Състав

ПРОФ. Д-Р ДОНКА БАЙКОВА, ДМ

 
1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 56

Катедра „Превантивна медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432-346

Е-mаil: d.baykova@abv.bg

 

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм е родена на 03.01.1949 г. в гр. Каблешково, област Бургас.

 

Образование:

През 1968 г. проф. д-р Донка Байкова, дм завършва средното си образование със златен медал в Немската езикова гимназия „Вилхелм Пик“, гр. Бургас.

През 1975 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1977 – 1981 г. - редовен аспирант по научно направление "Белтъчно хранене" в Института по хранене на Медицинска академия (днес Национален център за обществено здраве и анализи при Министерството на здравеопазването).

1981 - 2009 год. – последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник II степен, административен ръководител на различни научни звена в Националния център за обществено здраве и анализи при Министерството на здравеопазването през различните етапи на неговото развитие:

1981-1989 г. – завеждащ Научна секция „Физиология на храненето”.

1989 – 1993 г. – ръководител на Отдел „Хранителен прием”.

1993 – 2002 г. – ръководител на Лабораторията „Хранене”.

2002 – 2009 г. – старши научен сътрудник II степен в Лаборатория „Хранене и обществено здраве”.

2009 – 2012 г. - професор в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2012 г. – ръководител на Катедрата “Превантивна медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1981 г. – придобита специалност по „Хранене и диететика“, във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1986 г – квалификация по „Разработване на физиологични норми за хранене на населението – по индивидуална програма в Потсдам - Дрезден - Цвикау - Берлин, Германия.

1995 г. – квалификация по „Методи в Епидемиология на храненето“ в 3-модулен Международен курс на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация, Киев, Украйна.

1996 г. – квалификация по „Околна среда-здраве“ в Международен курс на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация по проблемите на здравословното хранене, Балатон, Унгария.

1997 г. – квалификация по „Разработване на препоръки за здравословно хранене и обучение по хранене“ в Международен курс на Световната здравна организация, Нитра, Словакия.

1998 г. – квалификация по „Експертна оценка на млечни продукти” в Обучителна програма на САЩ, Пловдив, България.

2004 г. – квалификация по „Препоръки за здравословно хранене на населението“ в Международен семинар на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация, Будапеща, Унгария.

2005 г. – квалификация по „Хранителни добавки и нови храни“ в Международен семинар на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация, Брюксел, Белгия.

2007 г. – квалификация по „Генно-модифицирани храни” в Тематичен курс на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация, София, България.

 

Академично развитие

1977 – 1981 г. – редовен докторант в Института по хигиена на Медицинска академия.

1981 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“, след защита на дисертационен труд на тема „Забавено въвеждане на обогатяващите аминокиселини върху биологичната стойност на белтъците“.

1981 – 1991 г. - научен сътрудник II степен в Института по хигиена на Медицинска академия.

1983 - Научен сътрудник I степен в Института по хигиена на Медицинска академия.

От 1991 г. – след избор, „Старши научен сътрудник ІІ степен“ последователно в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене и Националния център по опазване на общественото здраве при Министерството на здравеопазването.

От 2009 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедрата „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2012 г. – след избор, ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. – след избор, Председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Проф. д-р Донка Байкова, дм преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Медицинска сестра”, „Акушерка“ и „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на проф. д-р Донка Байкова, дм включва дисциплините: „Лечебно хранене“, „Епидемиология на здравето“, „Епидемиология на хроничните неинфекциозни заболявания“, „Промоция на здравето“, „Храненето – ключов елемент в Европейските програми“.

Общата годишна учебна натовареност на проф. д-р Донка Байкова, дм е над 220 учебни часа.

