Заместник декани

ПРОФ. МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА, ДМ

 

ЗАМЕСТНИК ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

Обучение

Полувисше медицинско образование - мед. сестра общ профил (1981); Висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността “Здравни грижи” с професионална квалификация ръководител на здравни грижи и преподавател в медицински колеж, МУ-София (1998); Висше образование на образователно квалификационна степен "магистър" по специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт с професионална квалификация “здравен мениджър”, МУ-София (2003); Образователна и научна степен „доктор” по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията ш.03.01.53 (2007); Доцент в Катедрата по Здравни грижи (2008).

Специализации

Проблеми на Анестезиологията (1989); Обществено здравеопазване – Париж (1997); Обществено здравеопазване - Брюксел (2000); Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична и диагностично-консултативна дейност (2003)

Професионален път

Медицинска сестра - Клиника по гнойно-септична хирургия НИСМ "Н. И. Пирогов” (1981-1991); Старша Медицинска сестра в Клиника по гнойно-септична хирургия  МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1991–1995); Експерт в отдел "Медицинско образование" на МЗ (1995-1997);

Завеждащ студентска канцелария във Факултет "Сестринско дело" при МУ-София (1997-1998); Началник студентска канцелария във ФОЗ при МУ-София (1998-2005); Началник отдел студентско обучение във ФОЗ при МУ-София (2005); Заместник декан по Учебната дейност във ФОЗ (2015).

Членство в научни и професионални организации: председател  на Български съюз на полувисшите медицински специалисти; член на управителния съвет на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Награда за принос към сестринското обучение и в образованието на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Участие в международни проекти

Ръководител на проект по Програма ФАР (1993-1998) BG 93 01/02/05 L002 в две направления: създаване на висше образование за ръководни кадри медицински специалисти (старши и главни медицински сестри, акушерки, рехабилитатори); организация на базисното обучение на медицинските специалисти – медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, помошник фармацевти, социални работници, санитарни инспектори, фелдшери, масажисти.

Административен секретар по Проект "ТЕМПУС - ФАР"AC (2000-2002) IEP – 1356098 разработване на Специализации за медицински сестри по обществено здравеопазване, Оперативна и превързочна техника, Реанимационни и анестезиологични грижи “Анкетъор” по Проект на световна банка за проучване на доболничната помощ

Участие в проект Домашни грижи на БЧК (2002-2006).

Проект Леонардо да Винчи ІІ - Развитие на компетенциите на старшите медицински сестри (2002-2006).

Технически секретар по Проект обучение по здравен мениджмънт Магистърски програми на Фондация „Отворено общество” (2002-2004).

Организационен секретар на проект CONF BG – 2006 г. Предизвикателства пред здравеопазването в разширена Европа – опит на държавите членки и перспективи пред присъединяващите се държави.

Технически секретар на консултативeн съвет по здравни грижи (2007).

 

ПРОФ. Д-Р НЕВЕНА КОСТОВА ЦАЧЕВА – ХРИСТОВА, ДМ

ЗАМЕСТНИК ДЕКАН ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ И

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА  "ТРУДОВА МЕДИЦИНА"

 

Служебен адрес: 1527 София, ул. “Бяло море” № 8, 4-ти етаж, Деканат на Факултета по обществено здраве и Катедра “Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Служебен телефон: 029432-542. Е-mаil: ntzacheva@yahoo.com

 

Проф. д-р Невена Цачева, дм е родена на 08.07.1951 г. в гр. София.

Средно образование завършва през 1969 г. в 14 ЕСПУ „Проф. Асен Златаров” – София. През 1976 г. получава образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Медицина” в Медицинския факултет - София на Медицинска академия.

Специализации и квалификации:

1981 г. – специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт”.

1989 г. – специалност „Трудова медицина”.

1993 г. – сертификат за “Опазване на околната среда” от Американската агенция за защита на околната среда.

1994 г. – специалност „Професионални болести”.

2000 г. – удостоверение за квалификация по “Здравна политика и обществени комуникации” от Испанската агенция за международно сътрудничество.

2001 г. - удостоверение за експерт по “Здравно-хигиенни аспекти на околната среда”.

