Превантивна Медицина

  Мисията на катедрата е в съответствие с мисията на Факултета по Обществено Здраве.

Основната цел на Катедрата е запознаване на възможно най-голям брой студенти -дипломанти, докторанти, специализанти и др. медицински и немедицински специалисти с основите на епидемиологията на хроничните неинфекциозни заболявания и на превантивната медицина и създаване на условия за задълбочено разбиране и осъзнаване на връзката между епидемиологията, клиничната медицина и здравната политика, базирани на научни доказателства.

 

Основни задачи:

 

1. Да обучава здравни специалисти в изготвяне на научно-изследователски дизайн, формулиране и доказване на научни хипотези, определяне на приоритетни здравни проблеми и посочване на пътища за тяхното решение чрез прилагане на съвременни методи за промоция на здравето и профилактика на заболяванията, т.нар. “Lifecourse / Lifespanapproach – полагане на грижи и осигуряване на необходимите здравни услуги през целия живот на индивида (от ембрионалното развитие до смъртта).

2. Да организира курсове за СДО и ПМО.

3. Да провежда изследователска работа.

4. Да издава учебни помагала и материали.

5. Да участва в разработването на Национални профилактични програми.

6. Да участва в организирането и провеждането на международни и национални мероприятия и проекти в областта на превантивната медицина.

         Състав на катедрата: 6 хабилитирани лица (3-ма професори и 3-ма доценти), 2-ма гл. асистенти.

 

         Дейности:

         Учебна дейност – провеждане на обучение на образователните равнища “Бакалавър”, “Магистър”, “Доктор” и СДО.

 

         Преподавани дисциплини:

1.   Приложна епидемиология
2.   Промоция на здравето и превенция на болестта.
3.   Промоция и превенция в програмите и политиките на Европейския съюз
4.   Медицина базирана на доказателства
5.   Методология на научно-изследователската дейност
6.   Здравна политика, базирана на доказателства.
7.   Хигиена, екология, ВБИ.
8.   Социална медицина

       Защитили 4 докторанти, под ръководството на членове на катедрата за периода 2007-2009 г.

 

         Научна дейност за периода 2007-2009 г.:

 
- участие в научни проекти и изследвания: (реализирани са два проекта, финансирани от фонд „Наука" при Медицински университет – София);
- разработване на дисертационни трудове по актуални проблеми на общественото здраве ( защитени 4 дисертационни труда под ръководството на хабилитираните лица от катедрата);
- участие в международни и национални научни форуми;
- публикуване на актуални резултати в научни списания – над 100 публикации, от които 37 – в чужди списания и сборници ( над 70 цитирания от чужди автори).
          Международна дейност Участие в 4 международни проекти за отчетения период, 3 от които завършени.

 

Състав

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ХРИСТОВ, ДМ

 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

 

 

 

Биография:

Завършва с отличие Първа английска езикова гимназия в гр. Варна. През 1987 год. завършва Висшия медицински институт – София, при Медицинска академия с отличен успех. Придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София през 2005 г. През 1994 г., 1997 г. и 2012 г. придобива специлности съответно по вътрешни болести, клинична алергология и здравна икономика. След успешно защитена дисертация на тема „Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма“ през  2005 год. придобива образователната и  научна степен „доктор“.

Георги Христов заема последователно длъжностите младши, старши и главен асистент в Клиничния център по алергология, Медицински Факултет, МУ – София. През 2008 год. получава научното звание „доцент“, а през 2015 год. заема академичната длъжност „професор“. От 2009 год. е член на катедрата по „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ, МУ – София. От края на 2014 год. е ръководител на новосъздадената катедрата по „Оценка на здравните технологии  на ФОЗ, МУ – София.

Член на два национални и три международни научни проекта, ръководител на два национални научни проекта.

 

 

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на Георги Христов са в областта на обществено здраве и здравния мениджмънт, епидемиологията и фармакоикономика на хроничните социално значими болести, ценообразуване, реимбурсиране, регулация на фармацевтичния пазар, болничната икономика, остойностяване на болничните услуги и определяне на болничните разходи, икономически анализи на болничната дейност, оценка на здравните технологии.