Проф. д-р Донка Байкова, дм осъществява следдипломно обучение в тематични курсове за специализанти, фармацевти, общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти, медицински сестри, акушерки, кинезитерапевти и немедицински кадри по: „Хранене и диететика“, „Функционални храни и хранителни добавки“; „Актуални проблеми в превенцията на хроничните неинфекциозни болести“, „Хранене на бременни жени“, „Хранене, хипертония, физическа активност“, „Хранителни потребности при спорт“, „Техники за консултиране по здравословно и диетично хранене“, „Здравословно хранене на деца и юноши“ и други.

Проф. д-р Донка Байкова, дм е научен ръководител на над 3 докторанти.

 Проф. д-р Донка Байкова, дм е научен рецензент на над 30 дипломанти, 5 дисертационни труда за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“, 2 доцентури и 1 професура.

 

Научноизследователска дейност:

Участие в големи научноизследователски програми и проекти:

Международни:

1996 г. - ръководител на българския екип в Европейския проект „Мултицентрово проучване на желязо-дефицитни анемии при жени в предфертилна възраст“, изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2002 – 2009 г. - изпълнител в българския екип по Европейския проект „СИНДИ“, изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2005 – 2009 г. – изпълнител в специализирания Проект на UNICEF „Проучване на храненето на кърмачета и малки деца до 5-годишна възраст и отглеждането им в семейството“, изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2006 – 2009 г. - изпълнител в Европейския проект „Контрол на геннно-модифицираните храни“; изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2006 – 2013 г. - изпълнител в Европейския проект „Жени без остеопороза“; изпълнител от българска страна - Министерство на здравеопазването.

2008 г. – изпълнител в Европейския проект “Повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при деца от 3 до 7 годишна възраст от детски градини”; изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

Национални:

2002 – 2012 г. - ръководител на Проекта „Разработване на наръчници за хранене със сборници рецепти за различни популационни групи“ на Министерството на здравеопазването. Издадени и внедрени в практиката са:

Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети, София-МЗ, 2002, издателство „Техника“.

Сборник рецепти и наръчник за хранене на деца от 3 до 7 годишна възраст, София-МЗ, 2004, издателство „Техника“.

Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети (актуализирано второ издание), 2012, София-МЗ, издателство „Техника“.

2004 г. – ръководител на Проекта „Национален мониторинг на храненето на населението в България“ с изпълнител Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2006 – 2008 г. – изпълнител в Проекта „Разработване на национални препоръки за здравословно хранене на населението в България“ с изпълнител - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм има над 400 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания. Последната монография на проф. д-р Донка Байкова, дм е „Да отслабнем без глад“, София, 2013, издателство „Слънце“, 240 с. Тя е самостоятелен автор на специализирани раздели и тематични глави в множество монографии и учебни помагала за студенти, медицински и немедицински специалисти.

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм участва в над 200 академични форуми и научни мероприятия - конгреси, симпозиуми, конференции, кръгли маси.

Проф. д-р Донка Байкова, дм има внедрени рационализации, изобретения и патенти:

1981 г. - Авторско свидетелство за рационализация, Патентно ведомство на Р. България.

1983 - 1984 г. - 2 броя Авторско свидетелство за изобретение, Патентно ведомство на Р. България.

1997 г. - Свидетелство за патент, Патентно ведомство на Р. България.

 

Научните интереси на проф. д-р Донка Байкова, дм са областта главно на: Лечебното хранене, Епидемиологията на здравето, Епидемиологията на хроничните неинфекциозни заболявания, Промоцията на здравето.

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм членува в редица академични и научни организации:

От 1985 г. – член на Секцията по хранене „Асен Златаров” към Съюза на учените в България.

От 1988 г. – заместник Председател на Научното дружество по Хранене и диететика.

От 1992 г. – член на Федерация на Европейските Нутриционистични дружества (FENS).

От 1996 г. – член в Българска асоциация по затлъстяване и съпътстващи заболявания.

От 1996 г. – член на Международната асоциация по затлъстяване (IASO).

От 1998 г. – член на Балканския медицински съюз.