2001 г. - удостоверение за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт”, модул 1А: „Основи на мениджмънта в здравеопазването” и модул 2В: „Здравен мениджмънт” от Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

 

1977-1978 г. - лекар–ординатор в отдел „Хигиена на труда”, Хигиенноепидемиологична инспекция - Кюстендил.

1978-1983 г.  – последователно: асистент и старши асистент в Катедра „Социална хигиена” на Висшия медицински институт - Плевен.

1983-2007 г. – последователно: научен сътрудник II – I степен в Научния институт по хигиена и професионални заболявания; старши научен сътрудник II степен; завеждащ Секция „Организационно–методична с научна информация”; ръководител на Националния регистър на професионалната заболяемост в Националния център по хигиена.

2007-2008 г. – старши научен сътрудник II степен в „Лаборекс” ЕАД.

От 2008 г. - ръководител на първата и единствена в Р. България Катедра “Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От м. март 2012 г. - заместник Декан по научната дейност на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

 

1987 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор” по Медицина.

1991 г. – избрана на академична длъжност „Доцент” по научната специалност „Трудова медицина".

2007 г. – защитава хабилитационен труд на тема "Изучаване на общественото и професионалното здраве на работната сила – методики, анализ, експертиза, трудовомедицински европейски измерения".

2008 г. – избрана на академична длъжност „Професор” по научната специалност „Трудова медицина".

 

Учебна дейност:

 

- Обучение на студенти – бакалаври, магистри и дипломанти по специалност „Трудова медицина” – по тематичните направления здраве, безопасност, работоспособност, профилактика на професионални и свързани с труда и работното място увреждания, промоция на здравето при работа, епидемиология на социалнозначимите заболявания и оценка на здравния риск, здравни анализи и прогнози за възпроизводство на работната сила. Модерна визия на трудовата медицина и европейските измерения на държавната и фирмената политика за здраве и безопасност при работа – основи и предизвикателства.

- Преподавател в Медицинския колеж „Й. Филартова” при МУ - София (от 1986 г.), в Медицинския колеж – Враца при МУ - София (от 2006 г.). Хоноруван лектор в Нов български университет, Медико-биологичен департамент (от 2000 г.).

- Обучение на медицински и немедицински кадри и експерти от служби по трудова медицина - от ТЕЛК, от регионалните здравни инспекции, от инспекторатите по труда и поделенията на НОИ от цялата страна по проблемите на проучването, анализа и оценката на професионалното здраве, производствената безопасност, устойчивата работоспособност, трудовомедицинския мениджмънт, здравните последици от трудови злополуки и професионални болести – алгоритъм и осигуряване.

- Член на държавна изпитна комисия по специалността „Трудова медицина”.

- Проф. д-р Невена Цачева, дм е научен ръководител на над 5 докторанти двама, от които успешно защитили по научната специалност „Трудова медицина”. Към момента е научен ръководител на 8 специализанти по Трудова медицина.

 

В научноизследователската си дейност проф. д-р Невена Цачева, дм е ръководител, координатор и член на изследователски екипи на редица научни проекти на: Европейската комисия – ЕВРОСТАТ, Дирекция „Социална статистика и информационно общество”; ICON Institute, Германия; Световната здравна организация, Международен комитет по ЕМП и здраве на населението; Проектът „Паладин” България (Насърчаване за активно обучение и стареене на възрастни в неравностойно положение); Програма ГРЮНДВИК „Учене през целия живот”, МУ–София; Проект “Стипендиантска програма за студенти и специализанти по медицина от ромски произход” на Сдружение „Разнообразни и равни”, администрирана от Институт Отворено общество–България; Национални проекти и проучвания за: „Здравето на учителите – фактор за здравето на учениците”, „Здраве на работещите в АСАРЕЛ МЕДЕТ” и на „Здраве на населението на община Панагюрище – заболеваемост, хранене и здраве на детското население” и други над 25 проекта.

