Състав

ПРОФ. Д-Р РАЛИЦА ЗЛАТАНОВА-ВЕЛИКОВА, ДМ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕНИДЖМЪНТ"

 

Е-mаil: r.zlatanova@foz.mu-sofia.bg

 

Завършва Медицински Университет – София през 2000 г. Работи като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Перник от 2001 г до 2005г., след което в служба трудова медицина в гр. София. В периода 2006г. – 2013г. след конкурс е назначена последователно за асистент и главен асистент в Катедра „Здравна политика и мениджмънт” при Факултета по обществено здраве, Медицински Университет – София. През 2006 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на защитена дисертация на тема „Организационни проблеми в дейността на общопрактикуващите лекари”. С призната специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт” през 2006 г. От 2013г. придобива научното звание доцент, а от 2015г. – професор. От месец юли 2015г. до декември 2016г. заема длъжността Заместник Декан по европейските проекти при ФОЗ, МУ-София. От декември 2016г. е ръководител катедра "Здравна политика и мениджмънт"

Участва в преподавателската дейност на студенти от ФОЗ по следните дисциплини – „Въведение в специалността здравен мениджмънт”, „Стратегически мениджмънт в здравеопазването”, „Организация на извънболничната помощ”, „Организация на спешната медицинска помощ”, „Управление на времето”.

Научен ръководител на трима докторанти на самостоятелно разработване на дисертационен труд. Научен ръководител е на 38 успешно защитили дипломанта във ФОЗ, МУ - София и рецензент на 33 дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Управление на здравните грижи" от 2009 до 2015 години.

Участник в изследователските екипи при разработването на пет проекта, от които три проекта  „ГРАНТ -2011”, един проект „ГРАНТ -2012” и един проект „ГРАНТ-2014” в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наука: за изследване на медицинския патронаж, организацията на работата на ОПЛ, обучението в медицински колеж, управлението на лечебни заведения в Република България и проучване върху съвременните превантивни подходи при екзацербация на хронична обструктивна белодробна болест.

 

Публикации и научни интереси:

Автор на над 100 публикации в областта на първичната извънболнична медицинска помощ, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, доброволното здравно осигуряване, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. три монографии в съавторство и 15 участия в научни форуми.

 

Членство в организации:

Член на Български Лекарски Съюз. Член на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт. Член на общото събрание на МУ- София, Член на факултетен съвет на ФОЗ, МУ-София.

 

 

ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН

 

ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

Роден на 18.03.1949г. в гр. София. През 1973 завършва с пълно отличие Медицински Факултет (МФ) на Медицински Университет (МУ) - София, носител на наградата "Златен Хипократ". Академичният му път започва като асистент в Катедра по социална медицина, МФ - София. През 1979 придобива специалност по Социална медицина. Кандидат на медицинските науки (1980) и Доктор на медицинските науки (1989). Избран за доцент и зам. декан на МФ – София (1990); ръководител на Секция по медицинска етика в Катедра по социална медицина на МФ – София (1991). През 1995г. е избран за професор в МУ - София. Ръководител на Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт на МФ - София (2000). Преминал през множество специализации и курсове по медицинската етика, икономика на здравеопазването, здравното осигуряване и здравния мениджмънт в Париж, Рен и Марсилия (Франция); Ротердам и Маастрихт (Холандия); Мадрид (Испания); Билефелд (Германия); Брюксел (Белгия).

През 2001г. проф. Ц. Воденичаров е избран за Декан на създадения от него Факултет по обществено здраве (ФОЗ) към МУ – София, където въвежда и утвърждава теорията и практиката на Новото обществено здраве в България.

От 1997г. насам проф. Ц. Воденичаров е изпълнителен директор на създадения от него първи лицензиран доброволен здравно осигурителен фонд. Той разработва „Социално-либералния модел” на системата на здравеопазване в България. Проф. Воденичаров развива и теорията на Асоциативния тип мислене и предимствата му пред алтернативния. 