 

Езикова квалификация:

Немски, английски и руски език.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

1968 г. - златен медал от Немската езикова гимназия ”Вилхелм Пик”, гр. Бургас.

1985 г. – Сертификат за Първа награда за научен доклад, „Конференция молодых ученых“, Москва, Руска Федерация.

1986 г. – Сертификат за Първа награда за научен доклад на Конференция на ТНТМ.

2012 г. – номинирана и удостоена в инициативата „Лекарите на които вярваме” на вестник „24 часа“ (специално издание "Лекарите, на които вярваме", в. "24 часа", 2012).

 

Обществена дейност:

Участия в експертни комисии, научни съвети, редколегии:

1981 – 2009 г. - експерт и консултант към Министерство на здравеопазването по проблемите на правната регулация и предварителния здравен контрол на храните и хранителните добавки.

1986 – 2010 г. - член на редколегиите на сп. „Проблеми на храненето“, сп. „Хигиена и здравеопазване“ сп. „Диета и красота“.

2005 – 2012 г. - член на Координационния съвет към Националния план по храни и хранене на Министерството на здравеопазването.

2006 – 2009 г. - член на Специализирания научен съвет по „Хигиена, професионални заболявания и социална медицина“ към Висшата атестационна комисия към Министерския съвет на Р. България.

2008 г. - член на Експертната комисия по „Превенция на оралните заболявания“ към Министерството на здравеопазването.

2008 г. - член на Експертната комисия при Министерството на земеделието и горите за одобряване на проекти на българските производители на храни, кандидатстващи за финансиране от фондовете на Европейския съюз.

От 2012 г. - член на редколегията на сп. „Здравна политика и мениджмънт“.

Научен ръководител и пряк изпълнител в разработването на нормативни актове:

2000 г. – Наредба № 26 на Министерството на здравеопазването за „Изискванията за здравословно хранене на ученици“.

2005 г. – „Национален план за действие по храни и хранене в България“ на Министерството на здравеопазването.

2005 г. – Наредба № 23 на Министерството на здравеопазването: „Физиологични норми за хранене на населението в България“, ДВ, бр. 63/2005.

2006 г. – Наредба № 11 на Министерството на здравеопазването за „Специфичните изисквания към храните, предназначени за употреба при интензивна мускулна дейност“, ДВ, бр. 84/2006.

2006 г. – „Препоръки за здравословно хранене на населението в България (18-65 години)“ на Министерството на здравеопазването.

2008 г. – „Препоръки за здравословно хранене на деца на 3-6 години в България“ на Министерството на здравеопазването.

2008 г. – „Препоръки за здравословно хранене на ученици на 7-19 години в България“ на Министерството на здравеопазването.

2009 г. – Наредба № 37 на Министерството на здравеопазването за „Изисквания за здравословно хранене на ученици“ (актуализиран вариант).

2012 г. – „Национален план за действие по храни и хранене в България“ на Министерството на здравеопазването (актуализиран вариант).

От 1981 г. – практикува специализирана консултация и разработване на индивидуални и групови препоръки за хранене на лица и колективи с различни професионални профили във връзка със здравни проблеми.

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм активно участва в популяризирането на съвременните научни знания и приложни постижения по опазване на общественото и индивидуалното здраве - системно участие в медийни кампании, презентации и интервюта за повишаване на информираността на населението в Р. България по проблемите на здравословното хранене, промоцията на здравето и превенцията на хроничните неинфекциозни заболявания.

ДОЦ. Д-Р ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА, ДМ

ДОЦ. ВАНИНА МИХАЙЛОВА-АЛАКИДИ, ДМ

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 56

Катедра “Превантивна медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 346

Е-mаil: vanina_delfi@abv.bg

 

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е родена на 30.05.1971 г. в гр. Пловдив.

 

Образование:

През 1990 г. доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм завършва с отличен успех средното си образование в Езиковата гимназия „Пловдив“, профил „Немски език“.