 

Проф. д-р Невена Цачева, дм е автор на 10 монографии в областта на професионалното здраве, безопасността и работоспособността. Тя разработва и внедрява Електронното здравно интегрално досие, с практическа методика за оценка и анализ на здравето на осигурените работещи лица, разпространена в 3000 екземпляра от Фонда „Условия на труд” при Министерството на труда и социалната политика за нуждите на контролните органи, инспекциите по труда, за практиката на службите по трудова медицина. Има над 230 учебни и научни публикации, в т.ч. над 10 монографии и участия в учебни помагала, над 120 статии и публикации в научната периодика. Откриват се над 120 цитирания от български и чуждестранни автори.

Разработва учебни помагала и материали за учебните дисциплини на ФОЗ по темата „Здраве, безопасност и експертиза на работоспособността”.

Проф. д-р Невена Цачева, дм участва с научни съобщения и доклади в над 85 национални и международни научни форуми.

 

От 1998 г. проф. д-р Невена Цачева, дм членува в Международната мрежа за здравни проучвания и прогнози; в Съюза на научните медицински дружества - Научното дружество по Хигиена (до 2006 г.); член–наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата (Диплом 10/2008 г.). От 2008 г. е член на ИНГА.

 

Научните интереси на проф. д-р Невена Цачева, дм са в следните области и направления: трудова медицина; професионално здраве; здравен и трудовомедицински мениджмънт; документиране, документооборот и документална аналитико-синтетична обработка на професионалните болести; условия на труд; експертиза на работоспособността; епидемиология на профпатологията по отрасли, браншове и професии; безопасност на работното място и съхраняване на устойчива работоспособност; социална медицина; обществено здраве; здравна политика (вкл. организация и управление) за опазване, възстановяване и поддържане на здравето; здравен мениджмънт; системи за управление на качеството.

 

В рамките на методичната, експертната и консултативната си дейност, през периода 2000 – 2007 г. проф. д-р Невена Цачева, дм създава и поддържа Националния регистър на професионалната заболяемост, като външен орган на Националния статистически институт (официални изчерпателни данни за професионално болните в Р. България с резултати за ЕВРОСТАТ).

През 1996 – 2006 г. тя е член на Националната експертна лекарска комисия и на Централната експертно-диагностична комисия по професионални болести.

През 1991 – 2007 г. проф. д-р Невена Цачева, дм организира и координира цялостната дейност на Националния център по опазване на обществено здраве по научната, образователната и методичната дейност, комуникациите с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката и други централни ведомства и организации, отговорни за профилактичната дейност в Р. България.

Самостоятелно и в колектив разработва и внедрява над 17 методични материали и проекти на наредби и други нормативни документи по предмета на своята специализация и квалификация.

От 1998 г. ръководи служби по трудова медицина.

Проф. д-р Невена Цачева, дм е вещо лице (Рег. №737/2000 г.) по Списъка на вещите лица на Софийски градски съд, като работи по задачи на граждански и административни дела в единични и тройни експертизи по направления „Хигиената на труда”, „Професионални заболявания”, „Определяне на причинна връзка между условията на труд и възникнали заболявания”, „Правомерност на трудоустрояване на заболели работещи” и други въпроси в областта на експертизата на работоспособността.

 

Езикова квалификация: Владее руски и английски език.

 

Компютърна квалификация: Windows, MS Office, специализирани пакети приложни програми – STATA, STATISTIKA, EPI-INFO, SAS (процедури) и други.

 

За високи професионални постижения проф. д-р Невена Цачева, дм многократно е удостоявана с почетни грамоти, удостоверения и сертификати на национални и международни форуми по здравословни и безопасни условия на труд последната, от които е специалната награда за „Най-успешна научна разработка в медикосоциалното направление на медицината през 2009-2010 г.”, реализирана от научноизследователски колектив под нейно ръководство.

 

Проф. д-р Невена Цачева, дм активно участва в обществения живот:

До 2004 г. е заместник председател на "ПРОФИЛАКТИК" към Българския лекарски съюз.

2006 – 2008 г. е член на Висшата Атестационна комисия при Министерския съвет, Медицинска подкомисия (терапевтични специалности).

От 2008 г. е експерт към Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичния общински съвет.

