Превантивна Медицина

  Мисията на катедрата е в съответствие с мисията на Факултета по Обществено Здраве.

Основната цел на Катедрата е запознаване на възможно най-голям брой студенти -дипломанти, докторанти, специализанти и др. медицински и немедицински специалисти с основите на епидемиологията на хроничните неинфекциозни заболявания и на превантивната медицина и създаване на условия за задълбочено разбиране и осъзнаване на връзката между епидемиологията, клиничната медицина и здравната политика, базирани на научни доказателства.

Основни задачи:

1. Да обучава здравни специалисти в изготвяне на научно-изследователски дизайн, формулиране и доказване на научни хипотези, определяне на приоритетни здравни проблеми и посочване на пътища за тяхното решение чрез прилагане на съвременни методи за промоция на здравето и профилактика на заболяванията, т.нар. Lifecourse / Lifespanapproach – полагане на грижи и осигуряване на необходимите здравни услуги през целия живот на индивида (от ембрионалното развитие до смъртта).

2. Да организира курсове за СДО и ПМО.

3. Да провежда изследователска работа.

4. Да издава учебни помагала и материали.

5. Да участва в разработването на Национални профилактични програми.

6. Да участва в организирането и провеждането на международни и национални мероприятия и проекти в областта на превантивната медицина.

         Състав на катедрата: 6 хабилитирани лица (3-ма професори и 3-ма доценти), 2-ма гл. асистенти.

         Дейности:

         Учебна дейност – провеждане на обучение на образователните равнища “Бакалавър”, “Магистър”, “Доктор” и СДО.

         Преподавани дисциплини:

1.   Приложна епидемиология
2.   Промоция на здравето и превенция на болестта.
3.   Промоция и превенция в програмите и политиките на Европейския съюз
4.   Медицина базирана на доказателства
5.   Методология на научно-изследователската дейност
6.   Здравна политика, базирана на доказателства.
7.   Хигиена, екология, ВБИ.
8.   Социална медицина

       Защитили 4 докторанти, под ръководството на членове на катедрата за периода 2007-2009 г.

         Научна дейност за периода 2007-2009 г.:
 
- участие в научни проекти и изследвания: (реализирани са два проекта, финансирани от фонд „Наука" при Медицински университет – София);
- разработване на дисертационни трудове по актуални проблеми на общественото здраве ( защитени 4 дисертационни труда под ръководството на хабилитираните лица от катедрата);
- участие в международни и национални научни форуми;
- публикуване на актуални резултати в научни списания – над 100 публикации, от които 37 – в чужди списания и сборници ( над 70 цитирания от чужди автори).
          Международна дейност Участие в 4 международни проекти за отчетения период, 3 от които завършени.

 

Състав

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ХРИСТОВ, ДМ

 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

 

 

 

Биография:

Завършва с отличие Първа английска езикова гимназия в гр. Варна. През 1987 год. завършва Висшия медицински институт – София, при Медицинска академия с отличен успех. Придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София през 2005 г. През 1994 г., 1997 г. и 2012 г. придобива специлности съответно по вътрешни болести, клинична алергология и здравна икономика. След успешно защитена дисертация на тема „Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма“ през  2005 год. придобива образователната и  научна степен „доктор“.

Георги Христов заема последователно длъжностите младши, старши и главен асистент в Клиничния център по алергология, Медицински Факултет, МУ – София. През 2008 год. получава научното звание „доцент“, а през 2015 год. заема академичната длъжност „професор“. От 2009 год. е член на катедрата по „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ, МУ – София. От края на 2014 год. е ръководител на новосъздадената катедрата по „Оценка на здравните технологии  на ФОЗ, МУ – София.

Член на два национални и три международни научни проекта, ръководител на два национални научни проекта.

 

 

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на Георги Христов са в областта на обществено здраве и здравния мениджмънт, епидемиологията и фармакоикономика на хроничните социално значими болести, ценообразуване, реимбурсиране, регулация на фармацевтичния пазар, болничната икономика, остойностяване на болничните услуги и определяне на болничните разходи, икономически анализи на болничната дейност, оценка на здравните технологии.

В посочените направления има 123 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Четиридесет и седем от научните трудове на Георги Христов са цитирани 93 пъти, от които 24 в международни бази данни и 18 в списания с импакт фактор.

Георги Христов е главен редактор на специализирано списание за лекари „Medical magazine”.

 

 

Членство в организации:

Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Българско дружество по алергология.

Български лекарски съюз.

European Public Health Association.

International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology.

Respiratory Effectiveness Group.

