Състав

ПРОФ. ЛЮДМИЛА ЧАКЪРОВА, ДП

ПРОФ. ЛЮДМИЛА ЧАКЪРОВА, ДП
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА


Проф. Людмила Чакърова е ръководител катедра “Медицинска етика и право” към Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Тя е защитила докторат в гр. Дрезден, Германия и е доктор по дидактика на висшето образование. Родена е на 27.08.1950 г. в гр. София. В медицинския университет – София постъпва през 1983 година. Има също магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт и призната специалност по медицинска педагогика.
Участвала е в международни проекти по програма ФАР и МАТРА.Специализирала е в Института ЕРСТА гр. Стокхолм, Швеция етика на здравните грижи. Била е на обучения по медицинска етика, организирани от консултанти и специалисти от Съвета на Европа в Словакия и Полша. Има  краткосрочни специализации по ФАР в Италия, Холандия, Испания, Обединеното кралство и Германия. Участва  и в други научни проекти и инициативи.
Проф. Л. Чакърова е един от водещите лектори по медицинска етика във факултета по Обществено здраве при МУ- София. Участва активно в следдипломното преподаване на ФОЗ и други учебни дисциплини.
Член е на научното дружество по медицинско образование.
Има издадени две монографии. Тя е автор и съавтор на повече от 100 публикации и има над 25 участия в учебници и учебни помагала. Владее писмено и говоримо английски и немски и руски език.

 

ПРЕП. ПРОФ. Д-Р САШКА ПОПОВА, ДМ

 (в процес на актуализация)

 

Завършва медицина през 1972 г.  в  Медицински Университет, София. За периода 1972-1974 г. работи като ординатор по психиатрия в психиатричен диспансер гр. Велико Търново.
През 1974 г. след конкурс постъпва  като редовен докторант в Катедрата по социална медицина на Медицински Университет, София. От 1977 г. е асистент в същата катедра.
Доктор по медицина е от 1977 г. с тема на дисертационния труд: Медико-социални проблеми на извънбрачната раждаемост. 
Има специалности по социална медицина и психиатрия.
Доцент е от 1997 г. ,  а професор – от 2005 г. 
Автор и съавтор е на повече от 150 научни публикации, 12 от които монографии и учебни ръководства за студенти.
Специализирала е в САЩ, Великобритания и Холандия по въпросите на медицинската етика и здравния мениджмънт.
Изпълнявала е длъжността ръководител на Катедрата по медицинска етика и право и заместник-декан по учебната работа при ФОЗ.
През 2008 г. е избрана за заместник-ректор на Медицински университет -  София, а през 2009 г.- за декан на Факултета по обществено здраве, гр. София.
Има награда Почетен знак на Българския лекарски съюз за 2006 г.
Носител е на отличието “Signum Laudis на лента” за 2007 г. и награда  Panacea за 2008 г. на Медицинския Университет - София за принос в преподавателската, научно-изследователска и експертна дейности. 

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА СОТИРОВА, ДМ

(в процес на разработване)

ДОЦ. ЮР. ИВАЙЛО СТАЙКОВ, ДОКТОР ПО ПРАВО

(в процес на разработване)

ГЛ. АС. Д-Р НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА-НИКОЛОВА, ДМ

ГЛ. АС. Д-Р НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА ЩЕРЕВА-НИКОЛОВА, ДМ


Д-Р Наталия Михайлова Щерева-Николова е завършила Стоматологичния факултет при Медицинския Университет – София през 2002 г. От 2003 г. е асистент в катедрата по „Медицинска етика” към Факултета по Обществено Здраве при Медицинския Университет – София. През 2007 г. е престепенувана от „асистент” в „старши асистент”. Преподава на студенти от бакалавърските програми на Факултета по Обществено Здраве по социална медицина. Член е на факултетния съвет на Факултета по Обществено Здраве. През 2006 г. се дипломира с магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултета по Обществено Здраве при Медицинския Университет – София. От 2009 г. има придобита специалност по „Социална медицина и обществено дентално здраве”, база за обучението й е Факултета по дентална медицина при Медицинския Университет – София. Участвала е в един международен и няколко национални проекта в областта на общественото здраве. Има публикации в национални и международни списания, както и участия в национални и международни конгреси, конференции и семинари. Владее писмено и говоримо английски език.


 

ГЛ. АС. ЮР. КРЕМЕНА АЛЕКСИЕВА

ГЛ. АС. ЮР. КРЕМЕНА МЛАДЕНОВА АЛЕКСИЕВА

Родена е на 20 юни 1973 г. в град Шумен. През 1997г. е завършила Юридически факултет на Технически университет – гр. Варна – специалност “Право” с присъдена квалификация “Магистър по право”. Има придобита правна правоспособност удостоверена от Министерство на Правосъдието и правната евроинтеграция. През 2002г. е завършила курс по Медицинско право в Институт за правни науки при БАН. През 2003 г. е завършила Медицински университет – гр. София, факултет по Обществено здраве – специалност “Обществено здраве и здравен мениджмънт” и й е присъдена образователно-квалификационна степен “Магистър”. В периода 2005-2006 е ръководител на научно-изследователски проект на тема "Правно регулиране на пазара на доброволните здравноосигурителни услуги в Р. България" от конкурс "Грант - 2005" на Съвета по медицинска наука при Медицински университет – София. Има научни публикации в български и чуждестранни издания, касаещи здравното законодателство,  здравното осигуряване и права на пациентите. 
През 2002 г. има придобито научно звание “Асистент”. От тогава преподава трудово право и здравно законодателство в катедра ”Медицинска етика и здравни грижи” на Факултет по Обществено здраве, МУ - гр. София. В настоящия момент е главен асистент в катедра ”Медицинска етика и право” на същия Факултет.

 

АС. Д-Р РАДКА ГОРАНОВА

 

Д-р Радка Горанова-Спасова е родена през 1984 г. в гр. София.

 През 2003 г. завършва средното си образование в 164 ИЕГ „Мигел де Сервантес” с поощрителна грамота за интересите си в областта на Екологията и опазването на околната среда.
 
През 2009 г. завършва Медицинския факултет на Медицинския Университет - София и става член на Българския лекарски съюз. По време на следването си взима участие в кампании, организирани от Асоциацията на студентите медици в България.
 
От 2010 г. след проведен конкурс е асистент в Катедра „Медицинска етика и право” при Факултета по обществено здраве на МУ-София.
 
От 2010 г. е редовен специализант по специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” във Факултета по обществено здраве на МУ-София.
 
Преподава на студенти от бакалавърските програми на ФОЗ по предметите „Социална медицина”, „Медицинска етика” и „Медицинска социология”.
 
Преподавател е по практика на студенти от бакалавърските програми на ФОЗ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.
 
През 2011 г. участва в курс за консултанти по кърмене към Националната асоциация „Подкрепа за кърмене”.
 
Владее писмено и говоримо испански и английски език.
 
 

АС. НЕЛИ АНГЕЛОВА

 (в процес на разработване)