Ръководител, координатор и консултант в научни проекти по програмите: ФАР (1993/1998), ФАР-ТЕМПУС (2001/2003), Леонардо да Винчи (2000/2004, 2005/2008), Отворено Общество (2002/2003, 2002/2004), Програма на Европейската общност за обществено здраве (2003/2008). Създаване на Участник в създаването на Европейска агенция за акредитация на училища по обществено здраве, ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ (2005-2008). Представител за България в Мрежата и във Форума по обществено здраве за югоизточна Европа, Пакт за стабилност от 2004.  

Научен ръководител на над 30 защитени дисертации, над 80 дипломни работи и 40 специализанти по социална медицина и здравен мениджмънт. Председател на държавна изпитна комисия за специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт”.

През 2009г. проф. Воденичаров е удостоен с DOCTOR HONORIS CAUSA на Медицински Университет - Пловдив и получава най-престижното отличие на МУ - София AESCULAPIUS за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика. Награден е и с Почетен знак – първа степен на Министерство на здравеопазването за принос в развитието на общественото здраве; Почетен знак на Министерството на вътрешните работи; Почетен знак на град София и Почетен знак на ФОЗ, МУ - София. Избран за „Здравен политик и мениджър” на 2008 година; за Председател на Световния парламент на българите и за Академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). През 2006г. заема първо място в медико-социално направление на конкурса за научни проекти към МУ - София. През 2005г. получава награда „Златна панацея” на МУ – София за изключителен принос към академичната, научноизследователската и експертна дейност. През 2004г. е избран за “Международен деец на образованието”, получава Почетен знак на Български Лекарски Съюз и награда по случай 85 години МФ-София.

 

Публикации и научни интереси: 

Автор на повече от 300 публикации в областта на здравната политика и мениджмънт, общественото здраве, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, доброволното здравно осигуряване и др, 11 монографии, сред които: Професия лекар; Път в медицината; Доброволно здравно осигуряване: стратегия на избора; Медицинска етика; Иновации в медицинското образование; Оценяването в медицинското образование; Ново обществено здравеопазване; Седемте разлики между медика и мениджъра, Десетте принципа на медика и мениджъра и др. Има над 500 цитирания от български и чужди автори.

 

Членство в организации:

Проф. Воденичаров е Председател на Експертния съвет по здравна политика и мениджмънт към Министъра на здравеопазването. Избран е за зам. председател на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). Член на Висшата Атестационна Комисия (ВАК) при МС; Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; БЛС; Съюз на учените в България; Дружество по История на медицината; Форум по обществено здраве за Югоизточна Европа; Световна федерация по медицинско образование. Член-кореспондент на Европейската академия на науките и изкуствата – Париж и член на Редакционен съвет на списание „Здравна политика и мениджмънт”.

ПРОФ. Д-Р ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА, ДМ

  

 

 

Професионален път:

Проф. д-р Златица Петрова д.м е завършила медицина в Медицинския университет в София. Лекарската й практика започва в Районната болница в Лом - отделение по хирургия. През 1979 година, след конкурс започва работа в Медицинската академия София – в началото като асистент, главен асистент в УБ „ИСУЛ“.

Проф. д-р Златица Петрова д.м има защитени три специалности: по анестезиология и интензивно лечение, по клинична токсикология и здравен мениджмънт. През 2006 г. успешно защитава дисертация на тема „Медицинският одит – основен подход за осигуряване на качеството в болничната медицински помощ“. Печели конкурс и е избрана за „доцент” в Катедрата по „ Здравна политика и мениджмънт” ФОЗ на МУ София, а през 2015 за „ професор „ към същата катедра.

Специализирала е здравна администрация и здравен мениджмънт в Япония, Германия и Англия. В периода 1992 – 1994 г. е била заместник-министър и главен секретар на Министерството на здравеопазването, след което заема длъжността заместник-директор на Центъра по финансови и управленски технологии на МЗ.