През 1994 г. – придобива специалност „Рехабилитатор” в Медицинския колеж – Пловдив.

През 1998 г. – завършва образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Административен и здравен мениджмънт” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

През 2000 г. – получава образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Здравни грижи” в Медицинския университет - Пловдив.

През 2002 г. – завършва образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Здравен мениджмънт” в Техническия университет - Варна.

През 2008 г.- придобива образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицинския университет – София.

През 2013 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

1995 – 1996 г. - рехабилитатор в Диагностично-консултативен център VII – София.

1996 - 1999 г. - физиотерапевт в Kreiskrankenhaus Uffenheim, Beiern, Oberfranken, Германия.

От 1999 г. – кинези- и ерготерапевт в Клиниката по „Физиотерапия и рехабилитация“ на МБАЛ София при Военномедицинската академия.

2004 – 2007 г. – асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

2007 – 2009 г. – старши асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

От 2009 г. – главен асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

От 2013 г. – доцент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През 1997 г. – професионална квалификация „Физиотерапевт”, Ansbach, Regierung von Mittelfranken, Бавария, Германия.

1996 - 2008 г. – квалификация в областта на кинезитерапията и рехабилитацията в лицензирани курсове на Асоциацията на физиотерапевтите в България: 1996 г. – Winkel’s courses on Periarthritis humerus scapularis, Хайделберг, Германия; 1997 г. – „Групова терапия при пациенти с Паркинсон“ и „Терапия при ампутация на горни и долни крайници“ в Кreizkrankenhaus, Uffenheim, Германия; 2004 г. – 4-модулен курс, Bobath Centre, Кreizkrankenhaus, Uffenheim; 2006-2008 г. – Malligan Therapy, в Националната спортна академия - София; 2008 г. - Кинезиотейпинг в Националната спортна академия - София; 2006-2008 г. - Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching - три нива в Националната спортна академия - София; 2006 г. - Кинезитерапия при сърдечносъдови заболявания в Националната спортна академия – София.

2002 -2004 г. – квалификация по „Здравен мениджмънт“, модул I-ІV (общо 320 часа) във Факултета по обществено здраве при Медицински университет - София.

През 2005 г. – квалификация по „Основи на научното търсене“, по програма на Дружеството на младите учени „Асклепий“ – Пловдив.

През 2009 г. доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм придобива специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт” в Медицинския университет – София.

През 2011 г. – квалификация по „Стареене на населението в европейски и световен мащаб“ в Лятното училище за постдокторанти към Европейското изследователско поле FP 7-ERA-NET-2008-RTD по Седма рамкова програма на Европейската комисия, Мадрид, Испания.

През 2013 г. – квалификация по „Медицинска статистика с пакет приложни програми SPSS“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

През 2013 г. – квалификация по „Педагогически проблеми в медицинското образование” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

2011 - 2014 г. - професионална квалификация за „Инструктор по индустриални отношения в здравеопазването” в Колежа на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

 

Академично развитие:

2004 – 2007 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

2007 – 2009 г. – след избор, старши асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

През 2009 г. доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема: „Здравословното остаряване – медико-етични и рехабилитационни аспекти”.

От 2009 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

От 2013 г. – след конкурс и избор, академична длъжност “Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Доц. Ванина Михайлова- Алакиди, дм преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър“ и „Магистър“: в Медицинския колеж при Медицинския университет – Пловдив – по специалностите „Рехабилитатор”, „Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Помощник фармацевт“; в Медицинския факултет при Медицинския университет – Пловдив по специалностите: „Медицинска сестра“ и „Акушерка“; във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - Пловдив по специалностите „Управление на здравните грижи“, ”Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и ”Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве“; във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София при Медицинския университет - София по специалността „Кинезитерапия“.

