. завършва Висшия медицински институт – София, при Медицинска академия с отличен успех. Придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София през 2005 г. През 1994 г., 1997 г. и 2012 г. придобива специлности съответно по вътрешни болести, клинична алергология и здравна икономика. След успешно защитена дисертация на тема „Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма“ през  2005 год. придобива образователната и  научна степен „доктор“.

Георги Христов заема последователно длъжностите младши, старши и главен асистент в Клиничния център по алергология, Медицински Факултет, МУ – София. През 2008 год. получава научното звание „доцент“, а през 2015 год. заема академичната длъжност „професор“. От 2009 год. е член на катедрата по „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ, МУ – София. От края на 2014 год. е ръководител на новосъздадената катедрата по „Оценка на здравните технологии  на ФОЗ, МУ – София.

Член на два национални и три международни научни проекта, ръководител на два национални научни проекта.

 

 

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на Георги Христов са в областта на обществено здраве и здравния мениджмънт, епидемиологията и фармакоикономика на хроничните социално значими болести, ценообразуване, реимбурсиране, регулация на фармацевтичния пазар, болничната икономика, остойностяване на болничните услуги и определяне на болничните разходи, икономически анализи на болничната дейност, оценка на здравните технологии.

В посочените направления има 123 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Четиридесет и седем от научните трудове на Георги Христов са цитирани 93 пъти, от които 24 в международни бази данни и 18 в списания с импакт фактор.

Георги Христов е главен редактор на специализирано списание за лекари „Medical magazine”.

 

 

Членство в организации:

Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Българско дружество по алергология.

Български лекарски съюз.

European Public Health Association.

International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology.

Respiratory Effectiveness Group.

 

ДОЦ.Д-Р ЖЕНИ СТАЙКОВА, ДМН

 

 

 

Биография

Завършва Медицинска академия „И. Мечников” в Санкт-Петербург през 1984 г.

Има специалност “Комунална хигиена” (МНИИГ”Ф.Ф.Ерисман” - Москва, 1987 г.) и втора специалност ”Социална медицина” (МУ - Пловдив, 2000 г.). Магистър по здравен мениджмънт (МУ - София, 2005 г.) и по специалност „Публична администрация - административни практики” (СУ”Св.Кл. Охридски”, 2014 г.).

През 2008 г. придобива Диплома за образователна и научна степен „Доктор” на ВАК към МС, през   2010 г. – Свидетелство за научно звание „Доцент” на ВАК към МС, а през март 2018 г. – успешно защитава научна степен „доктор на науките” в МУ - София.

Работила е като ординатор в ХЕИ-Кърджали и в МНИИГ по хигиена “Ф.Ф.Ерисман” – Москва. В периода 1995 – 2014 г. е последователно директор на ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ и РЗИ – Кърджали. През 2014 г. е директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Била е председател и зам.-председател на съвета на директорите на МБАЛ “Пловдив”. От 2016 г. до момента е зам.-управител на МБПЛР "Сердика" – София.

Експерт е по околна среда и здраве, обществено здраве и здравен мениджмънт, ръководител на национални и международни проекти за промоция на здраве и профилактика на хроничните незаразни болести; психично  здраве. Като ръководител е била водещ партньор по изпълнение на европейски проект BG 2006*018-387.04.01.01. – Трансграничен изследователски център „Околна среда - здраве” по Оперативна програма Регионално развитие - Териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013; партньор по проект № В2.13.01/2012 г. - Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно диагностични подходи (MEVIR); проект № В2.13.07/2013 г. - Интегрирано териториално сътрудничество за детско здравеопазване и защита (INTERSYC); проект № В3.13.02/2013 г. - По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона (ВEHEALTH). Като експерт по ОВОС  участва в работни колективи по здравно-хигиенна оценка за изработване на предварителни и окончателни доклади по ОВОС на автомагистрали и летища; участва в изготвянето на доклад по Екологична оценка на Общ генерален план на транспорта в Р.България. В момента е координатор на европейски проект ЕПСИЛОН с партньори ФОЗ – МУ, София и МУ – гр. Милано, Италия.

Била е преподавател в Пловдивския университет и доцент в МУ - Плевен, а от 2014 г. е доцент в Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве (ФОЗ), Катедра „Превантивна медицина”.

Научен ръководител е на редица дипломанти и трима докторанти във ФОЗ и рецензент както на дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Управление на здравните грижи", така и на дисертационни трудове. Участва в научни журита за добиване на степени и звания.

Представила е доклади и научни съобщения в областта на общественото здравеопазване в престижни форуми у нас и в чужбина. Има множество публикации в български и чужди издания. Съавтор е на учебник “Хигиена на заведенията за здравно обслужване”, Мед.издателство „Райков” (Пловдив, 2007); съставител на юбилейна книга “55 години грижа за общественото здраве в област Кърджали”, издание на Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия (София,2005); автор на специализирано издание „10 години програма СИНДИ – Кърджали”, изд. Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия (София,2008); съавтор е на Методично ръководство за първична профилактика на остеопорозата (изд. „Пайнер принт” – Димитровград, 2015 г.; автор на две монографии - „Качество на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали”, УИ„Св.Кл.Охридски”(София, 2009) и „Възможности за подобряване здравния статус на населението чрез инструменти на публичното управление”, УИ„Св.Кл.Охридски”(София, 2017); съавтор на учебник “Хигиена” т.1. ”Хигиена и екология” под.ред. на проф. Димитър Цветков, трето издание (Изд. “Камея”, 2014).