Работи в НЗОК от нейното създаване през 1999 г., като заема последователно длъжностите директор на дирекция „Медицински дейности“, „Медицински одит“ и „Болнична помощ“. През периода 2010 – 2012 г. е създател и първи директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, експерт към комисията по професионална етика на БЛС. От ноември 2014 г. отново е назначена за изпълнителен директор на ИАМО.

Преподавателска дейност и публикации:

 Проф. Златица Петрова е преподавател и лектор по следните теми: „Анестезиология и интензивно лечение“, „Организация на здравеопазването“, „Здравен мениджмънт“, Болнично управление“, „Здравно осигуряване“, „Осигуряване на качеството и медицински одит“, във ФОЗ, МФ на МУ София, НБУ и НЗОК. Има  над 120 публикации в научни списания, участвала е в национални и международни конгреси и конференции в областта на анестезиологията, ортопедията, хирургията, социалната медицина и общественото здравеопазване, на лекарствената политика, здравното осигуряване и здравния мениджмънт. Автор и съавтор е на четири монографии и има признати три рационализации в областта на медицината. Член е на редакционния съвет на списание”Здравна политика и мениджмънт”.

 

Други позиции:

 

Проф. д-р Златица Петрова е била ръководител на работна група по два проекта на Световната банка: „Договаряне, финансиране, качество и МО“ и „Здравни стандарти“. Член е на Съвета по стандарти в здравеопазването и на авторски колектив за изготвяне на медицински стандарт „Индикатори на системата на здравеопазване“ от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Членува в Съвета по акредитация на Министерството на здравеопазването, Национална комисия за изработване на НЗК, Съвет „Партнъорство за здраве” към МС и др. Членува в БЛС и НЗЗПМ

 

ПРОФ. Д-Р ТАТЯНА БЕНИШЕВА – ДИМИТРОВА, ДМН

 

 

Проф.Татяна Бенишева-Димитрова, дмн е магистър по медицина, магистър по здравен мениджмънт към МУ - София и магистър по лекарствени регулации към университета в Бон,Германия.

Завършва с награда магистърска степен по лекарствени регулации и подходи (2004/2005г.) към университета на Бон, Германия, чрез стипендия EC-CADREAC.


Тя е професор във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София, преподавател по лекарствени регулации, фармакоикономика и мениджмънт в здравеопазването от 2006 г. Зам. декан е за периода 2012-2013 г.

През 2010г защитавадисертационен труд на присъждане на научна степен, доктор на медицинските науки,„Съвременни разрешителни режими за лекарствени продукти в Европейския съюз, включително и в Р. България“ (автореферат, 2010, ISBN -978-954-92547-2-3).

Има повече от 75 публикации в лекарствените регулации в чужди и наши списания и е член на редакционни колегии на списания „Здравна политика и мениджмънт“ и „Медицински меридиани“. Допълнително е гост преподавател във Фармацевтичен Факултет в преподаване на СДО и регулации на козметични продукти в ЕС в Медицинския колеж към МУ-София.

Освен преподавателска дейност работи и като експерт в области като  разрешителни режими на лекарства, клинични изпитвания, лекарствена безопасност, цени и реимбурсиране с лекарства, фармакоикономика, включително и оценка на здравни технологии. Ръководител е на научни проекти към МУ-София, „Докладване на нежеланите лекарствени реакции сред медицинските специалисти“ за 2012 г и  Проект „Анализ на системата за безопасност при лекарствените продукти и докладване на нежеланите лекарствени реакции от пациенти“ за 2013 г.

През 2010г е получава награда „Златна Панацея“ на МУ-София.

 

Кариерата започва като ординатор в Окръжна болница в град Кюстендил, след което продължава като научен сътрудник в Държавния институт за лекарствени продукти (ДИКЛС), днес Изпълнителна агенция за лекарства (ИАЛ).  След дългогодишен опит, повече от 10 години в ИАЛ, работи като съветник към Комисия по здравеопазване към 38 Народно Събрание 1998-2000 г.

