Състав

ПРОФ. Д-Р МАРИЕЛА ДЕЛИВЕРСКА, ДMН

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

и

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА "МЕДИЦИНСКА ЕТИКА И ПРАВО" 

 

 

ел. поща:

m.deliverska@foz.mu-sofia.bg 

 

Професор Мариела Деливерска е юрист, магистър по право. Следва в Юридическия факултет на Атинския национален университет “Каподистриас” и в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Професор Деливерска защитава дисертационен труд на тема “Принципът на недискриминация по признак човешки геном” в Правния институт на Българската академия на науките и придобива образователната и научна степен “доктор по международно публично право и международни отношения”.

Притежава магистърска степен по специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, и има специализации по “Публична администрация” и “Правораздаване” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Професионалният ѝ юридически опит стартира като експерт в специализираната администрация на “Комисията за защита от дискриминация”, където работи до 2008 година. В същата година заема позицията на експерт в дирекция “Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в Министерството на правосъдието.

През 2013 г. заема позицията директор на дирекция “Наука” в Министерството на образованието и науката, където организира, координира и контролира дейността по изпълнение на специфични дейности в областта на науката, свързани с участието на държавата в процеса на вземане на решения и изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от членството ѝ в Европейския съюз.

През 2014 г. е определена за национален координатор на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Пряко е ангажирана с дейността по оценка на научноизследователската система. Ръководи разработването и предлагането за утвърждаване на стратегически проекти и инициативи в областта на научните изследвания и иновации.

От 2010 г. е хоноруван преподавател в медицинския колеж “Йорданка Филаретова”, а от 2015 г. заема академичната длъжност “доцент” в катедра “Медицинска етика и право” на Факултета по обществено здраве.

През 2016 г. придобива научната степен “доктор на науките” след защита на дисертационен труд на тема “Редките заболявания като обект на общественото здраве. Медико-социални, етични и правни аспекти”.

През април 2017 г. е избрана за заместник-председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София. Проф. Мариела Деливерска, доктор по право, дн доктор по международно публично право и международни отношения доктор на науките

В края на 2017 г. е избрана за ръководител на Катедрата по медицинска етика и право на Факултета по обществено здраве, а от началото на 2018 г. заема длъжността “професор”.

Автор е на научни монографии и е съавтор в редица специализирани учебници, учебни помагала и ръководства. Професор Деливерска има множество статии, публикувани в национални и международни специализирани издания с импакт фактор. Участва като лектор в национални и международни научни форуми, симпозиуми и конгреси.

Член е на престижни национални и международни професионални организации и сдружения: Европейската асоциация по медицинско право; Българската асоциация по международно право; Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; Българското научно дружество по обществено здраве; Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО.

Член е на редакционни колегии на престижни международни научни специализирани издания: сп. “Health Economics”, специализирано издание на Frontiers в областта на общественото здраве; сп. “World Journal of Education” и сп. “Journal of Curriculum and Teaching”, издавани от Sciedu Press; “Global Bioethics Enquiry” – издание на UNESCO Bioethics; сп. “International Journal of Public Health Medicine” и сп.“Medical Law and Ethic Journal”, издавани от International Association of Healthcare Professionals.

 

Владее отлично писмено и говоримо английски и гръцки език.

 

ДОЦ. Д-Р НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА-НИКОЛОВА, ДМ

 

Биография

Д-р Наталия Михайлова Щерева-Николова е родена на 13.10.1977 г в гр. София. През 2002 г. получава диплома за висше образование по специалност „стоматология“ на образователно-квалификационна степен „Магистър“ от Стоматологичен Факултет при Медицинския Университет – София. Професионалният път на д-р Наталия Щерева-Николова започва през 2003 г. след спечелен конкурс за асистент във Факултета по обществено здраве, МУ-София в катедра по „Медицинска етика и управление на здравните грижи“. Придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ през 2006 г., а през 2009 г. - специалност по „Социална медицина и организация на денталното здраве“ от Медицински Университет – София. През 2009 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Дентално здраве и качество на живот при пациенти над 65-годишна възраст“, за което ú е присъдена образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ през 2010 г. От 2016 г. заема академична длъжност „доцент” към Катедра „Медицинска етика и право” във ФОЗ, МУ-София.

Публикации и научни интереси

Д-р Наталия Щерева-Николова има 52 общ брой на научните трудове. Автор е на 18 публикации в учебници, учебни помагала и монографии в България, 29 - в научни  списания и сборници, от които 5 в чуждестранни издания. Научните трудове на д-р Наталия Щерева-Николова имат общо 20.821 IF от Journal Citation Reports. Има над 50 цитации в чужбина и 14 в България.