Член е на БЛС, на Световната организация по епидемиология на околната среда, Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт; на Българското научно дружество по обществено здраве; на Българското сдружение по превантивна медицина; зам.-председател на Сдружение “Обществена коалиция за здраве – Кърджали”, член на УС на СУБ – клон Кърджали.

Има много награди и грамоти за принос в осъществяване на националната здравна политика и постигнати високи успехи в здравеопазването.

 

ДОЦ. Д-Р ВИЛИ ЗАХАРИЕВ, ДМ

 

 

 

Биография:

Роден е 1963 г. в гр. София. Средното си образование завършва 1981 г. с пълно  отличие и златен медал. През 1989 г. завършва медицина в Медицински факултет на Медицинска академия – София, също с отличен успех. Започва професионалния си път като ординатор във вътрешно отделение и спешна помощ. От 1990 г. е асистент в Катедра „Медицина на бедствените ситуации” към МФ на МА – София. Преминава последователно през всички етапи на академичното развитие: старши асистент, главен асистент и сега доцент в Катедра „Превантивна медицина”. Специалист е по Медицина на бедствените ситуации от 1997 година. Придобива допълнителни професионални умения чрез участието си в различни специализации в България и чужбина по въпросите на Медицина на бедствените ситуации и радиобиологията. Участва в преподавателската дейност на студенти по дисциплините – „медицина”, „дентална медицина”, „медицинска сестра”, „акушерка”, „кинезитерапия” и „управле-ние на здравните грижи”, както и в обучението на специализанти в основни курсове по следдипломно обучение. Научен ръководител е на лекари-специализанти и докторанти по научната специалност „Медицина на бедствените ситуации”. Участник е в изследователските екипи при успешното разработване на научни проекти, съфинанси-рани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикации и научни интереси:

Автор е на над 100 публикации в областта на Медицина на бедствените ситуации, в т.ч. монографии, учебници, дидактически тестове, учебни програми и методически ръководства за провеждане на упражнения със студенти и специализанти, както и участия в множество научни форуми. Научните интереси на доц. д-р Захариев са главно в областта на радиационната защита, лъчевоиндуцираните увреждания в човека и първичната извънболнична медицинска помощ.

Членство в организации:

Член е на Научното дружество по Медицина на катастрофите; Член на Научното дружество по Медицинска география – Секция Медицина на бедствените ситуации; Eксперт на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет на Р България; Член на Експертния съвет по Медицинско осигуряване към Научния координационен съвет на Постоянната правителствена комисия за защита на населе-нието при бедствия, аварии и катастрофи.

ДОЦ. Д-Р ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА, ДМ

 Биография

Д-р Д. Тодорова e доцент по Медицина на бедствените ситуации и работи в катедра „Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве в Медицински университет – София. Има специалност по медицина на бедствените ситуации и повече от 10 годишен опит в преподавателската дейност в областта на медицината на бедствените ситуации, защитата на населението и мениджмънта на бедствените ситуации.

Публикации и научни интереси

Д. Тодорова има повече от 60 публикации в национални и международни сборници, книги, научни списания, както и участия в научни конференции в областта на защитата на населението при бедствия, превантивната медицина, общественото здраве и здравен мениджмънт.

Членство в организации

Доц. Тодорова е член на Българското дружество по медицина на катастрофите. Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Член на съюза на учените в България. Член на Българското научно дружество по обществено здраве.

ГЛ. АС. Д-Р АЛЕКСАНДРА ТРАЙКОВСКА-ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)

ГЛ. АС. ЕМИЛИЯН РАДЕВ

(в процес на разработване)

АС. Д-Р ДИАНА ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)

АС. Д-Р РАЧО СТЕФАНОВ РИБАРОВ, ДМ

(в процес на разработване)

АС. РОКСАНДРА ПАМУКОВА

 (в процес на разработване)

Медицинска етика и право

МИСИЯ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КАТЕДРАТА:

Катедреният състав е ориентиран към изграждащото се общоевропейско пространство и новите предизвикателства, които се поставят пред висшите медицински училища. Мисията на Катедрата е да спомага преди всичко за формирането у студентите на нравствените качества, необходими за професията. Във всяка ситуация на общуване в професионалните взаимоотношения има морален аспект, към която участващите трябва да имат съответната чувствителност. Именно формирането на такава чувствителност и холистичен подход към пациента е основната задача на обучението в Катедрата. Сътрудниците се стремят да гарантират такава професионална подготовка на бъдещите специалисти, че те да са способни да мислят глобално, но и да бъдат нравствено извисени и духовно богати личности, недопускащи компромис с човечността, справедливостта и честността. Съзнаваме отговорността си, че сме изправени пред нови предизвикателства, които обуславят необходимостта от комплексен подход при подготовката на нова генерация здравни специалисти и търсене на нови педагогически подходи и чувствителност към глобалната промяна.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Учебната дейност на катедрата се осъществява в три научни области: Медицинска етика, Социална медицина и Право.

Сътрудниците провеждат обучение на образователните равнища “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” и СДО.

Катедрата осъществява учебна, научноизследователска, консултативна и методична дейност по медико-етични, правни и организационни проблеми в областта на медицината и здравеопазването.