Проф. Бенишева е била директор на дирекция „Лекарствена политика” в Министерство на здравеопазването (2000-2005г.) За периода 2000-2004 г. е заместник-председател на Комисията по ценообразуване и член на Комисията по позитивния лекарствен списък.

Тя е първият председател на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти  към Министерски съвет за периода 2013-2014г. и спечелва европейски проект ОПАК за създаване на информационна система на институцията

Специализирала е в Германия в Паул Ерлих Институт (PEI) Германия,1990 -1992г, икакто и редица други специализации катоPHARE, в Германия, Обединеното Кралство, Нидерландия, Дания  и по здравен мениджмънт в EckerdCollegeв  САЩ-Тампа Флорида 1999 г. Специализира в немските регулаторни органи BFaRMи PEI-2005г. Участва в над 40 обучения и семинари в ЕС от 2010 г . насам.

Член е на неправителствените организации български, като БАКП  както и на чужди като DGRA, DIA, където е била член на AdvisoryBoardEurope - ACEза Европа.2010-2014г..

Председател на Българската асоциация за лекарствена информация от 2010г., в която членуват над 53 фарма - компании икъдето се създава открит диалог между индустрия, академични среди  и регулаторните органи в областта на лекарствените продукти  и за пет години организира 25 обучителни семинари вкл. и курсове. От 2015 г е член на УС на Съюза на медицинските специалисти.

Била консултант на ThompsonReuters(2006 -2012г.) , където разработва българския модул с 28 лекарствени направления. От 2016г консултант към Европейската Комисия към PLACassignmentmedicinalproductpricing.

 

 

ПРОФ. Д-Р ВИХРЕН ПЕТКОВ, ДМ


Роден e през 1976 г. Завършва медицина в Медицински Университет – София през 2000г. От 2002 г. е асистент в катедра Здравен мениджмънт (сега катедра Здравна политика и мениджмънт) към Факултет Обществено здраве. През 2005 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт и защитава успешно дисертация на тема „Тенденции и проблеми на доброволното здравно осигуряване (Маркетингови аспекти)”, а през 2007г. издава монография, озаглавена „Перспективи на доброволното здравно осигуряване”. През 2008 г. е избран за най-младия доцент в Медицински Университет – София и няколко месеца по-късно е назначен за директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова” - длъжност, която изпълнява до 2018г. Има придобита специалност по Социална медицина и Здравен мениджмънт. Лекционната натовареност е по много различни дисциплини, преподавани в катедрата: Въведение в здравния мениджмънт, Ресурси в здравеопазването, Здравно осигурителни системи, Стратегически мениджмънт, Основи на управлението, Мениджмънт на времето, Медицинска Социология и др. Проф. Петков има над 50 научни публикации, свързани с проблемите на общественото здраве: доброволно здравно осигуряване, икономика на здравеопазването, дейност на общопрактикуващите лекари и др. Участвал е в няколко научни проекта.  Извънслужебните занимания включват: ски, плуване, уиндсърф, ветроходство, планинарство, спелеология и др.
 

ПРОФ. ДОБРИАНА СИДЖИМОВА, ДФ

 


   

Родена на 18. 03. 1075 г., гр. София.

Средното си образование завършва през 1993 г. в 35-та езикова гимназия “Калинин”, гр. София.

През 1993 г. е приета в СУ “Св. Климент Охридски” във Факултета по славянски филологии в специалност: Руска филология. През 1998 г. завършва първото си висше образование със степен магистър.

През периода 1996–2001 г. в СУ “Св. Климент Охридски” следва във Факултета по журналистика и масови комуникации в специалност: Връзки с обществеността. Защитава с отличие дипломна работа на тема: “Рекламата и народопсихологията” с научен ръководител проф. Марко Семов, дфн и завършва второто си висше образование с магистърска степен.

