Превантивна Медицина

  Мисията на катедрата е в съответствие с мисията на Факултета по Обществено Здраве.

Основната цел на Катедрата е запознаване на възможно най-голям брой студенти -дипломанти, докторанти, специализанти и др. медицински и немедицински специалисти с основите на епидемиологията на хроничните неинфекциозни заболявания и на превантивната медицина и създаване на условия за задълбочено разбиране и осъзнаване на връзката между епидемиологията, клиничната медицина и здравната политика, базирани на научни доказателства.

Основни задачи:

1. Да обучава здравни специалисти в изготвяне на научно-изследователски дизайн, формулиране и доказване на научни хипотези, определяне на приоритетни здравни проблеми и посочване на пътища за тяхното решение чрез прилагане на съвременни методи за промоция на здравето и профилактика на заболяванията, т.нар. Lifecourse / Lifespanapproach – полагане на грижи и осигуряване на необходимите здравни услуги през целия живот на индивида (от ембрионалното развитие до смъртта).

2. Да организира курсове за СДО и ПМО.

3. Да провежда изследователска работа.

4. Да издава учебни помагала и материали.

5. Да участва в разработването на Национални профилактични програми.

6. Да участва в организирането и провеждането на международни и национални мероприятия и проекти в областта на превантивната медицина.

         Състав на катедрата: 6 хабилитирани лица (3-ма професори и 3-ма доценти), 2-ма гл. асистенти.

         Дейности:

         Учебна дейност – провеждане на обучение на образователните равнища “Бакалавър”, “Магистър”, “Доктор” и СДО.

         Преподавани дисциплини:

1.   Приложна епидемиология
2.   Промоция на здравето и превенция на болестта.
3.   Промоция и превенция в програмите и политиките на Европейския съюз
4.   Медицина базирана на доказателства
5.   Методология на научно-изследователската дейност
6.   Здравна политика, базирана на доказателства.
7.   Хигиена, екология, ВБИ.
8.   Социална медицина

       Защитили 4 докторанти, под ръководството на членове на катедрата за периода 2007-2009 г.

         Научна дейност за периода 2007-2009 г.:
 
- участие в научни проекти и изследвания: (реализирани са два проекта, финансирани от фонд „Наука" при Медицински университет – София);
- разработване на дисертационни трудове по актуални проблеми на общественото здраве ( защитени 4 дисертационни труда под ръководството на хабилитираните лица от катедрата);
- участие в международни и национални научни форуми;
- публикуване на актуални резултати в научни списания – над 100 публикации, от които 37 – в чужди списания и сборници ( над 70 цитирания от чужди автори).
          Международна дейност Участие в 4 международни проекти за отчетения период, 3 от които завършени.

 

Състав

ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ХРИСТОВ, ДМ

 

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ"

 

 

 

Биография:

Завършва с отличие Първа английска езикова гимназия в гр. Варна. През 1987 год. завършва Висшия медицински институт – София, при Медицинска академия с отличен успех. Придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София през 2005 г. През 1994 г., 1997 г. и 2012 г. придобива специлности съответно по вътрешни болести, клинична алергология и здравна икономика. След успешно защитена дисертация на тема „Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма“ през  2005 год. придобива образователната и  научна степен „доктор“.

Георги Христов заема последователно длъжностите младши, старши и главен асистент в Клиничния център по алергология, Медицински Факултет, МУ – София. През 2008 год. получава научното звание „доцент“, а през 2015 год. заема академичната длъжност „професор“. От 2009 год. е член на катедрата по „Икономика на здравеопазването“ на ФОЗ, МУ – София. От края на 2014 год. е ръководител на новосъздадената катедрата по „Оценка на здравните технологии  на ФОЗ, МУ – София.

Член на два национални и три международни научни проекта, ръководител на два национални научни проекта.

 

 

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на Георги Христов са в областта на обществено здраве и здравния мениджмънт, епидемиологията и фармакоикономика на хроничните социално значими болести, ценообразуване, реимбурсиране, регулация на фармацевтичния пазар, болничната икономика, остойностяване на болничните услуги и определяне на болничните разходи, икономически анализи на болничната дейност, оценка на здравните технологии.

В посочените направления има 123 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Четиридесет и седем от научните трудове на Георги Христов са цитирани 93 пъти, от които 24 в международни бази данни и 18 в списания с импакт фактор.

Георги Христов е главен редактор на специализирано списание за лекари „Medical magazine”.

 

 

Членство в организации:

Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Българско дружество по алергология.

Български лекарски съюз.

European Public Health Association.

International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research.

European Academy of Allergy and Clinical Immunology.

Respiratory Effectiveness Group.

 

ДОЦ.Д-Р ЖЕНИ НИКОЛОВА, ДМ

 (в процес на разработване)

ДОЦ. Д-Р ВИЛИ ЗАХАРИЕВ, ДМ

 (в процес на разработване)

ДОЦ. Д-Р ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА, ДМ

 (в процес на разработване)

ГЛ. АС. Д-Р АЛЕКСАНДРА ТРАЙКОВСКА-ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)

ГЛ. АС. ЕМИЛИЯН РАДЕВ

(в процес на разработване)

АС. Д-Р ДИАНА ДИМИТРОВА

 (в процес на разработване)

АС. Д-Р РАЧО СТЕФАНОВ РИБАРОВ, ДМ

(в процес на разработване)

АС. РОКСАНДРА ПАМУКОВА

 (в процес на разработване)