Студентското обучение е организирано по следните учебни дисциплини:

1. Медицинска етика и деонтология.

2. Социална медицина.

3. Здравно законодателство.

4. Трудово право.

5. Основи на правото и здравно законодателство.

6. Права на пациента.

7. Трудово и административно право.

8. Гражданско и административно-процесуално право.

9. Организационно поведение и култура на здравната организация.

10. Комуникационни умения и справяне с конфликти.

11. Етика на здравната политика.

12. Управленска и бизнес етика.

13. Глобални тенденции на общественото здраве.

Следдипломно обучение:

Катедрата провежда многобройни тематични курсове за следдипломно обучение главно по медицинска етика. Годишно катедрата провежда 7-8 курса. 

Научноизследователската дейност на сътрудниците е в областта на общественото здраве, етичните и социални проблеми на управлението в здравеопазването, медицинската етика, преподаването по медицинска етика, социална медицина и др.

Социалномедицинските, етичните и правни познания са значим компонент за качеството на подготовка на здравни специалисти - не само на студентите, но и на преподавателите и изследователските кадри. На преподавателите е отредена задачата да подготвят и обновяват учебните планове, програми и съдържание, да разработят и въведат нови интерактивни методи на подготовка. Реформата на медицинското образование като ключов елемент от цялата реформа на здравеопазването всъщност цели формирането на здравни специалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на ХХІ столетие.

 

 

Състав

ПРОФ. Д-Р МАРИЕЛА ДЕЛИВЕРСКА, ДMН

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

и

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ПРАВО" 

 

 

ел. поща:

m.deliverska@foz.mu-sofia.bg 

 

Професор Мариела Деливерска е юрист, магистър по право. Следва в Юридическия факултет на Атинския национален университет “Каподистриас” и в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Професор Деливерска защитава дисертационен труд на тема “Принципът на недискриминация по признак човешки геном” в Правния институт на Българската академия на науките и придобива образователната и научна степен “доктор по международно публично право и международни отношения”.

Притежава магистърска степен по специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, и има специализации по “Публична администрация” и “Правораздаване” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Професионалният ѝ юридически опит стартира като експерт в специализираната администрация на “Комисията за защита от дискриминация”, където работи до 2008 година. В същата година заема позицията на експерт в дирекция “Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в Министерството на правосъдието.

През 2013 г. заема позицията директор на дирекция “Наука” в Министерството на образованието и науката, където организира, координира и контролира дейността по изпълнение на специфични дейности в областта на науката, свързани с участието на държавата в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от членството ѝ в Европейския съюз.

През 2014 г. е определена за национален координатор на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Пряко е ангажирана с дейността по оценка на научноизследователската система. Ръководи разработването и предлагането за утвърждаване на стратегически проекти и инициативи в областта на научните изследвания и иновации.

От 2010 г. е хоноруван преподавател в медицинския колеж “Йорданка Филаретова”, а от 2015 г. заема академичната длъжност “доцент” в катедра “Медицинска етика и право” на Факултета по обществено здраве.

През 2016 г. придобива научната степен “доктор на науките” след защита на дисертационен труд на тема “Редките заболявания като обект на общественото здраве. Медико-социални, етични и правни аспекти”.

През април 2017 г. е избрана за заместник-председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София. Проф. Мариела Деливерска, доктор по право, дн доктор по международно публично право и международни отношения доктор на науките

В края на 2017 г. е избрана за ръководител на Катедрата по медицинска етика и право на Факултета по обществено здраве, а от началото на 2018 г. заема длъжността “професор”.

Автор е на научни монографии и е съавтор в редица специализирани учебници, учебни помагала и ръководства. Професор Деливерска има множество статии, публикувани в национални и международни специализирани издания с импакт фактор. Участва като лектор в национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси.

Член е на престижни национални и международни професионални организации и сдружения: Европейската асоциация по медицинско право; Българската асоциация по международно право; Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; Българското научно дружество по обществено здраве; Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО.

Член е на редакционни колегии на престижни международни научни специализирани издания: сп. “Health Economics”, специализирано издание на Frontiers в областта на общественото здраве; сп. “World Journal of Education” и сп. “Journal of Curriculum and Teaching”, издавани от Sciedu Press; “Global Bioethics Enquiry” – издание на UNESCO Bioethics; сп. “International Journal of Public Health Medicine” и сп.“Medical Law and Ethic Journal”, издавани от International Association of Healthcare Professionals.

 

Владее отлично писмено и говоримо английски и гръцки език.

 

ДОЦ. Д-Р НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА-НИКОЛОВА, ДМ

 

Биография

Д-р Наталия Михайлова Щерева-Николова е родена на 13.10.1977 г в гр. София. През 2002 г. получава диплома за висше образование по специалност „стоматология“ на образователно-квалификационна степен „Магистър“ от Стоматологичен Факултет при Медицинския Университет – София. Професионалният път на д-р Наталия Щерева-Николова започва през 2003 г. след спечелен конкурс за асистент във Факултета по обществено здраве, МУ-София в катедра по „Медицинска етика и управление на здравните грижи“. Придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ през 2006 г., а през 2009 г. - специалност по „Социална медицина и организация на денталното здраве“ от Медицински Университет – София. През 2009 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Дентално здраве и качество на живот при пациенти над 65-годишна възраст“, за което ú е присъдена образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ през 2010 г. От 2016 г. заема академична длъжност „доцент” към Катедра „Медицинска етика и право” във ФОЗ, МУ-София.