Приета е в магистърската програма във Факултета по обществено здраве, при МУ-София и през 2008 г. защитава дипломна работа и придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Редовен докторант е в СУ “Св. Климент Охридски” и през 2005 г. защитава дисертация на тема “Рекламният текст и неговата трансформация в чуждоезичен културен контекст”.

През 2014 г. придобива Специалност по Икономика на здравеопазването.

Професионалният път започва през 2000 г. като старши експерт в отдел “Пресцентър” в дирекция “Връзки с обществеността” в Националната здравноосигурителна каса. Член на комисия по процедура за избор на консултант „Primary and Ambulatory Care Reform – Public Information” (RFP 017/E), по проект „Реформа в здравния сектор”, финансиран от МЗ на Р. България и Международната банка за възстановяване и развитие (2001).

През 2006 г. след конкурс е назначена за асистент в МУ – София във Факултета по обществено здраве в Катедрата по медицинска педагогика. През 2009 г. е преназначена в Катедрата по здравна политика и мениджмънт.

През 2008 г. придобива научното звание “доцент”.

През 2016 г. придобива научното звание “професор”.

В периода 2007 - 2012 г. е отговорен секретар и връзки с обществеността на списание „Здравна политика и мениджмънт”. От 2016 г. и понастоящем е главен редактор на списание „Здравна политика и мениджмънт”.

Автор на книгата „Рекламата и общественото здраве”.

До края на 2017 г. има 106 публикации в авторитетни национални и международни научни издания.

Един от учредителите на Българска асоциация за лекарствена информация през 2010 г. 2010-2013 - член на Управителния съвет. 2013-2015 г. – Председател на УС на БАЛИ. От април 2015 г. и понастоящем е зам. председател на асоциацията.

Член на инициативата на Министерски съвет „Партньорство за здраве” в Работна група „Лекарствена политика” от 2015 г.

 

Член на: Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт; Съюз на учените в България; Българско национално дружество по обществено здраве.

ПРОФ. АСЕНА СТОИМЕНОВА, ДФ

 

 

Проф. Асена Стоименова, дф се дипломира от Фармацевтичен факултет, МУ-София през 1996 г. и защитава дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията през 2007 г. Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве (Факултет по обществено здраве, МУ-София) и магистър по здравна политика и фармакоикономика (Barcelona School of Management, Univeristat Pompeu Fabra, Барселона, Испания). Има три признати специалности: организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика, организация и икономика на фармацевтичното производство и клинична фармация.От 11.2008 г. до 07.2018 г. заема последователно длъжностите старши асистент, главен асистент и доцент във Фармацевтичен факултет, МУ-София. През 07.2018 г. след конкурс, проф. Стоименова е назначена във Факултет по обществено здраве, МУ-София, където участва в преподаванията по обществено здраве и здравен мениджмънт, стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност и др.

Автор и съавтор на повече от 150 публикациив областта на лекарствената политика, управление на качеството в здравеопазването, лекарствена употреба, оценка на здравните технологии и др.

Председател на Комисията по качество на Българския Фармацевтичен Съюз (2007-2010 г.) и заместник-председател на същия за периода 2010-2013 г. Член на Националния Съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (2013-2104 г.). През периода 07.2014-08.2018 г.е Изпълнителен директор на Изпълнителната Агенция по Лекарствата към Министъра на здравеопазването.Член на Управителния борд на Европейската Агенция по Лекарствата от 07.2014 г. и към настоящия момент. Член на научния Комитет за оценка на лекарствените продукти за употреба в хуманната медицина (СНМР) към Европейската Агенция по Лекарствата.Член на Комисията за оценка на здравните технологии (02.2016-08.2018 г.). От месец юли 2018 г. проф. Стоименова е съветник на Министъра на здравеопазването в областта на лекарствената политика.

Носител наНаграда на Български Фармацевтичен Съюз  "Магистър-фармацевт на годината "- през 2011 година и Награда на БФС за принос към развитието на фармацията в България - 2008 г.Член на редколегиите на сп. “Biotechnology & Biotechnological Equipment”и сп. „Здравна политика и мениджмънт”.