Научно-изследователската и практико-приложната дейност на д-р Наталия Щерева-Николова е насочена основно в следните направления: медицинска етика и етични проблеми на общественото здраве, дентално здраве и качество на живот, здравно осигуряване, социална медицина и обществено здраве.

Членство в организации

 

Д-р Наталия Щерева-Николова е член на Българско научно дружество по обществено здраве от 2017 г. От 2003 г. е член на Българския Зъболекарски Съюз. Също е член на Общото събрание на Медицинския Университет, в продължение на 10 години (от 2005 г. до 2015 г.) е била член и на Факултетния съвет на Факултета по Обществено здраве към Медицински Университет – София.

ГЛ. АС. Д-Р РАДКА ГОРАНОВА, ДМ

 

Биография:

Д-р Радка Горанова-Спасова е родена през 1984 г. в гр. София.

През 2009 г. завършва медицина в Медицинския Университет – София с грамота за отличен успех.

От 2010 г. след проведен конкурс е назначена за асистент в катедра „Медицинска етика и право” при Факултет по обществено здраве на МУ-София.

През 2014г. придобива специалност по Социална медицина и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве на МУ-София и защитава дисертация на тема “Промоция на естественото хранене в ранна детска възраст- интегрална част на майчиното и детското здраве“ и придобива образователна и научна степен „доктор“. Oт 2017г. след проведен конкурс е главен асистент.

Гл. аз д-р Горанова преподава на студенти от бакалавърските програми на ФОЗ по предметите „Социална медицина” и „Медицинска етика” и в магистърската програма по „Здравословно и диетично хранене“. Води практики по извънболнична, болнична и спешна медицинска помощ на студенти бакалаври специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Гл. ас. Горанова участва в провеждането на квалификационни курсове за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.

Публикации и научни интереси:

Гл. ас. д-р Р. Горанова има над 50  научни публикации в следните научни направления: обществено здраве, промоция на здравето, медицинска етика и етика на общественото здраве, и над 20 цитации в български и чужди научни издания. Съавтор е на Ръководство по медицинска етика. Взима участие в национални и международни научни форуми.

Членство в организации:

Д-р Р. Горанова е член на Български лекарски съюз, Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, Съюз на учените в България,  Българско сдружение по превантивна медицина и Българско дружество по медицинско образование.

Член е на редакционната колегия на International Journal of Public Health Medicine (IJPHM) и Medical Law and ethic Journal (MLE).

Владее писмено и говоримо испански и английски език.

 

ГЛ. АС. НЕЛИ ГРАДИНАРОВА, ДМ

 

Ел.поща: neli.p.gradinarova@gmail.com

Главен асистент Нели Градинарова е юрист, магистър по право и магистър по право на Европейския съюз. Следва в Юридическия факултет на  Университета за национално и световно стопанство и в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Главен асистент Градинарова защитава дисертационен труд на тема “Модел за подобряване дейността на етичните комисии в системата на здравеопазването в България” в Катедра „Медицинска етика и право“ при Факултета по обществено здраве на МУ-София.

Притежава магистърска степен по специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, и има специализация по Американско и международно право, придобита в Академията за американско и международно право, Тексас, САЩ.

Професионалният ѝ юридически опит стартира като стажант в адвокатското дружество „Маноилов, Даскалова & Николова“, където работи през периода на следването си. В периода февруари 2011- май 2011 участва в стажантска програма към Софийски районен съд, а в периода февруари 2013 - август 2013 успешно завършва стаж за придобиване на юридическа правоспособност към Софийски градски съд.

От 2013 г. след проведен конкурс е асистент при Факултета по обществено здраве на МУ-София, а към 2018 г. е главен асистент в Катедра „Медицинска етика и право“ при Факултета по обществено здраве на МУ-София.

Февруари 2015 г. е вписана като младши адвокат в Софийска адвокатска колегия и към момента е адвокат в същата колегия.

От април 2015 г. досега е медиатор и е вписана в Единния регистър на медиаторите в България, към Министерство на правосъдието.

Главен асистент Градинарова е член на Факултетния съвет и на Общото събрание на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София.

Автор е на множество статии, публикувани в национални и международни специализирани издания, както и в такива с импакт фактор. Участва като лектор в национални и международни научни форуми  и конгреси.