Тематичният профил на доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм включва: Социална медицина, Основи на управлението, Управление на здравните грижи, Управление на човешките ресурси, Медицинска квалитология, Медицинска етология, История на здравеопазването и здравните грижи; Превантивна медицина и Промоция на здравето, Управление на времето, Управление на здравни проекти, Организация и ергономия на труда в здравното заведение, Медицинска етика и деонтология, Медицинска и Бизнес етика; Лечебен масаж. Годишната учебна натовареност на доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е над 640 учебни часа.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е научен консултант и рецензент на над 50 дипломни разработки.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва активно в преподавателския обмен по Програмата „Еразъм“ на Европейския съюз: 2009 г. –  във Wroclaw University of Economics, Полша; 2010 г. –в Шауляйския университет, Литва; 2011 г. - в Universidad de Murcia, Испания; 2013 г. - преподавателски обмен между Медицинския университет – Пловдив и Pamukkale University (Denizli) – Турция.

 

Научноизследователска дейност:

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва в редица големи университетски, национални и международни научни проекти:

2006 г. изпълнител по Проект „Медицински скрининг в общата медицинска практика” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – Пловдив.

2007 - 2013 г. - изпълнител по Проект „Управление на индустриалните отношения в здравеопазването” на Програма „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” на Конфедерацията на независимите синдикати в България по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

2007 г. – изпълнител по Проект „Профил на достъпа и равнопоставеността на уязвимите социални групи в първичната медицинска помощ“. на отдел „Наука“ на Медицинския университет – Пловдив.

2008 г. – участва в Международния проект „INTERREG III“ за трансгранично сътрудничество в сферата на „Общественото здраве“ с координатор Висшето училище по Обществено здраве в Атина, Александруполис 2008, Гърция.

2009 - 2012 г. – изпълнител и консултант в международните проекти по Седма рамкова програма на Европейската комисия: Тема FP7-ERA-NET-2008-RTD, направление FLARE 3; Проект „European Research Area on Ageing 2“ и Проект „FUTURAGE: A roadmap for Ageing Research“ - с български изпълнител Центъра за изследване на населението при Българската академия на науките.

2012 г. – изпълнител по Проект „Обществено здраве. Мониторинг на хроничните заболявания – мултидисциплинарен подход” на отдел „Наука“ на Медицинския университет – Пловдив.

2013 г. - изпълнител по Проект „Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по Обществено здраве”, схема „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Пловдив.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм има над 65 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на: Социалната медицина; Здравния мениджмънт; Общественото здраве; Етичните и рекреационните измерения на стареенето и старостта; Промоция на здравето и активно стареене; Качеството на живот; Психосоциалния подход към хроничната болка, интензивната терапия при пациенти от третата възраст и заболяванията с фатален изход; Концептуални постановки и Епидемиологични проекции в съвременната превантивна медицина; Организационно-управленски и етични аспекти при функционирането на първичната медицинска помощ; История на медицината; Народна медицина; Професионална удовлетвореност и реализация на кадрите по Управление на здравните грижи и здравен мениджмънт.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм е самостоятелен автор на монографията „Съвременни измерения по проблемите на успешното остаряване. Издателство „ЕКС ПРЕС - на български и английски език; има издадени 2 монографии в съавторство и 3 учебни ръководства.

Доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм участва с научни доклади в над 45 национални и международни академични форуми и научни мероприятия.

Научните интереси на доц. Ванина Михайлова-Алакиди, дм са в следните направления: Превантивна медицина; Промоция на здравето; Стареене на населението; Обществено здраве; Медицинска етика; Социална медицина; Биоетика, Бизнесетика; Рехабилитация; Социална психология; Здравен мениджмънт; Управление на здравните грижи; Организация и ергономия на труда в здравното заведение; История на медицината и здравните грижи; Управление на времето.

 

Езикова квалификация:

Немски и английски език

 

Обществена дейност:

Член на The International Forum of Teachers of the UNESCO Chair in Bioethics.

Член на Сдружение "Съюз на учените в България – град Пловдив"

Член на Редакционната колегия на списание „Асклепий“.