Водещ изследовател на изследователски проекти от ГРАНТ-2014 и ГРАНТ-2012в Медицински университет – София, финансирани от Съвета по медицинска наукаи участник в изследователски екипи при разработването и изпълнението на седем проекта от ГРАНТ-2016, ГРАНТ-2015, ГРАНТ-2014, ГРАНТ-2012 и ГРАНТ-2011. Участник в изследователски екип на два проекта, финансирани от Фонд “Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката.

ДОЦ. Д-Р ТОДОР ДИМИТРОВ ЧЕРКЕЗОВ, ДМ

 

 

Роден на 12 май 1956г. в гр. Кърджали. От 1976  до 1982г. следва медицина във ВМИ-гр.Пловдив. От 1982 до 2002 г. е ординатор и началник на отделението по кожни и венерически болести в Окръжна болница гр.Кърджали. От 2002г. е изпълнителен директор на МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”-гр. Кърджали.

През 1988г. придобива специалност по кожни и венерически болести. В периода 1988-2009г. е преминал през много следдипломни квалификации и курсове в различни области на клиничната специалност. През 2005г. завършва магистратура по здравен мениджмънт във ФОЗ-МУ гр.София. През 2010г. защитава образователна и научна степен - доктор по социална медицина и организация на  здравеопазването и фармацията във  ФОЗ -МУ- София.  През  2015г. му е присъдено звание доцент към катедра „Здравна политика и мениджмънт” .

Носител на специалното отличие на името на проф.П.Попхристов и на почетен плакет на БДД.

Един от възстановителите на БЛС и председател на РК на лекарите в Кърджали от 1996 до 2006г. Носител на националното звание  „Лекар на годината” за 2006г. През 2007г.е обявен за мениджър на годината в националната класация на в.”Форум медикус”, а 2012г.- за здравен политик и мениджър на годината-номинация на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт.

Носител на почетни отличия на община Кърджали, БЧК, БАПЗГ, Югоизточноевропейски медицински форум, Балканска академия по история и философия на медицината и ФОЗ при МУ гр.София .

Публикации и научни интереси:

В периода 1988-2005г. са предимно в областта на дерматологията и венерологията. Участва със собствени доклади и съобщения на редица научни форуми на Българското дерматологично дружество. Един от авторите на Националния консенсус за диагностика и лечение на псориазиса, на Медицинския стандарт по кожни болести,на клиничните пътеки по кожни болести. Интересите му в областта на общественото здраве датират от 90-те години  и са в направления здравна политика и мениджмънт в условия на реформа, регионални здравни приоритети,състояние и проблеми на болничната помощ, медицинска етика и конфликтология. Има издадени три самостоятелни книги, една в съавторство и пет практически ръководства . Публикувал е в наши и чуждестранни списания 70 статии и е изнесъл 42 доклада на научни форуми в страната и чужбина.Има 85 цитирания в различни научни източници.

Членство в организации:

Член на Българското дерматологично дружество от 1982г.  Член-кореспондент на Международната славянска академия за наука, образование, изкуство и култура-2014г, член-наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата-2014г.,

 Член на:

Съюза на учените в България - 2005г.

Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Борда  на Югоизточноевропейския медицински форум .

Националния специализиран лекарски борд  по кожни и венерически болести

БЧК  - от 2012г.-председател на ОС на БЧК.

От 2017г. член на Националния съвет на БЧК

ДОЦ. БОРЯНКА БОРИСОВА, ДМ

 

 

Боряна Борисова е родена в гр. Белоградчик. Завършва средното си образование в руска езикова гимназия в гр. София. След дипломирането си като медицинска сестра работи  в 12 ДКЦ и  8 ДКЦ. През 2000 г. получава бакалавърска степен по мениджмънт на здравните грижи, а през 2002 г. завършва магистратура по здравна политика и мениджмънт в НБУ. Работи като експерт в Здравноосигурителна компания Дженерали Закрила, от 2004г. ръководи сектор „Анализ и контрол“ към администрацията на УМБАЛ „Александровска“, от 2011г. е назначена за експерт в учебен отдел на Факултета по обществено здраве в София, а през 2012г. след спечелен конкурс е назначена за асистент в катедра Здравна политика и мениджмънт в същия факултет. През 2013г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на успешно защитена дисертация, посветена на организационните и социологически проблеми в общата медицинска практика. През 2014 г. придобива научно звание „доцент“.  