Нещатен сътрудник по здравеопазване при 41-то Народно събрание на Р. България.

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ВИЗЕВ, ДМ

ЗАМ. ДЕКАН ПО СДО

Е-mаil: kvizev@abv.bg

Проф. д-р Красимир Визев, дм е роден на 25.02.1962 г.

 

Образование:

 През 1988 г. придобива образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина” във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

 

 Профеционално развитие:

1988 г. - ординатор в Бърза и неотложна медицинска помощ при Първостепенна окръжна болница, гр. Кърджали.

1989 - 2009 г. – след конкурс и избор последователно е асистент, старши асистент и главен асистент в Клиничния Център по ендокринология и геронтология на Научния институт по ендокринология, геронтология и гериатрия при Министерството на здравеопазването.

2009 - 2010 г. - републикански консултант по Гериатрична медицина.

От 2010 г. – доцент в Катедра "Превантивна медицина" на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

 От 2014 г. - професор в Катедра "Превантивна медицина" на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София. 

 

Специализации и квалификации:

Специалност по „Вътрешни болести“ в Медицинския университет - София.

Специалност по „Ендокринология и болести на обмяната“ в Медицинския университет - София.

2001 г. – специалност по „Социална геронтология и гериатрична медицинапо линия на Британския съвет, International Networking Events, United Nations, United Kingdom, Belfast.

1992 г. – квалификация по „Социална геронтология“ с диплом от Международния институт по стареене - Малта, Post-Graduate Diploma of Social Gerontology, International Institute of Aging, WHO, United Nations.

1995 г. – квалификация по „Клинична епидемиология“ в Department of Epidemiology and Biostatics, Erasmus University.

2000 г. - професионална квалификация по „Клинична ендокринология“ в European Federation of Endocrine Societes.

 

Академично развитие:

2006 г. – придобита образователна и научна степен ”Доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” след защита на дисертационен труд на тема: „Биологичната възраст като медико-социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори”.

2010 г. - след конкурс и избор, заема академична длъжност Доцент във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет – София.

2013 г. – избран за заместник Декан по международно сътрудничество и международни проекти на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2014 г. - след конкурс и избор, заема академичната длъжност "Професор" във Факултета по обществено здраве на Медицински университет - София. 

 

Учебна дейност:

Проф. д-р Красимир Визев, дм преподава на бакалаври по специалностите: „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Медицинска сестра”, „Акушерка”.

Тематичната насоченост на учебната дейност на проф. д-р Красимир Визев, дм обхваща: социалните аспекти на геронтологията, социалната гериатрия; социално-значимите заболявания с ендокринни и други фактори на рисковата констелация на българското население и преди всичко на медико-социалните аспекти на стареенето и проблеми на старите хора; психосоматичния статус на възрастовата патология; наблюденията върху късните онтогенетични изменения в реактивността при стареенето; грижите за инвалидите и старите хора.

Проф. д-р Красимир Визев, дм е научен ръководител на над 10 дипломанти и специализанти.

Общата годишна учебна натовареност на проф. д-р Красимир Визев, дм е над 360 учебни часа.

 

Научнучноизследователска дейност:

Проф. д-р Красимир Визев, дм е автор и съавтор с многократни цитирания на над 90 научни публикации в областта на: Превенцията на преждевременното (акцелерирано) остаряване на българското население; Проблема за биологичната възраст в онтогенетичен аспект; Превенцията на самотата, социално слабите и инвалидите в България; Социалната геронтология; Превенцията и многофакторната профилактика на социално-значимите заболявания и свързаните с тях рискови фактори; Здравното състояние на населението и Промоцията на здравето; Профилактиката на болестите; Здравната политика и други.

Той е автор на научната монография “Биологичната възраст като медико-социален проблем и нейното повлияване от някои ендокринни фактори“.

Проф. д-р Красимир Визев, дм е съавтор на учебна програма за специализация по „Социална геронтология и гериатрична медицина” за следдипломна квалификацията на социалните и здравните професионалисти.

Съавтор на национални мултифакторни профилактични програми за профилактика на социално значимите заболявания, преждевременното стареене и промоцията на общественото здраве.