В посочените направления има 123 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Четиридесет и седем от научните трудове на Георги Христов са цитирани 93 пъти, от които 24 в международни бази данни и 18 в списания с импакт фактор.

Георги Христов е главен редактор на специализирано списание за лекари „Medical magazine”.

 

 

Членство в организации:

Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Българско дружество по алергология.

Български лекарски съюз.

European Public Health Association.

International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology.

Respiratory Effectiveness Group.

 

ДОЦ.Д-Р ЖЕНИ СТАЙКОВА, ДМН

 

 

 

Биография

Завършва Медицинска академия „И. Мечников” в Санкт-Петербург през 1984 г.

Има специалност “Комунална хигиена” (МНИИГ”Ф.Ф.Ерисман” - Москва, 1987 г.) и втора специалност ”Социална медицина” (МУ - Пловдив, 2000 г.). Магистър по здравен мениджмънт (МУ - София, 2005 г.) и по специалност „Публична администрация - административни практики” (СУ”Св.Кл. Охридски”, 2014 г.).

През 2008 г. придобива Диплома за образователна и научна степен „Доктор” на ВАК към МС, през   2010 г. – Свидетелство за научно звание „Доцент” на ВАК към МС, а през март 2018 г. – успешно защитава научна степен „доктор на науките” в МУ - София.

Работила е като ординатор в ХЕИ-Кърджали и в МНИИГ по хигиена “Ф.Ф.Ерисман” – Москва. В периода 1995 – 2014 г. е последователно директор на ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ и РЗИ – Кърджали. През 2014 г. е директор на Националния център по обществено здраве и анализи. Била е председател и зам.-председател на съвета на директорите на МБАЛ “Пловдив”. От 2016 г. до момента е зам.-управител на МБПЛР "Сердика" – София.

Експерт е по околна среда и здраве, обществено здраве и здравен мениджмънт, ръководител на национални и международни проекти за промоция на здраве и профилактика на хроничните незаразни болести; психично  здраве. Като ръководител е била водещ партньор по изпълнение на европейски проект BG 2006*018-387.04.01.01. – Трансграничен изследователски център „Околна среда - здраве” по Оперативна програма Регионално развитие - Териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013; партньор по проект № В2.13.01/2012 г. - Трансгранична епидемиология на полово предаваните вирусни инфекции сред жените: молекулярно диагностични подходи (MEVIR); проект № В2.13.07/2013 г. - Интегрирано териториално сътрудничество за детско здравеопазване и защита (INTERSYC); проект № В3.13.02/2013 г. - По-добри здравни грижи в българо-гръцката гранична зона (ВEHEALTH). Като експерт по ОВОС  участва в работни колективи по здравно-хигиенна оценка за изработване на предварителни и окончателни доклади по ОВОС на автомагистрали и летища; участва в изготвянето на доклад по Екологична оценка на Общ генерален план на транспорта в Р.България. В момента е координатор на европейски проект ЕПСИЛОН с партньори ФОЗ – МУ, София и МУ – гр. Милано, Италия.

Била е преподавател в Пловдивския университет и доцент в МУ - Плевен, а от 2014 г. е доцент в Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве (ФОЗ), Катедра „Превантивна медицина”.

Научен ръководител е на редица дипломанти и трима докторанти във ФОЗ и рецензент както на дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Управление на здравните грижи", така и на дисертационни трудове. Участва в научни журита за добиване на степени и звания.

Представила е доклади и научни съобщения в областта на общественото здравеопазване в престижни форуми у нас и в чужбина. Има множество публикации в български и чужди издания. Съавтор е на учебник “Хигиена на заведенията за здравно обслужване”, Мед.издателство „Райков” (Пловдив, 2007); съставител на юбилейна книга “55 години грижа за общественото здраве в област Кърджали”, издание на Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия (София,2005); автор на специализирано издание „10 години програма СИНДИ – Кърджали”, изд. Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия (София,2008); съавтор е на Методично ръководство за първична профилактика на остеопорозата (изд. „Пайнер принт” – Димитровград, 2015 г.; автор на две монографии - „Качество на околната среда и здравен риск в района на град Кърджали”, УИ„Св.Кл.Охридски”(София, 2009) и „Възможности за подобряване здравния статус на населението чрез инструменти на публичното управление”, УИ„Св.Кл.Охридски”(София, 2017); съавтор на учебник “Хигиена” т.1. ”Хигиена и екология” под.ред. на проф. Димитър Цветков, трето издание (Изд. “Камея”, 2014).