Публикации и научни интереси

Д-р Наталия Щерева-Николова има 52 общ брой на научните трудове. Автор е на 18 публикации в учебници, учебни помагала и монографии в България, 29 - в научни  списания и сборници, от които 5 в чуждестранни издания. Научните трудове на д-р Наталия Щерева-Николова имат общо 20.821 IF от Journal Citation Reports. Има над 50 цитации в чужбина и 14 в България.

Научно-изследователската и практико-приложната дейност на д-р Наталия Щерева-Николова е насочена основно в следните направления: медицинска етика и етични проблеми на общественото здраве, дентално здраве и качество на живот, здравно осигуряване, социална медицина и обществено здраве.

Членство в организации

 

Д-р Наталия Щерева-Николова е член на Българско научно дружество по обществено здраве от 2017 г. От 2003 г. е член на Българския Зъболекарски Съюз. Също е член на Общото събрание на Медицинския Университет, в продължение на 10 години (от 2005 г. до 2015 г.) е била член и на Факултетния съвет на Факултета по Обществено здраве към Медицински Университет – София.

ГЛ. АС. Д-Р РАДКА ГОРАНОВА, ДМ

 

Биография:

Д-р Радка Горанова-Спасова е родена през 1984 г. в гр. София.

През 2009 г. завършва медицина в Медицинския Университет – София с грамота за отличен успех.

От 2010 г. след проведен конкурс е назначена за асистент в катедра „Медицинска етика и право” при Факултет по обществено здраве на МУ-София.

През 2014г. придобива специалност по Социална медицина и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве на МУ-София и защитава дисертация на тема “Промоция на естественото хранене в ранна детска възраст- интегрална част на майчиното и детското здраве“ и придобива образователна и научна степен „доктор“. Oт 2017г. след проведен конкурс е главен асистент.

Гл. аз д-р Горанова преподава на студенти от бакалавърските програми на ФОЗ по предметите „Социална медицина” и „Медицинска етика” и в магистърската програма по „Здравословно и диетично хранене“. Води практики по извънболнична, болнична и спешна медицинска помощ на студенти бакалаври специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Гл. ас. Горанова участва в провеждането на квалификационни курсове за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.

Публикации и научни интереси:

Гл. ас. д-р Р. Горанова има над 50  научни публикации в следните научни направления: обществено здраве, промоция на здравето, медицинска етика и етика на общественото здраве, и над 20 цитации в български и чужди научни издания. Съавтор е на Ръководство по медицинска етика. Взима участие в национални и международни научни форуми.

Членство в организации:

Д-р Р. Горанова е член на Български лекарски съюз, Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, Съюз на учените в България,  Българско сдружение по превантивна медицина и Българско дружество по медицинско образование.

Член е на редакционната колегия на International Journal of Public Health Medicine (IJPHM) и Medical Law and ethic Journal (MLE).

Владее писмено и говоримо испански и английски език.

 

ГЛ. АС. НЕЛИ ГРАДИНАРОВА, ДМ

 

Ел.поща: neli.p.gradinarova@gmail.com

Главен асистент Нели Градинарова е юрист, магистър по право и магистър по право на Европейския съюз. Следва в Юридическия факултет на  Университета за национално и световно стопанство и в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Главен асистент Градинарова защитава дисертационен труд на тема “Модел за подобряване дейността на етичните комисии в системата на здравеопазването в България” в Катедра „Медицинска етика и право“ при Факултета по обществено здраве на МУ-София.

Притежава магистърска степен по специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, и има специализация по Американско и международно право, придобита в Академията за американско и международно право, Тексас, САЩ.

Професионалният ѝ юридически опит стартира като стажант в адвокатското дружество „Маноилов, Даскалова & Николова“, където работи през периода на следването си. В периода февруари 2011- май 2011 участва в стажантска програма към Софийски районен съд, а в периода февруари 2013 - август 2013 успешно завършва стаж за придобиване на юридическа правоспособност към Софийски градски съд.

От 2013 г. след проведен конкурс е асистент при Факултета по обществено здраве на МУ-София, а към 2018 г. е главен асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ при Факултета по обществено здраве на МУ-София.

Февруари 2015 г. е вписана като младши адвокат в Софийска адвокатска колегия и към момента е адвокат в същата колегия.

От април 2015 г. досега е медиатор и е вписана в Единния регистър на медиаторите в България, към Министерство на правосъдието.

Главен асистент Градинарова е член на Факултетния съвет и на Общото събрание на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София.

Автор е на множество статии, публикувани в национални и международни специализирани издания, както и в такива с импакт фактор. Участва като лектор в национални и международни научни форуми  и конгреси.

Член е на престижни национални и международни професионални организации и сдружения: Световната асоциация по медицинско право; Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; Българското научно дружество по обществено здраве; Съюза на учените в България; Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО.

Владее писмено и говоримо английски език.

АС. АНИ МИТЕВА

 


 

Ани Ваньова Митева придобива образователната и научна степен „доктор по финансово право“ през 2018 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по право (LL.M) е на университета на Лозана, Швейцария (2014 г.) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който завършва през 2012 г. 