Член на Асоциацията на физиотерапевтите в България, редовен член на Световната конфедерация по физикална терапия.

Член на Сдружение "Интердисциплинна гражданска академия".

Член на Експертната група към Министерството на здравеопазването по разработване на Медицинския стандарт „Гериатрична медицина”.

ДОЦ. Д-Р ЙОАННИС ПАПАТАНАСИУ, ДМ

 

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 7

Катедра „Превантивна медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 267

Е-mаil: giannipap@yahoo.co.uk

 

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е роден на 27.05.1973 г. в гр. Ташкент, Узбекистан.

 

Образование:

През 1991 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм завършва средното си образование във Втори лицей, район Галаци, Атина, Гърция.

1993 - 1999 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския факултет на Тракийския университет - Стара Загора.

През 2012 г. - придобива втора образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Здравен мениджмънт и здравна икономика“ в Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция.

 

Професионално развитие:

2006 г. - ординатор в Клиниката по ранна рехабилитация на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД – Пловдив.

2007 г. – академична длъжност „Асистент“ в Секцията по физикална терапия и рехабилитация на Първа катедра по вътрешни болести при Медицинския факултет на Медицинския университет - Пловдив.

2011 г. – академична длъжност „Асистент“ в Катедрата по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

2013 г. – академична длъжност „Главен асистент“ в Катедрата по образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

2013 г. - хоноруван преподавател във Филиал - Хасково на Тракийския университет – Стара Загора.

2013 г. - хоноруван преподавател в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2013 г. – академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Специализации и квалификации:

През 2008 г. – квалификация по „Електронно обучение“ в Медицинския Факултет на Демокритския университет „Тракия“, Александруполис, Гърция.

През 2008 г. - квалификация по „Изследвания в рехабилитационната медицина“ в специализираното училище за млади докторанти на Syddansk Universitet, Копенхаген, Дания.

През 2010 г. - придобива специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина“ в Медицинския университет - Пловдив.

През 2012 г. - квалификация по „Лазертерапия“ в Денталната лазерна академия с международно участие на Денталното лазерно общество на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

 

Академично развитие:

2007 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в Секция „Физикална терапия и рехабилитация“ на Първа катедра по вътрешни болести при Медицинския факултет на Медицинския университет - Пловдив.

2011 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Асистент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

През 2012 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност 03.01.58: „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ въз основа на дисертационен труд на тема „Проучване на ефектите на групов високо-интензивен интервален и умерено-интензивен продължителен кардиорехабилитационен модел при пациенти с ХСН“ в Медицинския университет – Пловдив.

2013 г. – след избор, академична длъжност „Главен асистент“ в Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ на Факултета по дентална медицина при Медицинския университет - Пловдив.

2013 г. - хоноруван преподавател във Филиал - Хасково на Тракийския Университет - Стара Загора.

2013 г. - хоноруван преподавател в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

От 2013 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет - София.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм преподава: на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Дентална медицина“ – във Факултета по дентална медицина при Медицинския университет – Пловдив; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия“ – във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София; на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ във Филиал-Хасково на Тракийския Университет – Стара Загора; на студенти в Магистърската програма „Спорт в училище“ на Педагогическия факултет при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

През 2008 г. доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е гост преподавател в Магистърската програма по “Хигиена и безопасност на труда” на Демокритския университет – Александруполис, Гърция, а през 2013 г. преподава във Facolta di Medicina e Chirurgia „San Luigi Gonzaga“, Universita Degli Studi di Torino, Italia.

Тематичният профил на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм включва: „Основи на кинезитерапията“, „Основи на физикалната и рехабилитационната медицина“.

Годишната учебна натовареност на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм е 376 учебни часа.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм участва в следдипломното обучение на медицински и немедицински кадри по проблемите на „Физикалната и рехабилитационна медицина“, както и на „Кинезитерапията“.