Член е на престижни национални и международни професионални организации и сдружения: Световната асоциация по медицинско право; Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; Българското научно дружество по обществено здраве; Съюза на учените в България; Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО.

Владее писмено и говоримо английски език.

АС. АНИ МИТЕВА

 


 

Ани Ваньова Митева придобива образователната и научна степен „доктор по финансово право“ през 2018 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Магистър по право (LL.M) е на университета на Лозана, Швейцария (2014 г.) и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, който завършва през 2012 г. 

Юридическият ù опит започва през 2008 г. в адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“. 

Заема длъжността „асистент“ във Факултета по обществено здраве от 2015 г. През 2015 г. постъпва на работа и в адвокатско дружество „Райчинова и съдружници“, където работи и към настоящия момент. 

Автор е на публикации в областта на финансовото право и здравното законодателство. 

Член е на Международната фискална организация (International Fiscal Association); Международния форум на преподавателите по биоетика към ЮНЕСКО (UNESCO Chair in Bioethics) и Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.

Основните ù научни интересни са в областта на финансовото право и здравното законодателство.  

АС. ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВА - ДЖЕРЕТТО


 

 

Асистент Елисавета Петрова- Джереттоима три магистърски степени по Здравна политика (ФОЗ-МУ София), Европейска политика и законодателство (LSE, Лондон) и Човешки права и законодателство (Падуа, Италия и Льовен, Белгия) и бакалавърска степен по Социална политика и администрация (Портсмут, Англия). След проведен конкурс през 2014 г.е задочен докторант в Катедра “Здравна политика и здравен мениджмънт”, а след конкурс за асистенти през 2017 г. се присъединява към Катедрата по медицинска етика и право.

Асистент Петрова-Джеретто е стипендиант на Държавния департамент- САЩ (Лидерска програма по устойчиво развитие и екология), Националното училище по администрация- Франция (Повишаване на капацитета на българското правителство) и Международната лидерска академия- Германия (Технологичен прогрес, устойчиво развитие и околна среда). През 2010 г. завършва Националната програма на Българското училище по политика “Димитър Паница”.

 

Асистент Петрова-Джеретто има дългогодишен експертен и ръководен опит в държавната администрация и частния сектор в сферата на здравеопазването,  опазването на околната среда и международните отношения.  Участвала е в множество международни и национални конференции, посветени на човешките права, устойчивото развитие, международното сътрудничество, биоетика и права на пациентите.

АС. ИВО ДИМИТРОВ, ДМ

 

Ръководител финансов отдел МБАЛ "ЕСКОЛАП" гр. Пазарджик.

Съветник към Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламемнтарна етика.

Магистър по финанси от СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов

Магистър по счетоводство и контрол от СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов.

Защитил докторантура в МУ-София, Факултет по обществено здраве.

 

 

АС. МАРИЯ ШАРКОВА

 

Мария Шаркова е магистър по правоот СУ „Климент Охридски“, като е завършила и едногодишна специализация по медицинско право и обществено здраве в Университета „Емори“, Атланта, САЩ по програмата ХюбъртХъмфри на Фулбрайт и Държавния департамент. По време на специализацията си Мария е стажант в Правната програма на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

 

Специализирала е Управление на конфликти в лечебни заведения и здравна медиация в Института за управление на конфликти в здравеопазването, Мемфис. Има сертификат за обучение по Пациентска безопасност на Institute for Healthcare Improvement, като е преминала през множество допълнителни обучения в Испания (Медицинско право и здравни политики), Франция (Едномесечен стаж в Университетската болница в Гернобъл), Австрия (Права на пациента и човешки права) и Холандия (Медицинско право на ЕС). Стипендиант попрограмата „Младилидери в правосъдието“, проведена в САЩ от International Institute of Educationи Америка за България, както и участник в специализираното обучение на „Програма за развитие на съдебната система“ и Международния институт за правата на детето (IDE), Швейцария на тема „Адвокати за защита правата на детето“.

 

 

 

От 2009 г. Мария Шаркова е адвокат към Адвокатска колегия-Пловдив, а по-късно и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Шаркова и партньори“, което предоставя консултации и правна помощ в областта на медицинското право. Асистент е във Факултета по обществено здраве от 01.10.2018 г.

 

 

 

Адвокат Шаркова е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, участва на множество научни форуми в страната и чужбина. През 2018 г. е издадена нейната книга „Медицинският деликт“, която представя първото по рода си изследване върху съдебната практика по дела за медицинските грешки в България. Има множество публикации в различни научни правни и медицински списания.