Член е на БЛС, на Световната организация по епидемиология на околната среда, Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт; на Българското научно дружество по обществено здраве; на Българското сдружение по превантивна медицина; зам.-председател на Сдружение “Обществена коалиция за здраве – Кърджали”, член на УС на СУБ – клон Кърджали.

Има много награди и грамоти за принос в осъществяване на националната здравна политика и постигнати високи успехи в здравеопазването.

 

ДОЦ. Д-Р ВИЛИ ЗАХАРИЕВ, ДМ

 

 

 

Биография:

Роден е 1963 г. в гр. София. Средното си образование завършва 1981 г. с пълно  отличие и златен медал. През 1989 г. завършва медицина в Медицински факултет на Медицинска академия – София, също с отличен успех. Започва професионалния си път като ординатор във вътрешно отделение и спешна помощ. От 1990 г. е асистент в Катедра „Медицина на бедствените ситуации” към МФ на МА – София. Преминава последователно през всички етапи на академичното развитие: старши асистент, главен асистент и сега доцент в Катедра „Превантивна медицина”. Специалист е по Медицина на бедствените ситуации от 1997 година. Придобива допълнителни професионални умения чрез участието си в различни специализации в България и чужбина по въпросите на Медицина на бедствените ситуации и радиобиологията. Участва в преподавателската дейност на студенти по дисциплините – „медицина”, „дентална медицина”, „медицинска сестра”, „акушерка”, „кинезитерапия” и „управле-ние на здравните грижи”, както и в обучението на специализанти в основни курсове по следдипломно обучение. Научен ръководител е на лекари-специализанти и докторанти по научната специалност „Медицина на бедствените ситуации”. Участник е в изследователските екипи при успешното разработване на научни проекти, съфинанси-рани от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Публикации и научни интереси:

Автор е на над 100 публикации в областта на Медицина на бедствените ситуации, в т.ч. монографии, учебници, дидактически тестове, учебни програми и методически ръководства за провеждане на упражнения със студенти и специализанти, както и участия в множество научни форуми. Научните интереси на доц. д-р Захариев са главно в областта на радиационната защита, лъчевоиндуцираните увреждания в човека и първичната извънболнична медицинска помощ.

Членство в организации:

Член е на Научното дружество по Медицина на катастрофите; Член на Научното дружество по Медицинска география – Секция Медицина на бедствените ситуации; Eксперт на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет на Р България; Член на Експертния съвет по Медицинско осигуряване към Научния координационен съвет на Постоянната правителствена комисия за защита на населе-нието при бедствия, аварии и катастрофи.

ДОЦ. Д-Р ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА, ДМ

 Биография

Д-р Д. Тодорова e доцент по Медицина на бедствените ситуации и работи в катедра „Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве в Медицински университет – София. Има специалност по медицина на бедствените ситуации и повече от 10 годишен опит в преподавателската дейност в областта на медицината на бедствените ситуации, защитата на населението и мениджмънта на бедствените ситуации.

Публикации и научни интереси

Д. Тодорова има повече от 60 публикации в национални и международни сборници, книги, научни списания, както и участия в научни конференции в областта на защитата на населението при бедствия, превантивната медицина, общественото здраве и здравен мениджмънт.

Членство в организации

Доц. Тодорова е член на Българското дружество по медицина на катастрофите. Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт. Член на съюза на учените в България. Член на Българското научно дружество по обществено здраве.

ГЛ. АС. Д-Р АЛЕКСАНДРА ТРАЙКОВСКА-ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)

ГЛ. АС. ЕМИЛИЯН РАДЕВ

(в процес на разработване)

АС. Д-Р ДИАНА ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)

АС. Д-Р РАЧО СТЕФАНОВ РИБАРОВ, ДМ

(в процес на разработване)

АС. РОКСАНДРА ПАМУКОВА

 (в процес на разработване)