 

Научноизследователска дейност:

1998 - 2000 г. –координатор в Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

2000 - 2001 г. - координатор към Департамента по здравен мениджмънт и икономика на Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция по Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

2000 - 2002 г – координатор в Европейския проект на DG 5: “Оценка на превенцията и управлението на HIV/AIDS в денталния сектор и практика”, с участието на Италия, България, Словения и Гърция.

2003 г. - координатор към Департамента по епидемиология и биостатистика на Националното училище по обществено здраве, Атина, Гърция по Европейския проект „INTERREG II“ за трансгранично сътрудничество между България и Гърция относно епидемиологичен скрининг и интервенции на сексуално трансмисивните заболявания в трансграничните райони на България и Гърция.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм има 35 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на Физикалната и рехабилитационната медицина, Ортопедията, Кардиологията Общественото здраве и Качеството на живот. Общ импакт фактор - 16. Общ брой на положителните цитирания - 61.

Доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм участва с научни доклади, постери и като модератор в над 14 международни и национални академични форуми и научни мероприятия.

Научните интереси на доц. д-р Йоаннис Папатанасиу, дм са главно в областта на: кардиологичната, ортопедичната и неврологичната рехабилитация, както и на актуални въпроси по Обществено здраве и Качество на живот.

 

Езикова квалификация:

Гръцки, български, английски, руски и италиански език.

 

Обществена дейност:

От 2006 г. - член на Българския лекарски съюз.

От 2010 г. - член на Гръцкия лекарски съюз.

От 2007 г. - член на Българската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина.

От 2010 г. - член на Европейското общество по физикална и рехабилитационна медицина (ЕSPRM).

От 2010 г. – член-кореспондент на Гръцкото дружество по физикална и рехабилитационна медицина.

От 2011 г. - член на Гръцкото дружество по неврология.

От 2011 г. - член на Гръцкото дружество по атеросклероза.

От 2011 г. - член на Meждународното общество за качествена медицина (ISoQM).

От 2013 г. - член на Международното общество по физикална и рехабилитационна медицина (ISPRM).

2004 г. - участва в медицинските екипи на Олимпийските игри в Атина, Гърция.

 

 

ДОЦ.Д-Р ЖЕНИ НИКОЛОВА, ДМ

 (в процес на разработване)

ДОЦ. Д-Р ВИЛИ ЗАХАРИЕВ, ДМ

 (в процес на разработване)

ДОЦ. Д-Р ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА, ДМ

 (в процес на разработване)

ГЛ. АС. ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛ. АСИСТЕНТ ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА


Гл. ас. Женя Георгиева е магистър по психология, с едногодишна следдипломна квалификация по социална психология към СУ „Св. Кл. Охридски” и 2-годишна специализация по превантивни интервенции към Атинския институт „Антропос”. В реномирани професионални институции в Европа и САЩ е получила квалификация по практически психологични подходи, методи за консултиране на индивиди, семейства, групи и организации, психотерапевтични методи, сред които: психология на човешките системи, процес-ориентирана психология, фамилна терапия, арт-терапия, психо-социални интервенции за оптимизиране на интер-културните взаимодействия в обществото. Включена е в Националния регистър на психотерапевтите в България.
Учредителен член и екс-председател на Българската асоциация по психотерапия. Член на редица български, европейски и световни професионални сдружения. Учредителен координатор на Международната мрежа за анализ и оптимизиране на психо-социалното измерение на обществата в преход „Системи в преход”. Упълномощена от Европейската асоциация по фамилна терапия  в позицията старши преподавател по системен подход и фамилна психотерапия. Владее най-съвременните интерактивни методи на преподаване. Има 22-годишен опит с практическо обучение на психолози, лекари, социални работници, учители и медицински сестри и 20-годишен опит във внедряване на превантивни програми в общността. Била е Председател на организационния комитет, както и Председател на научния комитет на международни професионални форуми.
Ръководител и участник в редица български и европейски проекти. Автор на 106 научни публикации, между които 9 - в монографии и ръководства на български, английски и френски език. Носител на Наградата на Световната психиатрична асоциация и Наградата на Международната фондация за световно разбирателство „Масерман” със седалище Чикаго, Илиноис, САЩ.
Научна дейност във ФОЗ: 45 научни публикации и научни съобщения, от които: 9 научни публикации в монографии, учебници, ръководства; 12 публикации в сборници и научни списания; 5 публикации в интернет; 19 доклади, изнесени на научни форуми.
Участие в 7 научни проекта: 2009г. „Психо-социална превенция и укрепване на психичното здраве на деца с повишен риск”; 2008г. „Превенция на употребата на наркотици”; 2006-2008г. Национален консултант по проект „Да чуем детските мечти”; 2007г. Специализирано помагало за хора с увреждания „Как да си намерим работа”; 2006-2007г. Водещ изследовател в „Поредността  на раждането – вероятен фактор за шизофрния„; 2005г. „Град в преход” /Глъбинно изследване на перцепцията за София във времевото и измерение/; 2005г. „Практическо обучение за работа с училища и семейства на новосъздадената група от 25 координатори по превенция на наркоманиите към Столичния общински съвет по наркотични вещества”; 2002-2003г. „Превантивен център за социално слаби деца и семейства”.
 