Участва в преподавателската дейност на студенти от бакалавърски програми по специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт в следните дисциплини – „Въведение в специалността здравен мениджмънт”, „Стратегически мениджмънт в здравеопазването”, „Организация на извънболничната медицинска помощ”, „Мениджмънт на времето”, както и в провеждане на учебна практика на студенти. Научен ръководител е на 26 успешно защитили дипломанти и рецензент на 20 дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" от 2014 до 2017 години.

Автор на 65 публикации в научни списания, научно-тематични сборници и доклади в български и международни форуми и конференции, в областта на първичната медицинска помощ, здравния мениджмънт, мениджмънт на времето и др. Има над 50 нейни цитирания в български и международни списания. Автор е на монография за извънболничната медицинска помощ, която е плод на творчески изследователски  интерес към нерешените проблеми в реформата на извънболничната помощ, съавтор в учебници за студенти от бакалавърска програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Има участия в български и международни форуми.

От 2013г. участва в проект по европейска програма за обучение на здравни медиатори. Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, член на Българско научно дружество по Обществено здраве, International Forum of Teachers (IFT) UNESCO Chair of Bioethics. 

 

ДОЦ. АЛЕКСАНДРИНА ВОДЕНИЧАРОВА, ДМ

 

 

Родена на 11.09.1990г. в град София. Завършва средното си образование в Национален учебен комплекс по култура, Горна Баня, 2009г. . Висше образование – през 2013г., като бакалавър по Управление и администрация, специалност Бизнес администрация в Университет за Национално и Световно Стопанство, както и бакалавър по Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София. Магистър по специалност  Обществено здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве, 2014г. . Участва в множество проекти, международни семинари и конгреси. Защитила дисертация през месец март 2016г. на тема : „ Новият стил на управленски професионализъм в здравеопазването„ . Общ брой на научните трудове 90. Цитирания в публикации до момента към 70. По настоящем работи като доцент към Катедрата по здравна политика и мениджмънт и началник на отдел студентско образование към Факултета по обществено здраве.

Редовен член в Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, European Health Management Association (ЕHMA), International Forum of Teachers (IFT) UNESCO Chair of Bioethics, The European Public Health Association ( EUPHA), The Association of Schools of Public Health in the European Region ( ASPHER).

ДОЦ. Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ, ДМ
Доц. Д-р Андрей Кехайов, завършва медицина в Пловдивски медицински университет  през 1991г. През 1996 г. Придобива специалност “Хирургия” в Медицински университет – София. През 2002 г. Успешно завършва курс на обучение „Формиране на здравна политика” в CEU Business School, Унгария. През 2005 г. Защитава магистратура по здравен мениджмънт, а през 2008 г. – докторска дисертация в Медицински университет – София на тема „Стратегически приоритети за изграждане на капацитета на българското здравеопазване в обединена Европа”. В периода 1991­-2010 г. работи като хирург в болницата в Рудозем. През 1992 г. Създава независимо съсловно дружество на рудоземските лекари и е избран за заместник-председател на организацията. В периода 1998-2000г. е председател на Районна лекарска колегия гр. Смолян, а през 2001 г. е избран от районната колегия за втори мандат. През 2000г. е избран за заместник-председател на Български лекарски съюз от 35-ти извънреден събор на БЛС. През периода 2000-2002 г. е председател на Борда на директорите на болница „Братан Шукеров” гр. Смолян. На 36-ия редовен събор на Българския лекарски съюз през 2002  е избран за Председател на БЛС и остава на този пост до 2009г. През 2017 г. е избран на академична длъжност „доцент” в катедра „Здравна политика и мениджмънт” във Факултета по Обществено здраве на МУ София. Участва в преподавателската дейност на студенти и магистри от ФОЗ, специалност: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. 