Юридическият ù опит започва през 2008 г. в адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“. 

Заема длъжността „асистент“ във Факултета по обществено здраве от 2015 г. През 2015 г. постъпва на работа и в адвокатско дружество „Райчинова и съдружници“, където работи и към настоящия момент. 

Автор е на публикации в областта на финансовото право и здравното законодателство. 

Член е на Международната фискална организация (International Fiscal Association); Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО (UNESCO Chair in Bioethics) и Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Основните ù научни интересни са в областта на финансовото право и здравното законодателство.  

АС. ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА - ДЖЕРЕТТО


 

 

Асистент Елисавета Петрова- Джереттоима три магистърски степени по Здравна политика (ФОЗ-МУ София), Европейска политика и законодателство (LSE, Лондон) и Човешки права и законодателство (Падуа, Италия и Льовен, Белгия) и бакалавърска степен по Социална политика и администрация (Портсмут, Англия). След проведен конкурс през 2014 г.е задочен докторант в Катедра “Здравна политика и здравен мениджмънт”, а след конкурс за асистенти през 2017 г. се присъединява към Катедрата по медицинска етика и право.

Асистент Петрова-Джеретто е стипендиант на Държавния департамент- САЩ (Лидерска програма по устойчиво развитие и екология), Националното училище по администрация- Франция (Повишаване на капацитета на българското правителство) и Международната лидерска академия- Германия (Технологичен прогрес, устойчиво развитие и околна среда). През 2010 г. завършва Националната програма на Българското училище по политика “Димитър Паница”.

 

Асистент Петрова-Джеретто има дългогодишен експертен и ръководен опит в държавната администрация и частния сектор в сферата на здравеопазването,  опазването на околната среда и международните отношения.  Участвала е в множество международни и национални конференции, посветени на човешките права, устойчивото развитие, международното сътрудничество, биоетика и права на пациентите.

АС. ИВО ДИМИТРОВ, ДМ

 

Ръководител финансов отдел МБАЛ "ЕСКОЛАП" гр. Пазарджик.

Съветник към Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламемнтарна етика.

Магистър по финанси от СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов

Магистър по счетоводство и контрол от СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов.

Защитил докторантура в МУ-София, Факултет по обществено здраве.

 

 

Трудова Медицина

Кратка историческа справка:

Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА е създадена през 2008 г. с решение № 45 от 1 октомври 2008г. на Факултетен Съвет на ФОЗ и утвърдена на заседание от 21 октомври 2008г. на Академичен Съвет на Медицинския Университет, София.

Катедра „Трудова Медицина” е първата и засега единствена за Република България, както е и първата в историческото развитие на висшето медицинско образование на нашата страна. Създаването на Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА е свързано със съзидателната идея за първи Факултет по Обществено Здраве, София възникнала преди 20 години, като единство на теория и практика за опазване, укрепване и възстановяване здравето и работоспособността на населението чрез целенасочена здравна политика и мениджмънт.

Със заповед на Ректора на Медицински Университет - София, Член-кореспондент Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн, се сформира първия състав на Катедрата. Първи и досегашен ръководител е Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн. През 2011 г. към катедрата се формира секция по „Токсикология” с ръководител Проф. Д-р Каролина Любомирова, дм. През 2012г. след успешно реализиран инфраструктурен проект в катедрата се създава лабораторен център за изследвания и обучение по „Оценка на риска, условията на труд и експертиза на работоспособността”. Развитието на катедрата включва от 2013г. и студентска секция по „Трудова медицина и работоспособност”. През 2014г. съставът на катедрата учредява Българско академично дружество по трудова медицина като гражданско сдружение с идеална цел, в което взимат участие изявени специалисти, експерти, практически деятели, специализанти, докторанти и дипломанти от областта на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд. Дружеството е член на Съюза на научните медицински дружества в България и на Международната комисия по трудова медицина – ICOH. През 2014 г., по инициатива на координатора за България в ICOH, Проф. Любомирова, преподавателите от катедрата стават редовни членове на тази авторитетна институция за здраве и безопасност при работа като се получават и разпространяват актуални и научно обосновани официални материали до широк кръг специалисти по трудова медицина, както и до студентите и специализантите на ФОЗ. За изминалия седемгодишен период към настоящата 2015г., Катедрата показа, че академичното обучение по трудова медицина и работоспособност с цел промоция на здравето на работната сила е в синхрон с европейските критерии на висшето образование и подготовката на медицински и немедицински специалисти и е неотменна част от обучението, научно – изследователската, консултантско - методична дейност на ФОЗ и от научната школа и професионално направление създадени от Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн – Декан на ФОЗ и Ръководител на Катедра „Здравна политика и мениджмънт”.