ГЛ. АС. Д-Р КИРКОР БЕРБЕРЯН

ГЛ. АС. Д-Р КИРКОР МАРУКЕ БЕРБЕРЯН


Д-р Берберян завършва висше медицинско образование, специалност: Социална медицина и здравен мениджмънт.
Последователно асистент в катедрата по Социална медицина на Медицински Факултет, МУ - София и в катедрата по Превантивна медицина на ФОЗ, МУ - София, от 2008г. заема длъжността главен асистент.
Научна продукция: Съавтор на методични указания по социална медицина и здравен мениджмънт за обучение на студенти по медицина. Автор на публикации по експертиза на научно-изследователската и преподавателска дейност, епидемиология на хроничните неинфекциозни заболявания, здравен мениджмънт.
 

АС. ЕМИЛИЯН РАДЕВ

(в процес на разработване)

АС. Д-Р ДИАНА ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)

АС. ТОДОР ДИМИТРОВ

 (в процес на разработване)

АС. ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 43

Катедра “Превантивна медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432 267

Е-mаil: gingifila@abv.bg

 

Ас. Жулиета Георгиева е родена на 05.06.1984 в гр. София

Образование:

През 2002 г. ас. Жулиета Георгиева завършва средно си образование в 105 СОУ „Атанас Далчев“, гр. София.

2005 - 2008 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по специалността „Рехабилитация“ в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова” при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2011 – 2013 г. –завършва второ висше образование в образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

От 2007 г. – масажист-рехабилитатор в Inergy Fitness & SPA - София.

2009 г. – 2013 г. – преподавател в Медицинския колеж при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

От 2014 г. - зачислена в специалност „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

От 2013 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Превантивна медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Ас. Жулиета Георгиева преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия”.

Тематичният профил на ас. Жулиета Георгиева включва учебните дисциплини „Кинезитерапия“, „Лечебен масаж“ и „Клинична практика“.

Общата годишна учебна натовареност на ас. Жулиета Георгиева е 360 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

Ас. Жулиета Георгиева има над  8 научни публикации в български и 2 чуждестранни периодични научни издания по проблемите на рехабилитацията, комуникативните умения и общественото здраве.

Ас. Жулиета Георгиева участва с научни доклади и постери в над 6 академични форума и научни мероприятия по проблемите на общественото здраве и превантивната медицина.

Научните интереси на ас. Жулиета Георгиева са главно в областта на общественото здраве и превантивната медицина.

 

Езикова квалификация:

Английски и италиански език

(Актуализация към 21.03.2014)

АС. Д-Р АЛЕКСАНДРА ТРАЙКОВСКА-ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)