Проф. д-р Красимир Визев, дм участва с научни доклади и постери в множество национални и международни академични форуми и научни мероприятия.

 Членство в академични и научни организации:

Научен секретар и член наблюдател към Научния център по медицина на Българската академия на науките и изкуствата.

Членува в над 14 национални, международни и световни научни организации, включително и като национален експерт.

 Научните интереси на проф. д-р Красимир Визев, дм са главно в областта на: превенцията на преждевременното остаряване; биологичната възраст в онтогенетичен аспект; превенцията на самотата, социално слабите и инвалидите; социалната геронтология; социално-значими заболявания; здравното състояние на населението; промоцията на здравето; профилактиката на болестите; здравната политика.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език.

ПРОФ. Д-Р КАРОЛИНА ЛЮБОМИРОВА, ДМ

 

ЗАМ. ДЕКАН ПО МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТИ

 

 

 

Е-mаil carol_lub@abv.bg

 

Проф. Д-р Каролина Любомирова е родена на 13.07.1974 г. в гр. Шумен.

 

Образование:

1988 - 1991 - английска езикова гимназия - гр. Шумен;

1991 - 1998 – завършва висше образование по Медицина, магистър по Медицина при Медицински Университет - София, Медицински Факултет

Професионално развитие:

1999- 2001 – Докторант по токсикология в Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене

2002- 2007 - Научен сътрудник в НЦХМЕХ с участие в разработването на научно-изследователски  проекти , нормотворческа и експертна дейност

2007- 2013- доцент във факултет по обществено здраве, МУ-София

2012 - 2016 - Заместник ректор по учебна дейност, Организиране на учебната дейност в медицински университет София

2016 - до настоящия момент, Заместник декан по международна дейност и проекти

2013 - до настоящия момент, професор, Преподаване на студенти по различни дисциплини от трудовата и превантивна медицина , участие в научни проекти

 

Специализации и квалификации:

2000 - Национален Институт по Обществено Здраве, Осло, Норвегия;

2000 - Нофер Институт по Трудова медицина, Лодз, Полша;

2002 - специалност по Токсикология;

2004 – втора магистратура по Здравен Мениджмънт - ФОЗ, МУ - София;

2006 - “Политика по безопасност и здраве”, Токио, Япония;

2007 - Лектор в международни програми по обучение в областта на общественото здраве: the Stability Pact, “Academic Programs for Training and Research in Public Health in South Eastern Europe” (FPH-SEE),

2008 - INTERREG III – Creation of cross border network for research, education and training in public health of Bulgaria and Greece cross border region

2009 - специалност по Трудова Медицина;

 

Над 30 участия в български и международни курсове в областта на трудовата медицина и оценката на риска

   

Академично развитие:

2002 – Придобива образователно-научна степен „кандидат на медицинските науки” по „ Токсикология/"

2007 – 2008 Доцент в катедра „Превантивна медицина“ във Факултет по обществено здраве, МУ-София.

2009 – 2013 доцент в катедра „Трудова медицина“

2013 – и понастоящем  професор в катедра „Трудова медицина”

2014 – ръководител секция „Токсикология” в катедрата към ФОЗ, МУ-София

 

Учебна дейност:

Участва в създаването на учебните план - програми за бакалаври и магистри по ТРУДОВА МЕДИЦИНА И РАБОТОСПОСОБНОСТ

От 2009г. е преподавател в първата в историята на висшето медицинско образование в България Катедра по „Трудова медицина”, обучава студенти, специализанти – лекари и докторанти по  трудова медицина и токсикология в ФОЗ, Медицински университет – София.

- Обучение на студенти – бакалаври, магистри и дипломанти по специалност „Трудова медицина”, „Трудова медицина и работоспособност” – по тематичните направления здраве, безопасност, работоспособност, профилактика на професионални и свързани с труда и работното място увреждания, промоция на здравето при работа, епидемиология на социалнозначимите заболявания и оценка на здравния риск, здравни анализи и прогнози за възпроизводство на работната сила, медицина, базирана на доказателствата, токсикология. Модерна визия на трудовата медицина и европейските измерения на държавната и фирмената политика за здраве и безопасност при работа – основи и предизвикателства.