 

Цел на Катедра „Трудова Медицина”:

 

Създаване на адекватно обучение и практически подготвени висококвалифицирани специалисти, със съвременна визия за опазване и промоция на здравето на работната сила на България, в синхрон с Европейските критерии на висшето академично образование и Европейските Директиви за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Мисия на Катедра „Трудова Медицина”:

Академично обучение, Научно-изследователска и приложно-методична дейност, обществено полезна дейност за да:

- отговори на предизвикателствата към Република България като член на ЕС за развитие на националната здравна система в посока опазване здравето, работоспособността и възпроизводството на работната сила, за осъзнато и целенасочено изграждане на добра и хуманна фирмена политика, предотвратяваща професионалните рискове и подобряваща условията на труд;

-   се спазват изискванията на Генерална Дирекция “Обучение, здраве и безопасност” на ЕВРОСТАТ и групата “Здраве и безопасност при работа” за промяна в методологията и обучението при анализа на консолидирани данни за общественото здраве;

-  се интегрира обучението,провеждано от Катедрата по „Трудова медицина” при ФОЗ, МУ София успешно в европейското пространство за висше образование и в стратегическата насоченост на изискванията на Европейската системата за натрупване и трансфер на кредити (ЕСТS) при едно- или двуцикълна организация на висшето образование при по-тясна връзка при второто образователно ниво (магистър) и ефективна връзка между образователно ниво „бакалавър” и „магистър” чрез: 

 научните изследвания, новите технологии, 

потребностите за висока лична отговорност,

участието на работодателските организации,

 консолидиране на информацията за  “прицелните групи при работещите”-младите работещи, жените във фертилна възраст, работещите с увреждания,  “новите епидемии при работещите”, детерминирани от стрес на работното място, от агресивни рискове на средата и трудовия процес,

съобразяване с многообразието на пазарните изисквания.


З
адачи на Катедра „Трудова Медицина”:

 

АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ - системно, задълбочено, квалифицирано и продължаващо на студентибакалаври и магистри, на докторанти, на специализанти и на медицински и немедицински кадри по учебните дисциплини за опазване, укрепване, възстановяване на професионалното здраве, за предотвратяване на продължителната временна неработоспособност, първична инвалидност по трудовопричинна връзка, по трудово-медицинска експертиза на работоспособността и безопасност на работната сила;

За тази задача ФОЗ и катедрата разполагат и с:

Модерната база на “Националния регистър на професионалната заболяемост 2001-2008 г.”

Лабораторен център за изследвания и обучение по оценка на риска, условията на труд и експертиза на работоспособността,

Договори с водещи акредитирани лаборатории за измерване на факторите на работната среда и оценката на трудовия процес.

Катедра „Трудова Медицина” обучава студенти по специалностите „Трудова медицина и работоспособност”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Стратегически мениджмънт във фармацевтичната дейност”, „Управление на здравните грижи”, както и специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”, в образователно-квалификационните степени „магистър” и „бакалавър”. Създадените  и утвърдени програми в областта на „Трудова медицина и работоспособност” за ОКС „бакалавър” включват 49 задължителни учебни дисциплини и 8 свободно-избираеми, с общо 3852 учебни часа, от които 1490 лекционни и 2362 учебни часа за упражнения и  семинари, разпределени в 8 семестъра и завършващи с дипломен стаж и държавен изпит. Този учебен план дава 240 кредита на завършилите студенти като включва цялата необходима основа и развитие за тяхната подготовка, като инспектори по трудова медицина и работоспособност в подразделенията на Министерство на Здравеопазването, Министерство на Труда и Социалната Политика, поделенията на НОИ, в администрацията на общини, кметства, фирми, предприятия и като отговорни длъжностни лица по здраве и безопасност. Учебната план-програма за образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Трудова медицина и работоспособност” надгражда едноименната бакалавърската степен, както и разширява познанията на завършилите бакалаври и/или магистри по  „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи” и много други като включва знания и умения с интегрален характер за широк кръг от медици, инженери, икономисти, юристи и т.н. и осигурява възможността на обучаваните да придобият обща и специализирана подготовка по здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето, трудово-медицински мениджмънт и експертиза на работоспособността. Обучението е задочно с продължителност три семестъра, от които третият е за разработка на дипломна работа. Учебната план-програма включва 900 учебни часа, в два семестъра за получаването на 60 кредита. Завършилите първи, втори и трети випуск на магистърската програма вече имат професионална реализация като главни експерти и водещи длъжностни лица по здраве и безопасност при работа в мениджърските екипи на фирми, ведомства и организации, както и са преподаватели и сътрудници във висшите медицински училища и здравни организации с разработки на докторски дисертации в областта на Трудовата Медицина.

В Катедрата от самото й създаване се обучават докторанти по научната специалност „Хигиена” (трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) редовна и задочна форма, в професионалните направления: 7.1. – Медицина и 7.4. – Обществено Здраве от 2011г. ФОЗ е с висока оценка в тези две професионални направления от НАОА от 9.85. От зачислените през 2009 – 2013 десет докторанта, четирима са защитили успешно, в предзащита са двама и от останалите – двама са редовна и двама са в задочна форма на докторантура до 2017година.