Публикации и научни интереси: 

Автор е на над 30 научни публикации в наши и чужди списания в областта на Стратегическия мениджмънт на здравеопазването, Здравна политика и мениджмънт, Управление на риска в болничната помощ и други, в това число – 5 монографии. Има над 50 участия в научни форуми /международни конгреси, конференции и симпозиуми/.

Членство в организации:

  • Член на Българския Лекарски Съюз;
  • От  2018 г. Председател на Дружеството на лекарите при ФОЗ, МУ – София.;
  • Член на Българското научно дружество по обществено здраве;
  • От 2005г. е Президент на Югоизточно-европейския медицински форум (SEEMF), която длъжност заема и до днес;
  • От 2006 г  е Председател на УС на сдружение „Български лекар”, която длъжност заема и до днес;
  • От 2013 г. е Председател на УС на „Клъстер на здравните региони”, която длъжност заема и до днес.
  • От август 2006 г. е член на Международен консултативен съвет по реформиране на здравната система на Украйна.
  • Доц. Д-р Кехайов е  индивидуален член на Международно сдружение за приоритети в здравеопазването, Бирмингам (Великобритания) и почетен член на Националното дружество по естетична хирургия и естетична медицина.
  • Почетен член на Македонската, Грузинската и Украинската Медицински Асоциации.

 

ГЛ. АС. Д-Р ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА, ДМ

АС. ДИЛЯНА ПЕТРОВА, ДМ

(в процес на разработване)

АС. ГАЛИНКА ПАВЛОВА, ДМ

 

Родена на 31 януари, 1959 г., в с. Лесово, област Ямбол.

През 1977 г. завършва средното си образование в Природо-математическа гимназия "Атaнас Радев", гр. Ямбол.

Висше образование по медицина придобива във Висш медицински институт, гр. Варна през 1985 г. , а през 1995 г., придобива клинична специалност „ушни, носни и гърлени болести” в същия институт.

През 2002 г. получава магистърска степен по „стопанско управление” във университет „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Бургас, със специалност „здравен мениджмънт”.

2007 г. завършва Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”, от където придобива степен магистър по „управление на международни и бизнес проекти”. Две години по-късно става и магистър по „Психология и психопатология на развитие” в същия университет.

През 2017 г. защитава дисертационен труд „Здравноосигурителен модел в България – състояние и перспективи” и получава образователна и научна степен доктор по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.

След завършване на висшето си образование по медицина, работи по разпределение като цехов лекар в завод за фаянс, гр. Каспичан и завеждащ „селски здравен участък”, село Стожер, област Добрич.

От 1991 г. до 1997 г. работи като лекар в кабинет „уши. нос, гърло” при IV – та поликлиника, гр. Варна  От 1998 г. е директор на същата поликлиника.

След преобразуване на поликлиниката в „Медицински център 1, Варна” ЕООД, през 2000 г, с конкурс, е избрана да изпълнява длъжността „управител”.

През 2005 г., след спечелване на конкурс за управител в две общински лечебни заведения - „МЦ 1 Варна” ЕООД и „ДКЦ 5 Варна СВ. Катерина” ЕООД, провежда структурна промяна, вливайки „МЦ 1 Варна” ЕООД в „ДКЦ 5 Варна СВ. Катерина”, ЕООД, което лечебно заведение управлява и до момента.

От 2014 г. до момента заема длъжността заместник-председател на Български лекарски съюз.

От м. февруари 2017 г. е назначена като асистент във Факултет по обществено здраве, МУ София, в катедра „Здравна политика и мениджмънт”.

 

До края на 2017 г. има публикувани осем научни труда в национални и международни издания.