- Обучение на медицински и немедицински кадри и експерти от служби по трудова медицина - от ТЕЛК, от регионалните здравни инспекции, от инспекторатите по труда и поделенията на НОИ от цялата страна по проблемите на проучването, анализа и оценката на професионалното здраве, производствената безопасност, устойчивата работоспособност, трудовомедицинския мениджмънт, здравните последици от трудови злополуки и професионални болести – алгоритъм и осигуряване, токсикология.

- Член на държавна изпитна комисия по специалността „Трудова медицина”.

-  Ръководи и докторанти по трудова медицина и дипломанти по трудова медицина и работоспособност.

 

Научнучноизследователска дейност:

 

 

 

 

 

 

Координатор на проект „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве” одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в проект „Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София BG051PO001-3.1.08-0036”, одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема: BG051PO001-3.1.08, "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"

Национален координатор на проект по програма PUBLIC HEALTH EU Public HealthOutcome Research and Indicator Collection – EUPHORIC, “EUPHORIC”- 2003- OJ 2003/C62/04.  

  

Ръководител на научни проекти:

 1.        “Оценка на риска за здравето и възможности за подобряване качеството на живот на населението от райони, разположени в близост до рафинерии и нефтохимични комбинати” МУ- Л-1000-1 , спечилил първо място в конкурс “Млади учени”. Грамота от фонд “Научни изследвания” и присъдена първа награда за постигнати съществени резултати при разработката на проекта, МОН 2000г.

 

2.       Епидемиология и профилактика на кожните заболявания  детска възраст”, МУ-София, грант 2011. 

 

3.       Проучване и анализ на тенденцията за инвалидизация от трудови злополуки на работещотото население в България ”, МУ-София, ГРАНТ 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научни проекти:

 

 1.     Международен проект по 5та Рамкова програма на ЕСтопик Quality oflife and Management of Living Resources” -  “Effects of PAHs in environmental pollution  on exogenous and endogenous DNA damage (EXPAH)”.

2.     “Оценка на риска при експозиция на въглероден дисулфид , с оглед ревизия на действащата в България гранична стойност за работна среда” No МУ—732/31.03.2005г., МОН.

3.     Актуализиране с изчерпателни данни за 2007 – 2008 г. на Националния регистър на професионалната заболяемост. Проучване на трудово-медицинските характеристики на професионално-болните в РБългария” МУ-София, грант  2009- проект спечилил първа награда за високи научни постижения Signum laudis pro scientific merits на МУ-София

 

 

 

 

75 презентации на национални и международни форуми по токсикикология, трудова медицина,  оценка на риска и здравен мениджмънт

 

 

Над 100 публикации в български и международни научни издания.

 

 

 

Езикова квалификация:

 

Владее английски и руски език. Ползва италиански и немски език..

 

Членство в академични и научни организации:

 

 

1. Национален консултант по трудова медицина

2. Национален координатор по приоритетни области на сътрудничество Между МЗ и СЗО

3.Член на Експертен съвет по биоциди към МЗ

4.   Член на Експертен съвет на БНАЕМПК (Българска национална асоциация по козметика, етерични масла и парфюми)

5.     Призната за Европейски Регистриран Токсиколог (ERT)

6.    Европейска и Международна организации по Токсикология (EUROTOXIUTOX)- от 1999 ;

7.  Член на борда на Българското Научно Дружество по Токсикология към Съюза на Научни Дружества в България – от създаването му прз  2004 г. ;

8.  Национален секретар за България  към Международна комисия по трудова медицина (ICOH) ;

9. Член на MEDICHEM (Организация на лекари, участващи в оценката на здравния риск при работа и призводство на химични вещества) от 1999 и член на борда в периода 2010-2013.

10. Член на борда на Българско Академично дружество по Трудова медицина към Съюза на Научни Дружества в България – от  2012 г.

11. Член на национално  сдружение  по здравна политика и мениджмънт.

12. Колективно членство в Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EHMA);в Европейската асоциация на висшите училища по обществено здраве (ASPHER) в Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EUPHA).