Тематичното направление, както в областта на ПРЕПОДАВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ: ”Въведение в трудовата медицина”, “Основи на трудовата медицина”, “Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд”, “Фактори на работната среда и трудовия процес”, “Трудова медицина – ОЦЕНКА НА РИСКА”, “Професионални болести”, “Охрана и безопасност на труда”, “Организация и ергономия на труда в здравното заведение”, “Хигиена и екология на здравното заведение”, “Медицинска екология и хигиена” и т.н., така и в следдипломно обучение: Основен курс “Трудова медицина”; 6-те тематични курса по План-разписанията на ФОЗ и на МУ-СОФИЯ насочват към трудовомедицинските аспекти на здравето и болестта;

Международна дейност в областта на висшето медицинско образование – в професионалните направления „Медицина” и „Обществено здраве,” Катедрата по Трудова медицина реализира със следните висши училища:

College of Public health, Omaha, Nebraska, USA,

CUNY School of Public Health, Dean Ayman El Mohandes, New York, USA,

Гърция, Атина,  National School of Public Health, Dean John Kyriopoulus,

и със следните образователни дейности – обучение, размяна на студенти и докторанти по проблеми, свързани с Националните Регистри на онкологичната и професионалната заболеваемост, с динамично проследяване на регистрираните болни в тях, изнасяне на публични лекции по въпросите на професионалната заболеваемост, здравния мениджмънт в Трудовата Медицина и др. Сключените договори с горепосочените университети дават добра перспектива за обучение и изследователски задачи на младите сътрудници от Катедрата. Към международната дейност важно място заема Националният Регистър на професионалната заболеваемост (2000-2008 г.), създаден като резултат от изпълнението на два договора с Евростат, Дирекция «Социална политика и информационно общество», както и проект към ТASKFORCE – «Обучение здраве и безопасност» на Евростат.Научно-изследователска дейност
на Катедра „Трудова Медицина”:

Участие в оперативни програми на ЕС

Участие в проект „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве” одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Катедрата разработва като практическо продължение на този проект дистанционно обучение по Трудова медицина и работоспособност.

Участие в проект „Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София BG051PO001-3.1.08-0036”, одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси” 2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема: BG051PO001-3.1.08

"Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"по проект по програма PUBLIC HEALTH EU Public Health Outcome Research and Indicator CollectionEUPHORIC, “EUPHORIC”- 2003- OJ 2003/C62/04.  

Резлизираните  ГРАНТ – проекти 2009-2014 към СМН на МУ София с водещото участие на катедрата са главно в областите на проучване на национално ниво на професионалните увреждания – професионални болести и трудови злополуки като:

o   «Актуализиране с изчерпателни данни за 2007 – 2008 г. на Националния регистър на професионалната заболяемост. Проучване на трудово-медицинските характеристики на професионално-болните в РБългария» с ръководител Проф. Цачева, спечилил първа награда за високи научни постижения Signum laudis pro scientific merits” на МУ-София

o   «Проучване и анализ на тенденцията за инвалидизация от трудови злополуки на работещото население в България ” с ръководител Проф. Любомирова;

o   «Сравнително медико-социално изследване на здравния статус на работещи при висок професиаонален риск» с ръководител Проф. Цачева и с отговорното изпълнение на редовен докторант при катедрата ;

o   «Епидемиология и профилактика на кожните заболявания  в детска възраст” с ръководител Проф. Любомирова;

o   «Проучване здравния статус на работещи от енергодобива и населението на региона на община Гълъбово, чрез болестността от хронични бъбречни увреди за периода 2011-2013 година” с ръководител Проф. Цачева;

.

o   „Проучване възможностите за създаване на единна информационна среда за изучаване на условията на труд” с ръководител Проф. Цачева;

 

Издадените монографии и учебни материали подпомагат изпълнението на  

посочените амбициозни задачи като:


Научните публикации са многобройни в реномирани списания, международни, национални по научноизследователски, приложно - методични и учебни теми от основни модули на тудовата медицина, здравния и трудовомедицински мениджмънт, оценка и управление на риска.

 

Израз на проспективната позиция и перспективната мисъл за динамично развитие, реaлизирано от ръководството на ФОЗ и лично от Декана Проф. Воденичаров са участията на  всички сътрудници от катедрата по Трудова медицина в международни и национални форуми по актуални проблеми на общественото и професионалното здраве.

 

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

      Обществено - полезната дейност на Катедра „Трудова Медицина” има за цел удовлетворяване нуждите на обществото от академично обучение и професионални знания за добра „трудовомедицинска практика” и създаване на условия за професионално здраве, устойчива работоспособност и промоция на здравето на работното място.

Членовете на Катедрата са:

o   Учредители на Българското Академично Дружество по Трудова Медицина с управителен съвет: Председател: Проф. Цачева, Зам. Председател – Проф. Любомирова и секретар – Гл.ас. T. Кундурджиев

o   Индивидуални членове на ICOH (Международна Комисия по Трудова Медицина) от 2014 г., с национален секретар и член на научен комитет по Трудова медицина в химическата промишленост за България - проф. Любомирова, която е и член на MEDICHEM (Организация на лекари, участващи в оценката на здравния риск при работа и призводство на химични вещества), и на Европейската и Международна организации по Токсикология (EUROTOX, IUTOX).

Колективно членство на катедрата и ФОЗ в ЕUPHA(Eвропейска Асоциация по Обществено здраве), ASPHER(Асоциация на училищата по обществено здраве в европейския регион), EHMA(Европейска асоциация по здравен мениджмънт).