 

ДОЦ.Д-Р ЖЕНИ НИКОЛОВА, ДМ

 (в процес на разработване)

ДОЦ. Д-Р ВИЛИ ЗАХАРИЕВ, ДМ

 (в процес на разработване)

ДОЦ. Д-Р ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА, ДМ

 (в процес на разработване)

ГЛ. АС. ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛ. АСИСТЕНТ ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА


Гл. ас. Женя Георгиева е магистър по психология, с едногодишна следдипломна квалификация по социална психология към СУ „Св. Кл. Охридски” и 2-годишна специализация по превантивни интервенции към Атинския институт „Антропос”. В реномирани професионални институции в Европа и САЩ е получила квалификация по практически психологични подходи, методи за консултиране на индивиди, семейства, групи и организации, психотерапевтични методи, сред които: психология на човешките системи, процес-ориентирана психология, фамилна терапия, арт-терапия, психо-социални интервенции за оптимизиране на интер-културните взаимодействия в обществото. Включена е в Националния регистър на психотерапевтите в България.
Учредителен член и екс-председател на Българската асоциация по психотерапия. Член на редица български, европейски и световни професионални сдружения. Учредителен координатор на Международната мрежа за анализ и оптимизиране на психо-социалното измерение на обществата в преход „Системи в преход”. Упълномощена от Европейската асоциация по фамилна терапия  в позицията старши преподавател по системен подход и фамилна психотерапия. Владее най-съвременните интерактивни методи на преподаване. Има 22-годишен опит с практическо обучение на психолози, лекари, социални работници, учители и медицински сестри и 20-годишен опит във внедряване на превантивни програми в общността. Била е Председател на организационния комитет, както и Председател на научния комитет на международни професионални форуми.
Ръководител и участник в редица български и европейски проекти. Автор на 106 научни публикации, между които 9 - в монографии и ръководства на български, английски и френски език. Носител на Наградата на Световната психиатрична асоциация и Наградата на Международната фондация за световно разбирателство „Масерман” със седалище Чикаго, Илиноис, САЩ.
Научна дейност във ФОЗ: 45 научни публикации и научни съобщения, от които: 9 научни публикации в монографии, учебници, ръководства; 12 публикации в сборници и научни списания; 5 публикации в интернет; 19 доклади, изнесени на научни форуми.
Участие в 7 научни проекта: 2009г. „Психо-социална превенция и укрепване на психичното здраве на деца с повишен риск”; 2008г. „Превенция на употребата на наркотици”; 2006-2008г. Национален консултант по проект „Да чуем детските мечти”; 2007г. Специализирано помагало за хора с увреждания „Как да си намерим работа”; 2006-2007г. Водещ изследовател в „Поредността  на раждането – вероятен фактор за шизофрния„; 2005г. „Град в преход” /Глъбинно изследване на перцепцията за София във времевото и измерение/; 2005г. „Практическо обучение за работа с училища и семейства на новосъздадената група от 25 координатори по превенция на наркоманиите към Столичния общински съвет по наркотични вещества”; 2002-2003г. „Превантивен център за социално слаби деца и семейства”.
 

АС. ЕМИЛИЯН РАДЕВ

(в процес на разработване)

АС. Д-Р ДИАНА ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)

АС. ЖУЛИЕТА ГЕОРГИЕВА

 

1527 София, ул. „Бяло море“ № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 43

Катедра “Превантивна медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432 267

Е-mаil: gingifila@abv.bg

 

Ас. Жулиета Георгиева е родена на 05.06.1984 в гр. София

Образование:

През 2002 г. ас. Жулиета Георгиева завършва средно си образование в 105 СОУ „Атанас Далчев“, гр. София.

2005 - 2008 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър“ по специалността „Рехабилитация“ в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова” при Медицинския университет - София.

2009 – 2011 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2011 – 2013 г. –завършва второ висше образование в образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалността „Управление на здравните грижи” във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Професионално развитие:

От 2007 г. – масажист-рехабилитатор в Inergy Fitness & SPA - София.

2009 г. – 2013 г. – преподавател в Медицинския колеж при Медицинския университет – София.

От 2013 г. – асистент в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

От 2014 г. - зачислена в специалност „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

От 2013 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Превантивна медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Ас. Жулиета Георгиева преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Кинезитерапия”.

Тематичният профил на ас. Жулиета Георгиева включва учебните дисциплини „Кинезитерапия“, „Лечебен масаж“ и „Клинична практика“.

Общата годишна учебна натовареност на ас. Жулиета Георгиева е 360 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

Ас. Жулиета Георгиева има над  8 научни публикации в български и 2 чуждестранни периодични научни издания по проблемите на рехабилитацията, комуникативните умения и общественото здраве.

Ас. Жулиета Георгиева участва с научни доклади и постери в над 6 академични форума и научни мероприятия по проблемите на общественото здраве и превантивната медицина.

Научните интереси на ас. Жулиета Георгиева са главно в областта на общественото здраве и превантивната медицина.

 

Езикова квалификация:

Английски и италиански език

(Актуализация към 21.03.2014)

ГЛ. АС. Д-Р АЛЕКСАНДРА ТРАЙКОВСКА-ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)