По този начин се осъществяват връзките на академичното обучение с международните и национални институции и се реализират приоритетите в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

Във всички посочени национални и международни организации сътрудниците на Катедрата активно, компетентно и целенасочено предоставят своите знания и данни, резултати и анализи от проучвания, професионален методичен опит, с оглед обществено-полезната дейност за подобряване здравето на работната сила. Отделните сътрудници подпомагат организацията и управлението на посочените асоциации и дружества, като с това допринасят за формиране политиката по здраве и безопасност при работа:

Проф. Цачева е дългогодишен експерт в постоянната комисия на Столична община по „Здравеопазване и социална политика’, сътрудник по проблемите на здравеопазването и на образованието в 41, 42 и 43 НС, председател на комисията по „Здравна политика и здравеопазване’ при ЦУ на БАС. От 2013г. е главен редактор на списание „Здравна политика и мениджмънт”, издавано от ФОЗ с цел създаване на нова генерация здравни политици и мениджъри и член на редакционни съвети на списание „Медицински меридиани”, „Асклепий” и на Източно – Сибирската академия на науките на Русия.

Проф. Любомирова е заместник ректор на МУ-София, член на работни групи към МОН по създаване на стратегии за висше образование и наука, експерт по токсикология и трудова медицина, национален консултант по трудова медицина, и член на редакционни съвети на списания „Здравна политика и мениджмънт“ и  „Премедикус“.

 

Работа с масмедии:

ФОЗ, с активното участие на Катедра „Трудова Медицина” издава собствено, периодично, специализирано издание – списание „Здравна политика и мениджмънт” с близо 15-годишна история, неговия създател и дългогодишен Главен Редактор Проф. Д-р Веселин Борисов,дмн, е настоящ учредител и главен редактор  на списание „Медицински Меридиани”,

Катедрата участва в печатни издания на Синдиката на Българските Учители и КНСБ по актуални проблеми на здравето и безопасността на учителите. Участва по тяхна покана в различни електронни медии по въпросите на здравето и безопасността на българския учител, проблемите на академичното обучение по Трудова Медицина и други.

            Катедрата активно и системно списва статии по актуални теми съвместно със студентите – кръжочници по трудова медицина в Интердисциплинната гражданска академия. НТС по машиностроене. Общество на триболозите в България, в Дванадесета,Тринадесета и Четиринадесета научно-технологични сесии и в Archives of The Balkan Medical Union.
 

Ръководител на Катедрата:
Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн

Академичен състав:

Доц.Д-р Ружа Николова, дм 
Доц. Милена Янчева-Стойчева, дм

Доц. Д-р Янка Проданова, дм

Гл. ас. Тодор Кундурджиев, дм - секретар


Ас.
Д-р Милена Табанска-Петкова, дм

Секция "Токсикология“

Проф. Д-р Каролина Любомирова, дм- ръководител секция
Ас.
Ива Митева,дм

 

Състав

ПРОФ. Д-Р НЕВЕНА ЦАЧЕВА – ХРИСТОВА, ДМ

ПРОФ. Д-Р НЕВЕНА ЦАЧЕВА, ДМ, ДМН

РЪКОВОДИТЕЛ  КАТЕДРА "ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ,

ЗАМЕСТНИК  ДЕКАН ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ФОЗ ПРИ МУ-СОФИЯ

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

Катедра “Трудова медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-542

Е-mаil: ntzacheva@yahoo.com

 

Проф. д-р Невена Цачева е родена на 08.07.1951 г. в гр. София.

Образование:

Завършва през 1969 г. 14 ЕСПУ „Проф. Асен Златаров” София.

Висше образование завършва през 1976г.- магистър по „Медицина”  в  Медицинския факултет на Медицинска академия.

 

Професионално развитие:

1977-1978г. - лекар–ординатор и зав.отдел „Хигиена на труда”, Хигиенно- епидемио-

логична инспекция,Кюстендил, текущ и предварителен здравен контрол на обекти;

1978-1983г. - последователно асистент и старши асистент в Катедра „Социална хигиена” на Висшия медицински институт – Плевен, с преподаване на студенти – медици по социална медицина, медицинска статистика и медицинска социология;

1983-2007г. - последователно: научен сътрудник II – I степен в Научния институт по хигиена и професионални заболявания; старши научен сътрудник II степен; завеждащ Секция „Организационно–методична с научна информация”,ръководител на Националния регистър на професионалната заболяемост в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене с нормотворческа /съавтор на ЗЗБУТ 1997, Наредбите за оценка на риска 1999, за службите по трудова медицина 2008 и т.н./, методично-консултативна дейност и експертизи за условията на труд и професионалното здраве на обекти с  национално значение;

2007-2008 г. – старши научен сътрудник II степен в „Лаборекс” ЕАД.

От 2008 г. и понастоящем - ръководител на първата и засега единствена в Република България Катедра “Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От м.март 2012 г.и понастоящем - заместник Декан по научната дейност на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София:

- Административно управленска дейност – организация, координация, комуникация по научно – изследователската дейност на ФОЗ,МУ София;

-  Ръководство, организация, координация и комуникация на учебния, научно изследователския, обществено - професионалния процес на ниво катедри.

Допълнителни професионални дейности

От 1996 до 2006 г. Експерт по хигиена на труда и професионални болести в Централната експертна комисия по професионални болести и в Националната Експертна Лекарска Комисия – НЕЛК;

От 1998 и понастоящем -  Ръководи и консултира служби по трудова медицина;

От 2006 - 2008 е член на ВАК, Медицинска комисия, терапевтични специалности;

От 2000г. и понастоящем Вещо лице рег. №737/2000г. от  Списъка на вещите лица на СГС и от Списък на СГС /съгл. чл. 401, ал.1 от Закона за съдебната власт/, в Клас 2. „Съдебномедицински експертизи“и подраздел  2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;